This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ADMINISTRATORS – ADMINISTRATĪVIE DARBINIEKI - PE/257/S (AD 5) M/F

Vieta : Brisele
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 28/06/2021 12:30
Dienests : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/257/S
Rokasgrāmata kandidātiem :

Vispārīgs apraksts

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet kandidātu rokasgrāmatu, kas pievienota šā paziņojuma par vakanci pielikumā.

Rokasgrāmata, kas ir vakances paziņojuma neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un reģistrēšanās kārtību.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

A. AMATA PIENĀKUMI UN PIEŅEMAMĪBAS NOSACĪJUMI

B. PROCEDŪRA

C. KANDIDATŪRAS PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

PIELIKUMS. ROKASGRĀMATA KANDIDĀTIEM EIROPAS PARLAMENTA ORGANIZĒTĀS DARBINIEKU ATLASES PROCEDŪRĀS

A. AMATA PIENĀKUMI UN PIEŅEMAMĪBAS NOSACĪJUMI

1. Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments ir nolēmis sākt procedūru, lai aizpildītu pagaidu darbinieka (AD 5) vadības administratora amata vietu Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāta Resursu direktorāta Komunikācijas nodaļā.

Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Darbinieks tiks pieņemts darbā AD 5 kategorijas pirmajā pakāpē, un pamatalga ir 4 917,29 EUR mēnesī. Algai piemēro Kopienas nodokli un citus atskaitījumus, kas paredzēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā. Ar valsts nodokļiem alga aplikta netiek. Pakāpe, kurā izvēlētais kandidāts tiks pieņemts darbā, var tikt pielāgota, ņemot vērā profesionālo pieredzi. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidatūru pieteikumus, nepieļaujot diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības nacionālai minoritātei, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

Šajā paziņojumā visur, kur ir minēta vīriešu dzimuma persona, tiek domāta arī sieviešu dzimuma persona un otrādi.

Pienākumu apraksts

Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāts (DG INLO) ir eksperts infrastruktūras pārvaldības, loģistikas un nekustāmā īpašuma projektu jomā, kura aptver aptuveni 1,1 miljonu m² platību Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā, kā arī vietējos biroju dalībvalstīs. Tas nodrošina arī ēdināšanas un transporta pakalpojumus un pārvalda Parlamenta biroja telpas, cita starpā ir atbildīgs par mēbelēm, piegādēm un pasta piegādes pakalpojumiem.

Administratīvās sistēmas administrators (turpmāk “administrators”), kas strādās Briselē, nodaļas vadītāja pakļautībā un parlamentāro struktūru un to hierarhijas noteikto programmu un prioritāšu ietvaros, jo īpaši:

– izplatīs jebkādu komunikatīvu saturu, kas nodrošina ģenerāldirektorāta pakalpojumu lietotāju, tostarp deputātu un darbinieku pienācīgu informētību,

– konsultēs komunikācijas politikas vadību attiecībās ar politiskajām struktūrām (t. i., kvestoriem un priekšsēdētāja vietniekiem, kas atbild par ēkām),

– nodrošinās ģenerāldirektores apstiprinātās komunikācijas stratēģijas pilnīgu īstenošanu,

– vadīs forumu un videomateriālu sagatavošanu un komunikācijas pasākumus,

– pārstāvēs ģenerāldirektorātu iekšējo pasākumu organizēšanā.

Lai veiktu šos pienākumus, ir vajadzīgas analītiskās un argumentēšanas spējas un tekstu sagatavošanas prasmes. Administratoram būs arī jāapliecina spēja uzņemties iniciatīvu, spēja pielāgoties un spēcīga orientācija uz klientu apkalpošanu un prognozēšanas spēja. Uzsvars tiek likts arī uz spēju risināt atšķirīgas un bieži vien sarežģītas problēmas, ātri reaģēt uz mainīgiem apstākļiem, efektīvi sazināties, regulāri intensīvi strādāt gan patstāvīgi, gan komandā, pielāgoties daudzkultūru un daudzvalodu darba videi un strādāt ar visu līmeņu partneriem.

Pienākumi ietver došanos komandējumos uz citām Eiropas Parlamenta parastajām darba vietām (Luksemburgu un Strasbūru), kā arī uz citām vietām.

Šim amatam nepieciešamās zināšanas ir šādas:

- zināšanas par Ģenerālsekretariāta struktūru, tā organizāciju, vidi un dažādām iesaistītajām pusēm,

- zināšanas par darbības jomā piemērojamām administratīvajām, budžeta un vadības procedūrām,

- redakcionālās zināšanas,

- zināšanas par IT lietojumprogrammām Eiropas Parlamenta un īpaši ģenerāldirektorāta vidē un/vai darbības jomās,

- zināšanas, kas ļauj brīvi pārvaldīt vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu, un ļoti labas vismaz vienas citas Eiropas Savienības valodas zināšanas.

