This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

MEZIKULTURNÍ A JAZYKOVÝ ODBORNÍK - PE/260/2021 (AD5) M/F

Místo : Lucembursk
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 10/06/2021 17:30
Útvar : 09-Direction Générale de la traduction
Značka : Concours PE/AD/260/2021 (AD5)
Pokyny pro uchazeče :

Obecné informace

Před podáním přihlášky si prosím pečlivě přečtěte pokyny pro uchazeče přiložené k tomuto oznámení o výběrovém řízení. Tyto pokyny jsou nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení a pomohou vám porozumět pravidlům upravujícím postupy a způsoby přihlašování.

 

OBSAH

 1. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY PŘIJETÍ
 2. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
 3. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

PŘÍLOHA:        POKYNY PRO UCHAZEČE VE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH POŘÁDANÝCH EVROPSKÝM PARLAMENTEM

 

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY PŘIJETÍ

 1. Obecné informace

Evropský parlament se v souladu s čl. 29 odst. 1 služebního řádu úředníků Evropské unie rozhodl vyhlásit otevřené výběrové řízení (pro platovou třídu AD 5) na generálním ředitelství pro překlad.

Hledaným profilem jsou mezikulturní a jazykoví odborníci pro tyto jazyky:

 1:  španělština                                   (10 úspěšných uchazečů)

 2:  dánština                                        (10 úspěšných uchazečů)

 3:  němčina                                        (10 úspěšných uchazečů)

 4:  estonština                                     (10 úspěšných uchazečů)

 5:  řečtina                                          (10 úspěšných uchazečů)

 6:  irština                                           (10 úspěšných uchazečů)

 7:  italština                                        (10 úspěšných uchazečů)

 8:  nizozemština                                (10 úspěšných uchazečů)

 9:  portugalština                                (10 úspěšných uchazečů)

10: finština                                         (10 úspěšných uchazečů)

Toto oznámení o výběrovém řízení zahrnuje 10 jazyků. Můžete se do něj přihlásit pouze pro jeden z nich. Výběr jazyka musíte provést při vyplňování přihlášky online a po podání elektronické přihlášky již nebude možné vybraný jazyk změnit.

Nábor proběhne do platové třídy AD 5 stupně 1, v níž základní plat činí 4 917,29 EUR měsíčně. Ze základního platu se odvádí daň Společenství a další srážky podle podmínek služebního řádu úředníků Evropské unie. Nepodléhá zdanění členských států. Stupeň, do něhož budou úspěšní uchazeči přijati, může být nicméně upraven v závislosti na jejich praxi. Vedle základního platu lze za jistých podmínek pobírat i některé příspěvky.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace na základě genderu, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických či jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

 

Pracovní náplň

 1. Pracovní náplň

 Generální ředitelství pro překlad (GŘ TRAD) poskytuje překladatelské služby, které Evropskému parlamentu umožňují komunikovat ve všech formátech, v papírové podobě nebo elektronicky, ve všech úředních jazycích Evropské unie

GŘ TRAD plní tyto úkoly:

 • zajišťuje, aby všechny dokumenty, jež Parlament potřebuje, aby mohl plnit svou úlohu spolutvůrce právních předpisů a jednoho z rozpočtových orgánů, byly k dispozici ve všech úředních nebo pracovních jazycích, a byla tak zajištěna legitimita a transparentnost legislativního a rozpočtového procesu Unie;
 • umožňuje Parlamentu plnit závazky, které mu ukládá politika mnohojazyčnosti, jejímž cílem je zajistit rovnocenné zacházení s jazyky a umožnit všem občanům Unie komunikovat s orgány a institucemi a mít přitom k dispozici jejich dokumenty ve vlastním jazyce;
 • díky srozumitelné formulaci zjednodušuje a vyjasňuje texty, aby se tak Parlament stal přístupnějším a vstřícnějším k občanům, včetně využívání nových formátů odpovídajících budoucím čtenářům;
 • snaží se o co nejvyšší efektivitu poskytovaných služeb.

Posláním GŘ TRAD je budovat mosty mezi různými jazyky a kulturami a podporovat udržitelnou mnohojazyčnost jako základní složku evropského demokratického ideálu.

