This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

SPRÅKHANDLÄGGARE MED KLARSPRÅKSINRIKTNING, ENGELSKA (AD 7) M/F

Ort : Bryssel ; Luxemburg
Publication end on external website : 19/04/2021 17:30
Enhet : 09-Direction Générale de la traduction
Referens : PE/255/S
Handledningen för sökande :

Allmänt

MEDDELANDE OM REKRYTERING PE/255/S

 

 

Språkhandläggare med klarspråksinriktning, engelska (AD 7)

 

 

 

 

 

Innan du ansöker bör du noggrant läsa den handledning för sökande som bifogas detta meddelande om rekrytering. Handledningen utgör en del av meddelandet om rekrytering och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för rekryteringen och anmälningsförfarandet.

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

 

A. BEFATTNINGSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV

 

 

B. FÖRFARANDETS GÅNG

 

 

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

 

BILAGA:        HANDLEDNING FÖR SÖKANDE TILL EUROPAPARLAMENTETS UTTAGNINGSFÖRFARANDEN

 

 

A. BEFATTNINGSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV

 

1. Allmänt

 

Europaparlamentet har beslutat att på grundval av artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen inleda förfarandet för tillsättning av fem tjänster som tjänstemän (AD 7) vid generaldirektoratet för översättning. Den profil som efterfrågas är språkhandläggare med klarspråksinriktning på engelska.

 

Tjänsten kräver specifika kvalifikationer vilka anges i avsnitt A.3 b i detta meddelande.

 

Sökande som anställs placeras i lönegrad AD 7 löneklass 1 och får en grundmånadslön på 6 294,84 euro. Lönen beskattas av gemenskaperna och omfattas av andra avdrag som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen. Lönen är befriad från alla nationella skatter. Löneklassen kan dock ändras i enlighet med den sökandes yrkeserfarenhet. Utöver denna grundlön kan, enligt särskilda villkor, vissa ersättningar tillkomma.

 

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

Arbetsuppgifter

2. Arbetsuppgifter

 

Generaldirektoratet för översättning (GD TRAD) tillhandahåller Europaparlamentet översättningstjänster för kommunikation i alla format, såväl i pappersformat som elektroniskt, på alla officiella EU-språk.

GD TRAD har följande uppdrag:

  • Se till att alla dokument som rör parlamentets roll som medlagstiftare och en av budgetmyndighetens två grenar finns tillgängliga på alla officiella språk eller arbetsspråk, i syfte att säkerställa legitimitet och transparens för unionens lagstiftnings- och budgetprocess.
  • Göra det möjligt för parlamentet att fullgöra sina åtaganden enligt flerspråkighetspolitiken, som syftar till att garantera en likvärdig behandling av språk och göra det möjligt för alla EU-medborgare att kommunicera med institutionerna och få tillgång till deras handlingar på sitt eget språk.
  • Göra texterna enklare och mer lättlästa med hjälp av klarspråk och göra parlamentet mer engagerande och mer tillgängligt för allmänheten, bland annat genom användning av nya format som motsvarar nya sätt att ta till sig text i framtiden.
  • Se till att alla dessa tjänster tillhandahålls så effektivt som möjligt.

 

GD TRAD:s mål är att bygga broar mellan olika språk och kulturer och att arbeta för en varaktig flerspråkighet, som är en viktig del av den europeiska demokratin.

 

Tjänstgöringen kommer att vara förlagd till Luxemburg och Bryssel. Som språkhandläggare med klarspråksinriktning ansvarar du för att underlätta kommunikationen med allmänheten, redigera texter, göra anpassningar, skriva sammanfattningar och granska alla typer av innehåll inom fastställda tidsfrister samt muntligen och skriftligen tillhandahålla språklig rådgivning, till exempel per telefon eller under ett sammanträde.

 

 

Din främsta uppgift kommer att bli att redigera engelska texter av mycket olika slag som inte utgör lagstiftningstexter och att granska det arbete som utförs av andra språkhandläggare med klarspråksinriktning och praktikanter. Du kommer att förse skribenter i hela Europaparlamentet med redaktionellt stöd på engelska och klarspråktjänster. Inom ramen för telefontjänsten för stöd på det engelska språket kommer du också att ge råd i språkfrågor som rör engelska. Du kommer också att få möjlighet att bidra till förberedelse och ledning av seminarier för medarbetare på parlamentet om korrekt användning av engelska och vanliga misstag, liksom anpassning av innehåll och framställning av engelskspråkiga sammanfattningar för audio och andra ändamål.

 

Bland de ämnen som behandlas ingår politiska, juridiska, ekonomiska, finansiella, naturvetenskapliga och tekniska frågor som spänner över EU:s samtliga verksamhetsområden. Genomförandet av dessa arbetsuppgifter kräver en intensiv användning av särskilda it-verktyg och andra verktyg. Arbetet inbegriper även språklig och interkulturell förmedling i samband med framställning och textning av audiovisuellt innehåll på engelska.

