This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VALODU UN STARPKULTŪRU SPECIĀLISTS AR ANGĻU PAMATVALODU - PE/261/2021 (AD5) M/F

Vieta : Luksemburga
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 10/06/2021 17:30
Dienests : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : PE/AD/261/2021
Rokasgrāmata kandidātiem :

Vispārīgs apraksts

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet kandidātu rokasgrāmatu, kas pievienota šī konkursa paziņojuma pielikumā. Rokasgrāmata, kas ir konkursa paziņojuma neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast procedūru noteikumus un reģistrēšanās kārtību.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

 1. AMATA PIENĀKUMI UN PIEŅEMAMĪBAS NOSACĪJUMI
 2. KONKURSA NORISE
 3. KANDIDATŪRAS PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

PIELIKUMS.    ROKASGRĀMATA KANDIDĀTIEM EIROPAS PARLAMENTA ORGANIZĒTOS KONKURSOS

 

A. AMATA PIENĀKUMI UN PIEŅEMAMĪBAS NOSACĪJUMI

 1. Vispārīga informācija

Pamatojoties uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 29. panta 1. punktu, Eiropas Parlaments ir nolēmis izsludināt atklātu konkursu (AD 5) amata vietām Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorātā.

Tiek meklēti valodu un starpkultūru speciālisti ar angļu pamatvalodu. Rezervistu sarakstā tiks iekļauti 10 konkursa laureāti.

Pieņemšana darbā notiks AD 5 kategorijas pirmajā pakāpē, un pamatalga ir 4 917,29 EUR mēnesī. Algai piemēro Kopienas nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības Civildienesta noteikumos. Ar valsts nodokļiem alga aplikta netiek. Pakāpe, kurā konkursa laureāti tiks pieņemti darbā, tomēr var tikt pielāgota, ņemot vērā profesionālo pieredzi. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidatūru pieteikumus, nepieļaujot diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības nacionālai minoritātei, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

 

 1. Amata pienākumi

 

Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts (DG TRAD) sniedz Eiropas Parlamentam tulkošanas pakalpojumus saziņai visos gan papīra, gan elektroniskajos formātos visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

DG TRAD pamatuzdevumi ir:

 • nodrošināt, ka visās oficiālajās vai darba valodās ir pieejami visi dokumenti, kas saistīti ar Parlamenta kā viena no likumdevējiem un vienas no abām budžeta lēmējinstitūcijām lomu, lai nodrošinātu Savienības likumdošanas un budžeta procesa leģitimitāti un pārredzamību;
 • ļaut Parlamentam pildīt saistības, ko tam uzliek daudzvalodības politika, kuras mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret valodām un dot iespēju visiem Savienības pilsoņiem sazināties ar iestādēm un piekļūt iestāžu dokumentiem dzimtajā valodā;
 • padarīt tekstus vienkāršākus un saprotamākus, pateicoties skaidrai valodai, un Parlamentu pietuvināt un padarīt to pieejamāku pilsoņiem, tostarp izmantojot jaunus formātus, kas būs derīgi lasīšanai nākotnē;
 • nodrošināt, ka visi šie pakalpojumi tiek sniegti pēc iespējas efektīvāk.

DG TRAD aicinājums ir veidot saikni starp dažādām valodām un kultūrām un veicināt ilgtspējīgu daudzvalodību, kas ir būtiska Eiropas demokrātiskā ideāla daļa.

Luksemburgā bāzētie valodu un starpkultūru speciālisti viņu dzimtajā valodā atvieglo saziņu starp Eiropas Parlamentu un sabiedrību. Viņiem visos darba aspektos ir jālieto skaidra valoda, ņemot vērā attiecīgās valsts vai valstu kultūras kontekstu. Viņi tulko un lokalizē lasāmu, klausāmu un skatāmu saturu, rediģē savu kolēģu darbu un sniedz neleģislatīvu dokumentu autoriem palīdzību un redakcionālus un rediģēšanas pakalpojumus. Viņiem ir arī jāpielāgo dažāda veida saturs dzimtajā valodā. Laba komandas gara un spēcīgas savstarpējo attiecību prasmes ir būtiskas, jo valodu un starpkultūru speciālisti cieši sadarbojas ar kolēģiem no citām DG TRAD nodaļām un reizēm sadarbojas ar pieprasītājām struktūrvienībām.

