This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

SPECIALIST ÎN DOMENIUL INTERCULTURAL ȘI LINGVISTIC - PE/260/2021 (AD5) M/F

Locul : Luxemburg
Publication end on external website : 10/06/2021 17:30
Serviciu : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : Concours PE/AD/260/2021 (AD5)
Ghid pentru candidați :

Generalități

Înainte de a candida, vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților anexat la prezentul anunț de concurs. Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de concurs, vă ajută să înțelegeți regulile aferente procedurilor și modalitățile de înscriere.

 

CUPRINS

 1. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE
 2. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
 3. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

ANEXĂ:           GHIDUL CANDIDAȚILOR LA CONCURSURILE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

 

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

 1. Generalități

Parlamentul European a decis să deschidă, în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, un concurs general - (AD 5) în Direcția Generală Traduceri.

Se caută profilul de specialist în domeniul intercultural și lingvistic pentru următoarele limbi:

 1:  limba spaniolă                             (10 laureați)

 2:  limba daneză                               (10 laureați)

 3:  limba germană                             (10 laureați)

 4:  limba estoniană                            (10 laureați)

 5:  limba greacă                                 (10 laureați)

 6:  limba irlandeză                             (10 laureați)

 7:  limba italiană                                (10 laureați)

 8:  limba neerlandeză                        (10 laureați)

 9:  limba portugheză                         (10 laureați)

10: limba finlandeză                           (10 laureați)

Prezentul anunț de concurs se referă la 10 limbi. Vă puteți înscrie doar la una dintre ele. Alegerea limbii trebuie făcută în momentul înscrierii online și nu va mai putea fi modificată după ce ați validat formularul de candidatură online.

Recrutarea se va face la gradul AD 5, prima treaptă, salariul de bază fiind de 4 917,29 EUR pe lună. Acest salariu este supus impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Statutul funcționarilor Uniunii Europene și este scutit de impozitul național. Treapta la care vor fi recrutați laureații va putea fi însă adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, indemnizații.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

 

Natura funcțiilor

 1. Natura atribuțiilor

Direcția Generală Traduceri (DG TRAD) oferă servicii de traducere Parlamentului European, asigurând comunicarea în toate formatele, atât pe hârtie cât și electronic, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

DG TRAD are următoarele misiuni:

 • să pună la dispoziție în toate limbile oficiale sau de lucru toate documentele referitoare la rolul Parlamentului de colegiuitor și de autoritate bugetară, pentru a asigura legitimitatea și transparența procesului legislativ și bugetar al Uniunii Europene;
 • să dea Parlamentului European posibilitatea să își respecte angajamentele privind politica în domeniul multilingvismului, care urmărește să asigure tratamentul egal al limbilor oficiale și să le permită tuturor cetățenilor Uniunii Europene să comunice cu instituțiile și să consulte documentele acestora în propria lor limbă;
 • să folosească un limbaj clar pentru a face textele mai simple și mai inteligibile, astfel încât Parlamentul să devină mai accesibil pentru cetățeni, inclusiv prin folosirea unor formate noi, care vor reprezenta viitoarele modalități de lectură;
 • să garanteze că toate aceste servicii sunt oferite cu maximă eficiență.

DG TRAD are menirea de a construi punți între limbi și culturi diferite și de a promova multilingvismul sustenabil, care este o componentă esențială a idealului democratic european.

Specialiștii în domeniul intercultural și lingvistic își vor desfășura activitatea în Luxemburg; ei înlesnesc comunicarea în limba lor maternă între Parlamentul European și publicul larg. Specialiștii trebuie să folosească un limbaj clar în toate aspectele activității lor, ținând cont de contextul cultural al țării sau țărilor vizate. Ei traduc și localizează conținuturi care urmează să fie publicate sub formă scrisă, audio și video, revizuiesc lucrările colegilor și ajută autorii documentelor nelegislative la elaborarea și editarea acestora. De asemenea, adaptează conținuturi în limba lor maternă. Specialiștii în domeniul intercultural și lingvistic trebuie să dea dovadă de spirit de echipă și să aibă abilități interpersonale foarte bune, deoarece lucrează în strânsă colaborare cu colegii din alte unități ale DG TRAD și, ocazional, interacționează cu serviciile solicitante.

Specialiștii în domeniul intercultural și lingvistic îndeplinesc următoarele sarcini:

 • înlesnesc comunicarea cu cetățenii într-un limbaj clar, în limba lor maternă;
 • traduc, adaptează, „transcreează” și revizuiesc toate tipurile de conținuturi în limba lor maternă;
 • lucrează din cel puțin alte două limbi oficiale ale Uniunii în medierea lingvistică și interculturală (de exemplu, subtitrare, adaptarea lingvistică a conținuturilor audiovizuale, podcasturilor sau site-urilor web);
 • ajută la elaborarea documentelor nelegislative;
 • contribuie la activitățile de formare, la lucrările de terminologie și la dezvoltarea de instrumente informatice și de comunicare;
 • mențin contacte regulate cu serviciile solicitante;
 • contribuie la procesul de asigurare și control al calității și la respectarea bunelor practici, pentru a garanta o calitate excelentă a conținuturilor produse de DG TRAD.

