This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

SPECJALISTA DS. MIĘDZYKULTUROWYCH I JĘZYKOWYCH - PE/260/2021 (AD5) M/F

Miejsce : Luksemburg
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 10/06/2021 17:30
Dział : 09-Direction Générale de la traduction
Nr ref. : Concours PE/AD/260/2021 (AD5)
Przewodnik dla kandydatów :

Uwagi ogólne

Przed zgłoszeniem kandydatury uważnie przeczytaj przewodnik dla kandydatów załączony do niniejszego ogłoszenia o konkursie. Przewodnik ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o konkursie, pomoże ci zrozumieć zasady odnoszące się do procedur oraz tryb zgłaszania kandydatur.

 

SPIS TREŚCI

 1. OPIS OBOWIĄZKÓW, WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI
 2. PRZEBIEG KONKURSU
 3. SKŁADANIE KANDYDATUR

ZAŁĄCZNIK:  PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

 

A. OPIS OBOWIĄZKÓW, WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

 1. Uwagi ogólne

Na podstawie art. 29 ust. 1 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej Parlament Europejski podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu otwartego (AD 5) w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych.

Poszukuje się specjalistów ds. międzykulturowych i językowych z następujących języków:

 1:  hiszpański                                    (10 laureatów)

 2:  duński                                          (10 laureatów)

 3:  niemiecki                                      (10 laureatów)

 4:  estoński                                        (10 laureatów)

 5:  grecki                                           (10 laureatów)

 6:  irlandzki                                       (10 laureatów)

 7:  włoski                                          (10 laureatów)

 8:  niderlandzki                                 (10 laureatów)

 9:  portugalski                                   (10 laureatów)

10: fiński                                             (10 laureatów)

Niniejsze ogłoszenie o konkursie obejmuje 10 języków. Możesz się zapisać tylko na jeden z nich. Musisz dokonać wyboru podczas rejestracji online i pamiętać, że nie będzie można tego zmienić po zatwierdzeniu elektronicznego formularza zgłoszenia.

Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AD 5 pierwszy stopień; wynagrodzenie podstawowe wynosi 4 917,29 EUR miesięcznie. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu podatkiem wspólnotowym oraz innym odliczeniom przewidzianym w Regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej. Jest ono zwolnione z podatków krajowych. Stopień, na jaki zostaniesz przyjęty, może jednakże zależeć od twojego doświadczenia zawodowego. Ponadto wynagrodzenie podstawowe jest pod pewnymi warunkami powiększane o dodatki.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

 

Obowiązki

 1. Opis obowiązków

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (DG TRAD) świadczy dla Parlamentu Europejskiego usługi tłumaczenia pisemnego na potrzeby komunikacji we wszystkich formatach, zarówno papierowych, jak i elektronicznych, we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Do zadań DG TRAD należy:

 • zapewnienie dostępności we wszystkich językach urzędowych lub roboczych ogółu dokumentów mających związek z rolą, jaką Parlament odgrywa jako współustawodawca i jeden z dwóch organów władzy budżetowej, aby zagwarantować legalność i przejrzystość procesu ustawodawczego i budżetowego Unii;
 • umożliwienie Parlamentowi przestrzegania zobowiązań nałożonych nań polityką wielojęzyczności, której celem jest zagwarantowanie jednakowego traktowania języków oraz umożliwienie wszystkim obywatelom Unii komunikowania się z instytucjami oraz dostępu do ich dokumentów we własnym języku;
 • uczynienie tekstów prostszymi i bardziej czytelnymi dzięki przystępnemu językowi, co uczyni Parlament bardziej dostępnym dla obywateli, również dzięki stosowaniu nowych formatów, dostosowanych do przyszłego rozwoju nawyków czytelniczych;
 • dbanie, aby wszystkie te usługi były świadczone z maksymalną skutecznością.

Powołaniem DG TRAD jest budowanie mostów między poszczególnymi językami i kulturami oraz propagowanie trwałej wielojęzyczności, która jest zasadniczym składnikiem europejskiego ideału demokratycznego.

