This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ADMINISTRÁTOR – ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK - PE/257/S (AD 5) M/F

Místo : Brusel
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 28/06/2021 12:30
Útvar : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/257/S
Pokyny pro uchazeče :

Obecné informace

Před podáním přihlášky si pozorně přečtěte pokyny pro uchazeče, které jsou přiloženy k tomuto oznámení o výběrovém řízení.

Tyto pokyny jsou nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení a umožňují pochopit pravidla týkající se postupů a podmínky pro podání přihlášky. 

 

OBSAH

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ, PODMÍNKY PŘIJETÍ

B. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

PŘÍLOHA: POKYNY PRO UCHAZEČE VE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH POŘÁDANÝCH EVROPSKÝM PARLAMENTEM

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ, PODMÍNKY PŘIJETÍ

1. Obecné informace

Evropský parlament se rozhodl zahájit výběrové řízení s cílem obsadit pracovní místo dočasného zaměstnance (AD 5) – administrátora – administrativního pracovníka nagenerálním ředitelství pro infrastrukturu a logistiku, ředitelství pro zdroje, oddělení pro komunikaci.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Nábor bude proveden do třídy AD 5, prvního platového stupně, kde základní plat činí 4 917,29 EUR měsíčně. Tento plat podléhá zdanění ze strany Společenství a dalším odvodům stanoveným v pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Plat je osvobozen od všech vnitrostátních daní. Platový stupeň, do něhož bude úspěšný uchazeč zařazen, bude však možné upravit podle délky jeho praxe. Kromě toho se základní plat za určitých podmínek navyšuje o příspěvky.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace, např. na základě genderu, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

Jakýkoli odkaz v tomto oznámení na osobu mužského pohlaví je odkazem i na osobu ženského pohlaví a naopak.

Pracovní náplň

Generální ředitelství pro infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO) je kompetentní pro správu budov, logistiku a projekty v oblasti nemovitostí v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku o přibližné rozloze 1,1 milionu m2, jakož i pro kontaktní kanceláře v členských státech. Zajišťuje rovněž služby společného stravování a přepravu a spravuje kancelářské prostory Parlamentu, zejména pokud jde o nábytek, kancelářské vybavení a doručování pošty.

Administrátor – administrativní pracovník (dále jen „administrátor“) bude zaměstnán v Bruselu. Z pověření vedoucího oddělení a v rámci programů a priorit stanovených parlamentními orgány a jejich vedením bude vykonávat zejména tyto úkoly:

– šířit veškerá sdělení nezbytná k zajištění řádné informovanosti osob, které využívají služeb tohoto GŘ, mimo jiné poslanců a zaměstnanců;

– poskytovat poradenství vedení v oblasti komunikační politiky s politickými orgány (např. kvestory a místopředsedou/místopředsedy s odpovědností pro budovy);

– zajišťovat řádné provádění komunikační strategie schválené generální ředitelkou;

– řídit fórum a produkci videozáznamů a komunikačních kampaní;

– zastupovat generální ředitelství při pořádání interních akcí.

Plnění těchto úkolů vyžaduje analytické, logické a redakční schopnosti. Administrátor musí být rovněž iniciativní, přizpůsobivý, klást vysoký důraz na služby poskytované klientům a musí být schopen anticipovat. Klade se rovněž důraz na schopnost porozumět rozmanitým a často složitým problémům, rychle reagovat na změnu okolností, účinně komunikovat, na schopnost pravidelně pracovat s vysokým nasazením, a to jak samostatně, tak v týmu, přizpůsobit se multikulturnímu a mnohojazyčnému pracovnímu prostředí a jednat se zúčastněnými stranami na všech úrovních.

Plnění těchto úkolů vyžaduje pracovní cesty do dalších obvyklých pracovních míst Evropského parlamentu (Lucemburk a Štrasburk) a mimo ně.

Znalosti, které jsou pro toto pracovní místo nezbytné:

– znalost struktury generálního sekretariátu, jeho organizace, jeho prostředí a jednotlivých zúčastněných stran;

– znalost správních a rozpočtových postupů a postupů řízení v dané oblasti činnosti;

– redakční schopnost;

– znalost počítačových aplikací používaných v EP a specifických počítačových aplikací využívaných v rámci GŘ nebo v rámci příslušné oblasti činnosti;

– důkladná znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a velmi dobrá znalost nejméně jednoho dalšího úředního jazyka.