Nepieciešamās prasmes ir šādas:

- spēja analizēt un saprast,

- organizatoriskās un plānošanas spējas,

- pielāgošanās spēja,

- komunikācijas spēja,

- konfidencialitāte/ takta izjūta.

Atbilstības nosacījumi

Kandidatūras pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās kandidātiem ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

a) Vispārīgie nosacījumi

Saskaņā ar Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punktu kandidātam:

– ir jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim,

– jābūt tiesīgam izmantot savas pilsoņa tiesības,

– jābūt izpildījušam tiesību aktos noteiktās karaklausības saistības,

– jāuzrāda atbilstošas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai.

b) Īpašie nosacījumi

i) Vajadzīgā kvalifikācija, diplomi un zināšanas

Kandidātiem jābūt ar izglītības līmeni, kas atbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, kuras ilgums ir vismaz trīs gadi, ko apliecina oficiāli atzīts diploms, kādā no jomām, kas saistīta ar veicamajiem pienākumiem. Atlases komisija šajā saistībā ņems vērā atšķirības starp dažādām izglītības sistēmām. Vajadzīgo pietiekamo diplomu piemēri ir norādīti kandidātu rokasgrāmatā iekļautajā tabulā.

ii) Profesionālā pieredze

Netiek prasīta. Taču jebkāda profesionāla pieredze jomās, kas saistītas ar veicamajiem pienākumiem, tiks uzskatīta par priekšrocību.

iii) Valodu zināšanas

Kandidātiem brīvi jāpārvalda viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (1. valoda): angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru

un

jābūt ļoti labām angļu vai franču valodas (2. valoda) zināšanām. 2. valodai jābūt atšķirīgai no 1. valodas.

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekš norādītās minimālās prasības attiecas uz katru valodas prasmi (runāšana, rakstīšana, lasīšana un klausīšanās), kas minētas kandidatūras pieteikumā. Šīs prasmes tiek vērtētas atbilstoši Eiropas vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmai (https://europa.eu/europass/lv/common-european-framework-reference).

Informējam kandidātus, ka šajā konkursā 2. valodas izvēles iespējas ir noteiktas atbilstoši dienesta interesēm, proti, lai apmierinātu DG INLO reālās vajadzības. Lai veiktu pienākumus, kas minēti šā vakances paziņojuma A. daļas 2. punktā, un ņemot vērā darbinieka atbildības līmeni, darbiniekam būs jāapliecina spēcīgas gan rakstiskās, gan mutiskās komunikācijas prasmes, lai dažādos pienākumu veikšanas līmeņos mijiedarbotos ar Parlamenta iekšējām un ārējām personām. 

Konferenču un pasākumu sagatavošanā angļu un franču valodu izmanto visbiežāk gan sanāksmēs, gan darba dokumentos, gan jebkāda cita veida rakstiskā vai mutiskā saziņā. Tās ir arī parastās saziņas valodas, ko lieto gan attiecīgajā ģenerāldirektorātā, gan komunikācijā ar citiem ģenerāldirektorātiem un iestādes politiskajām un administratīvajām struktūrām (30 % gadījumu angļu valodu un 70 % — franču valodu). Visbeidzot, tās gandrīz vienmēr izmanto saziņā ar ārējiem partneriem (60 % gadījumu angļu valodu un 40 % — franču valodu). Tādējādi, lai varētu pildīt savus pienākumus un nodrošināt dienesta pienācīgu darbību, darbā pieņemtajam administratoram jāspēj strādāt un efektīvi sazināties vismaz vienā no šīm divām valodām.

Turklāt vienlīdzīgas attieksmes interesēs ikvienam kandidātam, pat tad, ja viņa pirmā valoda ir viena no šīm divām valodām, ir jābūt pietiekamām kādas citas valodas zināšanām, un šai citai valodai ir jābūt otrai no minētajām divām valodām.

Pielaide dalībai atlases procedūrā

Procedūra tiek rīkota, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem.

1. Pielaide dalībai atlases procedūrā

Ja jūs

 • atbilstat vispārīgajiem nosacījumiem un
 • esat iesniedzis pieteikumu saskaņā ar noteikumiem un noteiktajā termiņā,

atlases komisija izvērtēs jūsu pieteikuma dokumentu atbilstību īpašajiem nosacījumiem.

Ja jūs atbildīsiet īpašajiem nosacījumiem, atlases komisija jūs pielaidīs atlases procedūrai.

Atlases komisija pamatojas tikai uz kandidatūras pieteikumā iekļauto informāciju, ko apstiprina apliecinošie dokumenti (vairāk informācijas kandidātu rokasgrāmatā).

Kvalifikācijas novērtējums

Atlases komisija, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem, novērtē dalībai atlases procedūrā pielaisto kandidātu kvalifikāciju un sastāda to 12 labāko kandidātu sarakstu, kuri tiks uzaicināti uz rakstisko pārbaudījumu.

