This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

COMUNICARE CREAREA UNEI BAZE DE DATE AGENȚI CONTRACTUALI (GRUPA DE FUNCȚII III) ÎN DOMENIUL CLĂDIRILOR M/F

Locul : Bruxelles
Sfârșitul publicării pe site-ul extern : 15/09/2021 12:00
Serviciu : 08-Direcția Generală Infrastructură și Logistică
Ref. : DG INLO Data base 01/2021

Generalități

Secretariatul Parlamentului European publică prezentul anunț în scopul creării unei baze de date cu candidați (agenți contractuali din grupa de funcții III) în domeniul imobiliar din cadrul Direcției Generale Infrastructură și Logistică (DG INLO).

Baza de date va servi drept rezervă de candidați pentru recrutare, în principal la Bruxelles.

După crearea bazei de date, persoanele care și-au exprimat interesul pot fi selectate pentru posturile vacante de agenți contractuali auxiliari din cadrul Direcției Generale Infrastructură și Logistică (DG INLO). Selecția se efectuează în conformitate cu dispozițiile articolului 7 [„Comitetul paritar pentru selecția agenților contractuali auxiliari (COSCON)”] și ale articolului 8 („Procedura de selecție a agenților contractuali”) din „Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European”.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare bazată pe gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.

Persoanele care doresc ca numele lor să fie incluse în baza de date trebuie să trimită un CV și să completeze formularul de cerere prin intermediul platformei APPLY4EP, începând cu crearea unui cont. În acest scop, ei trebuie să citească cu atenție prezentul anunț, să facă clic pe fila „Apply online” și să urmeze instrucțiunile. În APPLY4EP poate fi creat un singur cont. Datele cu caracter personal înregistrate în cont vor fi prelucrate în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și vor rămâne modificabile, astfel încât să poată fi actualizate.

Natura funcțiilor

DG INLO contribuie la buna gestiune a infrastructurii (clădiri și echipamente) și logisticii (servicii de catering, corespondență, mutări, mobilier, transport etc.) la locurile de desfășurare a activității Parlamentului European și între acestea.

Prin eforturile depuse, personalul DG INLO oferă un sprijin esențial pentru activitatea politică a Parlamentului European.

Direcția pentru gestionarea integrată a infrastructurilor caută tehnicieni în domeniul clădirilor specializați în următoarele domenii:

 1. Întreținerea echipamentelor electrice și de incendiu
 2. Gestionarea infrastructurilor

Responsabilități:

 1. Întreținerea echipamentelor electrice și de incendiu:

Sub autoritatea funcționarilor responsabili cu gestionarea a echipamentelor electrice și de protecție împotriva incendiilor:

 • asigurarea monitorizării tehnice și administrative a lucrărilor mici și întreținerea acestor echipamente în cadrul contractelor de exploatare și întreținere a instalațiilor tehnice
 • pregătirea, elaborarea, organizarea, analizarea și monitorizarea dosarelor tehnice, administrative și financiare (caiete de sarcini, invitații de participare la licitație, cereri de preț cu analiza ofertelor, rapoarte tehnice, monitorizarea proiectelor de înlocuire etc.)
 • controlul mentenanței, cu ajutorul unui software de gestionare a operațiunilor de mentenanță a instalațiilor (CMMS), în ceea ce privește echipamentele de incendiu și siguranța instalațiilor electrice
 • coordonarea, analizarea și monitorizarea controlului calității activității contractanților externi (societăți de întreținere, firme de consultanță), inclusiv a cererilor de intervenție
 • examinarea și pregătirea dosarelor, planificarea și urmărirea în vederea inspectării de către organismele autorizate
 • coordonarea activității diferiților furnizori externi de servicii cu celelalte servicii tehnice ale Parlamentului.

Cunoștințe specifice

Este necesară experiență relevantă în domeniul întreținerii tehnice.

Cunoașterea normelor de protecție împotriva incendiilor și privind echipamentele electrice constituie un avantaj important (norme: NBN S 21-100, RGIE, etc.).

Programul de lucru

Un serviciu de permanență este prevăzut în fiecare lună, într-un weekend, în timpul acestuia urmând să fie inspectate instalațiile alocate.

2. Gestionarea infrastructurilor:

Sub autoritatea funcționarilor responsabili:

 • gestionarea planificării activităților administrative și tehnice ale unității în funcție de nevoile interne, de activitățile altor direcții generale și de evenimentele Parlamentului European
 • coordonarea și monitorizarea acțiunilor transversale între echipele din cadrul unității și gestionarea mai multor dosare legate de diferitele acțiuni (energie, EMAS, azbest, controale reglementare etc.) inițierea de acțiuni transversale în conformitate cu monitorizarea reglementară
 • contribuția la elaborarea și armonizarea specificațiilor tehnice și furnizarea de sprijin pentru programarea și monitorizarea contractelor, inclusiv a contractelor de închiriere și de concesiune
 • gestionarea contractelor în CMMS
 • inițierea, pregătirea, organizarea și monitorizarea proiectelor la nivelul CMMS, raportarea automată cu indicatori-cheie de performanță/indicatori privind productivitatea și satisfacția clienților și funcționarea instalațiilor
 • gestionarea proiectelor din planul IT al unității, inclusiv monitorizarea POC (validarea conceptului), evaluarea acestora și, după caz, punerea lor în aplicare pe întregul sit.

Cunoștințe specifice

Este necesară experiență în gestionarea infrastructurilor.

Experiența în elaborarea caietelor de sarcini, utilizarea și gestionarea unui sistem CMMS, raportarea automată cu indicatori-cheie de performanță și monitorizarea proiectelor informatice în domeniul gestionării infrastructurilor constituie un avantaj important.

