This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

SPECJALISTA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DS. PRZYSTĘPNEGO JĘZYKA (AD 7) M/F

Miejsce : Bruksela ; Luksemburg
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 19/04/2021 17:30
Dział : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : PE/255/S
Przewodnik dla kandydatów :

Uwagi ogólne

OGŁOSZENIE O NABORZE NR PE/255/S

 

Specjalista języka angielskiego ds. przystępnego języka (AD 7)

 

 (kobieta lub mężczyzna)

 

Przed zgłoszeniem kandydatury uważnie przeczytaj przewodnik dla kandydatów załączony do niniejszego ogłoszenia o naborze. Przewodnik ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o naborze, pomoże ci zrozumieć zasady odnoszące się do procedur oraz tryb zgłaszania kandydatur.

 SPIS TREŚCI

 

A. OPIS OBOWIĄZKÓW, WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

B. PRZEBIEG PROCEDURY

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

 

ZAŁĄCZNIK:           PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCEDURACH             SELEKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

 

A. OPIS OBOWIĄZKÓW, WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

 

1. Uwagi ogólne

Na podstawie art. 29 ust. 2 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej Parlament Europejski podjął decyzję o uruchomieniu procedury naboru na pięć stanowisk urzędniczych (AD 7) w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych. Poszukuje się specjalistów języka angielskiego ds. przystępnego języka.

Stanowiska te wymagają specjalnych kwalifikacji określonych w pkt A.3 lit. b) niniejszego ogłoszenia.

Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AD 7 pierwszy stopień; wynagrodzenie podstawowe wynosi 6 294,84 EUR miesięcznie. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu podatkiem wspólnotowym oraz innym odliczeniom przewidzianym w Regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej. Jest ono zwolnione z podatków krajowych. Stopień, na jaki zostaniesz przyjęty/a, może jednakże zależeć od  doświadczenia zawodowego. Ponadto wynagrodzenie podstawowe jest pod pewnymi warunkami powiększane o dodatki.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

Obowiązki

2. Opis obowiązków

 Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (DG TRAD) świadczy dla Parlamentu Europejskiego usługi tłumaczenia pisemnego na potrzeby komunikacji we wszystkich formatach, zarówno papierowych, jak i elektronicznych, we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Do zadań DG TRAD należy:

  • zapewnienie dostępności we wszystkich językach urzędowych lub roboczych ogółu dokumentów mających związek z rolą, jaką Parlament odgrywa jako współustawodawca i jeden z dwóch organów władzy budżetowej, aby zagwarantować legalność i przejrzystość procesu ustawodawczego i budżetowego Unii;
  • umożliwienie Parlamentowi przestrzegania zobowiązań nałożonych nań polityką wielojęzyczności, której celem jest zagwarantowanie jednakowego traktowania języków oraz umożliwienie wszystkim obywatelom Unii komunikowania się z instytucjami oraz dostępu do ich dokumentów we własnym języku;
  • uczynienie tekstów prostszymi i bardziej czytelnymi dzięki przystępnemu językowi, co uczyni Parlament bardziej dostępnym dla obywateli, również dzięki stosowaniu nowych formatów, dostosowanych do przyszłego rozwoju nawyków czytelniczych;
  • dbanie, aby wszystkie te usługi były świadczone z maksymalną skutecznością.

Powołaniem DG TRAD jest budowanie mostów między poszczególnymi językami i kulturami oraz propagowanie trwałej wielojęzyczności, która jest zasadniczym składnikiem europejskiego ideału demokratycznego.

Zatrudnieni w Luksemburgu i Brukseli specjaliści ds. przystępnego języka mają za zadanie ułatwiać komunikację z obywatelami, dokonywać weryfikacji redakcyjnej, sporządzać adaptacje, streszczenia i weryfikacje wszelkiego rodzaju treści w określonych terminach, a także świadczyć doradztwo językowe ustnie lub na piśmie, np. przez telefon lub podczas zebrania.

