This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KÖZLEMÉNY ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA SZERZŐDÉSES ALKALMAZOTTAK (III. BESOROLÁSI CSOPORT) AZ ÉPÜLETEK TERÜLETÉN M/F

Hely : Brüsszel
Publication end on external website : 15/09/2021 12:00
Szervezeti egység : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Hiv. szám : DG INLO Data base 01/2021

Általános követelmények

Az Európai Parlament Főtitkársága e közleményt azzal a céllal teszi közzé, hogy létrehozza a pályázók (a III. besorolási csoportba tartozó szerződéses alkalmazottak) adatbázisát az épületekkel kapcsolatos pozíciók vonatkozásában Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóságán (DG INLO).

Az adatbázis a felvételre jelentkező jelölteket tartalmazza majd, elsősorban Brüsszelben.

Az adatbázis létrehozását követően azok a személyek, akik kifejezték érdeklődésüket, kiválaszthatók az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóságnál (DG INLO) betölthető kisegítő szerződéses alkalmazotti álláshelyekre. A kiválasztás a Parlament a versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak felvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási rendelkezései 7. cikkének („A kisegítő szerződéses alkalmazottak kiválasztásával foglalkozó vegyes bizottság (COSCON)”) és 8. cikkének („A szerződéses alkalmazottak kiválasztási eljárása”) rendelkezéseivel összhangban történik.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, tulajdonon, születésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló – hátrányos megkülönböztetést.

Azoknak, akik szerepelni kívánnak az adatbázisban, önéletrajzot kell benyújtaniuk, és ki kell tölteniük a jelentkezési lapot az APPLY4EP platformon keresztül, felhasználói fiók létrehozásával. Ehhez figyelmesen olvassa el ezt a közleményt, kattintson az „Online jelentkezés” fülre, és kövesse az utasításokat. Az APPLY4EP-ben csak egy fiók hozható létre. A fiókban rögzített személyes adatok kezelése teljes mértékben összhangban történik az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel, és azok naprakésszé tételük lehetőségének fenntartása érdekében továbbra is módosíthatók.

A munkakör leírása

A DG INLO hozzájárul az Európai Parlament munkahelyein és azok között az infrastruktúra (épületek és felszereléseik) és a logisztika (étkeztetés, posta, költöztetés, bútorok, szállítás stb.) hatékony és eredményes irányításához.

Erőfeszítései révén a DG INLO személyzete alapvető támogatást nyújt az Európai Parlament politikai munkájához.

Az Integrált Ingatlankezelési Igazgatóság épülettechnikusokat keres, akik a következő területeken dolgoznak:

 1. Tűzvédelmi és elektromos berendezések karbantartása
 2. Létesítménykezelés,

Feladatok:

 1. Tűzvédelmi és elektromos berendezések karbantartása

A tűzvédelmi és elektromos berendezések kezeléséért felelős tisztviselők felügyelete alatt:

 • A kisebb munkálatok műszaki és adminisztratív nyomon követése és e berendezések karbantartása a műszaki berendezések üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződések keretében.
 • Műszaki, adminisztratív és pénzügyi dokumentációk előkészítése, megfogalmazása, szervezése, elemzése és nyomon követése (kiírási feltételek, ajánlati felhívások, árajánlat kérelmek az ajánlatok elemzésével, műszaki jelentések, helyettesítő projektek nyomon követése stb.).
 • A karbantartás ellenőrzésének biztosítása a műszaki tűzvédelmi és elektromos berendezések szintjén a CMMS használatával.
 • A külső vállalkozók (karbantartó vállalatok, tanácsadó cégek) munkájára irányuló minőségellenőrzés koordinálása, elemzése és nyomon követése, ideértve a beavatkozási kérelmeket is.
 • Dokumentációk ellenőrzése és előkészítése, tervezés és nyomon követés az elismert szervezetek ellenőrzése céljából.
 • A különböző külső szolgáltatók munkájának összehangolása a Parlament egyéb technikai szervezeti egységeivel.

Speciális ismeretek

A műszaki karbantartás terén szerzett megfelelő tapasztalat szükséges.

A tűzbiztonságra és a villamosságra vonatkozó szabványok ismerete fontos előnyt jelent (szabványok: NBN S 21-100, RGIE, stb.).