Mezikulturní a jazykoví odborníci usnadňují komunikaci mezi Evropským parlamentem a širokou veřejností v jejich rodném jazyce. Místem výkonu práce je Lucemburk. Ve všech aspektech své práce musí tito odborníci používat snadno srozumitelný jazyk a přihlížet ke kulturnímu kontextu dotčené země či zemí. Překládají a lokalizují jazykové obsahy určené ke čtení, k poslechu a zhlédnutí, revidují práci svých kolegů a pomáhají autorům nelegislativních dokumentů s redakcí a korekturou. Rovněž upravují obsah ve svém rodném jazyce. Práce mezikulturních a jazykových odborníků vyžaduje dobrého týmového ducha a kvalitní mezilidské dovednosti, neboť tito odborníci úzce spolupracují s kolegy z dalších oddělení GŘ TRAD a příležitostně jsou rovněž v kontaktu se zadávacími odděleními.

Mezikulturní a jazykoví odborníci plní tyto úkoly:

 • umožňují komunikaci s občany jasnou a srozumitelnou formou ve svém rodném jazyce;
 • překládají a převádějí všechny typy obsahu do svého rodného jazyka, upravují a revidují je;
 • pracují přinejmenším ve dvou dalších úředních jazycích Evropské unie v oblasti jazykové a mezikulturní mediace (například tvorba titulků, jazyková úprava audiovizuálních obsahů, podcastů nebo internetových stránek);
 • pomáhají při redakci nelegislativních dokumentů;
 • přispívají k činnostem odborné přípravy, terminologické práci a rozvoji nástrojů IKT;
 • udržují pravidelné kontakty se zadávacími odděleními;
 • přispívají k procesu zajišťování kvality a její kontroly a dbají na dodržování osvědčených postupů, aby byla zajištěna vynikající kvalita jazykových obsahů, jež GŘ TRAD vytváří.

Příslušná látka je často složitá a týká se obvykle politických, právních, ekonomických, finančních, vědeckých nebo technických témat pokrývajících všechny oblasti činnosti Evropské unie.

Pro plnění těchto úkolů je nezbytné intenzivně využívat specifické IT a související nástroje. Činnost zahrnuje rovněž jazykovou a mezikulturní mediaci při překladu audiovizuálních obsahů a tvorbě titulků.

Práce mezikulturního a jazykového odborníka vyžaduje výbornou schopnost adaptace i schopnost porozumět podstatě rozmanitých a často složitých problémů, rychle reagovat na změny okolností a účinně komunikovat. Uchazeči musí být schopni pravidelně podávat intenzivní pracovní výkony v multikulturním pracovním prostředí, a to nezávisle i v týmu. Během celé své pracovní kariéry usilují rovněž o odborný růst.

 

Podmínky pro přijetí

 1. Podmínky účasti

V poslední den lhůty pro podání přihlášek musíte splňovat následující podmínky:

a) Všeobecné podmínky

 V souladu s článkem 28 služebního řádu úředníků Evropské unie musíte:

–          být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,

–          požívat svých občanských práv,

–          mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,

–          předložit záruky bezúhonnosti vyžadované pro výkon výše uvedených pracovních činností.

 

b) Zvláštní podmínky

 i) Kvalifikační předpoklady

dokončené studium na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání, je-li obvyklá délka tohoto studia nejméně tři roky, osvědčené diplomem, 

Viz příloha I k pokynům pro uchazeče ve výběrových řízeních pořádaných Evropským parlamentem.

ii) Jazykové znalosti

Musíte ovládat alespoň tři úřední jazyky Evropské unie. V tomto oznámení o výběrovém řízení na jazyky odkazujeme takto:

 • jazyk 1: hlavní jazyk, který je jedním z jazyků tohoto výběrového řízení (španělština, dánština, němčina, řečtina, estonština, irština, italština, nizozemština, portugalština a finština), dokonalá znalost na úrovni rodného jazyka;
 • jazyk 2: angličtina nebo francouzština, důkladná znalost;
 • jazyk 3: jeden z 24 úředních jazyků Evropské unie, důkladná znalost; jazyk 3 musí být jiný než jazyky 1 a 2;

Možnosti výběru jazyka jsou v tomto výběrovém řízení vymezeny v souladu se služebním zájmem. Pracovní náplň mezikulturních a jazykových odborníků popsaná v části A bodu 2 tohoto oznámení o výběrovém řízení totiž vyžaduje zvláštní dovednosti.

