This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OGŁOSZENIE UTWORZENIE BAZY DANYCH PRACOWNIK KONTRAKTOWY (GRUPA FUNKCYJNA III) W DZIEDZINIE BUDYNKÓW M/F

Miejsce : Bruksela
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 15/09/2021 12:00
Dział : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Nr ref. : DG INLO Data base 01/2021

Uwagi ogólne

Sekretariat Parlamentu Europejskiego wydaje niniejsze ogłoszenie, aby stworzyć bazę danych kandydatów (personel kontraktowy należący do grupy funkcyjnej III) w dziedzinie budynków w Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO).

Baza danych będzie służyć jako pula kandydatów do rekrutacji, głównie w Brukseli.

Po utworzeniu bazy danych osoby, które wyraziły zainteresowanie, mogą zostać wybrane na stanowiska pomocniczych pracowników kontraktowych w Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO). Naboru dokonuje się zgodnie z postanowieniami art. 7 („Wspólna komisja ds. naboru pomocniczych pracowników kontraktowych (COSCON)”) oraz art. 8 („Procedura naboru pracowników kontraktowych”) obowiązujących w Parlamencie „Ogólnych przepisów wykonawczych dotyczących konkursów i procedur naboru, zatrudniania i zaszeregowania urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego ”.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Osoby zainteresowane umieszczeniem ich nazwisk w bazie danych powinny złożyć CV i wypełnić formularz zgłoszenia za pośrednictwem platformy APPLY4EP, zaczynając od utworzenia konta. W tym celu powinny uważnie przeczytać niniejsze ogłoszenie, kliknąć na zakładkę „Złóż zgłoszenie online” i postępować zgodnie z instrukcjami. W APPLY4EP można utworzyć tylko jedno konto. Dane osobowe zapisane na koncie będą przetwarzane w pełnej zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 i możliwe będzie wprowadzanie zmian, by je aktualizować.

Obowiązki

DG INLO dba o należyte zarządzanie infrastrukturą (budynki i ich wyposażenie) i logistyką (catering, korespondencja, przeprowadzki, meble, transport itd.) w miejscach pracy Parlamentu Europejskiego i między nimi.

Dzięki swojej pracy pracownicy DG INLO zapewniają niezbędne wsparcie dla działalności politycznej Parlamentu Europejskiego.

Dyrekcja ds. Zintegrowanego Zarządzania Infrastrukturą poszukuje techników budowlanych do pracy w następujących dziedzinach:

 1. konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i elektrycznego
 2. zarządzanie infrastrukturą

Zadania

 1. Konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i elektrycznego:

Pod zwierzchnictwem urzędników odpowiedzialnych za zarządzanie sprzętem przeciwpożarowym i elektrycznym:

 • techniczne i administracyjne monitorowanie drobnych prac i konserwacji tego sprzętu w ramach umów dotyczących obsługi i konserwacji instalacji technicznych;
 • przygotowywanie, redagowanie, organizowanie, analizowanie i monitorowanie dokumentacji technicznej, administracyjnej i finansowej (specyfikacje istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert, zapytania cenowe zawierające analizę ofert, sprawozdania techniczne, monitorowanie projektów zastąpienia itd.);
 • przeprowadzanie kontroli konserwacji pod względem bezpieczeństwa technicznego w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i energii elektrycznej za pomocą GMAO;
 • koordynowanie, analizowanie i monitorowanie kontroli jakości pracy wykonawców zewnętrznych (firmy serwisowe, biura projektów), w tym wniosków o interwencję;
 • sprawdzanie i przygotowywanie dokumentacji, planowania i działań następczych do celów kontroli przez uprawnione organy;
 • koordynowanie prac różnych wykonawców zewnętrznych z pozostałymi służbami technicznymi Parlamentu.

Wymagana wiedza specjalistyczna

Wymagane jest odpowiednie doświadczenie w dziedzinie konserwacji technicznej.