Temele tratate, adesea complexe, sunt în general de natură politică, juridică, economică, financiară, științifică sau tehnică și acoperă toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene.

În îndeplinirea acestor sarcini, se folosesc intens instrumente informatice specifice și instrumente conexe. Activitatea implică și medierea lingvistică și interculturală prin traducerea de conținuturi audiovizuale și subtitrare.

Profilul de specialist în domeniul intercultural și lingvistic presupune o capacitate deosebită de adaptare, aptitudinea de a înțelege probleme de natură diferită și deseori complexe, de a reacționa rapid la situații noi și de a comunica eficient. Candidații trebuie să aibă capacitatea de a lucra regulat într-un ritm intens, independent, dar și în echipă, într-un mediu multicultural. Ei vor trebui să se perfecționeze profesional pe toată durata carierei.

 

Condiții de admitere

 1. Condiții de admitere

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

(a)     Condiții generale

În conformitate cu articolul 28 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, trebuie:

–          să fiți resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene;

–          să vă bucurați de drepturile cetățenești;

–          să vă fi îndeplinit obligațiile care vă revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;

–          să prezentați garanțiile morale necesare îndeplinirii atribuțiilor care vă revin.

(b)     Condiții specifice

(i)      Calificări și diplome necesare

Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare atestat printr-o diplomă, în cazul în care durata normală a acestor studii este de cel puțin trei ani. 

Puteți consulta anexa I la Ghidul candidaților la concursurile organizate de Parlamentul European.

(ii)     Cunoștințe lingvistice

  Trebuie să stăpâniți cel puțin trei limbi oficiale ale Uniunii Europene. În prezentul anunț de concurs, regimul limbilor este următorul:

 • limba 1: limba principală aleasă dintre cele zece limbi ale concursului (spaniolă, daneză, germană, estonă, greacă, irlandeză, italiană, neerlandeză, portugheză și finlandeză), cunoaștere excelentă (nivel de vorbitor nativ);
 • limba 2: engleză sau franceză (cunoaștere aprofundată);
 • limba 3: una dintre cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene (cunoaștere aprofundată); trebuie să fie diferită de limbile 1 și 2.

Limbile alese în prezentul concurs au fost stabilite în funcție de interesul serviciului. Profilul de specialist în domeniul intercultural și lingvistic presupune calificări speciale, având în vedere natura atribuțiilor descrise la secțiunea A.2 din prezentul anunț de concurs.

Prin urmare, pentru a-și îndeplini atribuțiile și a asigura buna funcționare a serviciului DG TRAD, persoanele recrutate trebuie să poată lucra și comunica eficient în trei limbi.

Mai exact, franceza și engleza sunt limbile cel mai des folosite în comunicarea internă a Direcției Generale Traduceri, precum și în comunicarea cu celelalte direcții generale și cu organele politice ale Parlamentului European. Prin urmare, pentru a-și îndeplini atribuțiile și a asigura buna funcționare a serviciului, persoanele recrutate trebuie să poată lucra și comunica eficient în cel puțin una dintre aceste două limbi.

Engleza și franceza sunt principalele limbi-sursă ale documentelor de tradus: 75 % din documente sunt în engleză, 15 % în franceză și 10 % în toate celelalte limbi.

(iii)   Experiența profesională necesară

Nu este necesară experiență profesională. Totuși, orice experiență profesională în domeniul vizat de prezentul concurs constituie un avantaj.

 

Admiterea la procedura de selecție

B. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în 2 etap

 1. etapa de preselecție:

       a) test cu variante multiple de răspun

       b) evaluarea talentului („talent screener”)

 1. etapa probelor.

 

 1. Etapa de preselecți

(a) test cu variante multiple de răspuns (test grilă)

Veți fi invitați să dați un test de preselecție în limba 2 (engleză sau franceză).

Testul grilă de preselecție va conține maximum 40 de întrebări și va evalua capacitatea candidaților de a identifica valorile Uniunii Europene și rolul Parlamentului European. Candidații vor primi în timp util, înainte de data testului, exemple de întrebări cu variante multiple de răspuns.

Testul va avea o durată maximă de 80 de minute și se va organiza online, pe calculator.

 

(b) Evaluarea talentului („talent screener”)

Trebuie să completați fișa de evaluare a talentului („talent screener”) din Ghidul candidaților (anexa III) și să o atașați la formularul de candidatură online.

