This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - TISZTVISELŐ, AUDIOVIZUÁLIS MÉRNÖK (AD 7)

Hely : Brüsszel
Publication end on external website : 10/09/2021 12:00
Szervezeti egység : 00-Parlement Européen
Hiv. szám : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Útmutató a pályázóknak :

Általános követelmények

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázóknak szóló útmutatót, amely ezen álláshirdetés mellékletében szerepel.

Ez az útmutató az álláshirdetés szerves részét képezi, és segítségére lesz az eljárásokra vonatkozó szabályok és a pályázattal kapcsolatos részletek megértésében.

 

TARTALOMJEGYZÉK

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI (A PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK)

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

MELLÉKLET: ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOKBAN RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA

 

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI (A PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK)

1. Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament az Európai Unió, tisztviselőinek személyzeti szabályzata 29. cikkének (2) bekezdése alapján a Konferencialogisztikai és -tolmácsolási Főigazgatóságon és a Kommunikációs Főigazgatóságon 6 tisztviselői álláshely (AD 7) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott. A keresett profilok az alábbiak: broadcast és multimédia rendszerek integrálására szakosodott audiovizuális mérnök.

E munkakörökhöz az ezen álláshirdetés A. 3 b) pontjában foglalt különleges képesítések szükségesek.

A felvétel az AD 7 besorolási fokozat első fizetési fokozatába történik, 6 294,84 euró/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió tisztviselőire vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. A pályázók felvétele – szakmai tapasztalatuktól függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményt ezen túlmenően bizonyos feltételek mellett pótlékok egészítik ki.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – megkülönböztetést.

A munkakör leírása

2. A munkakör leírása

A Brüsszelbe kinevezett sikeres pályázó az osztályvezető irányítása mellett és a parlamenti irányító szervek és azok vezetősége által meghatározott programok és prioritások keretében az alábbi feladatokat látja el:

- professzionális audiovizuális és konferencia rendszerek kialakításának, fejlesztésének és megvalósításának vezetése a műszaki osztály, az osztály és az igazgatóság által irányított projektek keretében;
- hozzájárulás audiovizuális és szinkrontolmácsolást biztosító konferencia-infrastruktúrák műszaki funkcionális és működési telepítéséhez és üzembe helyezéséhez;
- részvétel broadcast, multimédia és konferencia produkciós és közvetítő létesítmények üzemeltetésében és karbantartásában;
- a szóban forgó létesítmények felhasználóinak támogatása, és tanácsadás biztosítása feletteseik számára a technológiákkal és a műszaki infrastruktúrákkal kapcsolatos stratégiai útmutatások vonatkozásában.

Ez a terület a médiatartalmak létrehozásához és sugárzásához kapcsolódó technológiák egészét magában foglalja (TV, rádió, intézmények által létrehozott tartalom, üléstermi közvetítés, webstreaming, webpublishing, valamint szinkrontolmácsolást biztosító konferencia rendszerek), és az elektronika, az informatika, az analóg és digitális jelfeldolgozás, továbbá az új digitális technológiák alapos ismeretét követeli meg.

E feladatok ellátása többek között elemzési, komplex-probléma megoldói, fogalmazási, koordinációs (belső és külső alkalmazottak), adminisztratív irányítási (akták, ajánlati felhívások és szerződések), kommunikációs és tanulási készségeket igényel, továbbá szükségessé teszi az irodai és projektmenedzsment szoftverek, valamint a jelmérő berendezések alapos gyakorlati ismeretét. A sikeres pályázó képes angol vagy francia nyelven kommunikálni különböző műszaki és adminisztratív partnerekkel annak érdekében, hogy elősegítse műszaki vagy adminisztratív problémák megoldását és a munkacsoportokon belüli konszenzus kialakítását.

A feladatkör az Európai Parlament munkahelyszínei közötti gyakori utazásokkal, valamint számos belső és külső kapcsolatfelvétellel jár.

Pályázati feltételek

3. Pályázati feltételek

Önnek a pályázat benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a) Általános feltételek

Az Európai Unió tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzat 28. cikke értelmében a pályázó:

– az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,
– állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja,
– a katonai szolgálat tekintetében a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett,
– rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal.

b) Különleges feltételek

i) Végzettség és diplomák

Önnek oklevéllel igazolt, legalább négyéves, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettséggel kell rendelkeznie az alábbi területek egyikén: audiovizuális broadcast és multimédia technológiák, elektronika, informatika, audiovizuális broadcast és multimédia műsorgyártás vagy hang és konferencia rendszerek

vagy

legalább hároméves, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettséggel, és ezt követően legalább egy éves megfelelő szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie az alábbi területek egyikén: audiovizuális broadcast és multimédia technológiák, elektronika, informatika, audiovizuális broadcast és multimédia műsorgyártás vagy hang és konferencia rendszerek.

ii) Előírt szakmai tapasztalat

Önnek legalább hatéves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie, amelyet az A. 3. b) pont i) alpontjában előírt végzettséget követően szerzett meg:

  • audiovizuális alkalmazásokhoz készült broadcast, konferencia- és informatikai rendszerek integrációja, különös tekintettel az alábbi technológiákra: kamerák, audio és video keverők, mátrix kapcsolók, video szerverek, SDI és IP routerek, hálózatok (TCP/IP és UDP/IP), kódolók és dekódolók, produkciós és átviteli platformok felvétel, szerkesztés, átkódolás, műsorszórás (műhold, webstreaming, webpublishing), archiválás céljából;
  • broadcast és multimédia technológiák, informatika, IP-architektúra broadcast produkciós környezetben (elmélet és integráció) és jelfeldolgozás (analóg és digitális);
  • audiovizuális műszaki környezet audiovizuális broadcast és multimédia programok létrehozására és sugárzására a televízió számára és/vagy intézményközi tartalmak létrehozása céljából;
  • professzionális audiovizuális projektek irányítása és koordinálása;
  • csapatirányítás.

iii) Nyelvismeret

Ön rendkívül alaposan ismeri az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (legalább C1-es szinten) (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák vagy szlovén,

és

rendelkezik az angol vagy a francia nyelv (2. nyelv) magas (legalább B2-es szintű) ismeretével (2. nyelv).

A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel.

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a szóban forgó kiválasztási eljárás céljából a 2. nyelv (angol vagy francia) kiválasztása a szolgálati érdek alapján történt. Az audiovizuális mérnöki álláshely betöltéséhez a jelen álláshirdetés A. 3 b) pontjában szereplő feladatok jellegéből adódóan különleges nyelvi ismeretek szükségesek. E két nyelv egyikének ismerete alapvető fontosságú ahhoz, hogy a tisztviselő eleget tudjon tenni feladatköreinek, ellássa a teljesítendő feladatokat, valamint megfeleljen a kiváló kommunikációs készség iránti elvárásnak, amely ahhoz szükséges, hogy megfelelő munkakapcsolatot alakítson ki a főként angolul vagy franciául kommunikáló belső és külső partnerekkel.

Az angol és francia emellett a leggyakrabban használt nyelv a két felvételi főigazgatóság osztályain belül és azok között, valamint a többi főigazgatósággal és az intézmény politikai és adminisztratív szerveivel folytatott kommunikáció során, különösen a dokumentumok kidolgozása esetében. Emellett rendszerint a külső partnerekkel (szolgáltatókkal, adminisztratív szervekkel és hatóságokkal) folytatott kommunikáció is e két nyelven zajlik. Következésképpen a felvett személyeknek feladataik ellátása és a szolgálatok megfelelő működése érdekében képesnek kell lenniük arra, hogy legalább e két nyelv egyikén hatékonyan végezzék munkájukat és kommunikáljanak.

Az egyenlő bánásmód jegyében ugyanakkor minden pályázótól – még abban az esetben is, ha első hivatalos nyelvként e két nyelv valamelyikét jelölte meg – megköveteljük egy második nyelv kielégítő szintű ismeretét, amelynek e két nyelv közül a meg nem jelölt másik nyelvnek kell lennie.

A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

Az eljárás képesítéseken és vizsgákon alapul.

1. A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

Amennyiben

– az Ön esetében teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó általános feltételek,
– és Ön pályázatát az előírt formában és határidőn belül nyújtotta be,

a kiválasztási bizottság a munkakör betöltésére vonatkozó különleges feltételek tekintetében megvizsgálja pályázati dokumentációját (A.3 b pont).

Ha az Ön esetében teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó különleges feltételek, a kiválasztási bizottság jóváhagyja a kiválasztási eljárásban való részvételét.

A bizottság ehhez kizárólag a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és megfelelő igazoló okiratokkal alátámasztott információk alapján jár el.

A képesítések értékelése

2. A képesítések értékelése

A kiválasztási bizottság előre meghatározott értékelőlap alapján elvégzi a kiválasztási eljárásban való részvételre bocsátott pályázók képesítéseinek értékelését, és összeállítja a vizsgára bocsátható harminc legjobb pályázó listáját.

A kiválasztási bizottság a pályázók képesítéseinek értékelésekor különösen a pályázati formanyomtatványon megindokolandó alábbi szempontokat veszi figyelembe:

1. Ismertek és tapasztalat az alábbiak terén

- a piaci standardokon és szabványügyi szervezetek (EBU, SMPTE, ITU...) szabványain alapuló, rögzített (infrastruktúra) vagy ideiglenes (eseményekkel kapcsolatos) broadcast, multimédia és webstreaming produkciós és közvetítő rendszerek;
- broadcast és multimédia technológiák, IP-architektúrák broadcast produkciós környezetben (elmélet és integráció) és jelfeldolgozás (analóg és digitális) kialakítása és megvalósítása;
- rögzített és mobil professzionális audiovizuális infrastruktúrák működtetése és karbantartása;
- konferencia és tolmácsolási rendszerek kialakítása és megvalósítása (rögzített és mobil rendszerek, jelenléti és távoli részvétellel);
- informatikai tanúsítás (Cisco és/vagy Arista) vagy ezzel egyenértékű ismeretek hálózatok telepítése és multimédiás alkalmazáshoz való konfigurálása terén.

