This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - ADMINISTRATOR(-ICA), INŽENJER(-KA) AUDIOVIZUALNIH MEDIJA (AD 7)

Mjesto : Bruxelles
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 10/09/2021 12:00
Služba : 00-Parlement Européen
Ref. : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Vodič za kandidate :

Opći podaci

Prije nego što se prijavite, pažljivo pročitajte Vodič za kandidate priložen ovom natječaju.

Vodič je sastavni dio natječaja i u njemu se objašnjavaju pravila postupka i način prijave.

 

SADRŽAJ

A. OPIS POSLA I UVJETI (TRAŽENI PROFIL)

B. POSTUPAK

C. PRIJAVE

PRILOG: VODIČ ZA KANDIDATE U SELEKCIJSKIM POSTUPCIMA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS POSLA I UVJETI (TRAŽENI PROFIL)

1. Opće informacije

Na temelju članka 29. stavka 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije, Europski parlament odlučio je raspisati natječaj za 6 radnih mjesta na neodređeno radno vrijeme (AD 7) u Glavnoj upravi za konferencijsku logistiku i usmeno prevođenje i Glavnoj upravi za komunikaciju. Traženi profil je inženjer(-ka) audiovizualnih medija, specijaliziran(-a) za integraciju radiodifuzijskih i multimedijskih sustava.

Za ovu vrstu radnih mjesta nužno je posjedovanje posebnih kvalifikacija navedenih u dijelu A. točki 3. podtočki b) ovog natječaja za radno mjesto.

Radno mjesto odgovara prvom stupnju platnog razreda AD 7, s osnovnom mjesečnom plaćom od 6 294,84 EUR. Plaća podliježe porezu Unije i ostalim odbicima predviđenima Uvjetima zaposlenja koji se primjenjuju na dužnosnike Europske unije. Na plaću se ne obračunava nacionalni porez. Stupanj unutar platnog razreda uspješnog kandidata može se prilagoditi ovisno o njegovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu se plaću pod određenim uvjetima isplaćuju i dodaci.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju roda, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

Vrsta dužnosti

2. Opis posla

Uspješni kandidati radit će u Bruxellesu. Pod nadležnošću načelnika/načelnice odjela i u okviru programa i prioriteta koje definiraju parlamentarna tijela i njihova hijerarhija obavljat će sljedeće zadaće:

- upravljanje osmišljavanjem, razvojem i radom profesionalnih audiovizualnih i konferencijskih sustava u okviru projekata koje vode tehnički odjel, predmetni odjel i uprava;
- doprinos funkcionalnom/operativnom tehničkom uvođenju i funkcioniranju audiovizualne i konferencijske infrastrukture sa simultanim prevođenjem;
- sudjelovanje u upotrebi i održavanju produkcijske, radiodifuzijske, multimedijske i konferencijske opreme;
- podrška korisnicima te opreme, savjetovanje hijerarhije u pogledu strateških smjernica za tehnologije i tehničku infrastrukturu.

To područje obuhvaća sve tehnologije povezane s produkcijom i radiodifuzijom medijskog sadržaja (televizija, radio, institucijska produkcija, pokrivenost dvorana za sastanke, internetski prijenos, objavljivanje na internetu i konferencijski sustavi sa simultanim prevođenjem) tako da iziskuje temeljito poznavanje elektronike, računalstva, obrade analognih i digitalnih signala te novih digitalnih tehnologija.

Za obavljanje tih funkcija potrebne su, među ostalim, analitičke vještine, sposobnost rješavanja složenih problema i sastavljanja tekstova, koordinacijske vještine (unutarnje i vanjsko osoblje), sposobnost administrativnog upravljanja (predmeti, pozivi na podnošenje ponuda i ugovori), komunikacijske vještine, spremnost na učenje i dobro praktično poznavanje uredskih softvera i računalno potpomognutog upravljanja projektima te opreme za mjerenje signala. Uspješni kandidati isto tako moraju biti u stanju komunicirati na engleskom ili francuskom jeziku s raznim tehničkim i administrativnim sugovornicima kako bi se olakšalo rješavanje tehničkih ili administrativnih problema i postizanje dogovora u radnim skupinama.

Izvršavanje tih zadaća podrazumijeva česta službena putovanja u mjesta rada Parlamenta, kao i brojne unutarnje i vanjske kontakte.

Uvjeti prihvata

3. Uvjeti

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) Opći uvjeti

U skladu s člankom 28. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije kandidati moraju:

– biti državljani jedne od država članica Europske unije,
– uživati sva građanska prava,
– ispunjavati sve zakonske obveze povezane sa služenjem vojnog roka,
– ispunjavati moralne standarde potrebne za obavljanje predviđenih dužnosti.

b) Posebni uvjeti

i) Potrebne kvalifikacije i diplome

Kandidati moraju imati službeno priznatu diplomu kojom dokazuju da su završili cjelokupni sveučilišni studij u trajanju od najmanje četiri godine u jednom od sljedećih područja: audiovizualne radiodifuzijske i multimedijske tehnologije, elektronika, računalstvo, audiovizualna radiodifuzijska i multimedijska produkcija ili produkcija zvuka i konferencija

ili

stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine u jednom od sljedećih područja: audiovizualne radiodifuzijske i multimedijske tehnologije, elektronika, računalstvo, audiovizualna radiodifuzijska i multimedijska produkcija ili produkcija zvuka i konferencija, nakon kojeg su kandidati stekli najmanje godinu dana relevantnog radnog iskustva.