Ważnym atutem będzie znajomość norm w zakresie bezpieczeństwa technicznego w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i energii elektrycznej (normy: NBN S 21-100, RGIE itd.).

Wymiar czasu pracy

Przewidziane jest pozostawanie w pogotowiu do pracy przez jeden weekend w miesiącu, aby przeprowadzać kontrole przydzielonych instalacji.

 

2. Zarządzanie infrastrukturą

Pod zwierzchnictwem odpowiedzialnych urzędników:

 • zarządzanie planowaniem działań administracyjnych i technicznych działu zgodnie z potrzebami wewnętrznymi, działaniami innych dyrekcji generalnych oraz wydarzeniami w Parlamencie Europejskim;
 • koordynowanie i monitorowanie przekrojowych działań zespołów w ramach działu oraz zarządzanie szeregiem dossier związanych z różnymi działaniami (energia, EMAS, azbest, kontrole wynikające z przepisów itp.); inicjowanie działań przekrojowych zgodnie z monitorowaniem zmian w prawie;
 • przyczynianie się do opracowywania i harmonizacji specyfikacji technicznych oraz zapewnianie wsparcia w zakresie planowania i monitorowania zamówień, w tym umów najmu i koncesji;
 • zarządzanie umowami GMAO;
 • inicjowanie, przygotowywanie, organizowanie i monitorowanie projektów dotyczących GMAO, zautomatyzowana sprawozdawczość obejmująca kluczowe wskaźniki efektywności / wskaźniki wydajności i zadowolenia klientów oraz obsługa instalacji;
 • zarządzanie projektami ujętymi w planie informatycznym działu, w tym monitorowanie POC (weryfikacja poprawności projektu), ich ocena oraz, w stosownych przypadkach, ich wdrażanie w całym miejscu pracy.

Wymagana wiedza specjalistyczna

Wymagane jest odpowiednie doświadczenie w dziedzinie zarządzania infrastrukturą.

Ważnym atutem będzie doświadczenie w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stosowaniu systemu GMAO i zarządzaniu nim, w zautomatyzowanej sprawozdawczości z kluczowymi wskaźnikami efektywności oraz monitorowaniu projektów informatycznych w obszarze zarządzania infrastrukturą.

Warunki przyjęcia

a. Warunki ogólne

 • Obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • Gwarancje co do postawy etycznej wymagane do pełnienia obowiązków na odnośnym stanowisku.

b. Warunki szczególne

 1. Wymagane kwalifikacje i umiejętności
 • Wykształcenie na poziomie pomaturalnym potwierdzone dyplomem lub
 • wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem, umożliwiające podjęcie studiów wyższych, oraz przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w odnośnej dziedzinie.
 • Gdy jest to uzasadnione interesem służby, równoważne wykształcenie zawodowe lub doświadczenie zawodowe

Akceptowane będą jedynie dyplomy wydane lub uznane za równoważne przez właściwe organy państw członkowskich UE (np. ministerstwo edukacji). Ponadto przed zatrudnieniem kandydaci, których nazwiska znajdują się w bazie danych, zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym (dyplomy, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające).

2. Znajomość języków

Od kandydatów wymagana jest dogłębna znajomość (co najmniej poziom C1[1]) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego,

oraz

bardzo dobra znajomość (co najmniej poziom B21) języka angielskiego lub francuskiego (język 2).

Język 2 musi być językiem innym niż język 1.

Informujemy kandydatów, że dwie opcje języka 2 na potrzeby procedury tworzenia bazy danych, tj. język angielski i francuski, przyjęto w interesie służby, a w szczególności Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki. Osoby, których nazwiska znajdą się w bazie danych, muszą być w stanie rozumieć zadania do wykonania, rozwiązywać problemy i skutecznie komunikować się z zewnętrznymi punktami kontaktowymi oraz z przełożonymi i kolegami.

