This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

INTERKULTURNI JEZIČNI STRUČNJAK - PE/260/2021 (AD5) M/F

Mjesto : Luksemburg
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 10/06/2021 17:30
Služba : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : Concours PE/AD/260/2021 (AD5)
Vodič za kandidate :

Opći podaci

Molimo vas da prije slanja prijave pažljivo pročitate Vodič za kandidate priložen ovom natječaju. Vodič je sastavni dio natječaja i u njemu se objašnjavaju pravila postupka i način prijave.

 

SADRŽAJ

 1. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI
 2. POSTUPAK
 3. PRIJAVE

PRILOG:           VODIČ ZA KANDIDATE U NATJEČAJIMA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

 1. Opće napomene

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije, Europski parlament odlučio je pokrenuti opći natječaj (AD 5) u Glavnoj upravi za pismeno prevođenje.

Traženi profil je interkulturni jezični stručnjak za sljedeće jezike:

 1. španjolski jezik                (10 uspješnih kandidata)
 2. danski jezik                      (10 uspješnih kandidata)
 3. njemački jezik                  (10 uspješnih kandidata)
 4. estonski jezik                   (10 uspješnih kandidata)
 5. grčki jezik                        (10 uspješnih kandidata)
 6. irski jezik                         (10 uspješnih kandidata)
 7. talijanski jezik                  (10 uspješnih kandidata)
 8. nizozemski jezik              (10 uspješnih kandidata)
 9. portugalski jezik              (10 uspješnih kandidata)
 10. finski jezik                       (10 uspješnih kandidata)

Ovaj natječaj obuhvaća 10 jezika, a kandidati se mogu prijaviti samo za jedan od njih. Jezik za koji se prijavljuju moraju odabrati u trenutku prijave putem interneta i nakon potvrđivanja svoje elektroničke prijave više ga ne mogu mijenjati.

Radno mjesto odgovara platnom razredu AD 5, prvom stupnju, s osnovnom mjesečnom plaćom od 4 917,29 EUR. Plaća podliježe porezu Zajednice i ostalim odbicima predviđenima Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije. Na plaću se ne obračunava nacionalni porez. Stupanj unutar platnog razreda uspješnih kandidata može se prilagoditi ovisno o njihovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu se plaću pod određenim uvjetima isplaćuju i dodaci.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju roda, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

 

Vrsta dužnosti

 1. Opis posla

Glavna uprava za pismeno prevođenje (DG TRAD) pruža usluge pismenog prevođenja Europskom parlamentu kako bi se omogućila komunikacija u svim oblicima (na papiru i elektronički) na svim službenim jezicima Europske unije.

Zadaće DG TRAD-a su sljedeće:

 • jamčenje dostupnosti svih dokumenata koji se odnose na ulogu Parlamenta kao suzakonodavca i kao jednog od dvaju ogranaka proračunskog tijela na svim službenim ili radnim jezicima kako bi se osigurala legitimnost i transparentnost zakonodavnog i proračunskog postupka Unije;
 • omogućavanje Parlamentu da ispunjava svoje obveze koje proizlaze iz politike višejezičnosti, čiji je cilj zajamčiti jednako postupanje sa svim jezicima te omogućiti svim građanima EU-a komunikaciju s institucijama i pristup njihovim dokumentima na vlastitom jeziku;
 • pojednostavljivanje tekstova i njihova veća čitljivost zahvaljujući jasnom jeziku, na temelju čega će Parlament postati pristupačniji građanima, između ostalog, upotrebom novih formata, prilagođenih načinima čitanja u budućnosti;
 • pružanje svih navedenih usluga uz najveću razinu učinkovitosti.

Cilj DG TRAD-a izgraditi je mostove između različitih jezika i kultura te promicati održivu višejezičnost, ključnu sastavnicu europskog ideala demokracije.