Twoim głównym zadaniem będzie weryfikowanie szerokiej gamy tekstów nieustawodawczych napisanych po angielsku, a także weryfikowanie pracy innych specjalistów ds. przystępnego języka oraz stażystów. Będziesz świadczyć pomoc redakcyjną w języku angielskim, a także usługi przystępnego języka autorom w całym Parlamencie Europejskim. W zespole pomocy telefonicznej dla języka angielskiego w dziale będziesz też świadczyć doradztwo w zakresie języka angielskiego. Będziesz  ponadto  opracowywać i prowadzić warsztaty dla współpracowników, poświęcone właściwemu używaniu języka angielskiego i błędom, których należy unikać, a także adaptować treści i pisać streszczenia po angielsku na potrzeby audio i innych.

Poruszane tematy mają charakter między innymi polityczny, prawny, ekonomiczny, finansowy, naukowy i techniczny i dotyczą wszystkich obszarów działalności Unii Europejskiej. Wykonywanie tych zadań wymaga intensywnego użytkowania specjalnych narzędzi informatycznych oraz narzędzi powiązanych. Do tej pracy potrzebna jest również mediacja językowa i międzykulturowa mająca związek z przygotowywaniem treści audiowizualnych i napisów dialogowych w języku angielskim.

Funkcja specjalisty ds. przystępnego języka wymaga dużych zdolności adaptacyjnych, zdolności do rozumienia różnorodnych i często złożonych problemów oraz do szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności, a także umiejętności skutecznej komunikacji. Kandydaci muszą być w stanie regularnie pracować intensywnie, zarówno indywidualnie, jak i w zespole, w wielokulturowym środowisku pracy. Przez cały czas trwania kariery powinni dbać o swój rozwój zawodowy.

Warunki przyjęcia

3. Warunki dopuszczalności

W dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, musisz spełniać następujące warunki:

 a) Warunki ogólne

 Zgodnie z art. 28 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej musisz:

–          posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;

–          korzystać z pełni praw obywatelskich;

–          mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej;

–          gwarantować etyczną postawę niezbędną do pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

 b) Warunki szczególne

 (i)      Tytuły, dyplomy i wymagane umiejętności

a) wykształcenie odpowiadające ukończonym studiom uniwersyteckim, trwającym w normalnym trybie co najmniej cztery lata, potwierdzone dyplomem;

lub

b) wykształcenie odpowiadające ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzone dyplomem oraz przynajmniej roczne stosowne doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania tych studiów wynosi przynajmniej trzy lata.

Tego doświadczenia zawodowego nie uwzględnia się w ocenie kwalifikacji zawodowych, o której mowa w pkt B.2.

Możesz to także sprawdzić w załączniku I do Przewodnika dla kandydatów biorących udział w procedurach selekcji organizowanych przez Parlament Europejski.

(ii)     Znajomość języków

Musisz biegle posługiwać się przynajmniej trzema językami urzędowymi Unii Europejskiej. W niniejszym ogłoszeniu o naborze języki sklasyfikowano następująco:

  • język 1 (język główny): biegła znajomość angielskiego;
  • język 2 (pierwszy język obcy): dogłębna znajomość jednego z 23 pozostałych języków urzędowych Unii Europejskiej; musi być językiem innym niż języki 1 i 3;
  • język 3 (drugi język obcy): dogłębna znajomość jednego z 23 pozostałych języków urzędowych Unii Europejskiej; musi być językiem innym niż języki 1 i 2;

(iii)   Wymagane doświadczenie zawodowe

Musisz posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie tłumaczenia tekstów i treści audiowizualnych lub przygotowywania napisów dialogowych, adaptacji tekstów, weryfikacji redakcyjnej, weryfikacji lub postedycji, nabyte po uzyskaniu kwalifikacji, o których mowa w części A.3 lit. b) ppkt (i).

Na potrzeby niniejszej procedury selekcji wybór języka 1 i wymóg znajomości trzeciego języka określono zgodnie z interesem służby. W istocie, stanowisko specjalisty języka angielskiego ds. przystępnego języka wymaga specjalnych kwalifikacji z powodu charakteru obowiązków, o których mowa w pkt A.2 niniejszego ogłoszenia o naborze.

