This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

SPRÅKHANDLÄGGARE MED INTERKULTURELL INRIKTNING, ENGELSKA - PE/261/2021 (AD5) M/F

Ort : Luxemburg
Publication end on external website : 10/06/2021 17:30
Enhet : 09-Direction Générale de la traduction
Referens : PE/AD/261/2021
Handledningen för sökande :

Allmänt

Innan du ansöker bör du noggrant läsa den handledning för sökande som bifogas detta meddelande om uttagningsprov. Handledningen utgör en del av meddelandet om uttagningsprov och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för rekryteringen och anmälningsförfarandet.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. BEFATTNINGSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV
 2. HUR UTTAGNINGSPROVET GÅR TILL
 3. INLÄMNING AV ANSÖKAN

BILAGA: HANDLEDNING FÖR SÖKANDE TILL EUROPAPARLAMENTETS UTTAGNINGSPROV

 

A.BEFATTNINGSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV

 1. Allmänt

Europaparlamentet har beslutat att på grundval av artikel 29.1 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen inleda ett allmänt uttagningsprov för tjänstemän (AD 5) vid generaldirektoratet för översättning.

Den profil som efterfrågas är språkhandläggare med interkulturell inriktning på engelska. Reservlistan kommer att omfatta 10 personer.

Sökande som anställs placeras i lönegrad AD 5 löneklass 1 och får en grundmånadslön på 4 917,29 euro. Lönen beskattas av gemenskaperna och omfattas av andra avdrag som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen. Lönen är befriad från alla nationella skatter. Löneklassen kan dock ändras i enlighet med den sökandes yrkeserfarenhet. Utöver denna grundlön kan, enligt särskilda villkor, vissa ersättningar tillkomma.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

 

 1. Arbetsuppgifter

Generaldirektoratet för översättning (GD TRAD) tillhandahåller Europaparlamentet översättningstjänster för kommunikation i alla format, såväl i pappersformat som elektroniskt, på alla officiella EU-språk.

GD TRAD har följande uppdrag:

 • Se till att alla dokument som rör parlamentets roll som medlagstiftare och en av budgetmyndighetens två grenar finns tillgängliga på alla officiella språk eller arbetsspråk, i syfte att säkerställa legitimitet och transparens för unionens lagstiftnings- och budgetprocess.
 • Göra det möjligt för parlamentet att fullgöra sina åtaganden enligt flerspråkighetspolitiken, som syftar till att garantera en likvärdig behandling av språk och göra det möjligt för alla EU-medborgare att kommunicera med institutionerna och få tillgång till deras handlingar på sitt eget språk.
 • Göra texterna enklare och mer lättlästa med hjälp av klarspråk och göra parlamentet mer engagerande och mer tillgängligt för allmänheten, bland annat genom användning av nya format som motsvarar nya sätt att ta till sig text i framtiden.
 • Se till att alla dessa tjänster tillhandahålls så effektivt som möjligt.

GD TRAD:s mål är att bygga broar mellan olika språk och kulturer och att arbeta för en varaktig flerspråkighet, som är en viktig del av den europeiska demokratin.

Tjänstgöringen kommer att vara förlagd till Luxemburg. Som språkhandläggare med interkulturell profil ansvarar du för att underlätta kommunikationen på ditt modersmål mellan Europaparlamentet och allmänheten. Du måste använda klarspråk i alla aspekter av arbetet, med beaktande av det eller de berörda ländernas kulturella kontext. Du översätter och lokaliserar innehåll som ska läsas, lyssnas till eller tittas på, granskar dina kollegors arbete och ger stöd till dem som skriver dokument som inte utgör lagstiftning genom hjälp med utarbetande och granskning. Du måste också kunna anpassa innehåll på ditt huvudspråk. En god förmåga att arbeta i grupp och hög social kompetens är avgörande, eftersom språkhandläggare med interkulturell inriktning samarbetar nära med kollegor från andra enheter inom GD TRAD och ibland har kontakt med de avdelningar som beställer översättningar.

Språkhandläggare med interkulturell inriktning har följande arbetsuppgifter:

 • Underlätta kommunikationen med allmänheten genom att använda klarspråk, på sitt huvudspråk.
 • Översätta, anpassa, återskapa och granska alla typer av innehåll på sitt huvudspråk.
 • Arbeta utifrån minst två andra av EU:s officiella språk inom språklig och interkulturell förmedling (t.ex. textning, språklig anpassning av audiovisuellt innehåll, poddsändningar eller webbplatser).
 • Ge stöd till utarbetandet av dokument som inte utgör lagstiftning.
 • Bidra till fortbildning, terminologiskt arbete och utveckling av it- och kommunikationsverktyg.
 • Ha regelbundna kontakter med de avdelningar som beställer översättningar.
 • Bidra till kvalitetssäkrings- och kontrollprocesser och se till att god praxis följs, för att säkerställa en utmärkt kvalitet på det innehåll som produceras av GD TRAD.

