This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ANGOL NYELVŰ INTERKULTURÁLIS ÉS NYELVI SZAKEMBER - PE/261/2021 (AD5) M/F

Hely : Luxemburg
Publication end on external website : 10/06/2021 17:30
Szervezeti egység : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : PE/AD/261/2021
Útmutató a pályázóknak :

Általános követelmények

Kérjük, hogy a jelentkezés benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázók számára készített, e versenyvizsga-felhívás mellékletében található útmutatót. Ez az útmutató a versenyvizsga-felhívás szerves részét képezi, és segítségére lesz az eljárásokra vonatkozó szabályok és a pályázattal kapcsolatos részletek megértésében.

 

TARTALOM

 1. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI
 2. A VERSENYVIZSGA MENETE
 3. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

MELLÉKLET: ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT VERSENYVIZSGÁKON RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA

 

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

 1. Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 29. cikkének (1) bekezdése alapján egy általános versenyvizsga (AD 5) meghirdetéséről döntött a Fordítási Főigazgatóságon.

A keresett profil angol nyelvű interkulturális és nyelvi szakember. 10 pályázó fog felkerülni a tartaléklistára.

A felvétel az AD 5 besorolási fokozat első fizetési fokozatába történik, 4917,29 EUR/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatában meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. A pályázók felvétele – szakmai tapasztalatuktól függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményt ezen túlmenően bizonyos feltételek mellett pótlékok egészítik ki.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – megkülönböztetést.

 

 1. A munkakör leírása

 A Fordítási Főigazgatóság (DG TRAD) fordítási szolgáltatásokat nyújt az Európai Parlament számára az Európai Unió valamennyi nyelvén folytatott, különféle (papíralapú és elektronikus) formátumokban megvalósuló kommunikáció érdekében.

A Fordítási Főigazgatóság feladatai a következők:

 • az összes hivatalos és munkanyelven elérhetővé teszi a Parlament a költségvetési hatóság két ágának egyikeként és társjogalkotóként betöltött szerepével kapcsolatos valamennyi dokumentumot, biztosítva ezáltal az Unió jogalkotási és költségvetési eljárásának legitimitását és átláthatóságát;
 • lehetővé teszi, hogy a Parlament eleget tegyen a többnyelvűségi politika által számára előírt kötelezettségeknek, amely politikának célja a nyelvekkel szembeni egyenlő bánásmód biztosítása és annak lehetővé tétele, hogy az Unió valamennyi polgára kommunikálhasson az intézményekkel és anyanyelvén férhessen hozzá az uniós dokumentumokhoz;
 • közérthető nyelvezetet használva egyszerűbbé és olvashatóbbá teszi a szövegeket és ezáltal érthetőbbé és hozzáférhetőbbé teszi a Parlamentet a polgárok számára, többek között új formátumok alkalmazása révén, amelyek megfelelnek az olvasás jövőbeni formájának;
 • gondoskodik arról, hogy valamennyi szolgáltatást a lehető leghatékonyabban nyújtsák.

A DG TRAD célja, hogy hidakat építsen a különböző nyelvek és kultúrák között, valamint hogy előmozdítsa a fenntartható többnyelvűséget, amely az európai demokratikus eszme alapvető eleme.

A Luxembourgban foglalkoztatott interkulturális és nyelvi szakemberek anyanyelvükön segítik elő az Európai Parlament és a nyilvánosság közötti kommunikációt. Munkájuk valamennyi vonatkozásában közérthető nyelvet használnak és figyelembe veszik az érintett ország vagy országok kulturális kontextusát. Olvasásra, meghallgatásra és megtekintésre szánt tartalmakat fordítanak és lokalizálnak, lektorálják kollégáik munkáit, valamint segítséget nyújtanak a nem jogalkotási szövegek szerzői számára a fogalmazásban és a szövegek ellenőrzésében. Emellett a tartalmakat az anyanyelvükön az adott igényekhez igazítják. Az állás betöltésének elengedhetetlen feltétele a jó csapatszellem és a fejlett interperszonális készségek, mivel az interkulturális és nyelvi szakemberek a DG TRAD más osztályaihoz tartozó kollégáikkal szoros együttműködésben dolgoznak, és adott esetben kapcsolatban állnak a kérelmező osztályokkal.