 

Som språkhandläggare med klarspråksinriktning måste du ha en utpräglad känsla för anpassning och en förmåga att förstå varierande och ofta komplexa problem, snabbt anpassa dig till nya omständigheter och kommunicera effektivt. Du måste periodvis kunna arbeta intensivt, både självständigt och i grupp, i en mångkulturell och flerspråkig arbetsmiljö. Du måste också vara beredd att vidareutbilda dig under hela ditt yrkesliv.

Behörighetskrav

3. Behörighetskrav

 

På sista ansökningsdagen ska följande krav vara uppfyllda:

 

a) Allmänna krav

 

Du måste i enlighet med artikel 28 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen

 

–          vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,

–          åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter,

–          ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,

–          uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

 

b) Särskilda krav

 

i) Meriter, examensbevis och kunskaper

 

a) En utbildningsnivå motsvarande en fullständig universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis, om den normala studietiden för dessa studier är fyra år eller mer,

 

eller

 

b) en utbildningsnivå motsvarande en fullständig universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis, samt minst ett års adekvat yrkeserfarenhet om den normala studietiden för dessa studier är minst tre år.

 

Denna yrkeserfarenhet räknas inte vid den bedömning av kvalifikationer som anges i avsnitt B.2.

 

Se särskilt bilaga I till handledningen för sökande till Europaparlamentets uttagningsförfaranden.

 

 

ii) Språkkunskaper

 

Du måste behärska minst tre av Europeiska unionens officiella språk. Dessa språk ordnas på följande sätt:

 

  • Språk 1 (huvudspråk): engelska, i vilket fullständiga kunskaper krävs.
  • Språk 2 (första främmande språk): ett av Europeiska unionens övriga 23 officiella språk, i vilket fördjupade kunskaper krävs. Detta måste vara ett annat än språk 1 och språk 3.
  • Språk 3 (andra främmande språk): ett av Europeiska unionens övriga 23 officiella språk, i vilket fördjupade kunskaper krävs. Detta måste vara ett annat än språk 1 och språk 2.

 

iii)     Yrkeserfarenhet

 

Du måste, efter att ha erhållit de kvalifikationer som krävs enligt avsnitt A.3 b) i), ha skaffat dig minst fem års yrkeserfarenhet inom översättning av texter och audiovisuellt innehåll och/eller textning, anpassning av texter, redigering, granskning eller efterredigering.

 

De sökande informeras om att valet av språk 1 och kravet på kunskaper i ett tredje språk för detta uttagningsförfarande har fastställts i tjänstens intresse. Tjänsten som språkhandläggare med klarspråksinriktning på engelska kräver nämligen särskilda kvalifikationer på grund av arbetsuppgifternas art enligt avsnitt A.2 i detta rekryteringsmeddelande.

 

För att kunna utföra sina arbetsuppgifter med hänsyn till GD TRAD:s funktionssätt måste de personer som rekryteras följaktligen kunna arbeta och kommunicera effektivt på tre språk.

Tillträde till uttagningsförfarandet

B. FÖRFARANDETS GÅNG

 

 

1. Tillträde till uttagningsförfarandet

 

Förfarandet baseras på meriter och prov.

 

Om du

  • uppfyller de allmänna kraven,
  • har lämnat in ansökningshandlingarna på angivet sätt och inom utsatt tid,

 

kommer din ansökan att vidarebefordras av tillsättningsmyndigheten till uttagningskommittén, som kommer att granska ansökningshandlingarna.

 

Om du uppfyller de särskilda kraven kommer uttagningskommittén att låta dig delta i uttagningsförfarandet.

 

Uttagningskommittén grundar sin bedömning uteslutande på de uppgifter som lämnats i ansökan och som styrks genom de intyg och relevanta handlingar som bifogats ansökan (för mer information, se handledningen för sökande).

 

Utvärdering av kvalifikationer

2. Utvärdering av kvalifikationer

 

Uttagningskommittén utvärderar dina kvalifikationer på grundval av en bedömningsmall som utarbetats i förväg och upprättar en förteckning över de 50 bästa sökande, som bjuds in till de skriftliga proven.

 

Vid bedömningen av dina kvalifikationer kommer uttagningskommittén särskilt att beakta följande, som måste styrkas genom de intyg och relevanta handlingar som bifogats ansökan:

 

– Ytterligare kvalifikationer och examina med anknytning till arbetsuppgifterna.

– Kunskaper i andra av Europeiska unionens officiella språk.

– Yrkeserfarenhet av att skriva texter för publicering.

– Yrkeserfarenhet av att redigera texter eller utarbeta sammanfattningar.

– Yrkeserfarenhet inom ett språkområde (översättning, tolkning, textning osv.).

– Yrkeserfarenhet på området klarspråk.

– Yrkeserfarenhet i en mångkulturell eller flerspråkig miljö.

 

 

Poängsättning: 0–20 poäng.