Zatrudnieni w Luksemburgu, specjaliści ds. międzykulturowych i językowych ułatwiają komunikację w ich języku ojczystym między Parlamentem Europejskim a szerokim gronem odbiorców. Mają obowiązek używać przystępnego języka we wszystkich aspektach swojej pracy, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego odnośnego kraju lub odnośnych krajów. Tłumaczą pisemnie i lokalizują treści przeznaczone do czytania, słuchania i oglądania, sprawdzają prace swoich współpracowników i świadczą autorom tekstów nieustawodawczych pomoc w redagowaniu oraz usługi weryfikacji. Zleca się im również adaptację treści w ich języku ojczystym. Zasadnicze znaczenie mają zmysł pracy zespołowej i solidne umiejętności interpersonalne, ponieważ specjaliści ds. międzykulturowych i językowych ściśle współpracują z kolegami z innymi działami DG TRAD oraz, rzadziej, kontaktują się ze zleceniodawcami.

Do zadań specjalistów ds. międzykulturowych i językowych należy:

 • ułatwianie komunikacji z obywatelami w ich języku ojczystym;
 • tłumaczenie pisemne, adaptacja, „transkreowanie” i weryfikacja wszelkiego rodzaju treści w ich języku ojczystym;
 • praca z użyciem przynajmniej dwóch innych języków urzędowych Unii przy mediacji językowej i międzykulturowej (np. przygotowywanie napisów dialogowych, adaptacja językowa treści audiowizualnych, podcastów lub stron internetowych);
 • pomoc w redagowaniu dokumentów nieustawodawczych;
 • wnoszenie wkładu w działania szkoleniowe, w prace terminologiczne oraz w rozwój narzędzi informatycznych i komunikacyjnych;
 • utrzymywanie stałych kontaktów ze zleceniodawcami;
 • wnoszenie wkładu w proces zapewniania i kontroli jakości oraz dbanie o poszanowanie dobrych praktyk w celu zagwarantowania doskonałej jakości treści wyprodukowanych przez DG TRAD.

Odnośne dziedziny, często złożone, dotyczą na ogół tematów politycznych, prawnych, finansowych, naukowych lub technicznych obejmujących ogół obszarów działalności Unii Europejskiej.

Wykonywanie tych zadań wymaga intensywnego użytkowania specjalnych narzędzi informatycznych oraz narzędzi powiązanych. Do tej pracy potrzebna jest również mediacja językowa i międzykulturowa za pośrednictwem tłumaczeń pisemnych treści audiowizualnych i przygotowywania napisów dialogowych.

Funkcja specjalisty ds. międzykulturowych i językowych wymaga dużych zdolności adaptacyjnych, zdolności do rozumienia różnorodnych i często złożonych problemów oraz do szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności, a także umiejętności skutecznej komunikacji. Kandydaci muszą być w stanie regularnie pracować intensywnie, zarówno indywidualnie, jak i w zespole, w wielokulturowym środowisku pracy. Przez cały czas trwania kariery powinni dbać o swój rozwój zawodowy.

 

Warunki przyjęcia

 1. Warunki dopuszczalności

W dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, musisz spełniać następujące warunki:

     a) Warunki ogólne

Zgodnie z art. 28 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej musisz:

–          posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;

–          korzystać z pełni praw obywatelskich;

–          mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej;

–          gwarantować etyczną postawę niezbędną do pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

 

     b) Warunki szczególne

     i) Wymagane tytuły i dyplomy

wykształcenie odpowiadające ukończonym studiom uniwersyteckim, trwającym w normalnym trybie co najmniej trzy lata, potwierdzone dyplomem; 

Możesz to także sprawdzić w załączniku I do Przewodnika dla kandydatów biorących udział w konkursach organizowanych przez Parlament Europejski.

 

     ii) Znajomość języków

Musisz biegle posługiwać się przynajmniej trzema językami urzędowymi Unii Europejskiej. W niniejszym ogłoszeniu o konkursie języki sklasyfikowano następująco:

 • język 1: język główny wybrany spośród dziesięciu języków konkursu (hiszpański, duński, niemiecki, estoński, grecki, irlandzki, włoski, niderlandzki, portugalski i fiński) – znajomość biegła (poziom języka ojczystego);
 • język 2: angielski lub francuski (znajomość dogłębna);
 • język 3: jeden z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej (znajomość dogłębna); język 3 musi być językiem innym niż języki 1 i 2.