Valodu un starpkultūru speciālista uzdevumi ir šādi:

 • veicināt saziņu ar pilsoņiem skaidrā dzimtajā valodā;
 • tulkot, pielāgot, pārradīt un rediģēt visu veidu saturu dzimtajā valodā;
 • strādāt no vismaz divām citām Savienības oficiālajām valodām, izmantojot lingvistisko un starpkultūru mediāciju (piemēram, subtitrēšana, audiovizuālā satura lingvistiskā pielāgošana, aplādes vai tīmekļa vietnes);
 • palīdzēt sagatavot neleģislatīvus dokumentus;
 • sniegt ieguldījumu apmācībā, terminoloģijas darbā un IT un komunikācijas rīku izstrādē;
 • uzturēt regulārus kontaktus ar pieprasītājām struktūrvienībām;
 • veicināt kvalitātes nodrošināšanas un kontroles procesus un nodrošināt atbilstību labai praksei, lai panāktu DG TRAD radītā satura izcilu kvalitāti.

Attiecīgie temati, kas bieži vien ir sarežģīti, parasti ir politiski, juridiski, ekonomiski, finansiāli, zinātniski vai tehniski jautājumi, kuri attiecas uz visām Eiropas Savienības darbības jomām.

Lai īstenotu šos uzdevumus, intensīvi jāizmanto īpaši IT rīki un ar tiem saistīti rīki. Šis darbs ietver arī lingvistisku un starpkultūru mediāciju, tulkojot un subtitrējot audiovizuālo saturu.

Valodu un starpkultūru speciālista funkcijai ir vajadzīga spēcīga pielāgošanās spēja, spēja izprast atšķirīgas un bieži vien sarežģītas dabas problēmas, ātri reaģēt uz mainīgiem apstākļiem un efektīvi sazināties. Kandidātiem jāspēj gan patstāvīgi, gan komandā regulāri un intensīvi strādāt multikulturālā darba vidē. Turklāt kandidātiem jābūt gataviem pilnveidot profesionālās prasmes visā darba mūža garumā.

 

 1. Pieņemamības nosacījumiPieteikumu iesniegšanas termiņa beigās jums ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

a) Vispārīgie nosacījumi

 Saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 28. pantu jums:

–          ir jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim,

–          jābūt tiesīgam izmantot savas pilsoņa tiesības,

–          jābūt izpildījušam tiesību aktos noteiktās karaklausības saistības,

–          jāuzrāda atbilstošas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai.

 

b) Īpašie nosacījumi

 i) Nepieciešamā kvalifikācija

Izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtām universitātes studijām un kas apliecināts ar diplomu, ja parastais attiecīgās augstākās izglītības iegūšanai nepieciešamais laikposms ir vismaz trīs gadi. 

Precīzākai informācijai jūs varat iepazīties ar I pielikumu Rokasgrāmatā kandidātiem Eiropas Parlamenta organizētos konkursos.

ii) Valodu zināšanas

Jums jāpārvalda vismaz trīs Eiropas Savienības oficiālās valodas. Šajā konkursa paziņojumā valodu apzīmējumi ir šādi:

 • valoda: pamatvaloda, perfektas dzimtās valodas līmeņa zināšanas angļu valodā;
 • valoda: ļoti labas zināšanas vienā no 24 Eiropas Savienības oficiālajām valodām; tai jābūt atšķirīgai no pirmās valodas;
 • valoda: ļoti labas zināšanas vienā no 24 Eiropas Savienības oficiālajām valodām; tā nedrīkst būt ne 1., ne 2. valoda.

Šajā konkursā valodas izvēles iespējas ir noteiktas atbilstoši dienesta interesēm. Valodu un starpkultūru speciālista ar angļu pamatvalodu amatam ir vajadzīga īpaša kvalifikācija pienākumu rakstura dēļ, kā minēts šī konkursa paziņojuma A daļas 2. punktā.

