This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - ADMINISTRATORS(-E), AUDIOVIZUĀLĀS JOMAS INŽENIERIS(-E) (AD 7)

Vieta : Brisele
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 10/09/2021 12:00
Dienests : 00-Parlement Européen
Atsauce : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Rokasgrāmata kandidātiem :

Vispārīgs apraksts

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet kandidātu rokasgrāmatu, kas pievienota šā vakances paziņojuma pielikumā.

Minētā rokasgrāmata, kas ir vakances paziņojuma neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un reģistrēšanās kārtību.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

A. AMATA PIENĀKUMI UN PIEŅEMAMĪBAS NOSACĪJUMI (PRASĪBAS)

B. PROCEDŪRAS NORISE

C. KANDIDATŪRAS PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

PIELIKUMS. ROKASGRĀMATA KANDIDĀTIEM, KAS PIEDALĀS EIROPAS PARLAMENTA RĪKOTAJĀS ATLASES PROCEDŪRĀS

 

A. AMATA PIENĀKUMI UN PIEŅEMAMĪBAS NOSACĪJUMI (PRASĪBAS)

1. Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments, pamatojoties uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punktu, ir nolēmis sākt procedūru, lai aizpildītu 6 ierēdņu amata vietas (AD 7) Konferenču loģistikas un mutiskās tulkošanas direktorātā un Komunikācijas ģenerāldirektorātā. Pieprasītais profils ir audiovizuālās jomas inženieris(-e), kura(-as) specializācija ir apraides un multimediju sistēmu integrācija.

Minētajām darbvietām ir nepieciešamas īpašas kvalifikācijas, kas izklāstītas šā paziņojuma A daļas 3. punkta b) apakšpunktā.

Darbinieki tiks pieņemti darbā AD 7 kategorijas pirmajā pakāpē ar pamatalgu 6294,84 EUR mēnesī. Algai piemēro Kopienas nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības ierēdņu nodarbināšanas kārtībā. Algu ar valsts nodokļiem neapliek. Pakāpe, kurā izvēlētie kandidāti tiks pieņemti darbā, tomēr var tikt pielāgota, ņemot vērā viņu darba pieredzi. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidātu pieteikumus, nepieļaujot diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības nacionālai minoritātei, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

Pienākumu apraksts

2. Pienākumu apraksts

Sekmīgie kandidāti, kurus pieņems darbā, strādās Briselē, un, ņemot vērā Parlamenta struktūrvienību un to vadības noteiktās programmas un prioritātes, nodaļas vadītāja(-as) pakļautībā viņiem būs jāveic šādi pienākumi:

- pārvaldīt profesionālu audiovizuālo un konferenču sistēmu projektēšanu, izstrādi un ieviešanu tehniskās struktūrvienības, nodaļas un direktorāta vadīto projektu ietvaros;
- atbalstīt audiovizuālo un konferenču (ar sinhrono tulkošanu) infrastruktūru funkcionālu un operatīvu tehnisko nodrošināšanu un nodošanu ekspluatācijā;
- piedalīties producēšanas un apraides, multimediju un konferenču iekārtu ekspluatācijā un uzturēšanā;
- sniegt atbalstu šo iekārtu lietotājiem un konsultēt viņu vadību par stratēģiskajām pamatnostādnēm attiecībā uz šīm tehnoloģijām un tehnisko infrastruktūru.

Šī joma ietver visas tehnoloģijas, kas saistītas ar mediju satura veidošanu un izplatīšanu (televīzija, radio, ar iestādi saistītā producēšana, sanāksmju telpu pakalpojumu nodrošināšana, straumēšana tiešsaistē, publicēšana tiešsaistē un konferenču sistēmas ar sinhrono tulkošanu), un tajā ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas elektronikas, informātikas, analogo un digitālo signālu apstrādes, kā arī jauno digitālo tehnoloģiju jomā.

Lai veiktu šos pienākumus, ir nepieciešama arī spēja analizēt, risināt sarežģītas problēmas, izstrādāt tekstus un koordinēt (iekšējo un ārējo personālu), veikt administratīvās darbības (dosjē, uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus un līgumi), komunicēt un mācīties, kā arī ir jābūt labām praktiskajām zināšanām par biroja programmatūru, datorizētu projektu pārvaldību, kā arī signāla mērīšanas aprīkojumu. Sekmīgajiem kandidātiem, kurus pieņems darbā, arī ir jāspēj angļu vai franču valodā sazināties ar dažādiem tehniskajiem un administratīvajiem partneriem, lai veicinātu tehnisku vai administratīvu problēmu atrisināšanu un konsensa panākšanu darba grupās.