Ämnena, som ofta är komplicerade, rör i allmänhet politiska, juridiska, ekonomiska, finansiella, naturvetenskapliga eller tekniska frågor som spänner över EU:s samtliga verksamhetsområden.

Genomförandet av dessa arbetsuppgifter kräver en intensiv användning av särskilda it-verktyg och andra verktyg. Arbetet inbegriper även språklig och interkulturell förmedling genom översättning av audiovisuellt innehåll och textning.

Som språkhandläggare med interkulturell inriktning måste du ha en utpräglad känsla för anpassning och en förmåga att förstå varierande och ofta komplexa problem, snabbt anpassa dig till nya omständigheter och kommunicera effektivt. Du måste periodvis kunna arbeta intensivt, både självständigt och i grupp, i en mångkulturell och flerspråkig arbetsmiljö. Du måste också vara beredd att vidareutbilda dig under hela ditt yrkesliv.

 

 1. Behörighetskrav

På sista ansökningsdagen ska följande krav vara uppfyllda:

a) Allmänna krav

Du måste i enlighet med artikel 28 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen

– vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,

– åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter,

– ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,

– uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

 

 b) Särskilda krav

 i) Utbildning

En utbildningsnivå motsvarande en fullständig universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis, om den normala studietiden för dessa studier är minst tre år. 

Se särskilt bilaga I till handledningen för sökande till Europaparlamentets uttagningsprov.

 

ii) Språkkunskaper

Du måste behärska minst tre av Europeiska unionens officiella språk. Dessa språk ordnas på följande sätt:

 • Språk 1: huvudspråk; fullständiga kunskaper i engelska på modersmålsnivå krävs.
 • Språk 2: ett av Europeiska unionens 24 officiella språk, i vilket fördjupade kunskaper krävs. Språk 2 måste vara ett annat än språk 1.
 • Språk 3: ett av Europeiska unionens 24 officiella språk, i vilket fördjupade kunskaper krävs. Språk 3 måste vara ett annat än språk 1 och 2.

De språk som valts ut för detta uttagningsprov har fastställts i tjänstens intresse. Tjänsten som språkhandläggare med interkulturell profil på engelska kräver nämligen särskilda kvalifikationer på grund av arbetsuppgifternas art enligt avsnitt A.2 i detta meddelande om rekrytering.

För att kunna utföra sina arbetsuppgifter med hänsyn till GD TRAD:s funktionssätt måste de personer som rekryteras följaktligen kunna arbeta och kommunicera effektivt på tre språk, varav engelska som huvudspråk.

 

iii) Yrkeserfarenhet

Ingen yrkeserfarenhet krävs. All yrkeserfarenhet inom det område som är aktuellt för uttagningsprovet är dock meriterande.

 

 B. HUR UTTAGNINGSPROVET GÅR TILL

 Uttagningsprovet består av två etapper:

 1. Första urval:

       a) Frågeformulär med flervalsfrågor

      b) Utvärdering av kvalifikationer och erfarenheter

 1. Prov

 

 1. Första urval

a) Frågeformulär med flervalsfrågor

 Du kommer att få göra ett urvalsprov på språk 1 (engelska).

Detta urvalsprov med flervalsfrågor består av högst 40 frågor som syftar till att bedöma din förståelse av Europeiska unionens värden och Europaparlamentets roll. Du kommer att få exempel på frågor i god tid före provdagen.

Provet pågår i högst 80 minuter och anordnas online på dator.

 

b) Utvärdering av kvalifikationer och erfarenheter

Du måste fylla i avsnittet för kvalifikationer och erfarenheter i handledningen för sökande (bilaga III) och bifoga den till din elektroniska ansökan.

Dina svar kommer att utvärderas om du

– uppfyller de allmänna och särskilda kraven (avsnitt A.3),

– har lämnat in ansökningshandlingarna på angivet sätt och inom utsatt tid (avsnitt C),

– hör till de 150 sökande som fått högst poäng på provet med flervalsfrågor. Om det blir nödvändigt kommer uttagningskommittén att låta sökande med lika många rätta svar gå vidare utan någon begränsning av antalet.

