This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ADMINISTRATOR – PRACOWNIK ADMINISTRACJI - PE/257/S (AD 5) M/F

Miejsce : Bruksela
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 28/06/2021 12:30
Dział : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/257/S
Przewodnik dla kandydatów :

Uwagi ogólne

Przed zgłoszeniem kandydatury należy uważnie przeczytać Przewodnik dla kandydatów załączony do niniejszego ogłoszenia o naborze.

Przewodnik ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o naborze, pomaga zrozumieć zasady odnoszące się do procedur oraz tryb zgłaszania kandydatur.

 

SPIS TREŚCI

A. OPIS OBOWIĄZKÓW, WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

B. PRZEBIEG PROCEDURY

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

ZAŁĄCZNIK: PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCEDURACH SELEKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

A. OPIS OBOWIĄZKÓW, WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

1. Uwagi ogólne

Parlament Europejski postanowił wszcząć procedurę naboru na stanowisko administratora – pracownika administracji (AD 5) w charakterze pracownika tymczasowego w Dziale ds. Komunikacji w Dyrekcji ds. Zasobów, w obrębie Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki.

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AD 5 – stopień pierwszy, z czym wiąże się wynagrodzenie podstawowe wynoszące 4.917,29 EUR miesięcznie. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu wspólnotowemu oraz innym odliczeniom przewidzianym w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Jest ono zwolnione z podatków krajowych. Stopień, do którego wybrany kandydat zostanie zaszeregowany przy zatrudnieniu, może zostać dostosowany w zależności od jego doświadczenia zawodowego. Ponadto wynagrodzenie podstawowe uzupełniają pod pewnymi warunkami różne dodatki.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatów bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

Wszelkie zawarte w niniejszym ogłoszeniu sformułowania dotyczące osób płci męskiej należy rozumieć jako odnoszące się również do osób płci żeńskiej.

Obowiązki

Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO) specjalizuje się w logistyce, w zarządzaniu infrastrukturą i w projektach budowlanych na powierzchni użytkowej wynoszącej około 1,1 mln m² w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu, nie licząc biur kontaktowych w państwach członkowskich. Zapewnia ona również usługi cateringowe i transportowe oraz zarządza powierzchnią biurową Parlamentu, zajmując się m.in. umeblowaniem, materiałami biurowymi i dostarczaniem poczty.

Administrator – pracownik administracji (zwany dalej „administratorem”), zatrudniony w Brukseli, pod zwierzchnictwem kierownika działu oraz w ramach programów i priorytetów określonych przez organy parlamentarne i hierarchię, będzie miał w szczególności za zadanie:

– rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju komunikatów w celu zadbania o to, by osoby korzystające z usług DG, w tym posłowie i pracownicy, były odpowiednio informowane;

– doradzanie przełożonym w kwestiach komunikowania się z organami politycznymi (tj. z kwestorami i z wiceprzewodniczącymi odpowiedzialnymi za budynki);

– zapewnienie sprawnej realizacji strategii komunikacyjnej zatwierdzonej przez dyrektor generalną;

– zarządzanie forum oraz produkcja filmów wideo i realizacja działań komunikacyjnych;

– reprezentowanie dyrekcji generalnej przy organizacji wydarzeń wewnętrznych.

Wykonywanie tych zadań wymaga zdolności analitycznych, logicznego myślenia i umiejętności redagowania tekstów. Administrator będzie musiał wykazywać się inicjatywą, zdolnościami adaptacyjnymi i silnym poczuciem obowiązku wobec użytkowników, a także umieć działać z wyprzedzeniem. Szczególnie istotne są umiejętności analizy różnorodnych zagadnień, często złożonej natury, zdolność szybkiego reagowania na nowe sytuacje, skutecznego komunikowania się, zdolność do często intensywnej pracy, zarówno indywidualnej, jak i w zespole, zdolność dostosowywania się do wielokulturowego i wielojęzycznego środowiska pracy oraz umiejętność współpracy z podmiotami na różnych szczeblach.

Zadania te wymagają regularnych podróży służbowych w pozostałe zwyczajowe miejsca pracy Parlamentu Europejskiego (Luksemburg i Strasburg) i poza nie.

Wiedza niezbędna na tym stanowisku:

– znajomość struktury Sekretariatu Generalnego, jego organizacji, jego środowiska pracy i różnych podmiotów w jego obrębie;

– znajomość procedur administracyjnych, budżetowych i procedur zarządzania stosowanych w danym obszarze działalności;

– umiejętność redagowania tekstów;

– znajomość aplikacji informatycznych używanych w środowisku PE, specyficznych dla danej dyrekcji generalnej lub danych obszarów działalności;

– biegła znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego innego z tych języków.

