This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

SPECIALIST ÎN LIMBAJUL CLAR PENTRU LIMBA ENGLEZĂ (AD 7) M/F

Locul : Bruxelles ; Luxemburg
Publication end on external website : 19/04/2021 17:30
Serviciu : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : PE/255/S
Ghid pentru candidați :

Generalități

ANUNȚ DE RECRUTARE PE/255/S

 

 

Specialist în limbajul clar pentru limba engleză (AD 7)

 

 

(de sex feminin sau masculin)

 

 

Înainte de a candida, vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților anexat la prezentul anunț de recrutare. Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de recrutare, vă ajută să înțelegeți regulile aferente procedurilor și modalitățile de înscriere.

 

 

 

CUPRINS

 

 

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

 

 

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

 

 

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

 

ANEXĂ:    GHIDUL CANDIDAȚILOR LA PROCEDURILE DE SELECȚIE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

 

 

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

 

1. Generalități

 

Parlamentul European a decis să deschidă, în temeiul articolului 29 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, procedura de ocupare a 5 posturi de funcționar (AD 7) în Direcția Generală Traduceri. Se caută profilul de specialist în limbajul clar pentru limba engleză.

 

Pentru ocuparea acestor posturi este nevoie de calificări speciale, menționate la secțiunea A.3 litera (b) din prezentul anunț de recrutare.

 

Recrutarea se va face la gradul AD 7, prima treaptă, salariul de bază fiind de 6 294,84 EUR pe lună. Acest salariu este supus impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Statutul funcționarilor Uniunii Europene și este scutit de impozitul național. Treapta la care vor fi recrutați laureații va putea fi însă adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, indemnizații.

 

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

Natura funcțiilor

2. Natura atribuțiilor

 

Direcția Generală Traduceri (DG TRAD) furnizează servicii de traducere Parlamentului European, asigurând comunicarea în toate formatele, atât pe hârtie cât și electronice, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

DG TRAD are următoarele misiuni:

  • să pună la dispoziție în toate limbile oficiale sau de lucru toate documentele referitoare la rolul Parlamentului de colegiuitor și de autoritate bugetară, pentru a asigura legitimitatea și transparența procesului legislativ și bugetar al Uniunii Europene;
  • să dea Parlamentului European posibilitatea să își respecte angajamentele privind politica în domeniul multilingvismului, care urmărește să asigure tratamentul egal al limbilor oficiale și să le permită tuturor cetățenilor Uniunii Europene să comunice cu instituțiile și să consulte documentele acestora în propria lor limbă;
  • să folosească un limbaj clar pentru a face textele mai simple și mai inteligibile, astfel încât Parlamentul să devină mai accesibil pentru cetățeni, inclusiv prin folosirea unor formate noi, care vor reprezenta viitoarele modalități de lectură;
  • să garanteze că toate aceste servicii sunt furnizate cu maximă eficacitate.

 

DG TRAD are vocația de a construi punți între limbi și culturi diferite și de a promova multilingvismul durabil, care este o componentă esențială a idealului democratic european.

 

Specialiștii în limbajul clar își vor desfășura activitatea în Luxemburg și Bruxelles; ei îndeplinesc următoarele sarcini: înlesnesc comunicarea cu cetățenii, editează, fac adaptări, rezumate și revizii ale tuturor tipurilor de conținut, respectând termenele fixate, oferă consultanță lingvistică oral sau în scris, de exemplu, la telefon sau în ședințele de lucru.

 

 

Principalele sarcini ale persoanelor selectate vor fi să editeze o gamă largă de texte nelegislative concepute în limba engleză și să revizuiască lucrările celorlalți specialiști în limbajul clar și ale stagiarilor. Ele vor oferi autorilor de texte din Parlamentul European asistență în scrierea de texte în limba engleză și servicii de transpunere în limbaj clar. Ca membri ai echipei de asistență telefonică pentru limba engleză din serviciul lor, vor oferi și consultanță în chestiuni ce țin de limba engleză. Vor putea contribui și la organizarea și desfășurarea de ateliere destinate colegilor din Parlament pe teme precum uzul corect al limbii engleze și greșelile de evitat, adaptarea conținuturilor și producerea de rezumate în limba engleză pentru materiale audio sau de alt tip.

 

Temele tratate sunt, printre altele, de natură politică, juridică, economică, financiară, științifică și tehnică și acoperă toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene. În îndeplinirea acestor sarcini, se folosesc intens instrumente informatice specifice și instrumente conexe. Activitatea implică și medierea lingvistică și interculturală legată de realizarea și subtitrarea conținuturilor audiovizuale în limba engleză.