Aby mohli vybraní uchazeči vykonávat svěřené úkoly a zajišťovat řádné fungování příslušného oddělení GŘ TRAD, musí být schopni efektivně pracovat a komunikovat ve třech jazycích.

 Konkrétně jsou angličtina a francouzština jazyky, které jsou nejčastěji využívány v interní komunikaci generálního ředitelství pro překlad a na dalších generálních ředitelstvích, jakož i v politických orgánech Evropského parlamentu. Aby mohli vybraní uchazeči vykonávat svěřené úkoly a zajišťovat řádné fungování příslušného oddělení, musí být schopni efektivně pracovat a komunikovat v alespoň jednom z těchto dvou jazyků.

 Angličtina a francouzština jsou totiž hlavními zdrojovými jazyky dokumentů určených k překladu: v angličtině je vypracováno 75 % dokumentů, ve francouzštině 15 % a v ostatních jazycích 10 % textů.

iii)     Požadovaná odborná praxe

Není požadována žádná praxe. Veškerá odborná praxe získaná v oblasti, na niž se zaměřuje toto výběrové řízení, však představuje výhodu.

 

Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

B. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výběrové řízení má dvě fáze:

 1. předběžný výběr:

      a) test s otázkami s možností výběru z několika odpovědí

      b) hodnocení předpokladů

 1. zkoušky

 

 1. Předběžný výběr

 a) Test ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí

 Uchazeči budou pozváni k testu v rámci předběžného výběru v jazyce 2 (angličtině nebo francouzštině).

Tento test s otázkami s možností výběru z několika odpovědí  v rámci předběžného výběru se skládá z nejvýše 40 otázek zaměřených na hodnocení schopností uchazečů v souvislosti s hodnotami Evropské unie a úlohou Evropského parlamentu. Uchazeči obdrží příklady typu otázek v tomto testu v dostatečném časovém předstihu před datem konání testu.

Trvání tohoto testu bude nejvýše 80 minut a test se bude konat on-line na počítači.

 

b) Hodnocení předpokladů

Uchazeči musí vyplnit formulář „Hodnocení předpokladů“, jenž je uveden v příloze III pokynů pro uchazeče, a připojit jej ke své elektronické přihlášce.

Pokud:

– splňujete všeobecné a zvláštní  podmínky účasti (bod A.3),

– podali jste přihlášku podle daných požadavků a v požadované lhůtě (bod C),

– jste jedním z uchazečů s nejlepšími výsledky z testu ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí; výběrová komise za účelem určení těchto nejlepších uchazečů vezme v úvahu 150 uchazečů, kteří v tomto testu obdrží nejlepší hodnocení. V případě, že se na posledním postupujícím místě umístí více uchazečů se stejným počtem bodů, připustí výběrová komise do následovného hodnocení všechny tyto uchazeče,

výběrová komise vyhodnotí vaše odpovědi v „Hodnocení předpokladů“ a připustí 50 nejlepších uchazečů k písemným zkouškám.  Výběrová komise se může rozhodnout přidělit různým hodnotícím kritériím poměrné váhy a vynásobit počet bodů získaných za každé kritérium touto poměrnou vahou. Body jednotlivých uchazečů se sečtou, což umožní vybrat uchazeče, jejichž profil nejlépe odpovídá dané náplni práce.

Výběrová komise provede hodnocení výhradně na základě odpovědí v „hodnocení předpokladů“ a 50 nejlepších uchazečů pro každý jazyk připustí k písemným zkouškám.  

 

Zkoušky

2          Zkoušky

 Zkoušky z překladu a úpravy textů

a) Překlad textu, jehož téma souvisí s legislativní činností Evropského parlamentu, z jazyka 2 do jazyka 1.

Maximální délka zkoušky: 90 minut, maximálně 450 slov

Hodnocení: 0 až 40 bodů – požadované minimum: 20/40

Zkoušky b) a c) uchazečů, kteří v této zkoušce neobdrží minimální počet bodů, nebudou hodnoceny.

 

b) Překlad příspěvku nebo sdělení občanům z jazyka 3 do jazyka 1.

