This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - ADMINISTRÁTOR(KA), AUDIOVIZUÁLNÍ INŽENÝR(KA) (AD 7)

Místo : Brusel
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 10/09/2021 12:00
Útvar : 00-Parlement Européen
Ref. : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Pokyny pro uchazeče :

Obecné informace

Před podáním přihlášky si pozorně pročtěte pokyny pro uchazeče, které jsou přiloženy k tomuto oznámení o výběrovém řízení.

Tyto pokyny jsou nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení a pomohou vám pochopit pravidla týkající se postupů a podmínky pro podání přihlášky.

 

OBSAH

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ, PODMÍNKY ÚČASTI (POŽADOVANÝ PROFIL)

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

PŘÍLOHA: POKYNY PRO UCHAZEČE K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM, KTERÁ PŘIPRAVUJE EVROPSKÝ PARLAMENT

 


A. PRACOVNÍ NÁPLŇ, PODMÍNKY ÚČASTI (POŽADOVANÝ PROFIL)

1. Obecné podmínky

Evropský parlament se v souladu s čl. 29 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie rozhodl vyhlásit výběrové řízení s cílem obsadit 6 pracovních míst úředníků (AD 7) na generálním ředitelství pro logistiku a konferenční tlumočení a na generálním ředitelství pro komunikaci. Hledáme odborníky v oboru audiovizuální inženýr se specializací na integraci systémů pro vysílání a multimédia.

Tyto profese vyžadují zvláštní kvalifikaci, která je uvedena v části A 3 b) tohoto oznámení.

Úspěšný uchazeč bude přijat ve třídě AD 7, prvním platovém stupni, přičemž základní plat činí 6 294,84 EUR měsíčně. Tento plat podléhá zdanění ze strany Unie a dalším odvodům stanoveným v pracovním řádu úředníků Evropské unie. Je osvobozen od vnitrostátní daně. Platový stupeň, do něhož budou úspěšní uchazeči přijati, bude však možné upravit podle délky jejich praxe. Kromě toho je základní plat za určitých podmínek navýšen o příspěvky.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace, například na základě genderu, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

Pracovní náplň

2. Pracovní náplň

Vybraní kandidáti budou zaměstnáni v Bruselu. Jejich úkoly, které budou plnit pod dohledem vedoucího oddělení a v rámci programů a priorit stanovených parlamentními orgány a jejich nadřízenými, jsou následující:

- dohled nad koncepcí, vývojem a zaváděním profesionálních audiovizuálních a konferenčních systémů v souvislosti s projekty prováděnými technickým odborem, daným oddělením a ředitelstvím;
- přispívat k funkčním/provozním technickým aspektům zavádění a zavádění infrastruktury pro audiovizuální média a konference se simultánním tlumočením;
- podílet se na provozu a údržbě zařízení pro vysílání, multimédia a konference;
- pomáhat uživatelům těchto zařízení a poskytovat poradenství jejich nadřízeným s ohledem na strategické pokyny týkající se technologií a technické infrastruktury.

Do této oblasti spadají veškeré technologie spojené s produkcí a vysíláním mediálního obsahu (televize, rozhlas, interní produkce, jednací sály, webstreaming, webpublishing, systémy pro konference se simultánním tlumočením) a jsou vyžadovány podrobné znalosti elektroniky, informatiky, zpracování analogového a digitálního signálu a nových digitálních technologií.

Plnění těchto úkolů vyžaduje mimo jiné analytické dovednosti, schopnost řešit složité problémy, schopnost písemného vyjadřování, koordinační dovednosti (interní a externí pracovníci), dovednosti v oblasti administrativního řízení (vedení spisů, nabídková řízení, zakázky), komunikační dovednosti, schopnost učení a dobré praktické znalosti kancelářského softwaru a počítačových systémů pro řízení projektů a zařízení pro měření signálu. Úspěšní uchazeči musí být rovněž schopni komunikovat v angličtině nebo francouzštině s různými technickými a administrativními partnery s cílem pomáhat při řešení technických a administrativních problémů a usilovat o dosažení konsenzu v rámci pracovní skupiny.

Tyto funkce vyžadují časté pracovní cesty do pracovních míst Evropského parlamentu a četné interní a externí kontakty.

