This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

TISZTVISELŐ – ADMINISZTRÁCIÓS VEZETŐ - PE/257/S (AD 5) M/F

Hely : Brüsszel
Publication end on external website : 28/06/2021 12:30
Szervezeti egység : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/257/S
Útmutató a pályázóknak :

Általános követelmények

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázók számára készített, az álláshirdetés mellékletében található útmutatót.

Ez az útmutató az álláshirdetés szerves részét képezi, és segítségére lesz az eljárásokra vonatkozó szabályok és a pályázattal kapcsolatos részletek megértésében.

 

TARTALOMJEGYZÉ

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

MELLÉKLET: ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOKBAN RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA   

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság Erőforrások Igazgatóságának Kommunikációs Osztályán belül egy tisztviselői – adminisztrációs vezetői ideiglenes alkalmazotti állás (AD besorolási csoport, 5. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

A munkaszerződés határozatlan időre szól. A felvétel az AD5 besorolás első fizetési fokozatába történik, 4917,29 EUR/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. A pályázó felvétele – szakmai tapasztalatától függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményt ezen túlmenően bizonyos feltételek mellett pótlékok egészítik ki.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – megkülönböztetést.

Az ebben az álláshirdetésben található, férfiakra vonatkozó utalások egyúttal a nőkre vonatkozó utalásnak is tekintendők, illetve fordítva.

A munkakör leírása

Az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság (DG INLO) a létesítménykezelés, a logisztika és az ingatlanprojektek szakértője, összesen 1,1 millió négyzetméternyi ingatlant kezel Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban, nem feledkezve meg a tagállamokban található kapcsolattartó irodákról sem. Biztosítja továbbá az étkeztetési és szállítási szolgáltatásokat, kezeli a Parlament irodahelyiségeit és azok berendezését, továbbá gondoskodik az árubeszerzésekről és a postaszolgálatról.

A Brüsszelbe kinevezett tisztviselő – adminisztrációs vezető (a továbbiakban: „a tisztviselő”) az osztályvezető irányítása mellett és a parlamenti szervek és feletteseik által meghatározott programok és prioritások keretében az alábbi feladatokat látja el:

– a főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások felhasználóinak, köztük a képviselők és a személyzet megfelelő tájékoztatására szolgáló közlemények terjesztése;

– tanácsadás a hierarchiának a politikai szervekkel (a quaestorokkal és az épületekért felelős alelnök(ök)kel) való kommunikációs politikát illetően;

– a főigazgatóság által jóváhagyott kommunikációs stratégia kifogástalan végrehajtásának biztosítása;

– egy kommunikációs fórum irányítása, valamint kommunikációs videók és tevékenységek előkészítése;

– a főigazgatóság képviselete belső rendezvények szervezése során;

E feladatok ellátása elemzési, érvelési és fogalmazási készséget igényel. A tisztviselőnek kezdeményezési és alkalmazkodási képességgel is rendelkeznie kell, kiemelkedő érzékkel kell bírnia az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások tekintetében, és proaktívnak kell lennie. Fontos továbbá, hogy átlásson igen eltérő jellegű és gyakran összetett problémákat, gyorsan reagáljon a körülmények változásaira, hatékonyan kommunikáljon, képes legyen rendszeresen intenzív munkavégzésre egyénileg és csoportban egyaránt, alkalmazkodni tudjon a multikulturális és többnyelvű munkakörnyezethez, valamint képes legyen együttműködni különböző szintű partnerekkel.

Utazásokat kell majd tennie az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint más helyszínekre is.

Az állás betöltéséhez az alábbi ismeretekre van szükség:

– a Főtitkárság felépítése, szervezete, környezete és a vele kapcsolatban álló szereplők ismerete;

– a tevékenységi területre vonatkozó adminisztratív, költségvetési és igazgatási eljárások ismerete;

– fogalmazási készség;

– az EP és a főigazgatóság, illetve a tevékenységi terület informatikai alkalmazásainak ismerete;

– az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének kiváló ismerete, valamint legalább egy másik hivatalos nyelvének nagyon jó ismerete.

Az alábbi készségekre van szükség:

– elemzési és felfogókészség;

– szervezési és tervezési készség;

– alkalmazkodókészség;

– kommunikációs készség;

– titoktartás/diszkréció.

