This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

SKAIDRAS VALODAS SPECIĀLISTS AR ANGĻU PAMATVALODU (AD7) M/F

Vieta : Brisele ; Luksemburga
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 19/04/2021 17:30
Dienests : 09-Direction Générale de la traduction
Atsauce : PE/255/S
Rokasgrāmata kandidātiem :

Vispārīgs apraksts

PAZIŅOJUMS PAR VAKANCI PE/255/S

 

 

Skaidras valodas speciālists ar angļu pamatvalodu (AD7)

 

 

(siev./vīr.)

 

 

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet kandidātu rokasgrāmatu, kas pievienota kā pielikums šim paziņojumam par vakanci. Rokasgrāmata, kas ir vakances paziņojuma neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un reģistrēšanās kārtību.

 

 

 

SATURA RĀDĪTĀJS

 

 

A. AMATA PIENĀKUMI, PIEŅEMAMĪBAS NOSACĪJUMI

 

 

B. PROCEDŪRA

 

 

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

 

PIELIKUMS. ROKASGRĀMATA KANDIDĀTIEM EIROPAS PARLAMENTA ORGANIZĒTĀS DARBINIEKU ATLASES PROCEDŪRĀS

 

 

A. AMATA PIENĀKUMI, PIEŅEMAMĪBAS NOSACĪJUMI

 

1. Vispārīga informācija

 

Pamatojoties uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punktu, Eiropas Parlaments ir nolēmis sākt procedūru piecu ierēdņu amata vietu (AD 7) aizpildīšanai Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorātā. Tiek meklēti skaidras valodas speciālisti ar angļu pamatvalodu.

 

Šiem amatiem ir vajadzīga īpaša kvalifikācija, kā norādīts šā paziņojuma A. iedaļas 3. punkta b) apakšpunktā.

 

Pieņemšana darbā notiks AD 7 kategorijas pirmajā pakāpē, un pamatalga ir 6 294,84 EUR mēnesī. Algai piemēro Kopienas nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības Civildienesta noteikumos. Ar valsts nodokļiem alga aplikta netiek. Pakāpe, kurā izvēlētie kandidāti tiks pieņemti darbā, tomēr var tikt pielāgota, ņemot vērā profesionālo pieredzi. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

 

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidātu pieteikumus, nepieļaujot diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības nacionālai minoritātei, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

Pienākumu apraksts

2. Amata pienākumi

 

Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts (DG TRAD) sniedz Eiropas Parlamentam tulkošanas pakalpojumus saziņai visos gan papīra, gan elektroniskajos formātos visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

DG TRAD pamatuzdevumi ir:

  • nodrošināt, ka visās oficiālajās vai darba valodās ir pieejami visi dokumenti, kas saistīti ar Parlamenta kā viena no likumdevējiem un vienas no abām budžeta lēmējinstitūcijām lomu, lai nodrošinātu Savienības likumdošanas un budžeta procesa leģitimitāti un pārredzamību;
  • ļaut Parlamentam pildīt saistības saskaņā ar daudzvalodības politiku, kuras mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret valodām un dot iespēju visiem ES pilsoņiem sazināties ar iestādēm un piekļūt iestāžu dokumentiem dzimtajā valodā;
  • padarīt tekstus vienkāršākus un saprotamākus, pateicoties skaidrai valodai, un padarīt Parlamentu tuvāku un pieejamāku pilsoņiem, tostarp izmantojot jaunus formātus, kas būs derīgi lasīšanai nākotnē;
  • nodrošināt, ka visi šie pakalpojumi tiek sniegti pēc iespējas efektīvāk.

 

DG TRAD mērķis ir veidot saikni starp dažādām valodām un kultūrām un veicināt ilgtspējīgu daudzvalodību, kas ir būtiska Eiropas demokrātiskā ideāla daļa.

 

Luksemburgā un Briselē bāzētie skaidrās valodas speciālisti ir atbildīgi par saziņas veicināšanu ar pilsoņiem, rediģēšanu, visu veidu satura pielāgošanu, kopsavilkumu gatavošanu un pārskatīšanu noteiktajos termiņos, kā arī par lingvistisku padomu sniegšanu mutiskā un rakstiskā veidā, piemēram, pa tālruni vai sanāksmēs.