Interkulturni jezični stručnjaci zaposleni su u Luxembourgu te na svome materinjem jeziku olakšavaju komunikaciju između Europskog parlamenta i šire javnosti. Koriste se jasnim jezikom u svim aspektima svojeg rada i pritom vode računa o kulturnom kontekstu predmetne zemlje ili zemalja. Isto tako, prevode i lokaliziraju sadržaje namijenjene čitanju, slušanju i gledanju, redigiraju prijevode svojih kolega, a autorima nezakonodavnih dokumenata pružaju pomoć pri sastavljanju tekstova kao i usluge njihove redakture. U opis njihova posla ubraja se i prilagodba sadržaja na njihovu materinjem jeziku. S obzirom na to interkulturni jezični stručnjaci blisko surađuju s kolegama iz drugih odjela u DG TRAD-u te da su u povremenom kontaktu s naručiteljskim službama, iznimno je važno da imaju snažan timski duh i izražene međuljudske vještine.

Zadaće interkulturnih jezičnih stručnjaka su sljedeće:

 • olakšavanje komunikacije s građanima na njihovu materinjem jeziku korištenjem jasnog jezika;
 • prevođenje, prilagodba, transkreacija i redaktura svih vrsta sadržaja na njihovu materinjem jeziku;
 • prevođenje s najmanje dva druga službena jezika Unije u vidu jezičnog i međukulturalnog posredovanja (npr. podslovljavanje, jezična prilagodba audiovizualnog sadržaja, podcasta ili internetskih stranica);
 • pomoć pri sastavljanju nezakonodavnih dokumenata;
 • doprinos u području osposobljavanja, sudjelovanje u terminološkom radu i u razvoju informatičkih i komunikacijskih alata;
 • održavanje redovitih kontakta s naručiteljskim službama;
 • sudjelovanje u postupcima osiguravanja i kontrole kvalitete te pridržavanje dobrih praksi kako bi se zajamčila visoka kvaliteta sadržaja kreiranog u DG TRAD-u.

Teme o kojima je riječ u tekstovima često su složene i uglavnom se odnose na politička, pravna, gospodarska, financijska, znanstvena ili tehnička pitanja iz svih područja djelovanja Europske unije.

Provedba tih zadaća podrazumijeva intenzivno korištenje posebnim informatičkim i drugim povezanim alatima. U dužnosti se ubraja i jezično i međukulturno posredovanje u vidu prevođenja audiovizualnih sadržaja i podslovljavanja.

Radno mjesto interkulturnog jezičnog stručnjaka zahtijeva istančan osjećaj za prilagodbu, sposobnost razumijevanja često složenih problema različite naravi, brzog reagiranja na promjene u okolnostima i uspješnog komuniciranja. Kandidati moraju biti u stanju redovito raditi velikim intenzitetom, samostalno i unutar tima te u multikulturnom radnom okruženju. Naposljetku, od kandidata se očekuje da se tijekom cijele karijere kontinuirano stručno usavršavaju.

 

Uvjeti prihvata

 1. Uvjeti

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) Opći uvjeti

U skladu s člankom 28. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije kandidati moraju:

–          biti državljani jedne od država članica Europske unije,

–          uživati sva građanska prava,

–          ispunjavati sve zakonske obveze povezane sa služenjem vojnog roka,

–          ispunjavati moralne standarde potrebne za obavljanje predviđenih dužnosti.

 

b) Posebni uvjeti

i) Potrebne kvalifikacije i diplome

Stupanj obrazovanja koji odgovara cjelokupnom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine, po završetku kojega se stječe diploma.

Dodatne informacije navedene su u Prilogu I. Vodiču za kandidate u natječajima koje organizira Europski parlament.

ii) Znanje jezika

Kandidati moraju znati najmanje tri službena jezika Europske unije. U ovom natječaju koristi se sljedeća podjela jezika:

 • jezik 1: glavni jezik, jedan od deset jezika ovog natječaja (španjolski, danski, njemački, estonski, grčki, irski, talijanski, nizozemski, portugalski i finski), savršeno znanje na razini materinjeg jezika;
 • jezik 2: engleski ili francuski, izvrsno znanje;
 • jezik 3: jedan od 24 službena jezika Europske unije, izvrsno znanje, jezik 3 mora biti različit od jezikâ 1 i 2.

Izbor jezikâ u ovom natječaju utvrđen je u skladu s interesima službe. Naime, za radno mjesto interkulturnog jezičnog stručnjaka potrebne su posebne kvalifikacije zbog opisa posla, kako je navedeno u točki A.2. ovog natječaja.