 W związku z tym, aby należycie wykonywać obowiązki i zapewnić właściwe funkcjonowanie DG TRAD, zatrudnione osoby muszą być w stanie skutecznie pracować i porozumiewać się w trzech językach.

Dopuszczenie do procedury selekcji

B. PRZEBIEG PROCEDURY

 

1. Dopuszczenie do procedury selekcji

Procedura jest organizowana na podstawie dyplomów i egzaminów.

Jeżeli

  • spełniasz warunki ogólne dopuszczenia i
  • złożyłeś/aś wniosek zgodnie z wymogami i w przewidzianym terminie,

organ powołujący przekaże twoją kandydaturę komisji kwalifikacyjnej do rozpatrzenia.

Jeżeli spełniasz warunki szczególne dopuszczenia, komisja kwalifikacyjna dopuści cię do procedury selekcji.

W tym celu komisja kwalifikacyjna opiera się wyłącznie na informacjach zawartych w formularzu zgłoszenia i popartych odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi dołączonymi do formularza zgłoszenia (więcej informacji znajdziesz w przewodniku dla kandydatów).

Ocena kwalifikacji

2. Ocena kwalifikacji

 Na podstawie wcześniej określonych kryteriów komisja kwalifikacyjna ocenia kwalifikacje kandydatów dopuszczonych do procedury selekcji i sporządza listę 50 najlepszych kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na egzaminy pisemne.

Podczas oceny kwalifikacji kandydatów komisja kwalifikacyjna uwzględni w szczególności następujące elementy poparte odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi dołączonymi do formularza zgłoszenia:

 – dodatkowe kwalifikacje i dyplomy mające związek z przedmiotowymi obowiązkami;

– znajomość innych języków urzędowych Unii Europejskiej;

– doświadczenie zawodowe w redagowaniu tekstów przeznaczonych do publikacji;

– doświadczenie zawodowe w weryfikacji redakcyjnej tekstów lub w redagowaniu streszczeń;

– doświadczenie zawodowe w jednej z dziedzin językowych (np. w tłumaczeniu pisemnym, tłumaczeniu ustnym, przygotowywaniu napisów dialogowych itp.);

– doświadczenie zawodowe w komunikowaniu się przystępnym językiem;

– doświadczenie zawodowe w środowisku wielokulturowym lub wielojęzycznym.

 

Ocena: od 0 do 20 punktów.

Egzaminy

3. Egzaminy

Egzaminy pisemne

a) Weryfikacja redakcyjna po angielsku: weryfikacja redakcyjna tekstu dotyczącego działalności ustawodawczej Parlamentu Europejskiego. Celem tego egzaminu jest ocena twoich umiejętności w zakresie weryfikacji redakcyjnej, aby upewnić się, że odpowiadają one umiejętnościom wymaganym na tym stanowisku, zwłaszcza zaś doskonałej znajomości konwencji stylistycznych obowiązujących w języku angielskim oraz czujności wobec szczegółów.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 60 minut

Ocena: od 0 do 40 punktów – wymagane minimum: 20/40

b) Opracowanie pisemne po angielsku: napisanie po angielsku przeznaczonego dla obywateli streszczenia komunikatu prasowego lub fragmentu studium w języku 2. Celem tego egzaminu jest ocena znajomości języka 2, a także zdolności do wychwycenia głównych punktów tekstu i streszczenia ich przystępnym językiem.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 30 minut

Ocena: od 0 do 40 punktów – wymagane minimum: 20/40

c) Opracowanie pisemne po angielsku: napisanie po angielsku przeznaczonego dla obywateli streszczenia komunikatu prasowego lub fragmentu studium w języku 3. Celem tego egzaminu jest ocena znajomości języka 3, a także  zdolności do wychwycenia głównych punktów tekstu i streszczenia ich przystępnym językiem.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 30 minut

Ocena: od 0 do 40 punktów – wymagane minimum: 20/40

d) Przeredagowanie po angielsku: przeredagowanie złożonego tekstu po angielsku na język przystępny dla obywateli. Celem tego egzaminu jest ocena zdolności do uczynienia tekstu czytelnym i przystępnym dla obywateli.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 60 minut

Ocena: od 0 do 40 punktów – wymagane minimum: 20/40

Te testy z użyciem komputera mogą zostać przeprowadzone zdalnie.