Podmínky pro přijetí

3. Podmínky přijetí

Ke dni uplynutí lhůty stanovené pro podávání přihlášek musíte splňovat tyto podmínky:

a) Všeobecné podmínky

V souladu s článkem 28 služebního řádu úředníků Evropské unie musíte:

– být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,
– požívat plných občanských práv,
– splňovat veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,
– poskytovat morální záruky vyžadované pro předpokládanou pracovní náplň.

b) Specifické podmínky

i) Požadovaná kvalifikace

Je třeba mít úroveň vzdělání odpovídající nejméně čtyřletému úplnému vysokoškolskému studiu zakončenému získáním diplomu v některém z těchto oborů: technologie audiovizuálního vysílání a multimédií, elektronika, informatika, produkce audiovizuálního vysílání a multimédií nebo produkce zvuku a konferencí.

nebo

úroveň vzdělání odpovídající nejméně tříletému úplnému vysokoškolskému studiu
v některém z těchto oborů: technologie audiovizuálního vysílání a multimédií, elektronika, informatika, produkce audiovizuálního vysílání a multimédií nebo produkce zvuku a konferencí, s nejméně roční pracovní zkušeností v oboru.

ii) Požadovaná praxe

Po získání kvalifikace požadované podle části A.3. b) i) je třeba, abyste měli odbornou praxi v trvání alespoň šesti let v těchto oborech:

  • integrace systémů pro vysílání, konference a IT pro audiovizuální aplikace, zejména ve vztahu k následujícím technologiím: kamery, nástroje pro mix zvuku a videa, maticové přepínače, videoservery, SDI a IP routery, sítě (TCP/IP a UDP/IP), enkodéry a dekodéry, produkční platformy a přenosové platformy pro záznam, editaci, konverzi, šíření (satelit, webstreaming, webpublishing), archivaci;
  • technologie pro vysílání a multimédia, architektura IT a IP v produkčním prostředí pro vysílání (teorie a integrace) a zpracování signálu (analogového a digitálního);
  • audiovizuální technika pro produkci a přenos audiovizuálního vysílání a multimediálních programů pro televizi a/nebo interní produkci;
  • řízení a koordinace profesionálních audiovizuálních projektů;
  • koordinace týmu.

iii) Jazykové znalosti

Musíte mít důkladnou znalost (minimálně úroveň C1) jednoho úředního jazyka Evropské unie (jazyk 1): angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština nebo švédština,

a

velmi dobrou znalost (minimálně úroveň B2) anglického nebo francouzského jazyka (jazyk 2).

Jazyk 2 musí být jiný než jazyk 1.

 

Vezměte prosím na vědomí, že jazyky 2 (angličtina a francouzština) vybrané pro toto výběrové řízení byly stanoveny s ohledem na zájem útvaru. Povaha úkolů audiovizuálního inženýra vyžaduje zvláštní jazykové znalosti, tj. znalosti uvedené v části A 3 b) tohoto oznámení. Znalost jednoho z těchto jazyků je nezbytná pro plnění příslušných povinností a pro vynikající schopnost komunikace nezbytnou pro pracovní vztahy s různými interními a externími subjekty, které používají převážně angličtinu nebo francouzštinu.

Angličtina a francouzština jsou rovněž jazyky nejčastěji užívanými při komunikaci v rámci útvarů obou generálních ředitelství, kterých se týká toto oznámení, a mezi těmito útvary a rovněž při komunikaci s ostatními generálními ředitelstvími a politickými a správními orgány Parlamentu, zejména při vypracovávání dokumentů. Jsou rovněž obvyklými jazyky při komunikaci s externími subjekty (poskytovateli služeb, správními a jinými orgány). Řádné plnění daných úkolů a zajištění kvalitního fungování útvarů vyžaduje, aby přijaté osoby byly schopny efektivně pracovat a komunikovat přinejmenším v jednom z těchto jazyků.

V zájmu zajištění rovného zacházení je navíc zapotřebí, aby každý kandidát, a to i ten, jehož prvním úředním jazykem je jeden z těchto dvou jazyků, měl dostatečnou znalost jiného jazyka, kterým musí být druhý z těchto dvou jazyků.

Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

Řízení probíhá na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek.

1. Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

Pokud

– splňujete obecné podmínky pro přijetí
– a předložili jste veškeré dokumenty podle daných podmínek a v požadované lhůtě,

výběrová komise posoudí, zda vaše dokumenty splňují zvláštní podmínky pro přijetí (A.3.b).

Splňujete-li zvláštní podmínky pro přijetí, připustí vás výběrová komise do výběrového řízení.

Výběrová komise vychází výhradně z informací uvedených v přihlášce, které jsou doloženy příslušnými doklady.

Posouzení kvalifikace

2. Posouzení kvalifikace

Výběrová komise provede na základě předem stanovené hodnotící tabulky posouzení kvalifikace uchazečů přijatých do výběrového řízení a sestaví seznam třiceti nejlepších uchazečů, kteří budou pozváni ke zkouškám.

