This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

MEDDELANDE UPPRÄTTANDE AV EN DATABAS KONTRAKTSANSTÄLLDA (TJÄNSTEGRUPP III) INOM OMRÅDET FÖR BYGGNADER M/F

Ort : Bryssel
Publication end on external website : 15/09/2021 12:00
Enhet : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Referens : DG INLO Data base 01/2021

Allmänt

Europaparlamentets generalsekretariat utfärdar detta meddelande i syfte att upprätta en databas över sökande (kontraktsanställda i tjänstegrupp III) inom området för byggnader vid generaldirektoratet för infrastruktur och logistik (GD INLO).

Denna databas syftar till att upprätta en reservlista över sökande som kan komma att rekryteras i Bryssel.

När databasen har upprättats kan personer som har anmält sitt intresse väljas ut till tjänster som kontraktsanställda för övriga uppgifter vid generaldirektoratet för infrastruktur och logistik (GD INLO). Urvalet sker i enlighet med bestämmelserna i artikel 7 (gemensam kommitté för urval av kontraktsanställda för övriga uppgifter (Coscon)) och artikel 8 (urvalsförfarande för kontraktsanställda) i parlamentets Allmänna genomförandebestämmelser för uttagningsprov och urvalsförfaranden för rekrytering och klassificering av tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Sökande som vill ingå i denna databas kan skicka in sina meritförteckningar och fylla i ansökan via plattformen APPLY4EP efter att ha skapat ett konto. De sökande ombeds i detta avseende att noggrant läsa igenom detta meddelande, klicka på ”Ansöka online” och följa instruktionerna. Endast ett konto kan skapas i APPLY4EP. De personuppgifter som registreras på kontot kommer att behandlas med full respekt för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 och kan ändras för att möjliggöra uppdateringar.

Arbetsuppgifter

GD INLO bidrar till att infrastruktur (byggnader och utrustning) och logistik (restauranger, post, flyttningar, möbler, transport m.m.) på och mellan parlamentets olika arbetsorter förvaltas på bästa sätt.

Den personal som arbetar vid GD INLO tillhandahåller viktigt stöd till Europaparlamentets politiska verksamhet.

Direktoratet för integrerad fastighetsförvaltning söker byggnadstekniker inom följande områden:

 1. Underhåll av brand- och elutrustning
 2. Infrastrukturförvaltning

Arbetsuppgifter

1. Underhåll av brand- och elutrustning:

Under ledning av de tjänstemän som ansvarar för förvaltningen av brand- och elutrustningen:

 • Sköta den tekniska och administrativa uppföljningen av mindre arbeten och underhållet av denna utrustning inom ramen för drifts- och underhållskontrakten för de tekniska installationerna.
 • Förbereda, utarbeta, organisera, analysera och följa upp de tekniska, administrativa och ekonomiska handlingarna (tekniska specifikationer, anbudsinfordringar, offertförfrågningar med analys av anbuden, tekniska rapporter, uppföljning av planer för utbyten m.m.).
 • Utföra kontroller av underhållet när det gäller säkerheten för brand- och elsystem med hjälp av ett CMMS-system.
 • Samordna, analysera och följa upp kvalitetskontrollerna av externa entreprenörers arbeten (underhållsföretag, konsultföretag), inbegripet beställningar av arbeten.
 • Kontrollera och utarbeta dokumentation, tidsplaner och uppföljningsarrangemang för erkända organisationers inspektioner.
 • Ansvara för samordningen av de olika externa entreprenörernas arbeten med parlamentets övriga tekniska avdelningar.

Särskilda kunskaper

Relevant erfarenhet av tekniskt underhåll krävs.

Kunskap om tekniska brand- och elsskyddsstandarder är en stor fördel (standarder: NBN S 21-100, RGIE, etc.).

Arbetstid

Jourarrangemang en helg per månad för att kontrollera berörda installationer.

2. Infrastrukturförvaltning

Under ledning av ansvariga tjänstemän:

 • Sköta planeringen av enhetens administrativa och tekniska verksamhet i enlighet med interna behov, andra generaldirektorats verksamhet och olika evenemang i Europaparlamentet.
 • Samordna och följa upp de övergripande åtgärderna mellan arbetsgrupperna inom enheten och hantera olika ärenden som rör dessa åtgärder (energi, Emas, asbest, tillsynskontroller m.m.). Vidta övergripande åtgärder inom ramen för regelövervakningen.
 • Bidra till att utarbeta och harmonisera tekniska specifikationer och ge stöd till programplanering och uppföljning av kontrakt, inklusive hyres- och koncessionsavtal.
 • Hantering av CMMS-kontrakt.
 • Initiera, förbereda, organisera och följa upp CMMS-relaterade projekt, den automatiserade rapporteringen med resultatindikatorer/produktivitetsindikatorer och indikatorer för kundtillfredsställelse och driften av installationerna.
 • Förvalta projekten i enhetens it-plan, inklusive uppföljningen av koncepttest (proof of concept), utvärderingen av dem och, i förekommande fall, genomförandet på hela anläggningen.

Särskilda kunskaper

Erfarenhet av infrastrukturförvaltning krävs.