Stoga, u cilju obavljanja svojih dužnosti i neometanog rada službe DG TRAD-a, osobe koje će se zaposliti moraju biti u stanju raditi i učinkovito komunicirati na tri jezika.

Konkretnije, u internoj komunikaciji Glavne uprave za pismeno prevođenje te u komunikaciji s drugim glavnim upravama i političkim tijelima Europskog parlamenta najčešće se upotrebljavaju francuski i engleski jezik. Osobe koje će se zaposliti stoga moraju biti u stanju raditi i učinkovito komunicirati na barem jednome od tih dvaju jezika kako bi mogle obavljati svoje dužnosti i jamčiti neometan rad službe.

Engleski i francuski glavni su izvorni jezici dokumenata koji se prevode: 75 % dokumenata prevodi se s engleskog, 15 % s francuskog i 10 % s ostalih jezika.

 

iii) Potrebno radno iskustvo

 Prethodno radno iskustvo nije potrebno. Međutim, svako radno iskustvo iz područja na koje se odnosi ovaj natječaj smatra se prednošću.

 

Prihvaćanje prijava i uključivanje u selekcijski postupak

B. POSTUPAK

Natječaj je podijeljen u dva dijela:

 1. predselekcija:

      a) upitnik s višestrukim izborom odgovora

      b) probir talenata

 1. testiranja

 

 1. Predselekcija

 a) Upitnik s višestrukim izborom odgovora

Kandidati će biti pozvani na predselekcijski test na jeziku 2 (engleski ili francuski).

Predselekcijski test je upitnik s višestrukim izborom odgovora i sadržavat će maksimalno 40 pitanja kojima će se ocjenjivati sposobnost kandidata da identificiraju vrijednosti Europske unije i ulogu Europskog parlamenta. Kandidatima će se pravodobno prije datuma testiranja poslati primjeri tipova pitanja s višestrukim izborom odgovora.

Maksimalno trajanje testa je 80 minuta, rješavat će se na računalu i organizirati na daljinu.

 

b) Probir talenata

Kandidati moraju ispuniti probir talenata, koji se nalazi u prilogu Vodiču za kandidate (Prilog III.), te ga priložiti svojoj elektroničkoj prijavi.

Ako kandidati:

– ispunjavaju opće i posebne uvjete (točka A.3.),

– podnijeli su prijavu u skladu s odredbama i u zadanom roku (točka C),

– ostvarili su visoke rezultate na upitniku s višestrukim izborom odgovora (u tu svrhu povjerenstvo za odabir uzet će u obzir 150 kandidata s najvišim brojem bodova na tom testu; u slučaju da više kandidata dijeli isti broj bodova, povjerenstvo će ih sve uključiti bez ograničenja broja),

povjerenstvo za odabir ocijenit će njihove odgovore iz probira talenata i 50 najboljih kandidata po jeziku pozvati na pismene testove. Povjerenstvo za odabir može odlučiti ponderirati različite kriterije koje ocjenjuje i bodove za pojedine kriterije uvećati za faktor ponderiranja. Bodovi se zbrajaju kako bi se utvrdili kandidati čiji profil najbolje odgovara dužnostima koje će se obavljati.

Pri odabiru 50 najboljih kandidata po jeziku koji će se pozvati na pismene testove, povjerenstvo za odabir svoju ocjenu temelji isključivo na odgovorima navedenima u probiru talenata.

 

Testiranja

 1. Testiranja

Test iz prevođenja i prilagodbe tekstova

a) Prijevod teksta iz područja zakonodavnih aktivnosti Europskog parlamenta s jezika 2 na jezik 1.

Maksimalno trajanje testa: 90 minuta, za tekst od maksimalno 450 riječi

Bodovanje: od 0 do 40 bodova – minimalni broj bodova za prolaz: 20/40

Testovi b) i c) kandidata koji nisu postigli minimalan broj bodova na ovom testu neće se ispravljati.

 

b) Prijevod govora ili obavijesti namijenjene građanima s jezika 3 na jezik 1.

Maksimalno trajanje testa: 90 minuta, za tekst od maksimalno 450 riječi

Bodovanje: od 0 do 40 bodova – minimalni broj bodova za prolaz: 20/40

Test c) kandidata koji nisu postigli minimalan broj bodova na ovom testu neće se ispravljati.

