This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ADMINISTRATOR - CADRU ADMINISTRATIV - PE/257/S (AD 5) M/F

Locul : Bruxelles
Publication end on external website : 28/06/2021 12:30
Serviciu : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/257/S
Ghid pentru candidați :

Generalități

Înainte de a candida, vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților anexat la prezentul anunț de recrutare.

Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de recrutare, vă ajută să înțelegeți regulile aferente procedurilor și modalitățile de înscriere.

 

CUPRINS

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

ANEXE: GHIDUL CANDIDAȚILOR LA PROCEDURILE DE SELECȚIE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

1. Generalități

Parlamentul European a decis să deschidă procedura de ocupare a unui post de agent temporar (AD 5), administrator, cadru administrativ, în Unitatea pentru comunicare din Direcția pentru resurse a Direcției Generale Infrastructură și Logistică.

Contractul va fi încheiat pe durată nedeterminată. Recrutarea se va face la gradul AD 5, prima treaptă, salariul de bază fiind de 4 917,29 EUR pe lună. Acest salariu este supus impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA), și este scutit de impozitul național. Cu toate acestea, treapta la care va fi recrutat laureatul va putea fi adaptată în funcție de experiența sa profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, indemnizații.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

Orice trimitere din prezentul anunț la o persoană de sex masculin se înțelege ca fiind și o trimitere la o persoană de sex feminin și viceversa.

Natura funcțiilor

Direcția Generală Infrastructură și Logistică (DG INLO) este specializată în gestionarea infrastructurii, logistică și proiecte imobiliare, ce reprezintă o suprafață de circa 1,1 milioane m² în Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg, la care se adaugă birourile de legătură din statele membre. Oferă servicii de catering și de transport, și gestionează spațiile de birouri ale Parlamentului; se ocupă de mobilier, aprovizionarea cu bunuri diverse și distribuirea corespondenței.

Administratorul - cadrul administrativ (denumit în continuare „administratorul”) își va desfășura activitatea la Bruxelles sub autoritatea șefului de unitate, în cadrul programelor și priorităților stabilite de organele Parlamentului și de conducerea lor, și va avea următoarele atribuții:

– transmite datele necesare astfel încât utilizatorii serviciilor direcției generale, printre care se numără deputații și personalul, să fie informați în mod corespunzător;

– oferă consiliere superiorilor în politica de comunicare cu autoritățile politice (chestori și vicepreședinți responsabili de clădiri);

– asigură aplicarea deplină a strategiei de comunicare aprobate de directoarea generală;

– administrează un forum, producerea de materiale video și activități de comunicare;

– reprezintă direcția generală în organizarea de evenimente interne.

Pentru îndeplinirea acestor atribuții, sunt necesare aptitudini analitice, de raționament și de redactare. Administratorul va trebui totodată să dea dovadă de inițiativă și adaptabilitate, de implicare profundă în asigurarea serviciilor pentru clienți și de capacitate de a anticipa problemele. Trebuie să aibă capacitatea de a înțelege probleme de natură diferită și deseori complexe, de a reacționa rapid la situații noi, de a comunica eficient, de a lucra regulat într-un ritm intens, independent, dar și în echipă, de a se adapta la un mediu de muncă multicultural și multilingv și de a interacționa cu interlocutori de la toate nivelurile.

Aceste atribuții prevăd misiuni în celelalte locuri de desfășurare a activității Parlamentului European (Luxemburg și Strasbourg) și în afara lor.

Pentru ocuparea acestui post sunt necesare următoarele:

– cunoașterea structurii, organizării și mediului Secretariatului General, precum și a diverselor părți implicate;

– cunoașterea procedurilor administrative, bugetare și de gestiune aplicate în domeniul de activitate;

– abilități de redactare;

– cunoașterea aplicațiilor informatice ale PE și a aplicațiilor specifice direcției generale și/sau domeniilor de activitate;

– cunoașterea aprofundată a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și cunoașterea foarte bună a cel puțin unei alte limbi oficiale.