Az interkulturális és nyelvi szakember az alábbi feladatokat látja el:

 • anyanyelvén, közérthető nyelven elősegíti a polgárokkal való kommunikációt;
 • különféle tartalmakat fordít, adaptál, transzkreál és lektorál az anyanyelvén;
 • az Unió legalább két másik hivatalos nyelvéről dolgozik a kommunikáció interkulturális nyelvi közvetítés terén (például feliratozás, audiovizuális tartalmak, podcastok vagy honlapok nyelvi adaptációja);
 • segítséget nyújt nem jogalkotási dokumentumok megfogalmazásához;
 • hozzájárul a képzésekhez és terminológiai munkákhoz, valamint az informatikai és kommunikációs eszközök fejlesztéséhez;
 • rendszeresen kapcsolatot tart a kérelmező osztályokkal;
 • hozzájárul a minőségbiztosítási és -ellenőrzési eljárásokhoz és gondoskodik a helyes gyakorlatok tiszteletben tartásáról a DG TRAD által létrehozott tartalmak kiváló minőségének biztosítása céljából.

Az érintett, gyakran komplex anyagok általában politikai, jogi, gazdasági, pénzügyi, tudományos vagy műszaki témákkal foglalkoznak és az Európai Unió tevékenységi területének egészét lefedik.

E feladatok végrehajtásához egyedi informatikai eszközök és kapcsolódó eszközök intenzív használata szükséges. Ez a munka egyebek mellett magában foglalja az audiovizuális tartalmak fordításán és a feliratozáson keresztül megvalósuló nyelvi és interkulturális közvetítést is.

Az interkulturális és nyelvi szakemberi munkakör ellátásához erős adaptációs készség, továbbá a különböző jellegű és gyakran összetett problémák megragadására, a körülmények változását követő gyors reagálásra és a hatékony kommunikációra való képesség szükséges. A pályázóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy multikulturális munkakörnyezetben – egyénileg és csapatban egyaránt – rendszeres, intenzív munkát végezzenek. Végül, egész pályafutásuk során törekedniük kell a szakmai fejlődésre.

 

 1. Pályázati feltételek

Önnek a pályázat benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a) Általános feltételek

 Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzat 28. cikke értelmében Ön:

–          az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára;

–          állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja;

–          a katonai szolgálat tekintetében a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett;

–          rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal.

 

b) Különleges feltételek

 i) Végzettség és diplomák

Oklevéllel igazolt, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség, ha az adott képzés szokásos ideje legalább három év. 

Lásd az Európai Parlament által szervezett versenyvizsgákon részt vevő pályázók számára szóló útmutató I. mellékletét.

ii) Nyelvismeret

Ön kiválóan ismeri az Európai Unió legalább három hivatalos nyelvét. Ebben a versenyvizsga-felhívásban az alábbi módon hivatkozunk a nyelvekre:

 • nyelv: a fő nyelv, az angol tökéletes, anyanyelvi szintű ismerete
 • nyelv: az Európai Unió 24 hivatalos nyelve közül az egyik nyelv kiváló ismerete; a 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel;
 • nyelv: az Európai Unió 24 hivatalos nyelve közül az egyik nyelv kiváló ismerete; a 3. nyelv nem lehet azonos az 1. és 2. nyelvvel.

A versenyvizsga céljából a nyelvek meghatározása a szolgálati érdek alapján történt. Az angol nyelvű interkulturális és nyelvi szakemberi álláshely betöltéséhez a jelen álláshirdetés A.2. pontjában szereplő feladatok jellegéből adódóan különleges képzettségek szükségesek.

Következésképpen a felvett tisztviselőnek feladatai ellátása és a Fordítási Főigazgatóság megfelelő működése érdekében képesnek kell lennie arra, hogy három nyelven, köztük fő nyelvén, angolul hatékonyan végezze munkáját és kommunikáljon.