Uttagningskommittén kommer att utvärdera svaren i avsnittet för kvalifikationer och erfarenheter, och de 50 bäst meriterade sökandena går vidare till de skriftliga proven. Uttagningskommittén kan besluta att vikta de olika utvärderingskriterierna och att multiplicera poängen för varje kriterium med denna viktningsfaktor. Poängen adderas för att få fram de sökande vars profil bäst motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras.

Uttagningskommittén grundar sin utvärdering uteslutande på de svar som lämnats i avsnittet för kvalifikationer och erfarenheter, och de 50 bäst meriterade sökandena går vidare till de skriftliga proven.  

 

 1. Prov

 Översättnings- och anpassningsprov

a) Översättning av en text som rör Europaparlamentets lagstiftningsverksamhet från språk 2 till språk 1.

Provtid: upp till 90 minuter, för en text på högst 450 ord.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

Delproven b och c kommer inte att rättas för sökande som inte uppnått minsta poäng för godkänt på detta prov.

 

b) Översättning av ett tal eller en text riktad till allmänheten från språk 3 till språk 1.

Provtid: upp till 90 minuter, för en text på högst 450 ord.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

Delprov c kommer inte att rättas för sökande som inte uppnått minsta poäng för godkänt på detta prov.

 

c) Anpassning av en text till klarspråk: På grundval av ett komplicerat dokument på språk 2 ska en ny text utarbetas på språk 1 som återspeglar originalinnehållet, men i en stil och ett språkregister som anpassats för att klargöra det viktigaste budskapet för en genomsnittlig läsare.

Provtid: upp till 60 minuter.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

 

Proven kommer att vara datorbaserade och anordnas online.

De 20 sökande som fått det högsta antalet poäng på de skriftliga proven kommer att bjudas in till de muntliga proven, under förutsättning att de uppnått det antal poäng som krävs för godkänt på varje prov.

 

Muntliga prov

 

d) Intervju med uttagningskommittén på språk 1 och 2 i syfte att mot bakgrund av uppgifterna i ansökan bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs under rubriken ”Arbetsuppgifter” inom en EU-institution. Uttagningskommittén kan besluta att testa dina kunskaper i andra officiella språk som du uppgett i ansökan.

Provtid: upp till 45 minuter.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

 

e) Gruppdiskussion eller rollspel på språk 1 för att uttagningskommittén ska kunna bedöma din anpassnings-, förhandlings- och beslutsförmåga samt ditt uppträdande i grupp.

Provtiden för gruppdiskussionen kommer att fastställas av uttagningskommittén utifrån gruppernas slutliga sammansättning.

Provtiden för rollspelet är högst 25 minuter.

Poängsättning: 0–20 poäng (minst 10 poäng krävs).

 

Dessa prov kan komma att anordnas på distans.

Du kommer att få anvisningar för de skriftliga och muntliga proven i god tid. Proven kommer att äga rum på utsatt dag och tid. Om du inte svarar på en inbjudan, om du inte är nåbar via e-post eller om du inte infinner dig till ett prov kommer du att uteslutas ur förfarandet. Du måste följa anvisningarna till punkt och pricka. Om du inte gör det eller agerar i strid med dem kommer du omedelbart att uteslutas ur förfarandet.

 

 1. Reservlistan

Uttagningskommittén kontrollerar de sökandes styrkande handlingar och upprättar en reservlista över de 10 sökande som fått de högsta totala poängen efter de skriftliga och muntliga proven. Namnen förtecknas i bokstavsordning.

Reservlistan kommer att vara giltig till och med den 31 december 2025. Giltighetstiden kan förlängas genom beslut av tillsättningsmyndigheten.

Du kommer att informeras enskilt om ditt resultat. Reservlistan kommer att publiceras på Europaparlamentets intranät.

Om du erbjuds anställning måste du visa upp alla handlingar i original, framför allt examensbevis och arbetsintyg, för att styrka deras äkthet.

Det faktum att du finns med på en reservlista utgör ingen rättighet eller garanti för anställning.

 

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

Du måste ansöka via plattformen Apply4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sv_SV

Läs noga igenom handledningen för sökande till Europaparlamentets uttagningsprov innan du fyller i din ansökan och bifoga relevanta styrkande handlingar.

Sista ansökningsdag

Sista dag för inlämning av ansökan är den

10 juni 2021 kl. 17.30, lokal tid i Luxemburg

 Ett mottagningsbevis skickas automatiskt till dig när du har validerat din ansökan.

Vi ber dig att INTE RINGA och ställa frågor om tidsplanen.