Munkaidő

Havonta egy hétvégén készenléti szolgálat, amelynek során a felelősségi körébe tartozó berendezéseket ellenőriznie kell.

2. Létesítménykezelés:

A felelős tisztviselők felügyelete alatt:

 • Az osztály adminisztratív és technikai tevékenységei tervezésének irányítása a belső igényeknek, más főigazgatóságok tevékenységeinek és az Európai Parlament rendezvényeinek függvényében
 • Az osztályon belüli csoportok közötti horizontális fellépések koordinálása és nyomon követése, valamint a különböző tevékenységekhez kapcsolódó dokumentációk kezelése (energia, EMAS, azbeszt, szabályozási ellenőrzések stb.); horizontális intézkedések kezdeményezése a szabályoknak való megfelelés ellenőrzésével összhangban
 • Hozzájárulás a műszaki kiírási feltételek kidolgozásához és harmonizációjához, valamint támogatás nyújtása a közbeszerzések tervezéséhez és nyomon követéséhez, beleértve a bérleti és koncessziós szerződéseket is
 • A CMMS-szerződések kezelése
 • Projektek kezdeményezése, előkészítése, szervezése és nyomon követése a CMMS szintjén, automatizált jelentéstétel a fő teljesítménymutatókkal/a termelékenységre, az ügyfelek elégedettségére és a létesítmények működésére vonatkozó mutatókkal
 • Az osztály informatikai tervére vonatkozó projektek irányítása, beleértve a koncepcióigazolások (POC) nyomon követését, azok értékelését és adott esetben a teljes helyszínen történő végrehajtását.

Speciális ismeretek

Szükséges a létesítménykezelés terén szerzett tapasztalat.

Fontos előnyt jelent a kiírási feltételek kidolgozása, a CMMS-rendszer használata és irányítása, a fő teljesítménymutatókkal való automatizált jelentéstétel, valamint a létesítménykezelés területén megvalósuló informatikai projektek nyomon követése terén szerzett tapasztalat.

Pályázati feltételek

a. Általános kritériumok

 • Az Európai Unió egyik tagállamának állampolgára.
 • A katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos nemzeti jogszabályok tekintetében kötelezettségeinek eleget tett.
 • Megfelel a meghirdetett állás betöltéséhez szükséges erkölcsi feltételeknek.

b. Különleges kritériumok

 1. Megkövetelt készségek és képesítések
 • Középfoknál magasabb szintű oktatásban szerzett, oklevéllel igazolt végzettség, vagy
 • a középfokúnál magasabb szintű oktatáshoz hozzáférést biztosító, oklevéllel igazolt középfokú végzettség, legalább hároméves megfelelő szakmai tapasztalattal.
 • Amennyiben a szolgálat érdekei ezt indokolják, egyenértékű szakképzés vagy szakmai tapasztalat.

Csak az uniós tagállamok illetékes hatóságai (például az oktatási minisztérium) által kiadott vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevelek fogadhatók el. Ezenkívül az adatbázisban szereplő pályázóknak felvételüket megelőzően be kell nyújtaniuk a jelentkezési lapon szereplő információkat igazoló dokumentumokat (okleveleket, bizonyítványokat egyéb igazoló dokumentumokat).

c. Nyelvismeret

A pályázónak alaposan ismernie kell (legalább C1-es szinten[1]) az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, holland, horvát, görög, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák vagy szlovén.

továbbá

igen jól kell ismernie (legalább B2-es szinten1) az angol vagy francia nyelvet (2. nyelv).

A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatbázis létrehozását célzó eljárás tekintetében a második nyelvre vonatkozó két lehetőség, azaz az angol és francia nyelv kiválasztására a szolgálat – és különösen az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság – érdekében került sor. Azoknak a személyeknek, akiknek a neve szerepel az adatbázisban, képesnek kell lenniük az elvégzendő feladatok megértésére, a problémák kezelésére, valamint a külső kapcsolattartókkal, feletteseikkel és munkatársaikkal való hatékony kommunikációra.