 

iii)     Előírt szakmai tapasztalat

Szakmai tapasztalatra vonatkozó előírás nincs. Ugyanakkor az e versenyvizsga-felhívásban meghatározott területen szerzett minden szakmai tapasztalat előnyt jelent.

 

B. A VERSENYVIZSGA MENETE

 A versenyvizsga két szakaszból áll:

 1. előzetes kiválasztási szakasz:

      a) feleletválasztós kérdések

      b) az alkalmasság ellenőrzésére szolgáló kérdések

 1. vizgaszakasz

 

 1. Előzetes kiválasztási szakasz

 a) Feleletválasztós kérdések

 Ki kell töltenie egy előzetes kiválasztási tesztet az 1. nyelven (angolul).

Ez a feleletválasztós kérdésekből álló előzetes kiválasztási teszt legfeljebb 40 kérdést tartalmaz annak értékelése céljából, hogy a pályázó ismeri-e az Európai Unió értékeit és az Európai Parlament szerepét. A pályázók a tesztet megelőzően megfelelő időben típuspéldákat fognak kapni egy ilyen feleletválasztós kérdőívre.

A teszt időtartama legfeljebb 80 perc, és online, számítógépen fog rá sor kerülni.

 

b) Az alkalmasság ellenőrzésére szolgáló kérdések

Válaszolnia kell az alkalmasság ellenőrzésére szolgáló, a pályázóknak szóló útmutató mellékletében szereplő kérdésekre, és a kitöltött kérdőívet be kell illesztenie elektronikus pályázati anyagába.

Amennyiben Ön

- eleget tesz a munkakör betöltésére vonatkozó általános és egyedi feltételeknek (A.3 pont),

- pályázatát az előírt formában és határidőn belül leadta (C pont),

- a feleletválasztós teszten a legjobb eredményt elért pályázók között van (a felvételi bizottság a teszten a legjobb 150 eredményt elérő pályázót választja ki; pontazonosság esetén a felvételi bizottság létszámkorlát nélkül minden pályázót számításba vesz),

A felvételi bizottság értekeli az alkalmasság ellenőrzésére szolgáló kérdésekre adott válaszait a legjobb 50 eredményt elérő pályázót írásbeli vizsgára bocsátja. A felvételi bizottság súlyozhatja a különböző értékelési kritériumokat, és e súlyok alapján szorzókat alkalmazhat az egyes kritériumokra adott pontok esetében. A pontokat összeadják annak meghatározása érdekében, hogy a profiljuk alapján mely jelöltek a legalkalmasabbak az adott munkakör betöltésére.

A felvételi bizottság az írásbeli vizsgákon a legjobb 50 eredményt elérő pályázó kiválasztasa során értekelését kizárólag az alkalmasság ellenőrzésére szolgáló kérdésekre adott válaszokra alapozza.  

 

2          Vizsgák

Fordítási és adaptációs vizsgák

a) Egy, az Európai Parlament jogalkotási tevékenységeihez kapcsolódó, a 2. nyelven készült szöveg fordítása az 1. nyelvre.

A vizsga időtartama legfeljebb: 90 perc egy legfeljebb 450 szavas szöveg fordítására

Pontozás: 0-tól 40 pontig – alsó ponthatár: 20/40

Nem fogják kijavítani azon pályázók b) és c) vizsgáit, akik ezen a vizsgán nem érik el az alsó ponthatárt.

 

b) Egy polgároknak szánt, a 3. nyelven készült beszéd vagy közlemény fordítása az 1. nyelvre.

A vizsga időtartama legfeljebb: 90 perc egy legfeljebb 450 szavas szöveg fordítására

Pontozás: 0-tól 40 pontig – alsó ponthatár: 20/40

Nem fogják kijavítani azon pályázók c) vizsgáját, akik ezen a vizsgán nem érik el az alsó ponthatárt.