Nezbytné kompetence:

– analytické a logické schopnosti;

– organizační schopnosti a schopnost plánovat;

– přizpůsobivost;

– komunikační schopnosti;

– důvěrnost/diskrétnost.

Podmínky pro přijetí

Ke dni uplynutí lhůty stanovené pro podávání přihlášek musí uchazeči splňovat tyto podmínky:

a) Obecné podmínky

V souladu s čl. 12 odst. 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie musí uchazeč:

–  být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,

– požívat plných občanských práv,

– splňovat veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,

– prokázat morální způsobilost vyžadovanou pro předpokládanou pracovní náplň.

b) Specifické podmínky

i) Požadované kvalifikační předpoklady, diplomy a znalosti

Uchazeči musí mít vzdělání odpovídající úplnému cyklu vysokoškolského studia v délce nejméně tří let doložené oficiálně uznaným diplomem v oblasti související s náplní práce. Výběrová komise zohlední v tomto ohledu různé vzdělávací systémy. Příklady minimálních požadovaných diplomů jsou uvedeny v tabulce v pokynech pro uchazeče.

ii) Požadovaná odborná praxe

Nepožaduje se žádná odborná praxe. Nicméně jakákoli praxe související s pracovní náplní je výhodou.

iii) Jazykové znalosti

Uchazeči musí mít důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie (jazyk 1): angličtiny, bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, holandštiny, chorvatštiny, irštiny, italštiny, litevštiny, lotyštiny, maďarštiny, maltštiny, němčiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny, španělštiny nebo švédštiny

a

velmi dobrou znalost angličtiny nebo francouzštiny (jazyk 2). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.

Upozorňujeme, že požadavky na minimální úroveň uvedené výše se vztahují na všechny jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení a poslech) uvedené v přihlášce. Tyto dovednosti odpovídají dovednostem společného evropského referenčního rámce pro jazyky (https://europass.cedefop.europa.eu/cs/resources/european-language-levels-cefr).

Uchazeči jsou informováni o tom, že jazyky vybrané jako jazyk 2 pro toto výběrové řízení byly stanoveny s ohledem na služební zájem, zejména s cílem reagovat na skutečné pracovní potřeby GŘ INLO. Při výkonu svých povinností v souladu s bodem 2 tohoto oznámení o výběrovém řízení a s ohledem na míru odpovědnosti, kterou ponese, totiž musí být zaměstnanec schopen velmi dobře komunikovat jak ústně, tak písemně, aby mohl jednat se zúčastněnými stranami na různých úrovních odpovědnosti v rámci Parlamentu i mimo něj.

Angličtina a francouzština jsou nejpoužívanějšími jazyky při přípravě konferencí a akcí, ať se jedná o schůze, pracovní dokumenty nebo jakoukoli jinou formu ústní či písemné komunikace. Jedná se mimo jiné o jazyky, které jsou běžně používány jak při komunikaci v rámci daného generálního ředitelství, tak při komunikaci s ostatními generálními ředitelstvími a politickými a správními orgány Parlamentu (30 % v angličtině a 70 % ve francouzštině). A konečně jsou to jazyky, ve kterých probíhá téměř veškerá komunikace s externímu zúčastněnými stranami (60 % v angličtině a 40 % ve francouzštině). Přijatý uchazeč musí být proto schopen efektivně pracovat a komunikovat alespoň v jednom z těchto dvou jazyků, což mu umožní plnit jeho povinnosti a zajistí řádné fungování útvaru.

Kromě toho v zájmu rovného zacházení musí každý uchazeč, i když je jeden z těchto dvou jazyků jeho prvním úředním jazykem, mít uspokojivou znalost druhého jazyka, kterým musí být druhý z těchto jazyků.

Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

Řízení probíhá na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek.

1. Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

Pokud

 • splňujete obecné podmínky a 
 • předložil(a) jste přihlášku v požadované podobě a lhůtě,

výběrová komise prostuduje vaši složku s ohledem na specifické podmínky.

Pokud splňujete zvláštní podmínky, výběrová komise vás přijme do výběrového řízení.

Komise přitom vychází výlučně z informací obsažených v přihlášce, které jsou doloženy odpovídajícími doklady (podrobnější informace jsou uvedeny v pokynech pro uchazeče).

Posouzení kvalifikace

Výběrová komise na základě předem sestavené hodnotící tabulky posoudí kvalifikaci uchazečů přijatých do výběrového řízení a vypracuje seznam 12 nejlepších uchazečů, kteří jsou pozváni k písemné zkoušce.

