This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PAZIŅOJUMS DATUBĀZES IZVEIDE LĪGUMDARBINIEKI (III FUNKCIJU GRUPA) ĒKU JOMĀ M/F

Vieta : Brisele
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 15/09/2021 12:00
Dienests : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO Data base 01/2021

Vispārīgs apraksts

Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariāts nāk klajā ar šo paziņojumu, lai Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorātā (DG INLO) izveidotu kandidātu datubāzi (III funkciju grupas līgumdarbinieki) ēku jomā.

Datubāzē tiks apkopoti dati par kandidātiem, ko varētu pieņemt darbā, galvenokārt Briselē.

Tiklīdz datubāze tiks izveidota, personas, kas paudušas interesi, varēs atlasīt palīgdarbinieku vakancēm Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorātā (DG INLO). Atlase notiek saskaņā ar 7. pantu (Apvienotā palīgdarbinieku atlases komiteja (COSCON)) un 8. pantu (Līgumdarbinieku atlases procedūra) Parlamenta Vispārējos īstenošanas noteikumos, kas reglamentē Eiropas Parlamenta konkursus un atlases procedūras, pieņemšanu darbā un Eiropas Parlamenta ierēdņu un pārējo darbinieku klasifikāciju.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidātu pieteikumus, nepieļaujot diskrimināciju, piemēram, pēc dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskajām īpašībām, valodas, ticības vai pārliecības, politiskajiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederības nacionālai minoritātei, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas.

Personām, kuras vēlas, lai viņu vārdi tiktu iekļauti datubāzē, ir jāiesniedz CV un jāaizpilda pieteikuma veidlapa, izmantojot platformu APPLY4EP, vispirms izveidojot tajā kontu. Interesentiem ir rūpīgi jāizlasa šis paziņojums, jānoklikšķina uz cilnes “PIETEIKTIES TIEŠŠAISTĒ” un jāseko norādījumiem. Platformā APPLY4EP var izveidot tikai vienu kontu. Kontā reģistrētie personas dati tiks apstrādāti, pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un tos varēs atjaunināt arī vēlāk.

Pienākumu apraksts

DG INLO nodrošina infrastruktūras (ēku un to aprīkojuma) un loģistikas pakalpojumu (sabiedriskā ēdināšana, pasts, pārcelšana, mēbeles, transports u. c.) pareizu pārvaldību Eiropas Parlamenta darba vietās un starp tām.

Pildot pienākumus, DG INLO darbinieki sniedz būtisku atbalstu Eiropas Parlamenta politiskajam darbam.

Integrētās infrastruktūras pārvaldības direktorāts meklē tehniskos darbiniekus ēku jomā darbam šādās jomās:

 1. Ugunsdrošības iekārtu un elektroiekārtu apkope;
 2. Objektu pārvaldība.

Pienākumi

1. Ugunsdrošības iekārtu un elektroiekārtu apkope

Par ugunsdrošības iekārtu un elektroiekārtu apsaimniekošanu atbildīgo amatpersonu vadībā:

 • Nodrošināt tehnisko un administratīvo uzraudzību nelieliem darbiem pie minētā aprīkojuma un tā apkopēm saskaņā ar līgumiem par tehnisko instalāciju ekspluatāciju un apkopēm.
 • Sagatavot, izstrādāt, organizēt, analizēt un uzraudzīt tehnisko, administratīvo un finanšu dokumentāciju (specifikācijas, uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus, cenu pieprasījumus ar piedāvājumu analīzi, tehniskos ziņojumus, nomaiņas projektu pārraudzību u. c.).
 • Nodrošināt ugunsdrošības sistēmas un elektrosistēmu tehniskās drošības apkopju kontroli, izmantojot datorizētu apsaimniekošanas vadības sistēmu (GMAO).
 • Koordinēt, analizēt un uzraudzīt ārējo darbuzņēmēju (tehniskās apkopes uzņēmumu, konsultāciju uzņēmumu) darba kvalitātes kontroli, tostarp pakalpojumu pieprasījumus.
 • Pārbaudīt un sagatavot dokumentāciju, plānus un uzraudzību nolīgto struktūru pārbaudēm.
 • Koordinēt dažādu ārējo pakalpojumu sniedzēju darbu ar citiem Parlamenta tehniskajiem dienestiem.