 

 

Veiksmīgo kandidātu galvenie uzdevumi būs pārbaudīt plašu neleģislatīvu tekstu klāstu, kas sagatavoti angļu valodā, un pārskatīt citu skaidras valodas speciālistu un praktikantu darbu. Tie sniegs palīdzību tekstu sagatavošanā angļu valodā un skaidras valodas pakalpojumus autoriem visā Eiropas Parlamentā. Palīdzības komandas sastāvā viņi arī telefoniski sniegs padomus par jautājumiem, kas skar angļu valodu. Viņiem būs arī iespēja palīdzēt izstrādāt un vadīt Parlamenta kolēģiem paredzētus darbseminārus par angļu valodas pareizu lietošanu un kļūdām, ko nedrīkst pieļaut, kā arī par satura pielāgošanu un  kopsavilkumu sagatavošanu angļu valodā audio un citiem formātiem.

 

Aptveramie temati ir politiski, juridiski, ekonomiski, finanšu, zinātniski un tehniski jautājumi no visām Eiropas Savienības darbības jomām. Lai īstenotu šos uzdevumus, intensīvi jāizmanto īpaši IT rīki un ar tiem saistīti rīki. Šis darbs ietver arī lingvistisku un starpkultūru mediāciju saistībā ar audiovizuālu saturu sagatavošanu un subtitrēšanu angļu valodā.

 

Skaidras valodas speciālista funkcijai ir vajadzīga spēcīga pielāgošanās spēja, spēja izprast atšķirīgas un bieži vien sarežģītas dabas problēmas, ātri reaģēt uz mainīgiem apstākļiem un efektīvi sazināties. Kandidātiem jāspēj gan patstāvīgi, gan komandā regulāri un intensīvi strādāt multikulturālā darba vidē. Turklāt kandidātiem jābūt gataviem pilnveidot profesionālās prasmes visā darba mūža garumā.

Atbilstības nosacījumi

3. Pieņemamības nosacījumi

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās jums ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 

a) Vispārīgie nosacījumi

 

Saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 28. pantu jums:

 

–          ir jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim,

–          jābūt tiesīgam izmantot savas pilsoņa tiesības,

–          jābūt izpildījušam tiesību aktos noteiktās karaklausības saistības,

–          jāuzrāda atbilstošas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai.

 

b) Īpašie nosacījumi

 

i) Vajadzīgā kvalifikācija, diplomi un zināšanas

 

a) izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtām universitātes studijām un kas apliecināts ar diplomu, ja parastais attiecīgās augstākās izglītības iegūšanai nepieciešamais laikposms ir četri gadi vai vairāk,

 

vai

 

b) izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtām universitātes studijām un kas apliecināts ar diplomu, un vismaz viena gada atbilstoša profesionāla pieredze, ja parastais attiecīgās augstākās izglītības iegūšanai nepieciešamais laikposms ir vismaz trīs gadi.

 

Šī profesionālā pieredze netiks ņemta vērā kvalifikācijas vērtēšanas posmā, kas paredzēts B. iedaļas 2. punktā.

 

Precīzākai informācijai jūs varat iepazīties ar I pielikumu Rokasgrāmatā kandidātiem Eiropas Parlamenta organizētās darbinieku atlases procedūrās.

 

 

ii) Valodu zināšanas

 

Jums jāpārvalda vismaz trīs Eiropas Savienības oficiālās valodas. Šajā paziņojumā par vakanci valodu apzīmējumi ir šādi:

 

  • valoda (pamatvaloda): perfektas angļu valodas zināšanas;
  • valoda (pirmā svešvaloda): ļoti labas zināšanas vienā no pārējām 23 Eiropas Savienības oficiālajām valodām; tā nedrīkst būt ne 1., ne 3. valoda;
  • valoda (otrā svešvaloda): ļoti labas zināšanas vienā no pārējām 23 Eiropas Savienības oficiālajām valodām; tā nedrīkst būt ne 1., ne 2. valoda.

 

iii)     Nepieciešamā profesionālā pieredze

 

Pēc A. iedaļas 3. punkta b) apakšpunkta i) punktā prasītās kvalifikācijas iegūšanas jums jābūt vismaz piecus gadus ilgai profesionālai pieredzei tādās jomās kā tekstu un audiovizuālā satura tulkošana un/vai subtitrēšana, teksta pielāgošana, redakcionālā pārbaude, rediģēšana vai pēcrediģēšana.