Maximální délka zkoušky: 90 minut, maximálně 450 slov

Hodnocení: 0 až 40 bodů – požadované minimum: 20/40

Zkouška c) uchazečů, kteří v této zkoušce neobdrží minimální počet bodů, nebude hodnocena.

 

c) Úprava textu do snadno srozumitelného jazyka: na základě dokumentu komplexní povahy v jazyce 2 vypracovat nový text v jazyce 1, který vyjádří původní obsah vhodným stylem a jazykovými prostředky tak, aby byly hlavní myšlenky občanům snadno srozumitelné.

Maximální délka zkoušky: 60 minut

Hodnocení: 0 až 40 bodů – požadované minimum: 20/40

 

Tyto zkoušky se budou konat on-line na počítači.

Pro každý jazyk bude 20 uchazečů, kteří získají nejvyšší počet bodů z písemných zkoušek, pozváno k ústním zkouškám, pokud obdrží u jednotlivých zkoušek alespoň minimální požadovaný počet bodů.

 

Ústní zkoušky

d) Pohovor s výběrovou komisí v jazycích 1 a 2, který komisi umožní posoudit s ohledem na všechny skutečnosti uvedené v přihlášce, vaši schopnost vykonávat v evropském orgánu úkoly popsané v bodu „Pracovní náplň“. Výběrová komise může rozhodnout, že posoudí vaši znalost dalších úředních jazyků uvedených v přihlášce.

Maximální délka zkoušky: 45 minut

Hodnocení: 0 až 40 bodů – požadované minimum: 20/40

 

e) Zkouška v podobě diskuse ve skupině nebo simulační hry v jazyce 2, která výběrové komisi umožní posoudit schopnost uchazeče přizpůsobit se, jeho vyjednávací schopnosti, schopnost rozhodovat a chování uchazeče ve skupině.

Délku zkoušky v podobě diskuse ve skupině stanoví výběrová komise podle konečného složení skupin.

Maximální délka zkoušky v podobě simulační hry je 25 minut.

Hodnocení: 0 až 20 bodů – požadované minimum: 10/20

 

Tyto zkoušky by se mohly konat distančně.

Pokyny k písemným a ústním zkouškám vám budou včas sděleny. Zkoušky se konají ve stanovený den a hodinu. Pokud uchazeč neodpoví na pozvánku, nelze jej kontaktovat e-mailovou poštou nebo se nedostaví ke zkoušce, bude vyřazen. Je třeba důsledně dodržovat zaslané pokyny. Nedodržení pokynů nebo postup v rozporu s pokyny povede k okamžitému vyřazení uchazeče.

 

Seznam vhodných uchazečů

 1. Zapsání do rezervního seznamu

Po ověření dokladů uchazečů sestaví výběrová komise pro každý jazyk rezervní seznam způsobilých uchazečů, kteří získali nejvyšší celkové bodové hodnocení z písemných a ústních zkoušek, s počtem úspěšných uchazečů stanoveným pro každý jazyk v bodě A.1 „Obecné informace“. Jména uchazečů budou v seznamu seřazena podle abecedy.

Platnost tohoto rezervního seznamu skončí dne 31. prosince 2025.  Může být prodloužena rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování.

Výsledky se oznámí jednotlivým uchazečům a rezervní seznam bude zveřejněn na internetové stránce Evropského parlamentu.

Bude-li Vám nabídnuto pracovní místo, musíte pro účely ověření předložit originály všech požadovaných dokladů, zejména diplomů a pracovních potvrzení.

Ze skutečnosti, že je uchazeč uveden na rezervním seznamu, nevyplývá žádný nárok nebo záruka, že bude zaměstnán.

 

Podání přihlášek

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku musíte předložit prostřednictvím platformy Apply4EP.

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/cs_CS

Předtím, než vyplníte přihlášku a připojíte příslušné doklady, přečtěte si pozorně pokyny pro uchazeče ve výběrových řízeních pořádaných Evropským parlamentem.

 Lhůta pro podání přihlášek

 Lhůta pro podání přihlášek je stanovena na

10. června 2021 v 17:30 hodin (lucemburského času).

Poté, co přihlášku potvrdíte, bude vám automaticky zasláno potvrzení o přijetí.

NETELEFONUJTE prosím ohledně harmonogramu řízení.