Condiții de admitere

a. Criterii generale

 • să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene
 • să fi îndeplinit toate obligațiile care le revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar
 • să prezinte garanțiile morale necesare pentru exercitarea funcțiilor avute în vedere

 

b. Criterii specifice

1. Titluri, diplome și cunoștințe necesare

 • un nivel de studii superioare absolvite cu diplomă, sau
 • un nivel de învățământ secundar atestat cu o diplomă care oferă acces la învățământul postliceal, urmat de experiență profesională de cel puțin trei ani în domeniul respectiv.
 • atunci când acest lucru se justifică în interesul serviciului, o formare profesională sau o experiență profesională de nivel echivalent

Vor fi acceptate numai diplomele eliberate sau recunoscute ca echivalente de către autoritățile competente ale statelor membre ale UE (de exemplu, ministerul educației). În plus, înainte de a fi recrutați, candidaților ale căror nume sunt incluse în baza de date li se va solicita să furnizeze documente care să dovedească informațiile incluse în formularul de candidatură (diplome, certificate și alte documente justificative).

2. Cunoștințe lingvistice

Candidații trebuie să cunoască în mod aprofundat (cel puțin la nivelul C1[1]) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgară, croată, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză,

precum și

să cunoască la un nivel foarte bun (cel puțin la nivelul B21) engleza sau franceza (limba 2).

Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1.

Candidații sunt informați că cele două limbi 2 pentru această procedură de creare a unei baze de date, și anume engleza și franceza, au fost stabilite în interesul serviciului și, în special, al Direcției Generale Infrastructură și Logistică. Persoanele ale căror nume sunt incluse în baza de date trebuie să fie în măsură să înțeleagă sarcinile de îndeplinit, să abordeze problemele și să comunice cu punctele de contact externe, precum și cu superiorii și colegii lor.

Franceza este limba utilizată cel mai frecvent pentru a comunica în cadrul și între unitățile din cadrul direcției generale. Este, de asemenea, limba obișnuită de comunicare cu părțile interesate externe. Engleza este limba utilizată cel mai frecvent în relațiile cu celelalte direcții din cadrul Direcției Generale Infrastructură și Logistică, cu celelalte direcții generale și cu autoritățile politice și administrative ale Parlamentului, în special în ceea ce privește redactarea documentelor.

În plus, instrucțiunile și normele aplicabile sunt redactate în limbile engleză și franceză și trebuie să fie disponibile și comunicate publicului în aceste două limbi.

În consecință, pentru a-și îndeplini sarcinile și pentru a asigura buna funcționare a serviciilor, persoanele recrutate trebuie să fie în măsură, într-un termen rezonabil de la data angajării, să lucreze și să comunice eficient în cel puțin una dintre aceste două limbi.

Totodată, pentru a garanta egalitatea de tratament, toți candidații, inclusiv cei a căror primă limbă oficială este una din aceste două limbi, trebuie să dețină cunoștințe satisfăcătoare într-o a doua limbă, care trebuie să fie una din cele două limbi menționate anterior.

 

[1] A se vedea Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECR) - https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference

Baza de date

Dacă

 • îndepliniți criteriile generale de eligibilitate
 • ați completat formularul de candidatură prin intermediul platformei APPLY4EP și ați precizat corect codurile (a se vedea mai jos, „Candidaturi”) în conformitate cu procedura și până la termenul-limită

numele dumneavoastră va fi inclus în baza de date.

Decizia de a vă include numele în baza de date se va baza exclusiv pe informațiile furnizate în formularul de candidatură și în documentele anexate. Aceste informații și aceste documente vor fi verificate ulterior dacă sunteți recrutat(ă).

Candidaturi

Persoanele interesate trebuie să își completeze formularul de candidatură prin intermediul platformei online APPLY4EP. Candidatura poate fi depusă numai prin intermediul acestei platforme.

După ce v-ați creat contul, trebuie să încărcați un curriculum vitae detaliat.

Este necesar să utilizați formatul Europass disponibil la următorul link:

https://europa.eu/europass/ro

Trebuie apoi să completați formularul de candidatură.

În următoarele câmpuri:

Experiență profesională și/sau diplome: Trebuie să utilizați codurile speciale menționate în ghidul anexat, urmate de o descriere detaliată a atribuțiilor îndeplinite/a diplomei. Puteți alege mai multe variante

Exemple (a se vedea și exemplele din ghidul anexat):

                        TArch – Arhitect principal responsabil cu...

                        TElec – Diplomă de inginer, specializare în sisteme electrice

                        TElec + THvac – Tehnician responsabil cu....

Aceste informații trebuie să fie susținute de documente justificative.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 15 septembrie 2021. Candidaturile primite după această dată nu vor fi admise.

Înscrierea în baza de date nu constituie o garanție că vi se va oferi un post. În eventualitatea în care un contract devine disponibil, serviciile de recrutare vor consulta baza de date și vor adresa invitații candidaților ale căror profiluri corespund cel mai bine cerințelor postului în cauză. Dacă se constată că informațiile pe care aceștia le-au furnizat sunt incorecte, candidații vor fi excluși din procedură, iar numele lor vor fi eliminate din baza de date.

Parlamentul European aplică o politică strictă privind egalitatea de șanse în procedurile sale de selecție, pentru a garanta egalitatea de tratament a tuturor candidaților.

Condițiile de muncă în cadrul instituțiilor europene sunt definite în Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA). Detalii complete privind condițiile de lucru pot fi găsite aici:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=RO (titlul IV, pagina 209, „Agenți contractuali”)

Începând din 1 iulie 2020, salariul lunar de bază este cuprins între 2 777,78 EUR și 4 552,81 EUR (grupa de funcții III), în funcție de formarea și experiența profesională specifică a candidatului.

Baza de date va fi valabilă până la 31 decembrie 2023.