Při posuzování kvalifikace uchazečů vezme výběrová komise v úvahu zejména následující prvky, které je třeba doložit v přihlášce:

1. znalosti a zkušenosti

- koncepce a zavádění systémů pro produkci, vysílání, multimédia a webstreaming, a to pevných (infrastruktura), nebo dočasných (pro akce), na základě tržních standardů a norem stanovených normalizačními orgány (EBU, SMPTE, ITU ad.);
- technologie pro vysílání a multimédia a architektura IP v produkčním prostředí pro vysílání (teorie a integrace) a zpracování signálu (analogového a digitálního);
- provoz a údržba pevné a mobilní profesionální audiovizuální infrastruktury;
- koncepce a zavádění systémů pro konference a tlumočení (pevné a mobilní systémy, prezenční nebo distanční účast);
- certifikace v oblasti informatiky (Cisco a/nebo Arista) nebo ekvivalentní znalosti implementace a konfigurace sítí pro multimediální aplikace.

2. dovednosti a schopnosti

- řízení a koordinace profesionálních audiovizuálních projektů;
- řízení a koordinace týmu (hledání konsenzu, řízení konfliktů, plánování), písemná a ústní komunikace a týmová práce (schůze, pracovní skupiny ad.);
- administrativní vedení spisů a správa hardwaru a softwaru;
- učení se novým technologiím (samostudium a průběžné vzdělávání).

Hodnocení: 0 až 20 bodů.

Zkoušky

3. Zkoušky

Písemná zkouška

a) Samostatná písemná práce v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština) na základě dokumentace slouží k posouzení vaší schopnosti vykonávat funkce popsané v části A.2, a schopnosti písemného vyjadřování.

Trvání zkoušky: 3 hodiny.
Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum 20 bodů).
Tato zkouška proběhne online na počítači.

 

Ústní zkoušky

b) Pohovor s výběrovou komisí v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština) umožňující posoudit s ohledem na veškeré údaje uvedené ve složce vaši schopnost vykonávat funkce popsané v části A 2. Výběrová komise se může rozhodnout, že ověří ostatní jazykové znalosti uvedené v přihlášce.

Maximální doba trvání zkoušky: 45 minut.
Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum 20 bodů).

c) Diskuse ve skupině nebo rolová hra v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština), která má výběrové komisi umožnit posouzení vaší schopnosti přizpůsobit se, vašich vyjednávacích schopností, rozhodnosti a chování v rámci skupiny a při řešení určité situace.

Dobu trvání skupinové zkoušky stanoví výběrová komise podle definitivního složení skupin.
Maximální délka je 25 minut.

Hodnocení: 0 až 20 bodů (požadované minimum: 10 bodů).

Tyto zkoušky mohou případně proběhnout distančně.

V dostatečném předstihu obdržíte pokyny pro písemnou zkoušku a ústní zkoušky. Zkoušky proběhnou v pevně stanovený čas. Uchazeči, kteří neodpoví na pozvánku, nebudou reagovat na elektronickou poštu nebo se nedostaví ke zkoušce, budou vyřazeni. Pokyny je nutné plnit přesně. Jejich neplnění nebo jednání v rozporu s nimi má za následek okamžité vyřazení.

Seznam vhodných uchazečů

4. Zařazení na seznam vhodných uchazečů

Seznam vhodných uchazečů bude obsahovat jména dvanácti uchazečů, kteří získali v průběhu celého řízení nejvyšší počet bodů (hodnocení kvalifikace a zkoušek a), b) a c)) a minimum bodů požadovaných pro každou ze zkoušek.

O výsledcích budete individuálně písemně informováni.

Seznam vhodných uchazečů bude zveřejněn na intranetu Evropského parlamentu.

Platnost seznamu vhodných uchazečů vyprší dne 31. prosince 2024. Bude moci být prodloužena rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování. V takovém případě budou uchazeči uvedení na seznamu vhodných uchazečů včas vyrozuměni.

Pokud vám bude nabídnuto zaměstnání, budete muset předložit za účelem osvědčení originály všech požadovaných dokladů, tj. diplomů a záznamů o zaměstnání.

Podání přihlášek

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky se podávají prostřednictvím platformy Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/cs_CS. Na této platformě můžete mít pouze JEDEN účet. Pro vytvoření účtu klikněte na tlačítko „Zaslat přihlášku on-line“, které se nachází v dolní části stránky.

Před vyplněním přihlášky pozorně prostudujte pokyny pro uchazeče a postup výběru, který uplatňuje Evropský parlament; k přihlášce připojte vhodné doklady.

 

Lhůta pro podání přihlášky

Lhůta pro podání přihlášky je stanovena na

10. září 2021 ve 12 hodin (poledne) bruselského času

Po validaci vaší přihlášky vám bude zasláno automatické potvrzení.

Prosím vezměte na vědomí, že NEPŘÍJÍMÁME TELEFONICKÉ DOTAZY týkající se časového rozvrhu.