Īpašās zināšanas

Nepieciešama atbilstoša pieredze tehniskās apkopes jomā.

Svarīga priekšrocība būs zināšanām par ugunsdrošības sistēmu un elektrosistēmu tehniskās drošības standartiem (standarti: NBN S 21-100, RGIE u. c.).

Darba slodze

Vienu nedēļas nogali mēnesī ir paredzēta dežūra, kuras laikā ir jāpārbauda atbildībā nodotās iekārtas.

 

2. Objektu pārvaldība

Atbildīgo amatpersonu vadībā:

 • Vadīt nodaļas administratīvo un tehnisko darbību plānošanu atbilstoši iekšējām vajadzībām, citu ģenerāldirektorātu darbībām un Eiropas Parlamenta pasākumiem.
 • Koordinēt un uzraudzīt transversālas darbības starp nodaļas komandām un pārvaldīt vairākas lietas, kas saistīti ar dažādām darbībām (enerģētika, EMAS, azbests, regulatīvā kontrole u. c.). Sākt transversālas darbības atbilstīgi regulatīvās uzraudzības prasībām.
 • Piedalīties tehnisko specifikāciju izstrādē un saskaņošanā un sniegt atbalstu līgumu, tostarp nomas un koncesijas līgumu, plānošanā un uzraudzībā.
 • Pārvaldīt GMAO līgumus.
 • Uzsākt, sagatavot, organizēt un uzraudzīt projektus GMAO līmenī, automātisku ziņošanu ar galvenajiem darbības rādītājiem (GDR) / rādītājiem par produktivitāti un klientu apmierinātību un iekārtu darbību.
 • Vadīt struktūrvienības IT plāna projektus, tostarp koncepcijas pierādījumu (POC) uzraudzību, to novērtēšanu un attiecīgā gadījumā īstenošanu visā objektā.

Īpašās zināšanas

Ir vajadzīga pieredze objekta apsaimniekošanā.

Svarīga priekšrocība būs pieredze specifikāciju izstrādē, GMAO sistēmas izmantošanā un vadībā, automatizētā ziņošanā ar GDR un IT projektu uzraudzībā objektu pārvaldības jomā.

Atbilstības nosacījumi

a. Vispārīgie kritēriji

 • jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņiem;
 • jābūt izpildījušiem valsts tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības;
 • jāatbilst uzvedības prasībām, kas jāievēro, veicot paredzamos pienākumus.

 

b. Īpašie kritēriji

1. Vajadzīgā kvalifikācija un zināšanas

 • pēcvidusskolas līmeņa izglītība, kas apliecināta ar diplomu, vai
 • vidējā izglītība, kas apliecināta ar diplomu, kurš nodrošina pēcvidusskolas izglītības iespējas, un vismaz trīs gadu atbilstīga profesionāla pieredze;
 • ja tam ir pamatojums dienesta interesēs — līdzvērtīga līmeņa profesionālā apmācība vai profesionālā pieredze.

Tiks pieņemti tikai tie diplomi, ko izsniegušas vai par līdzvērtīgiem atzinušas attiecīgās ES dalībvalstu iestādes (piemēram, izglītības ministrija). Turklāt pirms pieņemšanas darbā kandidātus, kuru vārdi ir iekļauti datu bāzē, lūgs iesniegt dokumentus, kas pamato pieteikuma veidlapā ietverto informāciju (diplomi, sertifikāti un citi apliecinoši dokumenti).

2. Valodu zināšanas

Kandidātiem ir padziļināti (vismaz C1 līmenī[1]) jāzina viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (1. valoda), proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāliešu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

ļoti labi (vismaz B2 līmenī1) jāzina angļu vai franču valoda (2. valoda).

 1. valodai jāatšķiras no 1. valodas.

Kandidāti tiek informēti, ka šajā datubāzes izveides procedūrā abas 2. valodas iespējas, t. i., angļu un franču valoda, ir norādītas dienesta interesēs, un jo īpaši Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāta interesēs. Personām, kuru vārdi ir iekļauti datubāzē, jāspēj saprast veicamos uzdevumus, risināt problēmas un efektīvi sazināties ar ārējām kontaktpersonām, kā arī ar saviem priekšniekiem un kolēģiem.