Vērtējot kandidātu kvalifikāciju, atlases komisija jo īpaši ņems vērā:

 • izglītību un diplomus saistībā ar veicamo pienākumu raksturu,
 • pieredzi vajadzīgajā jomā administrācijā, kas atbild par ēkām un loģistiku,
 • pieredzi pasākumu organizēšanā,
 • pieredzi attiecībās ar plašsaziņas līdzekļiem,
 • pieredzi paziņojumu presei gatavošanā,
 • pieredzi preses konferenču organizēšanā,
 • pieredzi darbā ar ievēlētām personām un/vai pārstāvjiem,
 • pieredzi politiskajās struktūrās un/vai attiecībās ar tām,
 • pieredzi daudzkultūru un daudznacionālā vidē;

Vērtēšana: no 0 līdz 20 punktiem.

Pārbaudījumi

Rakstiskais pārbaudījums

a) Rakstiska teksta sagatavošanas pārbaudījums 2. valodā (angļu vai franču), izmantojot iepriekš dotu dokumentu kopumu; pārbaudījuma mērķis ir novērtēt spēju pildīt A. daļas 2. punktā aprakstītos pienākumus, kā arī teksta sagatavošanas un apkopošanas prasmes.

Pārbaudījuma ilgums: 3 stundas.

Vērtēšana: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

Šis pārbaudījums notiks tiešsaistē ar datoru.

Pirmie 6 kandidāti ar lielāko punktu skaitu rakstiskajā pārbaudījumā tiks uzaicināti uz mutiskajiem pārbaudījumiem ar noteikumu, ka pārbaudījumā būs saņemts punktu nepieciešamais minimums.

Mutiskie pārbaudījumi

b) Pārrunas ar atlases komisiju 2. valodā (angļu vai franču), kurās komisija, ņemot vērā visu kandidāta dokumentos iekļauto informāciju, varēs novērtēt jūsu spēju veikt A. daļas 2. punktā aprakstītos pienākumus. Atlases komisija var nolemt pārbaudīt citas kandidatūras pieteikumā norādītās lingvistiskās prasmes.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 45 minūtes.

Vērtēšana: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

c) Grupas diskusija vai lomu spēle 2. valodā (angļu vai franču), kurā atlases komisija varēs novērtēt jūsu pielāgošanās spēju, sarunu vešanas prasmi, izlēmību, kā arī izturēšanos grupā vai konkrētā situācijā.

Grupas pārbaudījuma ilgumu nosaka atlases komisija, ņemot vērā grupu galīgo sastāvu.

Lomu spēles pārbaudījuma maksimālais ilgums ir 25 minūtes.

Vērtēšana: no 0 līdz 20 punktiem (nepieciešamais minimums: 10 punkti).

Šie pārbaudījumi varētu notikt attālināti.

Jūs laikus saņemsiet norādījumus par rakstisko pārbaudījumu un mutiskajiem pārbaudījumiem. Pārbaudījumi tiek plānoti konkrētā datumā un konkrētā laikā. Ja neatbildēsiet uz kādu no uzaicinājumiem vai ar jums nebūs iespējams sazināties pa e-pastu, vai jūs nepiedalīsieties kādā no pārbaudījumiem, jūs automātiski tiksiet diskvalificēts. Norādījumi ir jāievēro pilnībā. Norādījumu neievērošana vai rīcība, kas neatbilst norādījumiem, noved pie tūlītējas diskvalifikācijas.

Piemēroto kandidātu saraksta sagatavošana

Piemēroto kandidātu sarakstā konkursu rezultātu secībā tiek iekļauti tie 3 kandidāti, kuri kopā ieguvuši vislielāko punktu skaitu procedūrā kopumā (kvalifikācijas novērtējums un pārbaudījumi) un kuri ir ieguvuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu katrā pārbaudījumā.

Jums personīgi tiks nosūtīts rakstisks paziņojums ar jūsu rezultātiem.

Piemēroto kandidātu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta intranetā. Piemēroto kandidātu saraksts būs spēkā līdz 2024. gada 31. decembrim; saraksta spēkā esamības termiņu var pagarināt. Šādā gadījumā sarakstā iekļautie kandidāti tiks laikus par to informēti.

Ja jums tiks piedāvāts darbs, būs jāuzrāda visu vajadzīgo dokumentu oriģināli, tai skaitā diplomi un darba pieredzi apliecinoši dokumenti, lai tos varētu pārbaudīt.

Kandidāta vārda iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā neparedz nedz tiesības saņemt darba piedāvājumu, nedz arī to garantē.

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikšanās notiek, izmantojot Apply4EP platformu.

Pirms kandidatūras pieteikuma aizpildīšanas rūpīgi izlasiet Rokasgrāmatu kandidātiem Eiropas Parlamenta organizētās darbinieku atlases procedūrās un pievienojiet attiecīgos apliecinošos dokumentus.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir

28/06/2021 plkst. 12.00 (pusdienlaikā) pēc Briseles laika

Pēc kandidatūras pieteikuma apstiprināšanas jums automātiski tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums.

Lūdzam NEZVANĪT un neuzdot jautājumus par konkursa norises grafiku.