 

c) Prilagodba teksta korištenjem jasnog jezika: na temelju složenog dokumenta na jeziku 2 sastaviti novi tekst na jeziku 1 koji odražava sadržaj izvornika koristeći prilagođeni stil i registar kako bi osnovne ideje bile jasne građanima.

Maksimalno trajanje testa: 60 minuta

Bodovanje: od 0 do 40 bodova – minimalni broj bodova za prolaz: 20/40

 

Ovi će se testovi pisati na računalu i organizirati na daljinu.

Na usmeno testiranje bit će pozvano 20 kandidata za svaki jezik s najvećim brojem bodova na pismenim testovima, pod uvjetom da su na svakom testu ostvarili minimalni broj bodova za prolaz.

 

Usmeno testiranje

d) Razgovor s povjerenstvom za odabir na jezicima 1 i 2 na temelju kojega se, uz vođenje računa o svim informacijama iz prijavnice, ocjenjuje sposobnost kandidata za obavljanje zadaća opisanih u odjeljku „Opis posla” u europskoj instituciji. Povjerenstvo za odabir može odlučiti provjeriti znanje drugih službenih jezika koje su kandidati naveli u prijavi.

Maksimalno trajanje testa: 45 minuta

Bodovanje: od 0 do 40 bodova – minimalni broj bodova za prolaz: 20/40

 

e) Grupna rasprava ili vježba (igra uloga) na jeziku 2 na temelju koje povjerenstvo za odabir ocjenjuje sposobnost prilagođavanja, pregovaranja i donošenja odluka te ponašanje kandidata u grupi.

Trajanje grupne rasprave odredit će povjerenstvo za odabir ovisno o konačnom sastavu grupa.

Maksimalno trajanje grupne vježbe (igre uloga) je 25 minuta.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova – minimalni broj bodova za prolaz: 10/20

 

Ovi testovi mogu se organizirati na daljinu.

Upute u vezi s pismenim i usmenim testiranjima bit će poslane na vrijeme. Testiranja će se održavati na točno određeni dan i u točno određeno vrijeme. Ako se ne odazovete pozivu, nije vas moguće kontaktirati elektroničkom poštom ili se ne pojavite na jednom od testiranja, bit ćete diskvalificirani. Potrebno je točno slijediti poslane upute. U slučaju nepoštovanja uputa ili ponašanja koje nije u skladu s njima bit ćete odmah diskvalificirani.

 

Lista uspješnih kandidata

 1. Rezervna lista

Nakon provjere popratnih dokumenata kandidata, povjerenstvo za odabir za svaki jezik sastavlja rezervnu listu prihvatljivih kandidata s najvećim ukupnim brojem bodova na pismenim i usmenim testiranjima, s maksimalnim brojem kandidata po jeziku kako je navedeno u točki A.1. „Opće napomene”. Imena kandidata bit će navedena abecednim redom.

Valjanost rezervne liste istječe 31. prosinca 2025., ali se može produžiti odlukom tijela za imenovanja.

Kandidati će o svojim rezultatima biti obaviješteni pojedinačno, a rezervna lista bit će objavljena na službenim internetskim stranicama Europskog parlamenta.

Od uspješnih kandidata kojima se ponudi zaposlenje radi provjere se zahtijeva da predoče izvorne primjerke svih traženih dokumenata, posebice diploma i potvrda o radu.

Uvrštavanje na rezervnu listu nije jamstvo da će se kandidatima radno mjesto zaista i ponuditi.

 

Podnošenje prijava

C. PRIJAVE

Prijaviti se možete na platformi Apply4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hr_HR

Kandidati se mole da prije ispunjavanja prijavnice pažljivo pročitaju Vodič za kandidate u natječajima koje organizira Europski parlament te da podnesu sve relevantne popratne dokumente.

Rok za prijavu

Rok za prijavu je

10. lipnja 2021. u 17:30 po luksemburškom vremenu.

Nakon što potvrdite svoju prijavu, dobit ćete automatsku potvrdu o primitku.

Kandidati se mole da NE ZOVU TELEFONOM kako bi se raspitali o vremenskom rasporedu postupka.