ii) Potrebno radno iskustvo

Od kandidatâ se zahtijeva radno iskustvo od najmanje šest godina koje su stekli nakon dobivanja stručnih kvalifikacija iz dijela A. točke 3. podtočke b) podtočke i. u sljedećim područjima:

  • integracija radiodifuzijskih, konferencijskih i informatičkih sustava za audiovizualne aplikacije, posebno u pogledu sljedećih tehnologija: kamere, miješanje zvuka i slike, matrični preklopnici, videoposlužitelji, SDI i IP sustavi za preusmjeravanje, mreže (TCP/IP i UDP/IP), koderi i dekoderi, produkcijske platforme i platforme za prijenos za snimanje, uređivanje (montaža), transkodiranje, radiodifuziju (sateliti, internetski prijenos, objavljivanje na internetu), arhiviranje;
  • radiodifuzijske i multimedijske tehnologije, informacijske tehnologije i tehnologije IP arhitekture u okruženju radiodifuzijske produkcije (teorija i integracija) te obrada signala (analognog i digitalnog);
  • tehničko audiovizualno okruženje za produkciju i emitiranje radiodifuzijskih i multimedijskih audiovizualnih programa za televiziju i/ili institucijsku produkciju;
  • vođenje i koordinacija profesionalnih audiovizualnih projekata;
  • koordinacija tima.

iii) Znanje jezika

Kandidati moraju izvrsno znati (najmanje razina C1) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski

te

vrlo dobro znati (najmanje razina B2) engleski ili francuski jezik (jezik 2).

Jezik 2 mora biti različit od jezika 1.

 

Kandidati se obavještavaju da su, u skladu s interesima službe, u ovom selekcijskom postupku engleski i francuski jezik utvrđeni kao „jezici 2”. Radno mjesto inženjera/inženjerke audiovizualnih medija zahtijeva specifično znanje jezika zbog opisa posla navedenog u dijelu A. točki 3. podtočki b) ovog natječaja za radno mjesto. Znanje jednog od tih dvaju jezika neophodno je za ispunjavanje dužnosti za koje će djelatnik biti odgovoran, izvršavanje zadataka koje će obavljati te za preciznu komunikaciju koja je nužna u radnim odnosima s različitim unutarnjim i vanjskim dionicima koji uglavnom govore engleski ili francuski jezik.

Osim toga, engleski i francuski jezici su koji se najčešće koriste u odnosima unutar odjela dviju glavnih uprava na koje se odnosi ovaj natječaj i među njima te u komunikaciji s drugim glavnim upravama i političkim i administrativnim tijelima institucije, osobito kod sastavljanja dokumenata. To su i uobičajeni jezici komunikacije s vanjskim sugovornicima (pružateljima usluga, administracijama i tijelima). Osobe koje će se zaposliti stoga moraju biti u stanju raditi i učinkovito komunicirati na barem jednome od tih dvaju jezika kako bi mogle obavljati svoje dužnosti i jamčiti neometan rad službe.

Osim toga, kako bi se osiguralo jednako postupanje, svi kandidati, pa tako i oni kojima je jedan od tih dvaju jezika prvi službeni jezik, moraju imati zadovoljavajuću razinu poznavanja drugog od tih dvaju jezika.

Prihvaćanje prijava i uključivanje u selekcijski postupak

B. POSTUPAK

Selekcijski postupak temelji se na kvalifikacijama i testiranju.

1. Uključivanje u selekcijski postupak

Ako kandidati

– ispunjavaju opće uvjete i
– podnijeli su prijavu u skladu s odredbama i u zadanom roku,

povjerenstvo za odabir pregledat će njihovu prijavu u odnosu na posebne uvjete (dio A. točka 3. podtočka b)).

Kandidate koji zadovoljavaju posebne uvjete povjerenstvo za odabir primit će u selekcijski postupak.

Svoj odabir povjerenstvo pritom temelji isključivo na informacijama iz prijave koje su potkrijepljene popratnim dokumentima.

Ocjenjivanje kvalifikacija

2. Ocjenjivanje kvalifikacija

Povjerenstvo za odabir na temelju unaprijed utvrđenih kriterija ocjenjuje kvalifikacije kandidata primljenih u selekcijski postupak i sastavlja listu 30 najboljih kandidata, koji će biti pozvani na testiranja.