A Főigazgatóság osztályain belüli és azok közötti kommunikáció során leggyakrabban a francia nyelvet használják. Ez egyben a külső érdekelt felekkel folytatott kommunikáció szokásos nyelve is. Az angol a leggyakrabban használt nyelv az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság más igazgatóságaival, a többi főigazgatósággal, valamint a Parlament politikai és igazgatási hatóságaival való kapcsolattartás során, különösen a dokumentumok megszövegezése során.

Ezenkívül az alkalmazandó utasításokat és szabályokat angol és francia nyelven fogalmazták meg, és azokat e két nyelven kell elérhetővé tenni és közölni a nyilvánossággal.

Ennek megfelelően ahhoz, hogy feladataikat ellássák és biztosítsák a szervezeti egységek zavartalan működését, a felvett személyeknek a szolgálatba lépésüket követő észszerű időn belül képesnek kell lenniük arra, hogy e két nyelv közül legalább az egyiken hatékonyan dolgozzanak és kommunikáljanak.

Ezenkívül az egyenlő bánásmód érdekében minden pályázónak, még ha e két nyelv közül az egyik az első hivatalos nyelve is, kielégítő szinten kell ismernie egy második nyelvet, amelynek e két nyelv egyikének kell lennie.

 

[1] Lásd a közös európai nyelvi referenciakeretet (CEFR) -  https://europa.eu/europass/hu/common-european-framework-reference

Adatbázis

Ha Ön

 • megfelel az általános jogosultsági feltételeknek,
 • és az APPLY4EP platformon keresztül kitöltötte a jelentkezési lapot, és az eljárásnak és a határidőnek megfelelően feltüntette a kódokat (lásd lent, „Jelentkezések”),

az Ön neve bekerül az adatbázisba.

A nevének feltüntetésére vonatkozó döntés kizárólag a jelentkezési lapon és a csatolt dokumentumokban megadott információkon alapul. Ezeket az információkat és dokumentumokat egy későbbi időpontban ellenőrizzük, ha Ön felvételre kerül.

Jelentkezések

Az érdeklődőknek jelentkezési lapjukat az APPLY4EP online platformon keresztül kell kitölteniük. Jelentkezését kizárólag ezen a platformon keresztül nyújthatja be.

Miután létrehozta fiókját, részletes önéletrajzot kell feltöltenie.

A következő linken elérhető Europass-formátumot kell használnia:

https://europa.eu/europass/hu

Ezt követően ki kell töltenie a jelentkezési lapot.

A következő mezőkben:

Szakmai tapasztalat és/vagy oklevelek:  a mellékelt útmutatóban meghatározott speciális kódokat kell használnia, majd részletesen ismertetnie kell a végzett feladatokat/oklevelet. Több válasz is lehetséges.

Példák (lásd még a mellékelt útmutatóban található példákat): 

                        TArch – ...-ért felelős főépítész

                        TElec – mérnöki diploma, elektromos rendszerek

                        TElec + THvac – ...-ért felelős technikus

Ezeket az információkat igazoló dokumentumokkal kell alátámasztani.

A jelentkezési határidő 2021. szeptember 15. Az ezen időpont után beérkező pályázatokat nem fogadjuk el.

Az Ön nevének az adatbázisba való bekerülése nem jelent biztosítékot arra, hogy állásajánlatot kap. Ha rendelkezésre áll szerződés, a felvételi szolgálatok betekintenek az adatbázisba, és meghívókat küldenek azoknak a pályázóknak, akiknek a profilja a leginkább megfelel a szóban forgó álláshely követelményeinek. Amennyiben kiderül, hogy az általuk szolgáltatott információk helytelenek, a pályázókat kizárják az eljárásból, és nevüket törlik az adatbázisból.

Az Európai Parlament kiválasztási eljárásai során szigorú esélyegyenlőségi politikát alkalmaz annak érdekében, hogy valamennyi jelölt egyenlő bánásmódban részesüljön.

Az európai uniós intézményeknél való munkavégzés feltételeit Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (személyzeti szabályzat) határozza meg. A munkaszervezés részletes leírása itt található: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=HU  (IV. cím, 209. o., „Szerződéses alkalmazottak”)

 1. július 1. óta a havi alapilletmény 2 777,78 EUR és 4 552,81 EUR (III. besorolási csoport) között van, a pályázó képzettségétől és konkrét szakmai tapasztalatától függően.

 

Az adatbázis 2023. december 31-ig érvényes.