2. kompetenciák és készségek

- professzionális audiovizuális projektek irányítása és koordinálása;
- csoportok irányítása és koordinálása, általános irányítás (konszenzuskeresés, konfliktuskezelés, ütemezés), írásbeli és szóbeli kommunikáció és csapatmunka (ülések, munkacsoportok...);
- akták és hardver és szoftver adminisztratív kezelése;
- új technológiák elsajátítása (önállóan és továbbképzés keretében).

Pontozás: 0-tól 20 pontig.

Vizsgák

3. Vizsgák

Írásbeli vizsga

a) Fogalmazás készítése a 2. nyelven (angol vagy francia) egy vagy több dokumentum alapján, annak megállapítására, hogy Ön alkalmas-e az A.2. szakasz alatt ismertetett feladatok elvégzésére, valamint hogy Ön milyen fogalmazási készségekkel rendelkezik.

A vizsga időtartama: 3 óra.
Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).
Erre a vizsgára online, számítógépen kerül sor.


Szóbeli vizsgák

b) Beszélgetés a kiválasztást végző bizottsággal a 2. nyelven (angolul vagy franciául), amelynek során a bizottság a pályázati anyagában szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri az Ön alkalmasságát az A.2. szakaszban felsorolt feladatok ellátására. A bizottságnak jogában áll megbizonyosodni az Ön pályázati anyagban feltüntetett nyelvi ismereteiről.

A vizsga időtartama legfeljebb: 45 perc
Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

c) Vizsga csoportos vita vagy szerepjáték formájában a 2. nyelven (angol vagy francia), amelynek során a kiválasztási bizottság az Ön alkalmazkodóképességét, tárgyalási készségét, döntéshozatali képességét, valamint egy adott csoportban vagy egy adott helyzetben tanúsított viselkedését vizsgálja.

A csoportos vizsga időtartamát a csoportok végleges összetételének függvényében a kiválasztási bizottság határozza meg.
A szerepjátékból álló vizsga időtartama legfeljebb 25 perc.

Pontozás: 0-tól 20 pontig (alsó ponthatár: 10 pont).

E vizsgákat távoli részvétellel is megszervezhetik.

Kellő időben meg fogja kapni az írásbeli vizsgával és a szóbeli vizsgákkal kapcsolatos utasításokat. A vizsgákra egy konkrét napon és egy konkrét időpontban fog sor kerülni. Amennyiben Ön nem reagál a vizsgára szóló meghívóra, nem érhető el e-mailben vagy nem jelenik meg a vizsgán, kizárják a pályázatból. Az adott utasítások szigorúan betartandók. Az utasítások be nem tartása vagy az utasításoknak nem megfelelő magatartás a jelentkező azonnali kizárását vonja maga után.

Az alkalmas jelöltek listája

4. Felvétel az alkalmas jelöltek listájára

Az alkalmas jelöltek listájára az eljárás (a képesítések értékelése és az a), b) és c) vizsgák) során a legmagasabb összpontszámot elérő és valamennyi vizsgán az előírt minimális küszöbértéket elérő tizenkét pályázó neve kerül fel alkalmasság szerinti sorrendben.

Elért eredményeiről írásbeli tájékoztatást fog kapni.

Az alkalmas jelöltek listáját közzéteszik az Európai Parlament intranetes oldalán.

Az alkalmas jelöltek listája 2024. december 31-ig érvényes. A lista érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozata alapján meghosszabbítható. Az utóbbi esetben a listán szereplők megfelelő időben értesítést kapnak.

Amennyiben állásajánlatot kap, hitelesítés céljából köteles bemutatni valamennyi szükséges dokumentum, többek között a diplomák és tanúsítványok eredeti példányát.

Az, hogy az Ön neve szerepel az alkalmassági listán, nem jelent jogosultságot vagy garanciát az intézmény általi foglalkoztatásra.

A pályázatok benyújtása

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

A jelentkezés benyújtásához felhasználói fiókra van szüksége az Apply4EP platformon https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hu_HU. Csak EGY felhasználói fiókot hozhat létre. Ehhez kattintson az oldal végén található „Jelentkezés online" fülre.

Kérjük, hogy a pályázati formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el figyelmesen az Európai Parlament által szervezett kiválasztási eljárásokban részt vevő pályázók számára készült útmutatót és csatolja a megfelelő igazoló iratokat.


A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtási határideje:

2021. szeptember 10., déli 12.00 óra brüsszeli idő szerint.

Pályázatának érvényesítését automatikusan visszaigazoljuk.

Kérjük, hogy az eljárás időbeli ütemezésével kapcsolatban NE TELEFONÁLJON.