Při posuzování kvalifikace vezme výběrová komise v úvahu zejména:

 • vysvědčení a diplomy související s pracovní náplní;
 • praxi v požadované oblasti, v rámci správního orgánu odpovědného za budovy a logistiku;
 • praxi v oblasti organizace akcí;
 • praxi v oblasti vztahů se sdělovacími prostředky;
 • zkušenosti s přípravou tiskových prohlášení;
 • praxi v oblasti organizace tiskových konferencí;
 • praxi v oblasti spolupráce s poslanci nebo volenými zástupci;
 • praxi v rámci politických orgánů nebo zkušenosti s těmito orgány;
 • zkušenosti v multikulturním a mnohonárodnostním prostředí.

Hodnocení: 0 až 20 bodů.

Zkoušky

Písemná zkouška

a) Písemná práce v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština) na základě dokumentace, jejímž cílem je posoudit vaši schopnost vykonávat pracovní náplň popsanou v části A.2 a také vaši schopnost písemně se vyjadřovat a shrnovat poznatky.

Délka zkoušky: 3 hodiny.

Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).

Tato zkouška se bude konat on-line na počítači.

6 uchazečů, kteří získají nejvyšší počet bodů v písemné zkoušce, bude pozváno k ústní zkoušce, a to pokud získali alespoň požadované minimum bodů.

Ústní zkoušky

b) Pohovor s výběrovou komisí v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština), který umožní posoudit s ohledem na informace uvedené ve složce uchazeče vaši schopnost vykonávat pracovní náplň popsanou v části A.2. 2. Výběrová komise může rozhodnout, že přezkouší vaši znalost jazyků, které jste uvedl(a) v přihlášce.

Maximální délka zkoušky: 45 minut.

Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).

c) Diskuse ve skupině nebo simulační hra v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština), která výběrové komisi umožní posoudit vaši schopnost přizpůsobit se, vyjednávat a přijímat rozhodnutí a vaše vystupování v rámci skupiny nebo vaši reakci na danou situaci.

Délku skupinové zkoušky stanoví výběrová komise na základě definitivního složení skupin.

Maximální délka zkoušky v podobě simulační hry je 25 minut.

Hodnocení: 0 až 20 bodů (požadované minimum: 10 bodů).

Tyto zkoušky by se mohly konat distančně.

Pokyny k písemné zkoušce a ústním zkouškám vám budou včas sděleny. Zkoušky se konají ve stanovený den a hodinu. Pokud neodpovíte na pozvánku, nelze vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo se nedostavíte ke zkoušce, bude vyřazen(a). Je třeba důsledně dodržovat zaslané pokyny. Nedodržení pokynů nebo postup v rozporu s pokyny povede k vašemu okamžitému vyřazení.

Seznam vhodných uchazečů

Na seznam vhodných uchazečů budou zapsána sestupně jména 3 uchazečů, kteří ve výběrovém řízení (posouzení kvalifikace a hodnocení zkoušek) získali nejvyšší počet bodů a alespoň minimální požadovaný počet bodů v každé zkoušce.

O výsledcích budete individuálně písemně informován(a).

Seznam vhodných uchazečů bude zveřejněn na intranetových stránkách Parlamentu. Platnost seznamu vhodných uchazečů skončí dne 31. prosince 2024; platnost může být prodloužena. V tomto případě budou úspěšní uchazeči zařazení na seznam včas informováni.

Pokud Vám bude nabídnuto pracovní místo, musíte předložit k ověření originály všech požadovaných dokladů, zejména diplomy a pracovní osvědčení.

Ze skutečnosti, že je uchazeč uveden na seznamu vhodných uchazečů, nevyplývá žádný nárok nebo záruka, že bude zaměstnán.

Podání přihlášek

Přihlášku musíte předložit prostřednictvím platformy Apply4EP.

Předtím, než vyplníte přihlášku a předložíte příslušné doklady, si přečtěte pozorně pokyny pro uchazeče ve výběrových řízeních pořádaných Evropským parlamentem.

Lhůta pro podání přihlášek

Lhůta pro podání přihlášek je stanovena na

28/06/2021 ve 12:00 (poledne) (SEČ)

Poté, co přihlášku potvrdíte, bude vám automaticky zasláno potvrzení o přijetí.

Žádáme vás, abyste NETELEFONOVALI ohledně harmonogramu řízení.