This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OZNÁMENÍ VYTVOŘENÍ DATABÁZE SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI (FUNKČNÍ SKUPINA III) V OBLASTI BUDOV M/F

Místo : Brusel
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 15/09/2021 12:00
Útvar : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Značka : DG INLO Data base 01/2021

Obecné informace

Generální sekretariát Evropského parlamentu vydává toto oznámení s cílem vytvořit databází uchazečů (smluvních zaměstnanců ve funkční skupině III) v oblasti budov v rámci generálního ředitelství pro infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO).

Tato databáze bude sloužit jako seznam uchazečů pro nábor, zejména v Bruselu.

Jakmile bude databáze vytvořena, mohou být osoby, které projevily zájem, vybrány na volná místa pomocných smluvních zaměstnanců na generálním ředitelství pro infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO). Výběr se provádí v souladu s ustanoveními článku 7 („Smíšený výbor pro výběr pomocných smluvních zaměstnanců (COSCON)“) a článku 8 („Výběrové řízení pro smluvní zaměstnance“) „Obecných prováděcích ustanovení týkajících se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd“ Evropského parlamentu.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace, např. na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Osoby, které mají zájem o zařazení svých jmen do databáze, by si měly nejprve vytvořit účet na platformě APPLY4EP a poté prostřednictvím této platformy zaslat svůj životopis a vyplnit formulář žádosti. Za tímto účelem by si měly pečlivě přečíst toto oznámení, kliknout na „Přihlásit se online“ a řídit se pokyny. Na platformě APPLY4EP je možné vytvořit pouze jeden účet. Osobní údaje zaznamenané v tomto účtu budou zpracovány v plném souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a bude možné je nadále měnit, a tedy aktualizovat.

Pracovní náplň

GŘ INLO přispívá k řádné správě infrastruktury (budov a jejich vybavení) a logistiky (catering, pošta, stěhování, nábytek, doprava atd.) v pracovních místech Evropského parlamentu a mezi nimi.

Úsilí zaměstnanců GŘ INLO představuje zásadní podporu pro politickou činnost Evropského parlamentu.

Ředitelství pro integrovanou správu budov hledá techniky v oblasti budov, kteří budou pracovat v těchto oblastech:

 1. údržba požárního a elektrického zařízení
 2. správa budov

Pracovní úkoly:

1. Údržba požárního a elektrického zařízení

Z pověření úředníků odpovědných za správu protipožárních a elektrických zařízení:

 • zajišťovat technickou a administrativní kontrolu drobných prací a údržby tohoto zařízení v rámci smluv o provozu a údržbě technických zařízení;
 • připravovat, vypracovávat, organizovat, analyzovat a kontrolovat technickou, administrativní a finanční dokumentaci (specifikace, výzvy k podávání nabídek, žádosti o cenovou nabídku a analýza nabídek, technické zprávy, sledování projektů týkajících se nahrazení vybavení atd.);
 • zajišťovat kontrolu údržby na úrovni technické protipožární ochrany a elektrických zařízení pomocí systému CMMS;
 • koordinovat, analyzovat a sledovat kontrolu kvality práce externích dodavatelů (společnosti provádějících údržbu, projekční kanceláře), včetně požadavků na služby;
 • kontrolovat a připravovat dokumentaci, plánování, sledování pro kontrolu schválenými organizacemi;
 • zajišťovat koordinaci prací různých externích poskytovatelů služeb s ostatními technickými útvary Parlamentu.

Specifické znalosti

Vyžaduje se odpovídající praxe v oblasti technické údržby.

Významnou výhodu představuje znalost norem týkajících se technické protipožární bezpečnosti a elektrických zařízení (normy: NBN S 21-100, RGIE atd.).

Pracovní režim

Počítá se s pohotovostí během jednoho víkendu v měsíci, kdy je třeba provádět kontrolu příslušných zařízení.

2. Správa budov:

Z pověření příslušných úředníků:

 • řídit plánování administrativních a technických činností oddělení podle vnitřních potřeb, činností jiných GŘ a akcí Evropského parlamentu;
 • koordinovat a kontrolovat činnosti, na kterých se podílejí různé týmy v rámci oddělení, a spravovat dokumentaci týkající se různých činností (energie, EMAS, azbest, pravidelné revize zařízení atd.); zahajovat činnosti, na kterých se podílejí různé týmy, v návaznosti na monitorování předpisů;
 • přispívat k vypracování a harmonizaci technických specifikací a poskytovat podporu při plánování a monitorování výběrových řízení, včetně nájemních smluv a koncesí;
 • spravovat smlouvy v rámci systému CMMS;
 • zahajovat, připravovat, organizovat a monitorovat projekty na úrovni systému CMMS, automatizované podávání zpráv s klíčovými ukazateli výkonnosti a spokojenosti zákazníků a provozu zařízení;
 • spravovat projekty v rámci IT plánu oddělení, včetně monitorování ověření koncepce (proof of concept), jejich hodnocení a případně plošné provádění.

Specifické znalosti

Vyžaduje se praxe v oblasti správy budov.

Významnou výhodou je zkušenost s vypracováním specifikací, používáním a správou systému CMMS, automatickým podáváním zpráv s klíčovými ukazateli výkonnosti a monitorováním projektů IT v oblasti správy budov.