Se cer următoarele competențe:

– capacitate de analiză și înțelegere;

– capacitate de organizare și planificare;

– adaptabilitate;

– capacitate de comunicare;

– confidențialitate/discreție.

Condiții de admitere

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a)     Condiții generale

În conformitate cu articolul 12.2 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, trebuie:

– să fie resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene;

– să se bucure de drepturile cetățenești;

– să își fi îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;

– să prezinte garanțiile morale necesare îndeplinirii atribuțiilor care le revin.

(b) Condiții specifice

(i) Titluri, diplome și cunoștințe necesare

Candidații trebuie să aibă un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, absolvite cu o diplomă recunoscută în mod oficial, într-un domeniu legat de natura atribuțiilor. Comitetul de selecție va ține seama, în acest sens, de diferitele moduri de organizare ale sistemelor de învățământ. În Ghidul candidaților poate fi consultat un tabel cu exemple de cerințe minime referitoare la diplome.

(ii) Experiența profesională necesară

Nu este necesară experiență profesională. Totuși, orice experiență profesională relevantă pentru natura atribuțiilor constituie un avantaj.

(iii) Cunoștințe lingvistice

Candidații trebuie să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): germana, engleza, bulgara, croata, daneza, spaniola, estona, finlandeza, franceza, greaca, maghiara, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, malteza, neerlandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, suedeza sau ceha,

și

să cunoască foarte bine limba engleză sau franceză (limba 2). Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1.

Vă atragem atenția că cerințele minime de nivel descrise mai sus se aplică fiecărei competențe lingvistice (vorbire, scriere, citire și ascultare) menționate în formularul de candidatură. Aptitudinile reflectă Cadrul european comun de referință pentru limbi (https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference).

Candidații sunt informați că limbile 2 alese în prezenta procedură de selecție au fost stabilite în funcție de interesul serviciului, mai exact, pentru a răspunde nevoilor reale ale serviciului DG INLO. Pentru a îndeplini atribuțiile menționate la secțiunea 2 din prezentul anunț de recrutare și având în vedere nivelul de responsabilitate pe care și-l va asuma, administratorul va trebui să demonstreze abilități de comunicare scrisă și orală dezvoltate, pentru a interacționa cu părțile implicate din interiorul și exteriorul Parlamentului de la diverse niveluri administrative.

Engleza și franceza sunt limbile utilizate cel mai frecvent în pregătirea conferințelor și evenimentelor sau în reuniuni, în elaborarea documentelor de lucru sau în orice altă formă de comunicare scrisă sau orală. Aceste limbi sunt folosite în mod curent în interiorul DG INLO, dar și în comunicarea cu celelalte direcții generale și cu autoritățile politice și administrative ale instituției (30 % engleza și 70 % franceza). Aproape toate interacțiunile cu interlocutorii externi au loc în aceste limbi (60 % în engleză și 40 % în franceză). Prin urmare, pentru a-și îndeplini atribuțiile și a asigura buna funcționare a serviciului, administratorul recrutat trebuie să poată lucra și comunica eficient în cel puțin una dintre aceste două limbi.

În plus, pentru a garanta egalitatea de tratament, toți candidații, chiar dacă prima lor limbă oficială este una dintre aceste două limbi, trebuie să cunoască la un nivel satisfăcător o a doua limbă, și anume cealaltă limbă dintre acestea două.

Admiterea la procedura de selecție

Procedura constă în evaluarea calificărilor și probe specifice.

1. Admiterea la procedura de selecție

Dacă:

 • îndepliniți condițiile generale de admitere; și
 • v-ați depus dosarul potrivit modalităților și până la data-limită prevăzută,

comitetul de selecție va examina dosarul pentru a verifica dacă îndepliniți condițiile specifice de admitere.

Dacă îndepliniți condițiile specifice de admitere, comitetul de selecție vă va accepta participarea la procedura de selecție.

În acest scop, comitetul se bazează exclusiv pe informațiile furnizate în formularul de candidatură care sunt dovedite prin documente justificative (pentru mai multe detalii, a se vedea Ghidul candidaților).