 

Informējam kandidātus, ka šajā atlases procedūrā 1. valodas izvēles iespējas un prasība labi zināt 3. valodu ir noteiktas atbilstoši dienesta interesēm. Skaidras valodas speciālista ar angļu pamatvalodu amatam ir vajadzīga īpaša kvalifikācija pienākumu rakstura dēļ, kā minēts šā vakances paziņojuma A. iedaļas 2. punktā.

 

Līdz ar to, lai pildītu savus pienākumus un nodrošinātu DG TRAD dienesta pienācīgu darbību, darbā pieņemtajām personām jābūt spējīgām strādāt un efektīvi sazināties trijās valodās.

Pielaide dalībai atlases procedūrā

B. PROCEDŪRA

 

 

1. Pielaide dalībai atlases procedūrā

 

Procedūra tiek rīkota, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem.

 

Ja jūs

  • atbilstat vispārīgajiem nosacījumiem,
  • un esat iesniedzis pieteikumu saskaņā ar noteikumiem un noteiktajā termiņā,

 

iecēlējinstitūcija jūsu pieteikumu nosūtīs atlases komisijai, kas to izskatīs.

 

Ja jūs atbilstat īpašajiem nosacījumiem, jūsu kandidatūra tiks izvērtēta atlases procedūrā.

 

Komisija šajā sakarā pamatojas tikai uz pieteikuma veidlapā iekļauto informāciju, ko apstiprina pieteikuma veidlapai pievienotie atbilstošie apliecinošie dokumenti (vairāk informācijas kandidātu rokasgrāmatā).

 

Kvalifikācijas novērtējums

2. Kvalifikācijas novērtēšana

 

Atlases komisija, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem, izvērtē to kandidātu kvalifikāciju, kas ir pielaisti dalībai atlases procedūrā, un sastāda to 50 labāko kandidātu sarakstu, kuri tiks uzaicināti uz rakstiskajiem pārbaudījumiem.

 

Vērtējot kandidātu kvalifikāciju, atlases komisija jo īpaši ņems vērā šādus elementus, kas jāpierāda ar pieteikuma veidlapai pievienotiem atbilstošiem apliecinošiem dokumentiem:

 

–               darba pienākumiem atbilstošu papildu kvalifikāciju un izglītību,

–               citu Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanas,

–               profesionālu pieredzi tekstu sagatavošanā publicēšanai,

–               profesionālu pieredzi tekstu redakcionālā pārbaudē vai kopsavilkumu gatavošanā,

–               profesionālu pieredzi lingvistikas jomā (piemēram, rakstiskā vai mutiskā tulkošanā, subtitrēšanā utt.),

–               profesionālu pieredzi saziņā skaidrā valodā,

–               profesionālu pieredzi multikulturālā un daudzvalodu vidē.

 

 

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem.

Pārbaudījumi

3. Pārbaudījumi

 

Rakstiskie pārbaudījumi

 

a) Redakcionālas pārbaudes veikšana angļu valodā: teksta par Eiropas Parlamenta likumdošanas darbu redakcionāla pārbaude. Šī pārbaudījuma mērķis ir novērtēt jūsu redakcionālās prasmes, lai pārliecinātos, ka tās atbilst pienākumu izpildei vajadzīgajām prasmēm, jo īpaši, cik labi jūs pārzināt angļu valodas stila konvencijas un cik jūs pievēršat uzmanību detaļām.

 

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 60 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

 

b) Pārbaudījums teksta sagatavošanā angļu valodā: no paziņojuma presei vai izvilkuma no pētījuma 2. valodā jāsagatavo iedzīvotājiem paredzēts kopsavilkums angļu valodā. Šī pārbaudījuma mērķis ir novērtēt jūsu 2. valodas zināšanas un jūsu spēju atpazīt teksta galvenos punktus un par tiem sagatavot kopsavilkumu skaidrā valodā.

 

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 30 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

 

 

c) Pārbaudījums teksta sagatavošanā angļu valodā: no paziņojuma presei vai izvilkuma no pētījuma 3. valodā jāsagatavo iedzīvotājiem paredzēts kopsavilkums angļu valodā. Šī pārbaudījuma mērķis ir novērtēt jūsu 3. valodas zināšanas un jūsu spēju atpazīt teksta galvenos punktus un par tiem sagatavot kopsavilkumu skaidrā valodā.