Prov

3. Prov

 

Skriftliga prov

 

a) Redigeringsprov på engelska: Redigera en text som handlar om Europaparlamentets lagstiftningsverksamhet. Syftet med detta prov är att bedöma dina redigeringsfärdigheter för att kontrollera att de når upp till vad som krävs för att utföra arbetsuppgifterna, särskilt fullständig kännedom om engelskt språkbruk och noggrannhet.

 

Provtid: upp till 60 minuter.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

 

b) Skrivprov på engelska: Skriva en sammanfattning på engelska riktad till allmänheten på grundval av ett pressmeddelande eller ett utdrag ur en studie på språk 2. Syftet med detta prov är att bedöma dina kunskaper i språk 2 och din förmåga att identifiera de viktigaste punkterna i en text och sammanfatta dem med användning av klarspråk.

 

Provtid: upp till 30 minuter.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

 

 

c) Skrivprov på engelska: Skriva en sammanfattning på engelska riktad till allmänheten på grundval av ett pressmeddelande eller ett utdrag ur en studie på språk 3. Syftet med detta prov är att bedöma dina kunskaper i språk 3 och din förmåga att identifiera de viktigaste punkterna i en text och sammanfatta dem med användning av klarspråk.

 

Provtid: upp till 30 minuter.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

 

 

d) Skrivprov på engelska: Skriva om en komplicerad text på engelska genom att använda klarspråk så att den riktar sig till en genomsnittlig läsare. Syftet med detta prov är att bedöma din förmåga att göra en text begriplig och tillgänglig för allmänheten.

 

 

Provtid: upp till 60 minuter.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

 

Dessa datorbaserade prov kan komma att anordnas på distans.

 

De 20 sökande som fått det högsta antalet poäng på de skriftliga proven kommer att bjudas in till de muntliga proven, under förutsättning att de uppnått det minsta antal poäng som krävs för godkänt på varje prov.

 

Muntliga prov

 

a) Intervju med uttagningskommittén på språk 1 och 2 i syfte att mot bakgrund av uppgifterna i ansökan bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs under rubriken ”Arbetsuppgifter” inom en EU-institution.

 

Provtid: upp till 45 minuter.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

 

b) Gruppdiskussion eller rollspel på engelska för att uttagningskommittén ska kunna bedöma din anpassningsförmåga, din fingertoppskänsla och ditt uppträdande i grupp eller i en specifik situation.

 

Provtiden för gruppdiskussionen kommer att fastställas av uttagningskommittén utifrån gruppernas slutliga sammansättning.

Provtiden för rollspelet är högst 25 minuter.

Poängsättning: 0–20 poäng (minst 10 poäng krävs).

 

Dessa prov kan komma att anordnas på distans.

 

Du kommer att få anvisningar för de skriftliga och muntliga proven i god tid. Proven kommer att äga rum på utsatt dag och tid. Om du inte svarar på en inbjudan, om du inte är nåbar via e-post eller om du inte infinner dig till ett prov kommer du att uteslutas ur förfarandet. Du måste följa anvisningarna till punkt och pricka. Om du inte gör det eller bryter mot några regler kommer du omedelbart att uteslutas ur förfarandet.

Förteckning över godkända sökande

4. Förteckningen över godkända sökande

 

På grundval av de resultat som uppnåtts utser uttagningskommittén de tio sökande som den anser vara bäst lämpade att utföra de arbetsuppgifter som anges i avsnittet ”Arbetsuppgifter” i detta rekryteringsmeddelande och för upp dem på förteckningen över godkända sökande. I förteckningen över godkända sökande upptas i alfabetisk ordning namnen på de tio sökande som fått det högsta antalet poäng i hela förfarandet (utvärdering av kvalifikationer och prov) och uppnått det minsta antal poäng som krävs för godkänt i vart och ett av proven.

 

Förteckningen över godkända sökande kommer att vara giltig till och med den 31 december 2024. Giltighetstiden kan förlängas genom beslut av tillsättningsmyndigheten. I så fall underrättas de sökande som finns upptagna på förteckningen i god tid.

 

Du kommer att informeras enskilt om ditt resultat. Förteckningen över godkända sökande kommer att publiceras på Europaparlamentets intranät.

 

Om du erbjuds anställning måste du visa upp alla handlingar i original, framför allt examensbevis och arbetsintyg, för att styrka deras äkthet.

 

Det faktum att du finns med på förteckningen över godkända sökande utgör ingen rättighet eller garanti för anställning.

Inlämning av ansökan

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

 

Du måste ansöka via plattformen Apply4EP.

 

Läs noga igenom handledningen för sökande till Europaparlamentets uttagningsförfaranden innan du fyller i din ansökan och bifoga relevanta styrkande handlingar.

 

Sista ansökningsdag

 

Sista dag för inlämning av ansökan är den

 

19 april 2021 kl. 17:30 (lokal tid, Bryssel)

 

Ett mottagningsbevis skickas automatiskt till dig när du har validerat din ansökan.

 

Vi ber dig att INTE RINGA och ställa frågor om tidsplanen.