 

Profilul de specialist în limbajul clar presupune o capacitate deosebită de adaptare, aptitudinea de a înțelege probleme de natură diferită și deseori complexe, de a reacționa rapid la situații noi și de a comunica eficient. Candidații trebuie să aibă capacitatea de a lucra regulat într-un ritm intens, independent, dar și în echipă, într-un mediu multicultural. Ei vor trebui să se perfecționeze profesional pe toată durata carierei.

Condiții de admitere

3. Condiții de admitere

 

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

 

(a)     Condiții generale

 

În conformitate cu articolul 28 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, trebuie:

 

–          să fiți resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene;

–          să vă bucurați de drepturile cetățenești;

–          să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;

–          să prezentați garanțiile morale necesare îndeplinirii atribuțiilor care vă revin.

 

(b)     Condiții specifice

 

(i)      Calificări, diplome și cunoștințe necesare

 

(a) un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare atestat printr-o diplomă, în cazul în care durata normală a acestor studii este de patru ani sau mai mult;

 

sau

 

(b) un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare atestat printr-o diplomă și experiență profesională corespunzătoare de cel puțin un an, în cazul în care durata normală a studiilor universitare este de cel puțin trei ani.

 

Această experiență profesională nu va fi luată în considerare în faza de evaluare a calificărilor prevăzută la secțiunea B.2.

 

Puteți consulta anexa I la Ghidul candidaților la procedurile de selecție organizate de Parlamentul European.

 

 

(ii)     Cunoștințe lingvistice

 

Trebuie să stăpâniți cel puțin trei limbi oficiale ale Uniunii Europene. În prezentul anunț de recrutare, regimul limbilor este următorul:

 

–        limba 1 (limba principală): cunoașterea excelentă a limbii engleze;

–        limba 2 (prima limbă străină): cunoașterea aprofundată a uneia dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene; trebuie să fie diferită de limba 1 și de limba 3;

–        limba 3 (a doua limbă străină): cunoașterea aprofundată a uneia dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene; trebuie să fie diferită de limba 1 și de limba 2.

 

(iii)   Experiența profesională necesară

 

Trebuie să fi acumulat, după obținerea calificărilor cerute la secțiunea A.3 litera (b) punctul (i), o experiență profesională cu o durată minimă de 5 ani în următoarele domenii: traducerea de texte și conținuturi audiovizuale și/sau subtitrare, adaptare de texte, editare, revizie sau post-editare.

 

Candidații sunt informați că, în prezenta procedură de selecție, limba 1 și cerința de a cunoaște o a treia limbă au fost stabilite în funcție de interesul serviciului. Profilul de specialist în limbajul clar pentru limba engleză presupune calificări speciale, având în vedere natura atribuțiilor descrise la secțiunea A.2 din prezentul anunț de recrutare.

 

Prin urmare, pentru a-și îndeplini atribuțiile și a asigura buna funcționare a serviciului DG TRAD, persoanele recrutate trebuie să poată lucra și comunica eficient în trei limbi.

Admiterea la procedura de selecție

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

 

 

1. Admiterea la procedura de selecție

 

Procedura constă în evaluarea calificărilor și probe specifice.

 

Dacă

–        îndepliniți condițiile generale de admitere; și

–        v-ați depus dosarul potrivit modalităților și până la data-limită prevăzută,

 

candidatura dumneavoastră va fi transmisă de autoritatea împuternicită să facă numiri comitetului de selecție, care vă va examina dosarul.

 

Dacă îndepliniți condițiile specifice de admitere, comitetul de selecție vă va accepta participarea la procedura de selecție.

 

Comitetul de selecție se bazează exclusiv pe informațiile furnizate în formularul de candidatură care sunt dovedite prin documentele justificative relevante anexate la formularul de candidatură (pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul candidaților).

Evaluarea calificărilor

2. Evaluarea calificărilor

 

Comitetul de selecție evaluează, pe baza unei grile de evaluare prestabilite, calificările candidaților admiși la procedura de selecție și stabilește o listă a celor mai buni 50 de candidați, care sunt invitați la probele scrise.

 

În evaluarea calificărilor candidaților, comitetul de selecție va ține seama, în special, de următoarele elemente, care trebuie dovedite prin documentele justificative relevante anexate la formularul de candidatură:

 

– calificările și diplomele suplimentare care au relevanță pentru atribuțiile menționate;

– cunoașterea altor limbi oficiale ale Uniunii Europene;

– experiența profesională în domeniul scrierii de texte destinate publicării;

– experiența profesională în domeniul editării de texte sau al redactării de rezumate;

– experiența profesională într-un domeniu lingvistic (de exemplu, traducere, interpretare, subtitrare, etc.);

– experiența profesională în domeniul comunicării în limbaj clar;

– experiența profesională într-un mediu multicultural sau multilingv.