Šie pienākumi ietver biežu došanos komandējumos uz Eiropas Parlamenta darba vietām, kā arī plašu iekšēju un ārēju saziņu.

Atbilstības nosacījumi

3. Pieņemamības nosacījumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās jums ir jāatbilst turpmāk norādītajiem nosacījumiem.

a) Vispārīgie nosacījumi

Saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 28. pantu kandidātam:

– ir jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim;
– ir jābūt tiesīgam izmantot savas pilsoņa tiesības;
– ir jābūt izpildījušam tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības;
– jāatbilst uzvedības prasībām, kas jāievēro, veicot paredzētos pienākumus.

b) Īpašie nosacījumi

i) Vajadzīgā kvalifikācija un diplomi

Jūsu izglītības līmenim ir jāatbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, kuras ilgums ir vismaz četri gadi un kuru apliecina diploms, kas iegūts vienā no šādām jomām: audiovizuālās apraides un multimediju tehnoloģijas, elektronika, informātika, audiovizuālās apraides un multimediju producēšana vai skaņas un konferenču producēšana,

vai

pabeigtai augstākajai izglītībai, kuras ilgums ir vismaz trīs gadi, vienā no šādām jomām: audiovizuālās apraides un multimediju tehnoloģijas, elektronika, informātika, audiovizuālās apraides un multimediju producēšana vai skaņas un konferenču producēšana, un pēc tam jābūt iegūtai vismaz vienu gadu ilgai atbilstošai profesionālai pieredzei.

ii) Vajadzīgā profesionālā pieredze

Jums pēc A daļas 3. punkta b) apakšpunkta i) daļā prasītās kvalifikācijas iegūšanas ir jābūt vismaz sešus gadus ilgai profesionālai pieredzei šādās jomās:

  • apraides, konferenču un informātikas sistēmu integrācija saistībā ar audiovizuālajām lietojumprogrammām, jo īpaši attiecībā uz šādām tehnoloģijām: kameras, audio un video miksēšanas pultis, matricas komutatori, video serveri, SDI un IP maršrutēšanas sistēmas, tīkli (TCP/IP un UDP/IP), kodētāji un dekoderi, producēšanas platformas un pārraides platformas iegūšanai, montāžai, pārkodēšanai, apraidei (satelīts, straumēšana tiešsaistē, publicēšana tiešsaistē) un arhivēšanai;
  • apraides un multimediju, informātikas tehnoloģijas un IP arhitektūra apraides producēšanas vidē (teorija un integrācija) un (analogā un digitālā) signāla apstrāde;
  • audiovizuālā tehniskā vide audiovizuālās apraides un multimediju programmu sagatavošanai un izplatīšanai televīzijas un/vai ar iestādi saistītās producēšanas vajadzībām;
  • profesionālu audiovizuālo projektu vadība un koordinācija;
  • komandas darba koordinācija.

iii) Valodu prasmes

Jums padziļināti (vismaz C1 līmenī) jāpārvalda viena Eiropas Savienības oficiālā valoda (1. valoda), proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

jābūt ļoti labām (vismaz B2 līmenis) franču vai angļu valodas zināšanām (2. valoda).

2. valodai jābūt atšķirīgai no 1. valodas.

 

Informējam kandidātus, ka šajā konkursā 2. valodas (angļu vai franču valoda) izvēles iespējas ir noteiktas saskaņā ar dienesta interesēm. Audiovizuālās jomas inženierim(-ei) ir vajadzīgas īpašas valodu zināšanas pienākumu rakstura dēļ, kā minēts šā vakances paziņojuma A daļas 3. punkta b) apakšpunktā. Ir būtiski pārzināt vienu no šīm divām valodām, ņemot vērā pienākumus, kurus ierēdnis pildīs, veicamos uzdevumus, kā arī prasību pēc labām komunikācijas prasmēm, kas nepieciešamas darba attiecībās ar dažādiem iekšējiem un ārējiem dalībniekiem, kuri saziņā galvenokārt lieto angļu vai franču valodu.

Turklāt angļu un franču valoda ir visbiežāk izmantotās valodas abu vakances paziņojumā minēto ģenerāldirektorātu nodaļu iekšējā un savstarpējā saziņā, kā arī saziņā ar citiem ģenerāldirektorātiem un iestādes politiskajām un administratīvajām struktūrām, jo īpaši saistībā ar dokumentu sagatavošanu. Tās ir arī parasti lietotās valodas saziņai ar ārējiem partneriem (pakalpojumu sniedzējiem, pārvaldes struktūrām un iestādēm). Tādējādi, lai darbā pieņemtie kandidāti varētu pildīt savus pienākumus un nodrošināt dienestu pienācīgu darbību, viņiem jāspēj strādāt un efektīvi sazināties vismaz vienā no abām minētajām valodām.

Turklāt, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem, tostarp pret tiem, kuru pirmā oficiālā valoda ir viena no abām minētajām valodām, ikvienam tiek prasīts pietiekamā līmenī prast otro valodu, kura ir viena no šīm abām valodām.

Pielaide dalībai atlases procedūrā

B. PROCEDŪRAS NORISE

Procedūra tiek rīkota, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem.

1. Pielaide dalībai atlases procedūrā

Ja jūs

– atbilstat vispārīgajiem pieņemamības nosacījumiem,
– esat iesniedzis(-gusi) pieteikuma dokumentus prasītajā formā un termiņā,

atlases komisija izvērtēs jūsu pieteikuma dokumentu atbilstību īpašajiem pieņemamības nosacījumiem (A daļas 3. punkta b) apakšpunkts).

Ja atbilstat īpašajiem pieņemamības nosacījumiem, atlases komisija jūs pielaidīs dalībai atlases procedūrā.

Šajā nolūkā komisija balstās tikai uz kandidatūras pieteikumā iekļauto informāciju, ko apstiprina apliecinošie dokumenti.

Kvalifikācijas novērtējums

2. Kvalifikācijas novērtēšana

Atlases komisija, pamatojoties uz iepriekš pieņemtu vērtēšanas tabulu, izvērtē to kandidātu kvalifikāciju, kas ir pielaisti dalībai atlases procedūrā, un sastāda to trīsdesmit labāko kandidātu sarakstu, kuri tiks uzaicināti uz pārbaudījumiem.

Vērtējot kandidātu kvalifikāciju, atlases komisija jo īpaši ņem vērā turpmāk minētos elementus, kas jāapliecina pieteikumā.

1. Zināšanas un pieredze

- fiksētu (infrastruktūra) vai pagaidu (pasākumi) producēšanas un apraides, multimediju un straumēšanas tīmeklī sistēmu izstrāde un īstenošana, balstoties uz tirgus standartiem un standartizācijas iestāžu standartiem (EBU, SMPTE, ITU utt.);
- apraides un multimediju tehnoloģijas un IP arhitektūra apraides producēšanas vidē (teorija un integrācija) un (analogā un digitālā) signāla apstrāde;
- profesionālu fiksēto un mobilo audiovizuālo infrastruktūru ekspluatācija un uzturēšana;
- konferenču un mutiskās tulkošanas sistēmu (fiksētu un mobilu sistēmu darbam klātienē un attālināti) izstrāde un ieviešana;
- informācijas tehnoloģiju sertifikācija (Cisco un/vai Arista) vai līdzvērtīgas zināšanas multimediju lietojumprogrammu tīklu ieviešanā un konfigurēšanā.

2. Kompetences un prasmes

- profesionālu audiovizuālo projektu vadība un koordinācija;
- grupas vadība un koordinācija, vispārējās vadības spējas (konsensa panākšana, konfliktu pārvaldība, plānošanas organizēšana), rakstveida un mutvārdu saziņa un komandas darbs (sanāksmes, darba grupas utt.);
- dosjē, aparatūras un programmatūras administratīvā pārvaldība;
- jauno tehnoloģiju apguve (pašmācīšanās un tālākizglītība).

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem.