 

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 30 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

 

 

d) Pārrakstīšanas pārbaudījums angļu valodā: sarežģīts teksts angļu valodā jāpārraksta iedzīvotājiem paredzētā skaidrā valodā. Šī pārbaudījuma mērķis ir novērtēt jūsu spēju padarīt tekstu iedzīvotājiem saprotamu un izmantojamu.

 

 

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 60 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

 

Šie pārbaudījumi, kas veicami ar datoru, varēs tikt organizēti attālināti.

 

20 kandidāti, kas būs ieguvuši vislielāko punktu skaitu rakstiskajos pārbaudījumos, tiks uzaicināti uz mutiskajiem pārbaudījumiem, ja katrā no pārbaudījumiem būs saņemts punktu nepieciešamais minimums.

 

Mutiskie pārbaudījumi

 

a) Pārrunas ar atlases komisiju un 2. valodā, kurās komisija varēs novērtēt jūsu spēju veikt pienākumu aprakstā uzskaitītos uzdevumus Eiropas iestādē, ņemot vērā visu pieteikuma dokumentos izklāstīto informāciju.

 

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 45 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

 

b) Grupas diskusija vai lomu spēle angļu valodā, kurā atlases komisija novērtēs jūsu pielāgošanās spēju, diplomātiskumu, kā arī izturēšanos grupā vai konkrētā situācijā.

 

Grupas diskusijas pārbaudījuma ilgumu nosaka atlases komisija, ņemot vērā grupu galīgo sastāvu.

Lomu spēles pārbaudījuma maksimālais ilgums ir 25 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem (nepieciešamais minimums: 10 punkti).

 

Šie pārbaudījumi varētu notikt attālināti.

 

Jūs laikus saņemsiet norādījumus par rakstiskajiem un mutiskajiem pārbaudījumiem. Pārbaudījumi tiek plānoti konkrētā datumā un konkrētā laikā. Ja neatbildēsiet uz kādu no uzaicinājumiem vai ar jums nebūs iespējams sazināties pa e-pastu, vai jūs nepiedalīsieties kādā no pārbaudījumiem, jūs tiksiet diskvalificēts(-a). Norādījumi ir jāievēro pilnībā. Norādījumu neievērošana vai rīcība, kas neatbilst norādījumiem, noved pie tūlītējas diskvalifikācijas.

Piemēroto kandidātu saraksta sagatavošana

4. Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā

 

Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, atlases komisija izvēlas 10 kandidātus, kurus tā uzskata par vispiemērotākajiem to pienākumu veikšanai, kas norādīti šā vakances paziņojuma punktā “Pienākumu apraksts”, un iekļauj tos piemēroto kandidātu sarakstā. Piemēroto kandidātu sarakstā alfabētiskā secībā iekļauj to 10 kandidātu vārdus, kuri kopā ieguvuši vislielāko punktu skaitu procedūrā kopumā (kvalifikāciju un pārbaužu novērtējums) un kuri ir ieguvuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu katrā pārbaudījumā.

 

Piemēroto kandidātu saraksts būs spēkā līdz 2024. gada 31. decembrim. Ar iecēlējinstitūcijas lēmumu saraksta derīguma termiņu var pagarināt. Šādā gadījumā sarakstā iekļautie kandidāti tiks laikus par to informēti.

 

Kandidāti tiks individuāli informēti par rezultātiem, un piemēroto kandidātu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.

 

Ja jums tiks piedāvāts darbs, jums būs jāuzrāda visu vajadzīgo dokumentu oriģināli, tai skaitā diplomi un profesionālo pieredzi apliecinoši dokumenti, lai tos varētu pārbaudīt.

 

Kandidāta vārda iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā neparedz nedz tiesības saņemt darba piedāvājumu, nedz arī to garantē.

 

Pieteikumu iesniegšana

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

 

Pieteikšanās notiek, izmantojot Apply4EP platformu.

 

Pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas rūpīgi izlasiet Eiropas Parlamenta rīkoto kandidātu atlases procedūru norādījumus un pievienojiet attiecīgos apliecinošos dokumentus.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

 Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 19. aprīlis plkst. 17.30 pēc Briseles laika.

 

 

Pēc pieteikuma veidlapas apstiprināšanas jums automātiski tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums.

 

Lūdzam NEZVANĪT un neuzdot jautājumus par konkursa norises grafiku.