Dacă:

– îndepliniți condițiile generale și specifice de admitere (secțiunea A.3);

– v-ați depus dosarul potrivit modalităților și până la data-limită prevăzută (secțiunea C);

– figurați printre candidații cei mai performanți la testul grilă (în acest sens, juriul alege pentru fiecare limbă primii 150 de candidați cu cele mai mari punctaje la acest test; dacă este cazul, juriul va selecționa toți candidații ex-aequo fără limită de număr),

juriul va evalua răspunsurile date în fișa de evaluare a talentului („talent screener”) și va admite cei mai buni 50 de candidați la probele scrise pentru fiecare limbă. Juriul poate decide să atribuie fiecărui criteriu de evaluare o pondere și să înmulțească punctajele acordate fiecărui criteriu cu factorul de ponderare. Punctajele vor fi adunate pentru a identifica candidații al căror profil corespunde cel mai bine atribuțiilor care trebuie îndeplinite.

Juriul se va baza exclusiv pe răspunsurile date în fișa de evaluare a talentului („talent screener”) în admiterea la probele scrise a celor mai buni 50 de candidați pentru fiecare limbă.  

 

Probe

2          Probele

Probele de traducere și de adaptare

(a)     Traducerea unui text referitor la activitățile legislative ale Parlamentului European din limba 2 în limba 1.

Durata maximă a probei: 90 de minute, pentru un text de cel mult 450 de cuvinte

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

Probele (b) și (c) ale candidaților care nu au obținut punctajul minim la această probă nu vor fi corectate.

 

(b)     Traducerea unui discurs sau a unei comunicări adresate cetățenilor din limba 3 în limba 1.

Durata maximă a probei: 90 de minute, pentru un text de cel mult 450 de cuvinte

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

Proba (c) a candidaților care nu au obținut punctajul minim la această probă nu va fi corectată.

 

(c)     Adaptarea unui text într-un limbaj clar: pornind de la un document complex în limba 2, redactarea unui text nou în limba 1, care să reflecte conținutul original într-un stil și un registru adaptate, pentru a reda cât mai clar și pe înțelesul cetățenilor ideile esențiale ale textului.

Durata maximă a probei: 60 de minute

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

 

Aceste probe se vor desfășura online, pe calculator.

Primii 20 de candidați pentru fiecare limbă care au obținut cel mai mare punctaj la probele scrise vor fi invitați la probele orale, dacă au obținut punctajul minim necesar la fiecare probă.

 

Probele orale

(d)     Interviu cu juriul în limbile 1 și 2: vă evaluează, ținând seama de toate elementele care figurează în dosarul de candidatură, capacitatea de a îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea „Natura atribuțiilor” în cadrul unei instituții europene. Juriul poate decide să testeze cunoașterea celorlalte limbi oficiale menționate în formularul de candidatură. 

Durata maximă a probei: 45 de minute

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

 

(e)     Probă de discuție în grup sau joc de roluri în limba 2: vă evaluează capacitatea de adaptare, de negociere și de luare a deciziilor, precum și comportamentul într-un grup.

Durata probei de discuție în grup va fi stabilită de juriu în funcție de componența finală a grupurilor.

Durata maximă a probei de joc de roluri este de 25 de minute.

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte - punctaj minim necesar: 10/20

 

Aceste probe ar putea avea loc de la distanță.

Veți primi în timp util instrucțiunile pentru probele scrise și orale. Probele vor avea loc la o dată și o oră precise. Dacă nu răspundeți invitației, dacă nu puteți fi contactat prin email sau dacă nu vă prezentați la o probă veți fi descalificat. Va trebui să urmați strict instrucțiunile date. Dacă nu respectați instrucțiunile sau aveți un comportament contrar acestora veți fi descalificat imediat.

 

Lista candidaților eligibili

 1. Înscriere pe lista de rezervă

După verificarea documentelor justificative ale candidaților, juriul va întocmi, pentru fiecare limbă, o listă de rezervă a candidaților eligibili care au obținut cele mai mari punctaje totale la probele scrise și orale. Numărul maxim de candidați eligibili pentru fiecare limbă este menționat la secțiunea A.1 („Generalități”). Numele candidaților vor figura în ordine alfabetică.

Lista de rezervă va expira la 31 decembrie 2025.  Valabilitatea listei va putea fi prelungită prin hotărârea autorității împuternicite să facă numiri.

Candidaților li se vor transmite individual rezultatele obținute, iar lista de rezervă va fi publicată pe site-ul oficial al Parlamentului European.

Dacă vi se oferă un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi autentificate.

Faptul că vă aflați pe o listă de rezervă nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

 

Depunerea candidaturilor

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Trebuie să vă depuneți candidatura pe platforma Apply4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ro_RO

Vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților la concursurile organizate de Parlamentul European înainte de a completa formularul de candidatură și să furnizați documentele justificative relevante.

Data-limită pentru depunerea candidaturilor

Data-limită pentru depunerea candidaturilor este

10 iunie 2021, ora 17.30, ora Luxemburgului.

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.

Vă rugăm SĂ NU TELEFONAȚI pentru a cere informații despre calendarul procedurii.