Wymagane są następujące umiejętności:

– umiejętność analizy i rozumienia;

– zdolności organizacyjne i umiejętność planowania;

– zdolności adaptacyjne;

– zdolności komunikacyjne;

– umiejętność zachowania poufności / dyskrecja.

Warunki przyjęcia

W dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

a) Warunki ogólne

Zgodnie z art. 12.2 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej wymagane są w szczególności:

– posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

– korzystanie z pełni praw obywatelskich,

– korzystanie z pełni praw obywatelskich, uregulowany stosunek do służby wojskowej,

– gwarancje postawy etycznej wymagane do wykonywania obowiązków na tym stanowisku.

 b) Warunki szczegółowe

(i)      Tytuły, dyplomy i wymagane umiejętności

Kandydaci muszą mieć wykształcenie potwierdzone oficjalnie uznawanym dyplomem w dziedzinie związanej z charakterem pełnionych obowiązków, odpowiadające pełnemu cyklowi studiów wyższych trwających minimum trzy lata. Komisja kwalifikacyjna uwzględni w tym względzie różne struktury systemów edukacji. W tabeli zamieszczonej w przewodniku dla kandydatów znajdują się przykłady minimalnego wymaganego poziomu wykształcenia.

(ii)     Wymagane doświadczenie zawodowe

Nie jest wymagane doświadczenie zawodowe. Wszelkie doświadczenie zawodowe związane z charakterem pełnionych obowiązków stanowi jednak atut.

(iii)   Znajomość języków

Od kandydatów wymaga się biegłej znajomości jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego;

oraz

bardzo dobrej znajomości języka angielskiego lub francuskiego (język 2). Język 2 musi być językiem innym niż język 1.

Proszę zauważyć, że określone powyżej poziomy minimalne odnoszą się do poszczególnych rodzajów umiejętności językowych (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie) wymienionych w formularzu zgłoszenia. Te rodzaje umiejętności są zgodne z określonymi w europejskim systemie opisu kształcenia językowego (https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr).

Informuje się kandydatów, że języki 2 wskazane do celów niniejszej procedury naboru zostały wybrane zgodnie z interesem służby, w szczególności ze względu na faktyczne potrzeby związane z pracą w DG INLO. Ze względu na poziom odpowiedzialności, jaka będzie spoczywać na pracowniku, by móc wykonywać obowiązki wskazane w części 2 niniejszego ogłoszenia o naborze, pracownik musi wykazywać się zdolnościami komunikacyjnymi zarówno w mowie, jak i w piśmie w celu komunikowania się z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi względem Parlamentu na różnych szczeblach hierarchii.

Przy przygotowywaniu konferencji i wydarzeń, czy to w kontekście posiedzeń, dokumentów roboczych czy wszelkich innych form komunikacji pisemnej lub ustnej, najczęściej używane języki to języki angielski i francuski. Są to jednocześnie zwyczajowe języki komunikacji używane w dyrekcji generalnej, w której wybrany kandydat zostanie zatrudniony, oraz w pozostałych dyrekcjach generalnych, jak również w organach politycznych i administracyjnych instytucji (w 30% – j. angielski, a w 70% – j. francuski). Ponadto używa się ich w prawie wszystkich kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (60% w j. angielskim i 40% w j. francuskim). W związku z tym, aby należycie wykonywać zadania i zapewnić właściwe funkcjonowanie służb, administrator musi być w stanie skutecznie pracować i porozumiewać się w co najmniej jednym z tych dwóch języków.

Ponadto, w trosce o równość traktowania, każdy kandydat, nawet jeśli jego pierwszym językiem jest jeden z tych dwóch języków urzędowych, musi w zadowalającym stopniu znać też drugi z tych języków.

Dopuszczenie do procedury selekcji

Procedura opiera się na ocenie dyplomów i egzaminach.

1. Dopuszczenie do procedury selekcji

Jeżeli kandydat

 • spełnia warunki ogólne przyjęcia,
 • złożył wniosek zgodnie z wymogami i w przewidzianym terminie,

komisja kwalifikacyjna przeanalizuje dokumenty pod względem szczegółowych warunków przyjęcia.

Jeżeli kandydat spełnia szczegółowe warunki przyjęcia, komisja kwalifikacyjna dopuszcza go do procedury selekcji.

W tym celu komisja opiera się wyłącznie na informacjach zawartych w formularzu zgłoszenia, popartych dokumentami potwierdzającymi (więcej informacji można znaleźć w przewodniku dla kandydatów).

Ocena kwalifikacji

Komisja kwalifikacyjna na podstawie wcześniej przyjętej siatki kryteriów dokonuje oceny kwalifikacji kandydatów dopuszczonych do procedury selekcji i sporządza listę 12 najlepszych kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na egzaminy pisemne.