 

 

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte.

Probe

3. Probele

 

 

Probele scrise

 

(a)     Proba de editare în limba engleză: editarea unui text referitor la activitățile legislative ale Parlamentului European. Proba evaluează competențele de editare pentru a se asigura că ele corespund cerințelor postului, în special cunoașterea excelentă a convențiilor stilistice ale limbii engleze și atenția la detalii.

 

Durata maximă a probei: 60 de minute

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

 

(b)     Proba de redactare în limba engleză: redactarea unui rezumat destinat cetățenilor, pornind de la un comunicat de presă sau un fragment dintr-un studiu în limba 2. Proba evaluează cunoștințele de limba 2 și capacitatea de a identifica ideile principale dintr-un text și de a le rezuma în limbaj clar.

 

Durata maximă a probei: 30 de minute

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

 

 

(c)     Proba de redactare în limba engleză: redactarea unui rezumat destinat cetățenilor, pornind de la un comunicat de presă sau un fragment dintr-un studiu în limba 3. Proba evaluează cunoștințele de limba 3 și capacitatea de a identifica ideile principale dintr-un text și de a le rezuma în limbaj clar.

 

Durata maximă a probei: 30 de minute

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

 

 

(d)     Proba de rescriere în limba engleză: rescrierea unui text complex într-un limbaj clar pentru cetățeni. Proba evaluează capacitatea de a reformula un text astfel încât să fie ușor de înțeles și accesibil cetățenilor.

 

 

Durata maximă a probei: 60 de minute

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

 

Aceste probe pe calculator vor putea avea loc de la distanță.

 

Primii 20 de candidați care au obținut cel mai mare punctaj la probele scrise vor fi invitați la probele orale, dacă au obținut punctajul minim necesar la fiecare probă.

 

Probele orale

 

(a)     Interviu cu comitetul de selecție în limbile 1 și 2: vă evaluează, ținând seama de toate elementele care figurează în dosarul de candidatură, capacitatea de a îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea „Natura atribuțiilor” în cadrul unei instituții europene.

 

Durata maximă a probei: 45 de minute

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

 

(b)     Probă de discuție în grup sau joc de roluri în limba engleză: vă evaluează capacitatea de adaptare, simțul diplomatic, precum și comportamentul într-un grup sau într-o situație dată.

 

Durata probei de discuție în grup va fi stabilită de comitetul de selecție în funcție de componența finală a grupurilor.

Durata maximă a probei de joc de roluri este de 25 de minute.

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte - punctaj minim necesar: 10/20

 

Aceste probe ar putea avea loc de la distanță.

 

Veți primi în timp util instrucțiunile pentru probele scrise și orale. Probele vor avea loc la o dată și o oră precise. Dacă nu răspundeți invitației, dacă nu puteți fi contactat prin e-mail sau dacă nu vă prezentați la o probă, veți fi descalificat. Va trebui să urmați strict instrucțiunile date. Dacă nu respectați instrucțiunile sau aveți un comportament contrar acestora veți fi descalificat.

Lista candidaților eligibili

4. Lista candidaților eligibili

 

Pe baza rezultatelor obținute, comitetul de selecție desemnează 10 candidați pe care îi consideră cei mai potriviți pentru a îndeplini atribuțiile menționate la secțiunea „Natura atribuțiilor” din prezentul anunț de recrutare și alcătuiește lista candidaților eligibili. Lista va conține, în ordine alfabetică, numele celor 10 candidați care au obținut cel mai mare punctaj total (evaluarea calificărilor și probe) și care au obținut punctajul minim necesar la fiecare probă.

 

Lista candidaților eligibili va expira la 31 decembrie 2024. Valabilitatea listei va putea fi prelungită prin hotărârea autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, laureații înscriși pe listă vor fi informați în timp util.

 

Candidaților li se vor transmite individual rezultatele obținute, iar lista candidaților eligibili va fi publicată pe intranetul Parlamentului European.

 

Dacă vi se oferă un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi autentificate.

 

Faptul că vă aflați pe o listă de candidați eligibili nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

Depunerea candidaturilor

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

 

Trebuie să vă depuneți candidatura pe platforma Apply4EP.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților la procedurile de selecție organizate de Parlamentul European înainte de a completa formularul de candidatură și să furnizați documentele justificative relevante.

 

Data-limită pentru depunerea candidaturilor

 

Data-limită pentru depunerea candidaturilor este

 

19 aprilie 2021, ora 17.30, ora Bruxelles-ului.

.

 

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.

 

Vă rugăm SĂ NU TELEFONAȚI pentru a cere informații despre calendarul procedurii.