Podmínky pro přijetí

a. Obecná kritéria

 • být státním příslušníkem některého členského státu Evropské unie,
 • mít splněny zákonné povinnosti vyplývající z právních předpisů příslušné země, pokud jde o vojenskou službu,
 • prokázat morální způsobilost vyžadovanou pro výkon dotčených úkolů.

b. Specifická kritéria

 1. Kvalifikační předpoklady, diplomy a požadované znalosti
 • vzdělání na úrovni postsekundárního vzdělání osvědčené diplomem nebo
 • vzdělání na úrovni sekundárního vzdělání osvědčené diplomem umožňující přístup k postsekundárnímu vzdělávání a odpovídající odborná praxe v délce nejméně tří let.
 • Pokud je odůvodněna služebním zájmem, rovnocenná odborná příprava nebo odborná praxe.

Budou akceptovány pouze diplomy vydané nebo uznané za rovnocenné příslušnými orgány členských států EU (například ministerstvem školství). Před přijetím do pracovního poměru budou uchazeči, jejichž jména jsou uvedena v databázi, požádáni, aby předložili dokumenty dokládající informace uvedené v přihlášce (diplomy, osvědčení a další doklady).

2. Jazykové znalosti

Uchazeči musí mít zevrubnou znalost (alespoň úroveň C1[1]) jednoho z úředních jazyků Evropské unie (jazyk 1): angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština nebo švédština.

a

velmi dobrou znalost (alespoň úroveň B21) angličtiny nebo francouzštiny (jazyk 2).

Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.

Uchazeče upozorňujeme, že obě možnosti jazyka 2 pro tento postup vytvoření databáze, tj. angličtina a francouzština, byly zvoleny ve služebním zájmu generálního ředitelství pro infrastrukturu a logistiku. Osoby, jejichž jména jsou uvedena v databázi, musí být schopny porozumět úkolům, které mají být provedeny, řešit problémy a účinně komunikovat s externími kontaktními místy a s nadřízenými a kolegy.

Francouzština je nejčastěji používaným jazykem komunikace v rámci oddělení generálního ředitelství a mezi nimi. Je rovněž obvyklým jazykem komunikace s externími zúčastněnými stranami. Angličtina je nejčastěji používaným jazykem při jednání s ostatními ředitelstvími generálního ředitelství pro infrastrukturu a logistiku, ostatními generálními ředitelstvími a politickými a správními orgány Parlamentu, zejména pokud jde o přípravu dokumentů.

Kromě toho jsou příslušné pokyny a pravidla vypracovány v angličtině a francouzštině a musí být k dispozici a oznámeny veřejnosti v těchto dvou jazycích.

Za tímto účelem musí být přijatí zaměstnanci schopni v přiměřené lhůtě po nastoupení do zaměstnání pracovat a efektivně komunikovat alespoň v jednom z těchto dvou jazyků, aby mohli vykonávat své úkoly a zajišťovat hladký chod útvarů.

Kromě toho, v zájmu rovného zacházení musí každý uchazeč, i když je jeden z těchto dvou jazyků jeho prvním úředním jazykem, mít uspokojivou znalost druhého jazyka, kterým musí být jeden z těchto dvou jazyků.

 

[1] Viz společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR) – https://europa.eu/europass/cs/common-european-framework-reference

Databáze

Pokud

 • splňujete obecná kritéria způsobilosti,
 • vyplnil(a) jste přihlášku prostřednictvím platformy APPLY4EP a správně uvedl(a) kódy (viz níže „Přihlášky“) v souladu s postupem a v příslušné lhůtě,

bude Vaše jméno zařazeno do databáze.

Rozhodnutí o zařazení Vašeho jména bude vycházet výlučně z informací uvedených v přihlášce a připojených dokumentech. Tyto informace a dokumenty budou později ověřeny, budete-li přijat(a).

Přihlášky

Osoby, které mají zájem o zařazení do databáze, musí vyplnit přihlášku prostřednictvím platformy APPLY4EP. Přihlášky lze podat pouze prostřednictvím této platformy.

Po vytvoření účtu musíte nahrát podrobný životopis.

Musíte použít formát Europass, který je k dispozici zde:

https://europa.eu/europass/cs

Poté musíte vyplnit přihlášku.

V polích:

Praxe nebo diplomy:  Musíte použít zvláštní kódy uvedené v připojených pokynech a podrobný popis vykonávaných úkolů / diplomu. Můžete zvolit více možností.

Příklady (viz také příklady v připojených pokynech): 

                        TArch – hlavní architekt pověřený ...

                        TElec – diplom inženýra, specializace na elektrické systémy

                        TElec + THvac – technik odpovědný za ...

Tyto informace je třeba doložit doklady.

Konečný termín pro podání přihlášek je 15. září 2021. Přihlášky obdržené po tomto datu nebudou akceptovány.

Zařazení Vašeho jména do databáze není zárukou, že Vám bude nabídnuto pracovní místo. Pokud bude k dispozici smlouva, přijímající útvary nahlédnou do databáze a pozvou uchazeče, jejichž profil nejlépe odpovídá požadavkům daného pracovního místa. Ukáže-li se, že informace, které uchazeči poskytli, jsou nesprávné, budou z výběrového řízení vyloučeni a jejich jména budou z databáze odstraněna.

Evropský parlament uplatňuje ve svých výběrových řízeních důsledně politiku rovných příležitostí s cílem zaručit všem uchazečům rovné zacházení.

Pracovní podmínky zaměstnanců evropských orgánů a institucí stanoví pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. Úplné informace o pracovních podmínkách naleznete zde: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=cs  (Hlava IV, strana 2010, „Smluvní zaměstnanci“)

Od 1. července 2020 se základní měsíční plat pohybuje mezi 2 777,78 EUR a 4 552,81 EUR (funkční skupina III) v závislosti na vzdělání a konkrétní praxi uchazeče.

Databáze bude platná do 31. prosince 2023.