Pri ocjenjivanju kvalifikacija kandidatâ, povjerenstvo za odabir posebno uzima u obzir sljedeće elemente koje je potrebno potkrijepiti u prijavi:

1. Znanje i iskustvo u sljedećim područjima

- osmišljavanje i provedba fiksnih (infrastruktura) i privremenih (događaji) sustava za produkciju i radiodifuziju, multimediju i internetske prijenose na temelju tržišnih standarda i normi tijela za normizaciju (EBU, SMPTE, ITU itd.)
- radiodifuzijske i multimedijske tehnologije i tehnologije IP arhitekture u okruženju radiodifuzijske produkcije (teorija i integracija) te obrada signala (analognog i digitalnog);
- upravljanje fiksnom i mobilnom profesionalnom audiovizualnom infrastrukturom i njezino održavanje;
- osmišljavanje i rad konferencijskih sustava i sustava usmenog prevođenja (fiksni i mobilni sustavi, fizičko sudjelovanje i sudjelovanje na daljinu);
- informatička certifikacija (CISCO i/ili ARISTA) ili jednakovrijedno znanje o uvođenju i konfiguraciji mreža za multimedijsku primjenu.

2. Kompetencije i vještine

- vođenje i koordinacija profesionalnih audiovizualnih projekata;
- upravljanje timom i njegova koordinacija, opće upravljanje (postizanje dogovora, upravljanje sukobima, planiranje), pisana i usmena komunikacija i timski rad (sastanci, radne skupine itd.)
- administrativno upravljanje predmetima, hardverom i softverom;
- učenje (samostalno učenje i trajno osposobljavanje) o novim tehnologijama.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova

Testiranja

3. Testiranja

Pismeno testiranje

a) Sastavljanje teksta na jeziku 2 (engleski ili francuski) na temelju spisa s ciljem provjere sposobnosti kandidatâ za obavljanje zadaća opisanih u dijelu A. točki 2., kao i provjere njihove sposobnosti pismenog izražavanja.

Trajanje testa: 3 sata
Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova)
Ovaj će test biti organiziran na internetu i pisat će se na računalu.


Usmeno testiranje

b) Razgovor s povjerenstvom za odabir na jeziku 2 (engleski ili francuski) na temelju kojega se, uz vođenje računa o svim informacijama iz prijavnice, ocjenjuje sposobnost kandidatâ za obavljanje zadaća opisanih u dijelu A. točki 2. Povjerenstvo za odabir može odlučiti provjeriti znanje jezika koje su kandidati naveli u prijavnici.

Maksimalno trajanje testa: 45 minuta
Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova)

c) Grupna rasprava ili vježba (igra uloga) na jeziku 2 (engleski ili francuski) na temelju koje povjerenstvo za odabir ocjenjuje sposobnosti prilagođavanja, pregovaranja i donošenja odluka te ponašanje kandidatâ u grupi.

Trajanje grupne rasprave odredit će povjerenstvo za odabir ovisno o konačnom sastavu grupa.
Maksimalno trajanje grupne vježbe (igre uloga) je 25 minuta.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 10 bodova)

Ovi testovi mogu se organizirati na daljinu.

Upute u vezi s pismenim i usmenim testiranjima bit će poslane na vrijeme. Testiranja će se održavati na točno određeni dan i u točno određeno vrijeme. Ako se kandidati ne odazovu na poziv, nije ih moguće kontaktirati elektroničkom poštom ili ne pristupe jednom od testiranja, bit će diskvalificirani. Potrebno je točno slijediti poslane upute. U slučaju nepoštovanja uputa ili ponašanja koje nije u skladu s njima, kandidati će odmah biti diskvalificirani.

Lista uspješnih kandidata

4. Lista uspješnih kandidata

Na listi uspješnih kandidata bit će navedena imena 12 kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova u cijelom postupku (ocjena kvalifikacija i testiranja pod točkama a), b) i c)) i koji su na svakom testu ostvarili minimalni broj bodova za prolaz.

Kandidati će o svojim rezultatima biti obaviješteni osobno pisanim putem.

Lista uspješnih kandidata bit će objavljena na intranetskim stranicama Europskog parlamenta.

Valjanost liste uspješnih kandidata istječe 31. prosinca 2024., no može se produžiti odlukom tijela za imenovanja, o čemu će uspješni kandidati s liste biti pravodobno obaviješteni.

Od uspješnih kandidata kojima se ponudi zaposlenje radi provjere će se zahtijevati da predoče izvorne primjerke svih traženih dokumenata, posebice diploma i potvrda o radu.

Uvrštavanje na listu uspješnih kandidata nije jamstvo da će se kandidatima radno mjesto zaista i ponuditi.

Podnošenje prijava

C. PRIJAVE

Da bi se prijavili na predmetni natječaj, kandidati moraju otvoriti račun na platformi Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hr_HR. Kandidati smiju otvoriti SAMO JEDAN račun na toj platformi. Račun možete otvoriti ako kliknete na opciju „Prijaviti se preko interneta” koja se nalazi na dnu stranice.

Kandidati se mole da prije ispunjavanja prijavnice pažljivo pročitaju Vodič za kandidate u selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament te da prilože sve relevantne popratne dokumente.


Rok za prijavu

Rok za prijavu je

10. rujna 2021. u 12:00 (podne) po lokalnom vremenu u Bruxellesu.

Nakon što potvrdite svoju prijavu, dobit ćete automatsku potvrdu o primitku.

Kandidati se mole da NE ZOVU TELEFONOM kako bi se raspitali o vremenskom rasporedu postupka.