 

c) Egy szöveg közérthető nyelvre való adaptációja: egy, a 2. nyelven készült komplex dokumentum alapján egy olyan új szöveg létrehozása az 1. nyelven, amely tükrözi az eredeti tartalmat, és olyan stílusban és regiszterben készült, hogy a polgárok könnyen megérthessék a szöveg alapgondolatait.

A vizsga időtartama legfeljebb: 60 perc

Pontozás: 0-tól 40 pontig – alsó ponthatár: 20/40

 

Ezekre a vizsgákra online, számítógépen kerül sor.

Az írásbeli vizsgákon a legmagasabb pontszámot elérő 20 pályázót hívják meg a szóbeli vizsgákra, feltéve, hogy elérték az egyes vizsgákon megkövetelt alsó ponthatárt.

 

Szóbeli vizsgák

d) Beszélgetés a kiválasztási bizottsággal az 1. és a 2. nyelven, amelynek során a bizottság a pályázati anyagban szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri, hogy alkalmas-e Ön „A munkakör leírása” pontban felsorolt feladatok ellátására egy európai uniós intézményben. A kiválasztási bizottságnak jogában áll felmérni a pályázati anyagban feltüntetett egyéb hivatalos nyelvek ismeretét.

A vizsga időtartama legfeljebb: 45 perc

Pontozás: 0-tól 40 pontig – alsó ponthatár: 20/40

 

e) Vizsga csoportos vita vagy szerepjáték formájában az 1. nyelven, amelynek során a kiválasztási bizottság csoportviszonyok között vizsgálhatja az Ön alkalmazkodóképességét, tárgyalási készségét, döntéshozatali képességét és viselkedését.

A csoportos vitából álló vizsga időtartamát a csoportok végleges összetételének függvényében a kiválasztási bizottság határozza meg.

A szerepjátékból álló vizsga időtartama legfeljebb 25 perc.

Pontozás: 0-tól 20 pontig – alsó ponthatár: 10/20

 

E vizsgákat távoli részvétellel is megszervezhetik.

Kellő időben meg fogja kapni az írásbeli és szóbeli vizsgákkal kapcsolatos utasításokat. A vizsgákra egy konkrét napon és egy konkrét időpontban fog sor kerülni. Amennyiben Ön nem reagál a vizsgára szóló meghívóra, nem érhető el e-mailben vagy nem jelenik meg a vizsgán, kizárják a pályázatból. Az adott utasítások szigorúan betartandók. Az utasítások be nem tartása vagy az utasításoknak nem megfelelő magatartás a jelentkező azonnali kizárását vonja maga után.

 

 1. Felvétel a tartaléklistára

A felvételi bizottság a pályázók igazoló dokumentumainak ellenőrzését követően létrehozza az írásbeli és a szóbeli vizsgákon összességében a legjobb eredményt elérő 10 pályázó nevét tartalmazó tartaléklistát. A pályázók neve betűrendben fog szerepelni a listán.

A tartaléklista 2025. december 31-ig érvényes.  A lista érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozata alapján meghosszabbítható.

A pályázókat egyénileg tájékoztatják eredményeikről, és a tartaléklistát közzéteszik az Európai Parlament hivatalos honlapján.

Amennyiben állásajánlatot kap, hitelesítés céljából köteles bemutatni valamennyi szükséges dokumentum, többek között a diplomák és tanúsítványok eredeti példányát.

Az, hogy az Ön neve szerepel a tartaléklistán, nem jelent jogosultságot vagy garanciát az intézmény általi foglalkoztatásra.

 

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

 

Jelentkezését az Apply4EP platformon keresztül kell benyújtania: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hu_HU

Kérjük, hogy a pályázati formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el figyelmesen az Európai Parlament által szervezett versenyvizsgákon részt vevő pályázók számára készült útmutatót és csatolja a megfelelő igazoló dokumentumokat.

 A jelentkezések benyújtásának határideje

 A jelentkezések benyújtási határideje:

2021. június 10., 17.30., luxembourgi idő szerint

Pályázatának érvényesítését automatikusan visszaigazoljuk.

Kérjük, hogy az eljárás időbeli ütemezésével kapcsolatban NE TELEFONÁLJON.