Języki wybrane do celów niniejszego konkursu zostały określone zgodnie z interesem służby. W istocie, stanowisko specjalisty ds. międzykulturowych i językowych wymaga specjalnych kwalifikacji z powodu charakteru obowiązków, o których mowa w pkt A.2 niniejszego ogłoszenia o konkursie.

W związku z tym, aby należycie wykonywać obowiązki i zapewnić właściwe funkcjonowanie DG TRAD, zatrudnione osoby muszą być w stanie skutecznie pracować i porozumiewać się w trzech językach.

Języki francuski i angielski to języki najczęściej używane w komunikacji wewnętrznej w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych oraz w komunikacji z innymi dyrekcjami generalnymi i organami politycznymi Parlamentu Europejskiego. W związku z tym, aby należycie wykonywać zadania i zapewnić właściwe funkcjonowanie służby, zatrudnione osoby muszą być w stanie skutecznie pracować i porozumiewać się w co najmniej jednym z tych dwóch języków.

Angielski i francuski to główne języki źródłowe dokumentów do tłumaczenia: angielski stanowi 75 % dokumentów do tłumaczenia, francuski – 15 %, a pozostałe języki razem – 10 %.

 

     iii) Wymagane doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane, ale doświadczenie zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem tego ogłoszenia o konkursie jest atutem.

 

Dopuszczenie do procedury selekcji

B. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. etap selekcji wstępnej:

       a) kwestionariusz wielokrotnego wyboru

       b) ocena umiejętności

 

 1. etap egzaminów.

 

 1. Etap selekcji wstępnej

     a) Kwestionariusz wielokrotnego wyboru

Otrzymasz zaproszenie do wypełnienia testu selekcji wstępnej w języku 2 (angielski lub francuski).

Test selekcji wstępnej w formie kwestionariusza wielokrotnego wyboru będzie zawierał maksymalnie 40 pytań mających na celu ocenę zdolności kandydatów do identyfikowania wartości Unii Europejskiej i roli Parlamentu Europejskiego. W stosownym czasie przed terminem testów kandydaci otrzymają przykładowe pytania testowe.

Test będzie trwał maksymalnie 80 minut i będzie przebiegał online z użyciem komputera.

 

     b) Ocena umiejętności

Należy wypełnić formularz oceny umiejętności załączony do przewodnika dla kandydatów (załącznik III) i załączyć go do elektronicznego formularza zgłoszenia.

Jeżeli:

– spełniasz warunki ogólne i warunki szczególne dopuszczenia (pkt A.3),

– złożyłeś wniosek zgodnie z wymogami i w przewidzianym terminie (pkt C),

– znajdujesz się wśród kandydatów z najlepszym wynikiem kwestionariusza wielokrotnego wyboru (do tego celu komisja konkursowa uwzględni 150 kandydatów z danego języka, którzy uzyskali najlepsze wyniki w tym teście; w stosownym przypadku komisja konkursowa uwzględni bez ograniczeń liczbowych wszystkich kandydatów, którzy uzyskali jednakowe wyniki),

komisja konkursowa oceni odpowiedzi udzielone w formularzu oceny umiejętności i dopuści 50 najlepszych kandydatów z danego języka do egzaminów pisemnych. Komisja konkursowa może podjąć decyzję o zastosowaniu współczynnika ważenia do poszczególnych kryteriów i pomnożeniu każdego kryterium przez ten współczynnik. Oceny zostaną zsumowane, aby wyłonić kandydatów, których profil najlepiej odpowiada zadaniom do wykonania.

Aby wyłonić 50 najlepszych kandydatów dopuszczonych do egzaminów pisemnych, komisja konkursowa oprze się wyłącznie na odpowiedziach udzielonych w formularzu oceny umiejętności.  

 

Ocena kwalifikacji

 

 

Egzaminy

2          Egzaminy

Egzaminy z tłumaczenia pisemnego i adaptacji

     a)     Tłumaczenie tekstu związanego z działalnością ustawodawczą Parlamentu Europejskiego z języka 2 na język 1.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut na tekst liczący maksymalnie 450 słów.

Ocena: od 0 do 40 punktów – wymagane minimum: 20/40

Prace b) i c) kandydatów, którzy nie uzyskali minimalnej oceny z tego egzaminu, nie będą sprawdzane.