Pályázati feltételek

A pályázónak a pályázat benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a) Általános feltételek

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikkének (2) bekezdése értelmében a pályázó:

– az Európai Unió valamelyik tagállamának állampolgára,

– állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja,

– a katonai szolgálat tekintetében a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett,

– rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal.

b) Különleges feltételek

i. Végzettség, diplomák és szükséges ismeretek

A pályázónak a feladatkörhöz kapcsolódó területen legalább három évig tartó, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő, hivatalosan elismert oklevéllel igazolt végzettséggel kell rendelkeznie. A kiválasztási bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a különböző oktatási rendszerek közötti különbségeket. A diplomára vonatkozó minimumkövetelményekre vonatkozó példák a pályázóknak szóló útmutatóban szereplő táblázatban olvashatók.

ii. Előírt szakmai tapasztalat

Szakmai tapasztalatra vonatkozó előírás nincs. Ugyanakkor előnyt jelent minden olyan szakmai tapasztalat, amely összefüggésben van a munkakör jellegével.

iii.     Nyelvismeret

A pályázóknak kiválóan kell ismerniük az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén,

és

magas szinten kell ismerniük az angol vagy a francia nyelvet (2. nyelv). A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel.

A fentiekben előírt minimális szintek a pályázati formanyomtatványon szereplő valamennyi nyelvi készségre (beszéd, írás, olvasás, értés) vonatkoznak. Ezek a készségek tükrözik az Európa Tanács közös európai nyelvi referenciakeretét (https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr).

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a szóban forgó kiválasztási eljárás céljából a 2. nyelvek meghatározása a szolgálati érdek alapján történt, a DG INLO konkrét szükségleteinek fényében. Az álláshirdetés 2. pontjában részletezett feladatok ellátásához, valamint a felelősségi körére való tekintettel a tisztviselőnek feladatai ellátása során írásban és szóban egyaránt kiváló kommunikációs készségekkel kell rendelkeznie annak érdekében, hogy érintkezni tudjon a Parlament különféle felelősségi szintű belső és külső szereplőivel.

A konferenciák és rendezvények előkészítésekor leggyakrabban az angol és a francia nyelvet kell használni, függetlenül attól, hogy ülésekről, munkadokumentumokról vagy bármilyen más, írásbeli vagy szóbeli kommunikációs formáról van-e szó. A főigazgatóságon belül, a többi főigazgatósággal és az intézmény politikai és adminisztratív szerveivel folytatott kommunikáció általában ezeken a nyelveken zajlik (30%-ban angolul, 70%-ban franciául). Szinte kizárólag ezeken a nyelveken zajlik a külső partnerekkel folytatott kommunikáció is (60%-ban angolul, 40%-ban franciául). Következésképpen a felvett tisztviselőnek feladatai ellátása és a szolgáltatások megfelelő működése érdekében képesnek kell lennie arra, hogy legalább e két nyelv egyikén hatékonyan végezze munkáját és kommunikáljon.

Az egyenlő bánásmód jegyében ugyanakkor minden pályázótól – még abban az esetben is, ha első hivatalos nyelvként e két nyelv valamelyikét jelölte meg – megköveteljük egy második nyelv kielégítő szintű ismeretét, amelynek e két nyelv közül a meg nem jelölt másik nyelvnek  kell lennie.

A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

Az eljárás képesítéseken és vizsgákon alapul.

1. A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

Amennyiben

 • az Ön esetében teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó általános feltételek,
 • és Ön pályázatát az előírt formában és határidőn belül leadta,

a kiválasztási bizottság a munkakör betöltésére vonatkozó különleges feltételek tekintetében megvizsgálja pályázati dokumentációját.

Ha az Ön esetében teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó különleges feltételek, a kiválasztási bizottság jóváhagyja a kiválasztási eljárásban való részvételét.

A bizottság ennek során kizárólag a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és megfelelő igazoló okiratokkal alátámasztott adatok alapján jár el (részletesebb tájékoztatás a pályázóknak szóló útmutatóban található).

A képesítések értékelése

A kiválasztási bizottság előre meghatározott kritériumrendszer alapján elvégzi a kiválasztási eljárásban való részvételre bocsátott pályázók képesítéseinek értékelését, és összeállítja az írásbeli vizsgára meghívott 12 legjobb pályázó listáját.