Līdz ar to, lai pildītu savus pienākumus un nodrošinātu DG TRAD dienesta pienācīgu darbību, darbā pieņemtajām personām jābūt spējīgām strādāt un efektīvi sazināties trijās valodās, no kurām angļu valoda ir pamatvaloda.

iii)     Nepieciešamā profesionālā pieredze

 Netiek prasīta. Tomēr jebkāda šajā jomā iegūta profesionālā pieredze atbilstoši šī konkursa noteikumiem tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

B. KONKURSA NORISE

Konkursam ir divas kārtas:

 1. priekšatlases kārta:

      a) jautājumi ar atbilžu variantiem

      b) talanta vērtētājs

 1. pārbaudījumu kārta.

 

 1. Priekšatlases kārta

 a) Jautājumi ar atbilžu variantiem (MCQ)

Jūs saņemsiet uzaicinājumu kārtot priekšatlases testu 1. valodā (angļu).

Priekšatlases (MCQ) testā būs ne vairāk kā 40 jautājumu, kuru mērķis ir novērtēt kandidātu spēju identificēt Eiropas Savienības vērtības un Eiropas Parlamenta lomu. Kandidāti saprātīgā laikā pirms testa dienas saņems šāda tipa jautājumu ar atbilžu variantiem piemērus.

Testa ilgums būs ne vairāk kā 80 minūšu, un tas būs jāveic tiešsaistē ar datoru.

 

b) Talanta vērtētājs

Jums ir jāaizpilda talanta vērtētājs, kas ir pievienots Kandidāta rokasgrāmatas pielikumā (III pielikums), un tas jāiekļauj elektroniskajā kandidatūras pieteikumā.

Ja jūs:

- atbilstat vispārīgajiem un īpašajiem pieņemamības nosacījumiem (A daļas 3. punkts),

- esat iesniedzis pieteikumu saskaņā ar noteikumiem un noteiktajā termiņā (C daļa),

- esat starp labākajiem kandidātiem MCQ testā; (šajā nolūkā žūrija atlasīs 150 kandidātus, kas šajā testā būs ieguvuši labākos vērtējumus; vienāda punktu skaita gadījumā žūrija bez ierobežojumiem paturēs visus attiecīgos kandidātus),

žūrija novērtēs jūsu atbildes talanta vērtētājā un pie rakstiskajiem pārbaudījumiem pielaidīs 50 labākos kandidātus. Žūrija dažādiem vērtējuma kritērijiem drīkst noteikt svērumu, un šādā gadījumā tā pie katra kritērija iegūtos punktus reizinās ar svēruma koeficientu. Punkti tiks summēti, lai noteiktu, kuru kandidātu profils vislabāk atbilst veicamajiem pienākumiem.

Žūrija vērtējumu balstīs tikai uz jūsu atbildēm talanta vērtētājā un pie rakstiskajiem pārbaudījumiem pielaidīs 50 labākos kandidātus.  

 

 1. Pārbaudījumi

Tulkošanas un teksta pielāgošanas pārbaudījumi

a) Ar Eiropas Parlamenta likumdošanas darbu saistīta teksta 2. valodā tulkošana uz 1. valodu.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 90 minūtes, teksts nepārsniedz 450 vārdus.

Vērtēšana: no 0 līdz 40 punktiem – nepieciešamais minimums 20 punkti.

Kandidātu, kas neiegūs nepieciešamo minimālo punktu skaitu šajā pārbaudījumā, b) un c) pārbaudījumi netiks laboti.

 

b) Iedzīvotājiem adresētas runas vai paziņojuma 3. valodā tulkošana uz 1. valodu.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 90 minūtes, teksts nepārsniedz 450 vārdus.

Vērtēšana: no 0 līdz 40 punktiem – nepieciešamais minimums 20 punkti.

Kandidātu, kas neiegūs nepieciešamo minimālo punktu skaitu šajā pārbaudījumā, c) pārbaudījums netiks labots.