Język francuski jest językiem najczęściej używanym do komunikacji w działach dyrekcji generalnej i między nimi. Jest to również zwyczajowy język komunikacji z podmiotami zewnętrznymi. Język angielski jest najczęściej używany w kontaktach z innymi dyrekcjami w Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki, pozostałymi dyrekcjami generalnymi oraz organami politycznymi i administracyjnymi Parlamentu, zwłaszcza jeśli chodzi o sporządzanie dokumentów.

Ponadto instrukcje i zasady są sporządzane w języku angielskim i francuskim i muszą być dostępne oraz podawane do wiadomości publicznej w tych dwóch językach.

W związku z tym, aby wykonywać swoje obowiązki i dbać o sprawne funkcjonowanie służb, zatrudnione osoby muszą być w stanie, w rozsądnym terminie po rozpoczęciu pracy w dziale, pracować i skutecznie porozumiewać się w co najmniej jednym z tych dwóch języków.

Oprócz tego z uwagi na zasadę równego traktowania wszyscy kandydaci muszą wykazać się wystarczającą znajomością drugiego języka, który musi być jednym z tych dwóch języków, nawet jeżeli jeden z tych dwóch języków jest ich pierwszym językiem urzędowym.

 

[1] Zob. europejski system opisu kształcenia językowego (CEFR) – https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference

Baza danych

Jeżeli

 • spełniasz ogólne warunki dopuszczalności
 • i wypełniłeś formularz wniosku na platformie APPLY4EP oraz prawidłowo wskazałeś kody (zob. poniżej, „Zgłoszenia”) zgodnie z procedurą i w terminie,

twoje nazwisko zostanie umieszczone w bazie danych.

Decyzja o umieszczeniu twojego nazwiska będzie oparta wyłącznie na informacjach podanych w formularzu wniosku i w załączonych dokumentach. Te informacje i dokumenty zostaną zweryfikowane w późniejszym terminie, jeżeli zostaniesz zatrudniony.

Zgłoszenia

Zainteresowane osoby muszą wypełnić formularz zgłoszenia za pośrednictwem platformy internetowej APPLY4EP. Platforma ta jest jedyną drogą zgłaszania kandydatury.

Po utworzeniu konta musisz załączyć szczegółowy życiorys.

Musisz użyć formularza Europass dostępnego pod następującym adresem:

https://europa.eu/europass/pl

Następnie musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W polach

Doświadczenie zawodowe lub Dyplomy musisz umieścić kody specjalne określone w załączonym przewodniku, a następnie szczegółowy opis wykonywanych obowiązków/dyplomu. Można wybrać więcej niż jedną możliwość.

Przykłady (zob. również przykłady w załączonym przewodniku): 

                        TArch – główny architekt odpowiedzialny za...

                        TElec – dyplom inżyniera specjalisty od systemów elektrycznych

                        TElec + THvac – Technik odpowiedzialny za....

Informacje te muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 15 września 2021 r. Kandydatury zgłoszone po tym terminie zostaną uznane za niedopuszczalne.

Umieszczenie twojego nazwiska w bazie danych nie stanowi gwarancji, że otrzymasz ofertę pracy. Jeżeli zaistnieje możliwość zawarcia umowy, służby rekrutacyjne przeszukają bazę danych i wystosują zaproszenia dla kandydatów, których profil najlepiej odpowiada wymogom danego stanowiska. Jeżeli okaże się, że informacje podane przez kandydatów są nieprawidłowe, zostaną oni wykluczeni z procedury, a ich nazwiska zostaną usunięte z bazy danych.

Parlament Europejski stosuje w swoich procedurach naboru rygorystyczną politykę równych szans, aby zagwarantować równe traktowanie wszystkich kandydatów.

Warunki pracy w instytucjach europejskich są określone w Warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy można znaleźć pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=PL (Tytuł IV, s. 209, „Personel kontraktowy”)

Od 1 lipca 2020 r. podstawowe wynagrodzenie miesięczne wynosi od 2777,78 EUR do 4552,81 EUR (grupa funkcyjna III) w zależności od wykształcenia kandydata i konkretnego doświadczenia zawodowego.

 

Baza danych będzie ważna do 31 grudnia 2023 r.