A kiválasztási bizottság a pályázók képesítéseinek értékelésekor különösen az alábbiakat veszi figyelembe:

 • a feladat jellegével összhangban álló végzettségek és diplomák;
 • épületekért és logisztikáért felelős igazgatási szervnél a feladatokhoz kapcsolódó szakterületen szerzett tapasztalat;
 • rendezvényszervezés terén szerzett tapasztalat,
 • a médiával való kapcsolattartás terén szerzett tapasztalat;
 • sajtóközlemények megfogalmazása terén szerzett tapasztalat,
 • sajtótájékoztatók szervezése terén szerzett tapasztalat;
 • választott és/vagy egyéb képviselők mellett végzett munka terén szerzett tapasztalat;
 • politikai szerveken belül vagy politika szervekhez kapcsolódóan végzett munka terén szerzett tapasztalat;
 • multikulturális és multinacionális környezetben szerzett tapasztalat;

Pontozás: 0-tól 20 pontig.

Vizsgák

Írásbeli vizsga

a) fogalmazás készítése a 2. nyelven (angol vagy francia) egy vagy több dokumentum alapján, annak megállapítására, hogy Ön alkalmas-e az A.2. pont alatt ismertetett feladatok elvégzésére, illetve hogy milyen fogalmazási és összegzési készségekkel rendelkezik.

A vizsga időtartama: 3 óra.

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

Erre a vizsgára online, számítógépen kerül sor;

Az írásbeli vizsgán a legmagasabb pontszámot elérő 6 pályázót hívják meg szóbeli vizsgára, feltéve, hogy mindannyian elérték az alsó ponthatárt.

Szóbeli vizsga

b) Beszélgetés a kiválasztási bizottsággal a 2. nyelven (angol vagy francia), amelynek során a bizottság a pályázati anyagában szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri az Ön alkalmasságát az A. pontban felsorolt feladatok ellátására. 2. A bizottságnak jogában áll megbizonyosodni az Ön pályázati anyagában feltüntetett nyelvi ismeretekről.

A vizsga időtartama legfeljebb: 45 perc

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

c) Vizsga csoportos vita vagy szerepjáték formájában a 2. nyelven (angol vagy francia), amelynek során a kiválasztási bizottság az Ön alkalmazkodóképességét, tárgyalási készségét, döntéshozatali képességét, valamint egy adott csoportban vagy egy adott helyzetben tanúsított viselkedését vizsgálja.

A csoportos vizsga időtartamát a csoportok végleges összetételének függvényében a kiválasztási bizottság határozza meg.

A szerepjátékból álló vizsga időtartama legfeljebb 25 perc.

Pontozás: 0-tól 20 pontig (alsó ponthatár: 10 pont).

E vizsgákat távoli részvétellel is megszervezhetik.

Kellő időben meg fogja kapni az írásbeli vizsgával és a szóbeli vizsgákkal kapcsolatos utasításokat. A vizsgákra egy konkrét napon és egy konkrét időpontban fog sor kerülni. Amennyiben Ön nem reagál a vizsgára szóló meghívóra, nem érhető el e-mailben vagy nem jelenik meg a vizsgán, kizárják a pályázatból. Az adott utasítások szigorúan betartandók. Az utasítások be nem tartása vagy az utasításoknak nem megfelelő magatartás a jelentkező azonnali kizárását vonja maga után.

Az alkalmas jelöltek listája

Az alkalmas jelöltek listájára a teljes eljárás (a képesítések értékelése és a vizsgák) során a legmagasabb pontszámot elérő és az alsó ponthatárt valamennyi vizsgán megszerző 3 pályázó neve kerül fel (eredményük sorrendjében).

Elért eredményeiről írásbeli tájékoztatást fog kapni.

Az alkalmas jelöltek listáját közzéteszik az Európai Parlament intranetes oldalán. Az alkalmas jelöltek listája 2024. december 31-ig érvényes; az érvényesség meghosszabbítható. Az utóbbi esetben a listán szereplők megfelelő időben értesítést kapnak.

Amennyiben állásajánlatot kap, hitelesítés céljából köteles bemutatni valamennyi szükséges dokumentum, többek között a diplomák és tanúsítványok eredeti példányát.

Az, hogy az Ön neve szerepel az alkalmassági listán, nem jelent jogosultságot vagy garanciát az intézmény általi foglalkoztatásra.

A pályázatok benyújtása

Jelentkezését az Apply4EP platformon keresztül kell benyújtania.

Kérjük, hogy a pályázati formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el figyelmesen az Európai Parlament által szervezett kiválasztási eljárásokban részt vevő pályázók számára készült útmutatót és csatolja a megfelelő igazoló iratokat.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtási határideje:

2021.06.28., (déli) 12.00., brüsszeli idő szerint.

Pályázatának érvényesítését automatikusan visszaigazoljuk.

Kérjük, hogy az eljárás időbeli ütemezésével kapcsolatban NE TELEFONÁLJON.