 

c) Teksta pielāgošana, lai to padarītu skaidrāku: no sarežģīta dokumenta 2. valodā jāsagatavo jauns teksts 1. valodā, kas atspoguļo oriģinālteksta saturu tādā pielāgotā stilā un reģistrā, kurš iedzīvotājiem padara skaidras galvenās idejas.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 60 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem – nepieciešamais minimums 20 punkti.

 

Pārbaudījumi notiks tiešsaistē ar datoru.

20 kandidāti ar lielāko punktu skaitu rakstiskajos pārbaudījumos tiks uzaicināti uz mutiskajiem pārbaudījumiem, ja katrā no pārbaudījumiem būs saņemts punktu nepieciešamais minimums.

 

Mutiskie pārbaudījumi

d) Pārrunas ar žūriju 1. un 2. valodā, kurās žūrija varēs novērtēt kandidātu spēju veikt pienākumu aprakstā uzskaitītos uzdevumus Savienības iestādē, ņemot vērā visu pieteikuma dokumentos izklāstīto informāciju. Žūrija var nolemt pārbaudīt citu kandidatūras pieteikumā norādīto oficiālo valodu zināšanas.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 45 minūtes.

Vērtēšana: no 0 līdz 40 punktiem – nepieciešamais minimums 20 punkti.

 

e) Grupas diskusija vai lomu spēle 1. valodā, kurā žūrija novērtēs kandidātu pielāgošanās spēju, sarunu vešanas prasmi, izlēmību, kā arī izturēšanos grupā.

Grupas diskusijas pārbaudījuma ilgumu nosaka žūrija, ņemot vērā grupu galīgo sastāvu.

Lomu spēles pārbaudījuma maksimālais ilgums ir 25 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem – nepieciešamais minimums 10 punkti.

 

Šie pārbaudījumi varētu notikt attālināti.

Jūs laikus saņemsiet norādījumus par rakstiskajiem un mutiskajiem pārbaudījumiem. Pārbaudījumi tiek plānoti konkrētā datumā un konkrētā laikā. Ja neatbildēsiet uz kādu no uzaicinājumiem vai ar jums nebūs iespējams sazināties pa e-pastu, vai jūs nepiedalīsieties kādā no pārbaudījumiem, jums tiks piemērota diskvalifikācija. Norādījumi ir jāievēro pilnībā. Norādījumu neievērošana vai rīcība, kas neatbilst norādījumiem, noved pie tūlītējas diskvalifikācijas.

 

 1. Iekļaušana rezervistu sarakstā

Pēc kandidātu apliecinošo dokumentu pārbaudes žūrija izveidos rezervistu sarakstu ar piemērotiem 10 kandidātiem, kuri būs ieguvuši labāko kopējo vērtējumu rakstiskajos un mutiskajos pārbaudījumos. Kandidātu vārdi sarakstā būs alfabētiskā secībā.

Rezervistu saraksts būs spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim.  Ar iecēlējinstitūcijas lēmumu saraksta derīguma termiņu var pagarināt.

Kandidāti tiks individuāli informēti par rezultātiem, un rezervistu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.

Darba piedāvājuma gadījumā jums būs jāuzrāda visu vajadzīgo dokumentu oriģināli, tai skaitā diplomi un profesionālo pieredzi apliecinoši dokumenti, lai tos varētu pārbaudīt.

Kandidāta vārda iekļaušana rezervistu sarakstā neparedz nedz tiesības saņemt darba piedāvājumu, nedz arī to garantē.

 

C. KANDIDATŪRAS PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

Pieteikšanās notiek, izmantojot Apply4EP platformu:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lv_LV

Pirms pieteikuma aizpildīšanas rūpīgi izlasiet Rokasgrāmatu kandidātiem Eiropas Parlamenta organizētos konkursos un pievienojiet attiecīgos apliecinošos dokumentus.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir

2021. gada 10. jūnijs plkst. 17.30 pēc Luksemburgas laika.

 Pēc kandidatūras pieteikuma apstiprināšanas jums automātiski tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums.

Lūdzam NEZVANĪT un neuzdot jautājumus par konkursa norises grafiku.