Pārbaudījumi

3. Pārbaudījumi

Rakstiskais pārbaudījums

a) Pārbaudījums par dokumentu sagatavošanu 2. valodā (angļu vai franču), pamatojoties uz viena projekta dokumentiem, lai novērtētu jūsu spēju pildīt A daļas 2. punktā norādītos pienākumus, kā arī jūsu prasmi sagatavot dokumentus.

Pārbaudījuma ilgums: 3 stundas.
Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).
Šis pārbaudījums notiks tiešsaistē, izmantojot datoru.


Mutiskie pārbaudījumi

b) Pārrunas ar atlases komisiju 2. valodā (angļu vai franču), kurās novērtē jūsu spēju veikt A daļas 2. punktā aprakstītos pienākumus jūsu izvēlētajā jomā, ņemot vērā visu pieteikuma dokumentos izklāstīto informāciju. Atlases komisija var nolemt pārbaudīt jūsu kandidatūras pieteikumā norādītās valodu zināšanas.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 45 minūtes.
Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

c) Grupas diskusija vai lomu spēle 2. valodā (angļu vai franču), kurā atlases komisija varēs novērtēt jūsu pielāgošanās spēju, sarunu vešanas prasmi, izlēmību, kā arī izturēšanos grupā vai konkrētā situācijā.

Grupas pārbaudījuma ilgumu nosaka atlases komisija, ņemot vērā grupu galīgo sastāvu.
Lomu spēles pārbaudījuma maksimālais ilgums ir 25 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem (nepieciešamais minimums: 10 punkti).

Šie pārbaudījumi varētu notikt attālināti.

Jūs laikus saņemsiet norādījumus par rakstisko pārbaudījumu un mutiskajiem pārbaudījumiem. Pārbaudījumi tiek plānoti konkrētā datumā un konkrētā laikā. Ja neatbildēsiet uz kādu no uzaicinājumiem vai ar jums nebūs iespējams sazināties pa e-pastu, vai jūs nepiedalīsieties kādā no pārbaudījumiem, jūs diskvalificēs. Norādījumi ir jāievēro pilnībā. Norādījumu neievērošana vai rīcība, kas neatbilst norādījumiem, noved pie tūlītējas diskvalifikācijas.

Piemēroto kandidātu saraksta sagatavošana

4. Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā

Piemēroto kandidātu sarakstā būs iekļauti tie divpadsmit kandidāti, kuri procedūrā (kvalifikācijas izvērtējums un a), b) un c) punktā minētie pārbaudījumi) kopumā būs ieguvuši vislielāko punktu skaitu un katrā pārbaudījumā ieguvuši vismaz nepieciešamo minimālo punktu skaitu.

Jums personīgi tiks nosūtīts rakstisks paziņojums ar jūsu rezultātiem.

Piemēroto kandidātu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta iekštīklā.

Piemēroto kandidātu saraksts būs spēkā līdz 2024. gada 31. decembrim. Ar iecēlējinstitūcijas lēmumu saraksta derīguma termiņu var pagarināt. Šādā gadījumā sarakstā iekļautie kandidāti tiks laikus par to informēti.

Ja jums tiks piedāvāts darbs, būs jāuzrāda visu vajadzīgo dokumentu oriģināli, tai skaitā diplomi un darba pieredzi apliecinoši dokumenti, lai tos varētu pārbaudīt.

Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā neparedz nedz tiesības saņemt darba piedāvājumu, nedz arī to garantē.

Pieteikumu iesniegšana

C. KANDIDATŪRAS PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

Lai pieteiktos, jums ir jābūt izveidotam kontam platformā Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lv_LV. Jums var būt izveidots tikai VIENS konts. Lai to izdarītu, jums ir jāuzklikšķina uz cilnes “Pieteikties tiešsaistē”, kas atrodas lapas beigās.

Pirms kandidatūras pieteikuma aizpildīšanas rūpīgi izlasiet Rokasgrāmatu kandidātiem, kas piedalās Eiropas Parlamenta rīkotajās atlases procedūrās, un pievienojiet attiecīgos apliecinošos dokumentus.


Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir

2021. gada 10. septembris plkst. 12.00 (Briseles laiks).

Pēc kandidatūras pieteikuma apstiprināšanas jums automātiski tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums.

Lūdzam NEZVANĪT un neuzdot jautājumus par konkursa norises grafiku.