Erfarenhet när det gäller utarbetande av specifikationer, användning av ett CMMS-system, automatiserad rapportering med resultatindikatorer och uppföljning av it-projekt på området för infrastrukturförvaltning är en stor fördel.

Behörighetskrav

a. Allmänna krav

 • Du ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater.
 • Du ska ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning.
 • Du ska uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

b. Särskilda krav

 1. Meriter, examensbevis och kunskaper
 • Eftergymnasial utbildning styrkt med examensbevis, eller
 • gymnasieutbildning styrkt med examensbevis som ger tillträde till eftergymnasial utbildning och minst tre års relevant yrkeserfarenhet.
 • Om det ligger i tjänstens intresse, yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet på en likvärdig nivå.

Endast examensbevis som har utfärdats eller erkänts som likvärdiga av myndigheterna i EU:s medlemsstater (till exempel av utbildningsministeriet) beaktas. Sökande som är registrerade i databasen ska dessutom, före en eventuell rekrytering, inge de handlingar som styrker uppgifterna i ansökan (examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis).

2. Språkkunskaper

Du måste ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1[1]) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska,

och

mycket goda kunskaper (minst nivå B21) i engelska eller franska (språk 2).

Språk 2 måste vara ett annat än språk 1.

De sökande informeras om att språk 2 (engelska och franska) för upprättandet av den här databasen har fastställts i generaldirektoratet för infrastruktur och logistiks intresse. Det är viktigt att de sökande kan förstå de uppgifter som ska utföras, handlägga ärenden och kommunicera effektivt med externa aktörer, ledningen och kollegor.

Franska är det språk som används mest i förbindelserna inom och mellan generaldirektoratets enheter. Det är också det vanligaste språket när det gäller extern kommunikation. Engelska är det språk som används mest i utbytena med de andra direktoraten inom generaldirektoratet för infrastruktur och logistik, med övriga generaldirektorat och med parlamentets politiska och administrativa organ, särskilt vid utarbetandet av dokument.

Tillämpliga instruktioner och regler är dessutom skrivna på engelska och franska och måste kunna vara tillgängliga för och lämnas ut till allmänheten på dessa två språk.

För att kunna fullgöra sina uppgifter och se till att avdelningarna fungerar väl måste de rekryterade personerna därför inom rimlig tid kunna arbeta och effektivt kommunicera på åtminstone ett av dessa två språk.

För att garantera likabehandling ska de sökande, även om de har ett av dessa två språk som första officiella språk, ha tillräckliga kunskaper i ett andra språk, som måste vara det andra av dessa två språk.

 

[1] Se den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) – https://europa.eu/europass/sv/common-european-framework-reference

Databas

Om du

 • uppfyller de allmänna kraven,
 • har fyllt i ansökan via APPLY4EP-plattformen och korrekt angivit koderna (se nedan ”Inlämning av ansökan”) i enlighet med bestämmelserna och inom föreskriven tid,

kommer du att registreras i databasen.

Registreringen baseras uteslutande på de uppgifter som anges i ansökan och de handlingar du bifogar. Dessa uppgifter och handlingar kommer att kontrolleras i efterhand vid en eventuell rekrytering.

Inlämning av ansökan

Du måste fylla i din ansökan online via APPLY4EP-plattformen. Ansökningar kan endast lämnas in via denna plattform.

När du har skapat ditt konto ska du ladda upp din detaljerade meritförteckning.

Du ska använda Europassmallen som du hittar via nedanstående länk:

https://europa.eu/europass/sv

Fyll därefter i ansökan:

I fälten

Yrkeserfarenhet och/eller Examensbevis:   Ange de koder som anges i den bifogade handledningen tillsammans med en detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna/examensbeviset. Du kan välja flera koder.

Exempel (se även exemplen i bifogad handledning): 

                        TArch – chefsarkitekt med ansvar för...

                        TElec – Ingenjörsexamen, specialisering inom elektricitet

                        TElec + THvac – Tekniker med ansvar för….

Dessa uppgifter ska åtföljas av styrkande handlingar.

Sista ansökningsdag har fastställts till den 15 september 2021. Ansökningar som mottas efter detta datum kommer inte att godtas.

Registrering i databasen är inte en garanti för rekrytering. Om det blir möjligt att ingå ett kontrakt gör de anställande tjänsteenheterna en genomgång av databasen och kallar in de sökande vars profil bäst motsvarar den berörda tjänsten. Om det slås fast att de tillhandahållna uppgifterna inte är korrekta kommer de berörda sökande att uteslutas och deras namn strykas från databasen.

Europaparlamentet tillämpar en strikt politik för lika möjligheter i sina urvalsförfaranden för att garantera likabehandling av alla sökande.

EU-institutionernas anställningsvillkor fastställs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.  Anställningsvillkoren i sin helhet finns tillgängliga på internet: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (avdelning IV, sid. 209 ”Kontraktsanställda”)

Grundlönen per månad den 1 juli 2020 fastställs till mellan 2 777,78 och 4 552,81 EUR (tjänstegrupp III) på grundval av sökandens utbildning och särskilda yrkeserfarenhet.

Databasen är giltig till den 31 december 2023.