Na egzaminy ustne zostanie zaproszonych 20 kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę punktów na egzaminach pisemnych, pod warunkiem uzyskania przez nich wymaganej oceny minimalnej z każdego egzaminu.

Egzaminy ustne

a) Rozmowa z komisją kwalifikacyjną w językach 1 i 2, umożliwiająca ocenę – przy uwzględnieniu ogółu elementów znajdujących się w dokumentacji kandydata – czy posiadasz zdolności do wykonywania zadań opisanych w części „Opis obowiązków” w jednej z instytucji europejskich.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 punktów – wymagane minimum: 20/40

b) Dyskusja w grupie lub gra fabularna w języku angielskim, umożliwiająca komisji kwalifikacyjnej ocenę twoich zdolności adaptacyjnych, zmysłu dyplomacji, a także twojego zachowania w grupie lub w danej sytuacji.

Czas trwania dyskusji w grupie zostanie określony przez komisję kwalifikacyjną w zależności od ostatecznego składu grup.

Maksymalny czas trwania gry fabularnej wynosi 25 minut.

Ocena: od 0 do 20 punktów – wymagane minimum: 10/20

Możliwy jest zdalny przebieg tych egzaminów.

W stosownym czasie otrzymasz instrukcje dotyczące egzaminów pisemnych i ustnych. Egzaminy odbędą się określonego dnia i w określonych przedziałach czasowych. Jeżeli nie odpowiesz na wezwanie, nie będziesz dostępny/a pocztą elektroniczną lub nie stawisz się na któryś z egzaminów, zostaniesz zdyskwalifikowany/a. Musisz dokładnie zastosować się do podanych instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji lub zachowanie niezgodne z instrukcjami spowoduje natychmiastową dyskwalifikację.

Lista osób zakwalifikowanych

4. Umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych

Na podstawie uzyskanych wyników komisja kwalifikacyjna wskazuje 10 kandydatów, których uznaje za najodpowiedniejszych do pełnienia obowiązków wymienionych w części „Opis obowiązków” niniejszego ogłoszenia o naborze, i umieszcza ich na liście osób zakwalifikowanych. Znajdą się na niej – w kolejności alfabetycznej – nazwiska 10 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę punktów ogółem w całej procedurze (ocena kwalifikacji i egzaminy) oraz minimalną wymaganą liczbę punktów na każdym z egzaminów.

Ważność listy osób zakwalifikowanych wygaśnie 31 grudnia 2024 r. Organ powołujący będzie mógł przedłużyć jej ważność. W takim przypadku laureaci wpisani na listę zostaną o tym powiadomieni w stosownym czasie.

Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o uzyskanych wynikach, a lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie intranetowej Parlamentu Europejskiego.

Jeżeli otrzymasz ofertę pracy, musisz przedstawić oryginały wszystkich wymaganych dokumentów do wglądu, w szczególności dyplomów i świadectw pracy.

Umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych nie oznacza ani prawa, ani gwarancji zatrudnienia.

Składanie kandydatur

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

 

Kandydaturę złóż za pośrednictwem platformy Apply4EP.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia uważnie przeczytaj Przewodnik dla kandydatów biorących udział w procedurach selekcji organizowanych przez Parlament Europejski i załącz odpowiednie dokumenty potwierdzające.

 Termin składania kandydatur

 Termin składania kandydatur upływa

 19 kwietnia 2021 r. o godz. 17.30 (czasu Bruksela)

 

Po zatwierdzeniu kandydatury otrzymasz wysłane automatycznie potwierdzenie odbioru.

Proszę NIE NAWIĄZYWAĆ KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH w sprawie harmonogramu prac.