 

     b)     Tłumaczenie przemówienia lub komunikatu przeznaczonego dla obywateli z języka 3 na język 1.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut na tekst liczący maksymalnie 450 słów.

Ocena: od 0 do 40 punktów – wymagane minimum: 20/40

Praca c) kandydatów, którzy nie uzyskali minimalnej oceny z tego egzaminu, nie będzie sprawdzana.

 

     c)      Adaptacja tekstu na przystępny język: zredagowanie – na podstawie złożonego dokumentu w języku 2 – nowego tekstu w języku 1, odzwierciedlającego pierwotną treść w stylu i rejestrze, które są dostosowane tak, aby zasadnicze wątki były jasne dla obywateli.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 60 minut

Ocena: od 0 do 40 punktów – wymagane minimum: 20/40

Egzaminy odbędą się online z użyciem komputera.

Na egzaminy ustne zostanie zaproszonych 20 kandydatów z każdego języka, którzy otrzymają największą liczbę punktów na egzaminach pisemnych, pod warunkiem uzyskania przez nich wymaganej oceny minimalnej z każdego egzaminu.

 

Egzaminy ustne

     d)     Rozmowa z komisją konkursową w języku 1 i 2, umożliwiająca ocenę – przy uwzględnieniu ogółu elementów znajdujących się w dokumentacji – czy posiadasz zdolności do wykonywania zadań opisanych w części „Opis obowiązków” w jednej z instytucji europejskich. Komisja konkursowa może podjąć decyzję o sprawdzeniu posiadanej przez ciebie znajomości innych języków urzędowych wymienionych w formularzu zgłoszenia.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 punktów – wymagane minimum: 20/40

 

     e)    Dyskusja w grupie lub gra fabularna w języku 2, umożliwiająca komisji konkursowej ocenę twoich zdolności adaptacyjnych, gotowości do negocjacji, zmysłu podejmowania decyzji, a także zachowania w grupie.

Czas trwania dyskusji w grupie zostanie określony przez komisję konkursową w zależności od ostatecznego składu grup.

Maksymalny czas trwania gry fabularnej wynosi 25 minut.

Ocena: od 0 do 20 punktów – wymagane minimum: 10/20

 

Możliwy jest zdalny przebieg tych egzaminów.

W stosownym czasie otrzymasz instrukcje dotyczące egzaminów pisemnych i ustnych. Egzaminy odbędą się określonego dnia i w określonych przedziałach czasowych. Jeżeli nie odpowiesz na wezwanie, nie będziesz dostępny pocztą elektroniczną lub nie stawisz się na któryś z egzaminów, zostaniesz zdyskwalifikowany. Musisz dokładnie zastosować się do podanych instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji lub zachowanie niezgodne z instrukcjami spowoduje natychmiastową dyskwalifikację.

 

Lista osób zakwalifikowanych

 1. Umieszczenie na liście rezerwowej

Po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających przedstawionych przez kandydatów komisja konkursowa sporządzi dla każdego języka listę rezerwową kandydatów, którzy uzyskali najlepsze oceny ogólne na egzaminach pisemnych i ustnych; maksymalna liczba laureatów określona jest w pkt A.1 „Uwagi ogólne”. Nazwiska zostaną umieszczone w kolejności alfabetycznej.

Ważność listy rezerwowej wygaśnie 31 grudnia 2025 r.  Organ powołujący będzie mógł przedłużyć jej ważność.

Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o uzyskanych wynikach, a lista rezerwowa zostanie opublikowana na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego.

Jeżeli otrzymasz ofertę pracy, musisz przedstawić oryginały wszystkich wymaganych dokumentów do wglądu, w szczególności dyplomów i świadectw pracy.

Umieszczenie na liście rezerwowej nie oznacza ani prawa, ani gwarancji zatrudnienia.

 

Składanie kandydatur

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

Kandydaturę złóż za pośrednictwem platformy Apply4EP.

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/pl_PL

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia uważnie przeczytaj Przewodnik dla kandydatów biorących udział w konkursach organizowanych przez Parlament Europejski i załącz odpowiednie dokumenty potwierdzające.

Termin składania kandydatur

Termin składania kandydatur upływa

10 czerwca 2021 r. o godz. 17.30 (czas luksemburski).

Po zatwierdzeniu kandydatury otrzymasz wysłane automatycznie potwierdzenie odbioru.