Evaluarea calificărilor

Comitetul de selecție evaluează, pe baza unei grile de evaluare prestabilite, calificările candidaților admiși la procedura de selecție și stabilește o listă a celor mai buni 12 candidați, care sunt invitați la proba scrisă.

La evaluarea calificărilor candidaților, comitetul de selecție va ține seama în special de:

 • titluri de studii și diplome relevante pentru natura atribuțiilor;
 • experiență în domeniul cerut, într-un serviciu administrativ responsabil de clădiri și logistică;
 • experiență în organizarea de evenimente;
 • experiență în relațiile cu mass-media;
 • experiență în redactarea comunicatelor de presă;
 • experiență în organizarea conferințelor de presă;
 • experiență de muncă cu demnitari aleși și/sau parlamentari;
 • experiență de muncă în organisme politice sau în colaborare cu acestea;
 • experiență într-un mediu multicultural și multinațional;

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte.

Probe

Proba scrisă

a) Probă de redactare în limba 2 (engleză sau franceză), pe baza unui dosar: vă evaluează capacitatea de a îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea A.2., precum și aptitudinile de redactare și de sinteză.

Durata probei: 3 ore.

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctaj minim necesar: 20 de puncte).

Această probă se va desfășura online, pe calculator;

Primii 6 candidați care au obținut cel mai mare punctaj la proba scrisă vor fi invitați la probele orale, dacă au obținut nota minimă necesară.

Probele orale

(b) Interviu cu comitetul de selecție în limba 2 (engleză sau franceză): vă evaluează, ținând seama de toate elementele care figurează în dosarul de candidatură, capacitatea de a îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea A. 2. Comitetul de selecție poate decide să vă testeze cunoștințele lingvistice specificate în formularul de candidatură.

Durata maximă a probei: 45 de minute.

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctaj minim necesar: 20 de puncte).

(c) Probă de discuție în grup sau joc de roluri în limba 2 (engleză sau franceză): vă evaluează capacitatea de adaptare, de negociere și de luare a deciziilor, precum și comportamentul într-un grup sau într-o situație dată.

Durata probei în grup va fi stabilită de comitetul de selecție în funcție de componența finală a grupurilor.

Durata maximă a probei de joc de roluri este de 25 de minute.

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte (punctaj minim necesar: 10 puncte).

Aceste probe ar putea avea loc de la distanță.

Veți primi în timp util instrucțiunile pentru proba scrisă și probele orale. Probele vor avea loc la o dată și o oră precise. Dacă nu răspundeți invitației, dacă nu puteți fi contactat prin email sau dacă nu vă prezentați la o probă veți fi descalificat. Va trebui să urmați strict instrucțiunile date. Dacă nu respectați instrucțiunile sau aveți un comportament contrar acestora veți fi descalificat imediat.

Lista candidaților eligibili

Lista candidaților eligibili va conține, în ordine alfabetică, numele celor 3 candidați care au obținut cel mai mare număr total de puncte (evaluarea calificărilor și probe) și care au obținut punctajul minim necesar la fiecare probă.

Veți primi rezultatele în scris, în mod individual.

Lista candidaților eligibili va fi publicată pe intranetul Parlamentului European. Lista candidaților eligibili va expira la 31 decembrie 2024; ea va putea fi prelungită. În acest caz, laureații înscriși pe listă vor fi informați în timp util.

Dacă vi se oferă un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi autentificate.

Faptul că vă aflați pe o listă de candidați eligibili nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

Depunerea candidaturilor

Trebuie să vă depuneți candidatura pe platforma Apply4EP.

Vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților la procedurile de selecție organizate de Parlamentul European înainte de a completa formularul de candidatură și să furnizați documentele justificative relevante.

Data-limită pentru depunerea candidaturilor

Data-limită pentru depunerea candidaturilor este

28.06.2021, ora 12.00 (la prânz), ora Bruxelles-ului

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.

Vă rugăm SĂ NU TELEFONAȚI pentru a cere informații despre calendarul procedurii.