Oceniając kwalifikacje kandydatów, komisja kwalifikacyjna uwzględni w szczególności

 • wykształcenie i dyplomy związane z charakterem pełnionych obowiązków;
 • doświadczenie w wymaganej dziedzinie zdobyte w organach administracji zajmujących się budynkami i logistyką;
 • doświadczenie w organizowaniu wydarzeń;
 • doświadczenie w kontaktach z mediami;
 • doświadczenie w redagowaniu komunikatów prasowych;
 • doświadczenie w organizacji konferencji prasowych;
 • doświadczenie w pracy z posłami lub innymi przedstawicielami wyłonionymi w wyborach;
 • doświadczenie w pracy w służbach administracyjnych organów politycznych lub we współpracy z takimi organami;
 • doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym i wielonarodowym.

Ocena: od 0 do 20 punktów.

Egzaminy

Egzamin pisemny

a) Egzamin ten polega na zredagowaniu tekstu w języku 2 (angielskim lub francuskim) na podstawie zbioru dokumentów i ma służyć ocenie zdolności kandydata do wykonywania zadań opisanych w części A.2, a także jego umiejętności redagowania tekstów oraz dokonywania syntezy.

Czas trwania egzaminu: 3 godziny.

Ocena: od 0 do 40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

Egzamin ten odbędzie się online z użyciem komputera.

Na egzaminy ustne zostanie zaproszonych 6 kandydatów, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów na egzaminie pisemnym, pod warunkiem uzyskania przez nich wymaganej oceny minimalnej.

Egzaminy ustne

b) Rozmowa z komisją kwalifikacyjną w języku 2 (angielskim lub francuskim), umożliwiająca ocenę – przy uwzględnieniu ogółu elementów znajdujących się w dokumentacji kandydata – zdolności kandydata do wykonywania zadań opisanych w części A. 2. Komisja kwalifikacyjna może podjąć decyzję o sprawdzeniu znajomości języków wymienionych przez kandydata w formularzu zgłoszenia.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

c) Dyskusja w grupie lub gra fabularna w języku 2 (angielskim lub francuskim) umożliwiająca komisji kwalifikacyjnej ocenę kandydata pod kątem jego zdolności adaptacyjnych, zdolności negocjacyjnych, umiejętności podejmowania decyzji, a także zachowania w grupie lub w danej sytuacji.

Czas trwania egzaminu w grupie ustali komisja kwalifikacyjna w zależności od ostatecznego składu grup.

Maksymalny czas trwania gry fabularnej wynosi 25 minut.

Ocena: od 0 do 20 punktów (wymagane minimum: 10 punktów).

Możliwy jest zdalny przebieg tych egzaminów.

W stosownym czasie kandydaci otrzymają instrukcje dotyczące egzaminu pisemnego i ustnego. Egzaminy odbędą się określonego dnia i w określonych przedziałach czasowych. Jeżeli kandydat nie odpowie na wezwanie, nie będzie dostępny przez pocztę elektroniczną lub nie stawi się na któryś z egzaminów, zostanie zdyskwalifikowany. Kandydat musi dokładnie zastosować się do podanych instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji lub zachowanie niezgodne z instrukcjami spowoduje natychmiastową dyskwalifikację.

Lista osób zakwalifikowanych

Na liście osób zakwalifikowanych znajdzie się – w kolejności uzyskanych wyników – 3 kandydatów, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów ogółem w całej procedurze (ocena kwalifikacji i egzaminy) oraz minimalną wymaganą liczbę punktów w ramach każdego z egzaminów.

Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani na piśmie o uzyskanych wynikach.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie intranetowej Parlamentu Europejskiego. Lista osób zakwalifikowanych traci ważność z dniem 31 grudnia 2024 r. Ważność listy może zostać przedłużona. W takim przypadku laureaci umieszczeni na liście zostaną o tym w stosownym czasie powiadomieni.

Kandydaci, którzy otrzymają ofertę pracy, będą musieli przedstawić oryginały wszystkich wymaganych dokumentów, w szczególności dyplomów i świadectw pracy.

Znalezienie się na liście osób zakwalifikowanych nie oznacza ani prawa do zatrudnienia, ani gwarancji zatrudnienia.

Składanie kandydatur

Kandydaturę należy złożyć za pośrednictwem platformy Apply4EP.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia należy uważnie przeczytać Przewodnik dla kandydatów biorących udział w procedurach selekcji organizowanych przez Parlament Europejski i załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające.

Termin składania kandydatur

Termin składania kandydatur upływa dnia

28/06/2021 r. o godz. 12.00 (południe) czasu brukselskiego.

Po zatwierdzeniu kandydatury kandydat otrzyma wysłane automatycznie potwierdzenie odbioru.

Kandydaci są proszeni o POWSTRZYMANIE SIĘ OD TELEFONOWANIA w sprawie harmonogramu prac komisji kwalifikacyjnej.