Saziņai ģenerāldirektorāta nodaļās un starp tām visbiežāk izmanto franču valodu. Tā ir arī ierasta saziņas valoda ar ārējām ieinteresētajām personām. Angļu valoda visbiežāk tiek lietota saziņā ar citiem Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāta direktorātiem, citiem ģenerāldirektorātiem un Parlamenta politiskajām un administratīvajām struktūrām, jo īpaši dokumentu izstrādes jomā.

Turklāt piemērojamās instrukcijas un noteikumi tiek sagatavoti angļu un franču valodā, un gan iekšējai lietošanai, gan publiski tiem jābūt pieejamiem abās šajās valodās.

Līdz ar to, lai pildītu pienākumus un nodrošinātu dienestu raitu darbību, darbā pieņemtajām personām ir jāspēj saprātīgā termiņā pēc stāšanās dienestā strādāt un efektīvi sazināties vismaz vienā no šīm divām valodām.

Turklāt, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, visiem kandidātiem, pat tiem, kuru pirmā oficiālā valoda ir viena no abām minētajām valodām, tiek prasīts pietiekamā līmenī prast vēl vienu valodu, kurai ir jābūt otrai no abām minētajām valodām.

 

[1] Sk. Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu (CEFR) — https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference

Datubāze

Ja jūs

 • atbilstat vispārīgajiem kritērijiem
 • un esat aizpildījuši pieteikuma veidlapu, izmantojot platformu APPLY4EP un pareizi norādot kodus (sk. turpmāk “Pieteikumi”), saskaņā ar procedūru un noteiktajā termiņā,

jūsu vārds tiks iekļauts datubāzē.

Lēmums par jūsu vārda iekļaušanu tiks pieņemts, pamatojoties tikai uz informāciju, kas sniegta pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos. Šī informācija un dokumenti tiks pārbaudīti vēlāk, ja jūs pieņems darbā.

Pieteikumi

Ieinteresētajām personām pieteikuma veidlapa jāaizpilda, izmantojot tiešsaistes platformu APPLY4EP. Pieteikumus var iesniegt tikai minētajā platformā.

Kad esat izveidojis savu kontu, jums ir jāaugšupielādē detalizēts CV.

Jums jāizmanto “Europass” formāts, kas pieejams šeit:

https://europa.eu/europass/lv

Pēc tam jums jāaizpilda pieteikuma veidlapa.

Lauciņos:

Darba pieredze un/vai diplomi:  Jums jāizmanto īpašie kodi, kas norādīti pievienotajā rokasgrāmatā, un tiem jāpievieno detalizēts apraksts par veiktajiem pienākumiem/diplomiem. Iespējamas vairākas atbildes.

Piemēri (sk. arī piemērus pievienotajā rokasgrāmatā): 

                        TArch – galvenais arhitekts, kas atbildīgs par ...

                        TElec – inženierzinātnes diploms, specializācija elektrosistēmās

                        TElec + THvac – par ... atbildīgais tehniķis

Šī informācija ir jāpamato ar apliecinošiem dokumentiem.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 15. septembris. Kandidātu pieteikumi, kas tiks saņemti pēc šī termiņa, netiks izskatīti.

Jūsu vārda iekļaušana datubāzē negarantē, ka jums tiks piedāvāts darbs. Ja radīsies vajadzība slēgt līgumu, darbā pieņemšanas dienesti sameklēs informāciju datubāzē un nosūtīs uzaicinājumus kandidātiem, kuru profili vislabāk atbildīs attiecīgā amata prasībām. Ja izrādīsies, ka kandidātu sniegtā informācija ir nepareiza, viņi tiks izslēgti no procedūras un viņu vārdi tiks dzēsti no datubāzes.

Eiropas Parlaments savās atlases procedūrās piemēro stingru vienlīdzīgu iespēju politiku, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem.

Darba nosacījumi Eiropas Savienības iestādēs ir paredzēti Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā. Sīkāka informācija par darba noteikumiem ir pieejama šeit: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=LV (IV sadaļa, 209. lpp., “Līgumdarbinieki”)

Kopš 2020. gada 1. jūlija mēneša pamatalga ir no 2777,78 EUR līdz 4552,81 EUR (III funkciju grupa) atkarībā no kandidāta apmācības un konkrētas profesionālās pieredzes.

Datubāze būs spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim.