This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ANGOL NYELVŰ KÖZÉRTHETŐSÉGI NYELVI SZAKEMBER (AD7) M/F

Hely : Brüsszel ; Luxemburg
Publication end on external website : 19/04/2021 17:30
Szervezeti egység : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : PE/255/S
Útmutató a pályázóknak :

Általános követelmények

PE/255/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS

 

Angol nyelvű közérthetőségi nyelvi szakember (AD7)

  (nő vagy férfi)

 

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázók számára készített, ezen álláshirdetés mellékletében található útmutatót. Ez az útmutató az álláshirdetés szerves részét képezi, és segítségére lesz az eljárásokra vonatkozó szabályok és a pályázattal kapcsolatos részletek megértésében.

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

 

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

 

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

 

MELLÉKLET:           ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOKBAN RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA

 

 

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

 

1. Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 29. cikkének (2) bekezdése alapján a Fordítási Főigazgatóságon 5 tisztviselői álláshely (AD 7) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott. A keresett profil angol nyelvű közérthetőségi nyelvi szakember.

E munkakörökhöz az ezen álláshirdetés A.3. pontjának b) alpontjában foglalt különleges képesítések szükségesek.

6 294,84 EUR

A felvétel az AD 7 besorolási fokozat első fizetési fokozatába történik, 6 294,84 EUR/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatában meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. A pályázók felvétele – szakmai tapasztalatuktól függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményt ezen túlmenően bizonyos feltételek mellett pótlékok egészítik ki.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – megkülönböztetést.

A munkakör leírása

2. A munkakör leírása

 A Fordítási Főigazgatóság (DG TRAD) fordítási szolgáltatásokat nyújt az Európai Parlament számára az Európai Unió valamennyi nyelvén folytatott, különféle (papíralapú és elektronikus) formátumokban megvalósuló kommunikáció érdekében.

A Fordítási Főigazgatóság feladatai a következők:

  • az összes hivatalos és munkanyelven elérhetővé teszi a Parlament a költségvetési hatóság két ágának egyikeként és társjogalkotóként betöltött szerepével kapcsolatos valamennyi dokumentumot, biztosítva ezáltal az Unió jogalkotási és költségvetési eljárásának legitimitását és átláthatóságát;
  • lehetővé teszi, hogy a Parlament eleget tegyen a többnyelvűségi politika által számára előírt kötelezettségeknek, amely politikának célja a nyelvekkel szembeni egyenlő bánásmód biztosítása és annak lehetővé tétele, hogy az Unió valamennyi polgára kommunikálhasson az intézményekkel és anyanyelvén férhessen hozzá az uniós dokumentumokhoz;
  • közérthető nyelvezetet használva egyszerűbbé és olvashatóbbá teszi a szövegeket és ezáltal érthetőbbé és hozzáférhetőbbé teszi a Parlamentet a polgárok számára, többek között új formátumok alkalmazása révén, amelyek megfelelnek az olvasás jövőbeni formájának;
  • gondoskodik arról, hogy valamennyi szolgáltatást a lehető leghatékonyabban nyújtsák.

A DG TRAD célja, hogy hidakat építsen a különböző nyelvek és kultúrák között, valamint hogy előmozdítsa a fenntartható többnyelvűséget, amely az európai demokratikus eszme alapvető eleme.

A Luxembourgban és Brüsszelben foglalkoztatott közérthetőségi nyelvi szakemberek feladata, hogy elősegítsék a polgárokkal folytatott kommunikációt, szövegellenőrzéseket végezzenek, meghatározott határidőkön belül különféle tartalmakat adaptáljanak, foglaljanak össze és lektoráljanak, valamint írásban és szóban nyelvi tanácsokat adjanak, például telefonon vagy ülések alkalmával.

A kiválasztott személyek fő feladata az lesz, hogy angol nyelvű nem jogalkotási szövegek széles spektrumát ellenőrizzék, valamint lektorálják más közérthetőségi nyelvi szakemberek és gyakornokok munkáját. Fogalmazási segítséget nyújtanak angol nyelven, valamint a közérthetőségi szolgáltatásokat nyújtanak az Európai Parlamenten belüli szerzők számára. Szervezeti egységük angol nyelvi telefonos segítségnyújtási csoportján belül tanácsokat adnak az angol nyelvvel kapcsolatos kérdésekben. Részt vehetnek a parlamenti kollégák számára szervezett, az angol nyelv helyes használatával és az elkerülendő nyelvi hibákkal, a tartalmak adaptálásával, valamint az audio- és egyéb célokra készített angol nyelvű összefoglalók készítésével kapcsolatos képzések előkészítésében és lebonyolításában.

Az érintett témák többek között politikai, jogi, gazdasági, pénzügyi, tudományos vagy műszaki jellegűek, és az Európai Unió tevékenységi területének egészét lefedik. E feladatok végrehajtásához egyedi informatikai eszközök és kapcsolódó eszközök intenzív használata szükséges. Ez a munka egyebek mellett magában foglalja az angol nyelvű audiovizuális tartalmak készítéséhez és a feliratozáshoz kapcsolódó interkulturális és nyelvi közvetítést is.

A közérthetőségi nyelvi szakemberi munkakör ellátásához erős adaptációs készség, továbbá a különböző jellegű és gyakran összetett problémák megragadására, a körülmények változását követő gyors reagálásra és hatékony kommunikációra való képesség szükséges. A pályázóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy multikulturális munkakörnyezetben – egyénileg és csapatban egyaránt – rendszeres, intenzív munkát végezzenek. Végül, egész pályafutásuk során törekedniük kell a szakmai fejlődésre.

Pályázati feltételek

3. Pályázati feltételek

Önnek a pályázat benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 a) Általános feltételek

 Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzat 28. cikke értelmében Ön:

–          az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára;

–          állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja;

–          a katonai szolgálat tekintetében a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett;

–          rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal.

 

b) Különleges feltételek

 i. Szükséges végzettség, diplomák és ismeretek

a) Oklevéllel igazolt, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség, ha az adott képzés szokásos ideje négy év vagy annál hosszabb,

vagy

b) oklevéllel igazolt, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség és legalább egyéves megfelelő szakmai tapasztalat, ha az adott képzés szokásos ideje legalább három év.

Ezt a szakmai tapasztalatot nem veszik figyelembe a képesítéseknek a B.2. pontban előírt értékelésekor.

Lásd az Európai Parlament által szervezett kiválasztási eljárásokban részt vevő pályázók számára szóló útmutató I. mellékletét.

ii. Nyelvismeret

Ön kiválóan ismeri az Európai Unió legalább három hivatalos nyelvét. Ebben az álláshirdetésben az alábbi módon hivatkozunk a nyelvekre:

  • nyelv (fő nyelv): az angol nyelv tökéletes ismerete;
  • nyelv (első idegen nyelv): az Európai Unió 23 hivatalos nyelve közül az egyik nyelv kiváló ismerete; a 2. nyelvnek az 1. és a 3. nyelvtől eltérő nyelvnek kell lennie;
  • nyelv (második idegen nyelv): az Európai Unió 23 hivatalos nyelve közül az egyik nyelv kiváló ismerete; a 3. nyelvnek az 1. és a 2. nyelvtől eltérő nyelvnek kell lennie.

iii.     Előírt szakmai tapasztalat

Ön az A.3. pont b) i. alpontjában előírt végzettség megszerzését követően minimum 5 éves szakmai tapasztalatot szerzett szövegek és audiovizuális tartalmak fordítása és/vagy feliratozása, szövegek adaptálása, ellenőrzése, lektorálása vagy utószerkesztése terén.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a szóban forgó kiválasztási eljárás céljából az 1. nyelv megválasztása és a harmadik nyelv ismeretének előírása a szolgálati érdek alapján történt. Az angol nyelvű közérthetőségi nyelvi szakemberi álláshely betöltéséhez a jelen álláshirdetés A.2. pontjában szereplő feladatok jellegéből adódóan különleges képzettségek szükségesek.

 Következésképpen a felvett tisztviselőnek feladatai ellátása és a Fordítási Főigazgatóság megfelelő működése érdekében képesnek kell lennie arra, hogy három nyelven hatékonyan végezze munkáját és kommunikáljon.

A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

 

1. A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

Az eljárás képesítéseken és vizsgákon alapul.

Amennyiben

  • az Ön esetében teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó általános feltételek,
  • és Ön pályázatát az előírt formában és határidőn belül leadta,

pályázatát a kinevezésre jogosult hatóság továbbítja a kiválasztási bizottságnak, amely megvizsgálja az Ön pályázati dokumentációját.

Ha az Ön esetében teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó különleges feltételek, a kiválasztási bizottság jóváhagyja a kiválasztási eljárásban való részvételét.

A bizottság e célból kizárólag a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és az ahhoz csatolt megfelelő igazoló iratokkal alátámasztott adatok alapján jár el. (részletesebb tájékoztatás a pályázóknak szóló útmutatóban található).

A képesítések értékelése

2. A képesítések értékelése

 A kiválasztási bizottság előre meghatározott értékelőlap alapján elvégzi a kiválasztási eljárásban való részvételre bocsátott pályázók képesítéseinek értékelését, és összeállítja az írásbeli vizsgákra bocsátható 50 legjobb pályázó listáját.

A kiválasztási bizottság a pályázók képesítéseinek értékelésekor különösen az alábbi szempontokat veszi figyelembe, amelyeket a pályázathoz csatolt megfelelő igazoló dokumentumokkal kell alátámasztani:

 – további, az ellátandó feladatokkal összefüggő képesítések és diplomák;

– az Európai Unió egyéb hivatalos nyelveinek ismerete;

– közzétételre szánt szövegek megfogalmazása terén szerzett szakmai tapasztalat;

– szövegek ellenőrzése és összefoglalók készítése terén szerzett szakmai tapasztalat;

– nyelvi területen (például fordítás, tolmácsolás, feliratozás stb. terén) szerzett szakmai tapasztalat;

– közérthető kommunikáció és nyelvhasználat terén szerzett szakmai tapasztalat;

– multikulturális vagy többnyelvű környezetben szerzett szakmai tapasztalat.

 

Pontozás: 0-tól 20 pontig.

Vizsgák

3. Vizsgák

Írásbeli vizsgák

a) Szövegellenőrzési feladat angol nyelven: egy, az Európai Parlament jogalkotási tevékenységeivel összefüggő szöveg ellenőrzése. A vizsga célja annak értékelése, hogy Ön rendelkezik-e a feladatok ellátásához szükséges szövegellenőrzési képességekkel, tökéletesen ismeri-e az angol nyelv stilisztikai hagyományait, és odafigyel-e a részletekre.

A vizsga időtartama legfeljebb: 60 perc

Pontozás: 0-tól 40 pontig – Alsó ponthatár: 20 pont a 40 pontból

b) Fogalmazási vizsgafeladat angol nyelven: egy polgároknak szánt angol nyelvű összefoglaló megfogalmazása a 2. nyelven írt sajtóközlemény vagy tanulmánykivonat alapján. A vizsga célja annak értékelése, hogy Ön mennyire ismeri a 2. nyelvet, és képes-e azonosítani a szöveg főbb elemeit és közérthető módon összefoglalni azokat.

A vizsga időtartama legfeljebb: 30 perc

Pontozás: 0-tól 40 pontig – Alsó ponthatár: 20 pont a 40 pontból

c) Fogalmazási vizsgafeladat angol nyelven: egy polgároknak szánt angol nyelvű összefoglaló megfogalmazása a 3. nyelven írt sajtóközlemény vagy tanulmánykivonat alapján. A vizsga célja annak értékelése, hogy Ön mennyire ismeri a 3. nyelvet, és képes-e azonosítani a szöveg főbb elemeit és közérthető módon összefoglalni azokat.

A vizsga időtartama legfeljebb: 30 perc

Pontozás: 0-tól 40 pontig – Alsó ponthatár: 20 pont a 40 pontból

d) Átfogalmazási vizsgafeladat angol nyelven: egy bonyolult angol nyelvű szöveg átírása közérthető nyelvre a polgárok számára. A vizsga célja annak értékelése, hogy Ön képes-e a polgárok számára érthetővé és hozzáférhetővé tenni a szöveget.

A vizsga időtartama legfeljebb: 60 perc

Pontozás: 0-tól 40 pontig – Alsó ponthatár: 20 pont a 40 pontból

E számítógépes vizsgákat távoli részvétellel is megszervezhetik.

Az írásbeli vizsgákon legmagasabb pontszámot elérő 20 pályázót hívják meg a szóbeli vizsgákra, feltéve, hogy elérték az adott vizsgákon megkövetelt minimális ponthatárt.

Szóbeli vizsgák

a) Beszélgetés a kiválasztási bizottsággal az 1. és a 2. nyelven, amelynek során a bizottság a pályázók anyagában szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri, hogy alkalmas-e Ön „A munkakör leírása” pontban felsorolt feladatok európai uniós intézményben történő ellátására.

A vizsga időtartama legfeljebb: 45 perc

Pontozás: 0-tól 40 pontig – Alsó ponthatár: 20 pont a 40 pontból

b) Vizsga csoportos vita vagy szerepjáték formájában angol nyelven, amelynek során a kiválasztási bizottság csoportviszonyok között vagy meghatározott helyzetben értékelni tudja az Ön alkalmazkodóképességét, diplomáciai érzékét és viselkedését.

A csoportos vitából álló vizsga időtartamát a csoportok végleges összetételének függvényében a kiválasztási bizottság határozza meg.

A szerepjátékból álló vizsga  időtartama legfeljebb 25 perc.

Pontozás: 0-tól 20 pontig – Alsó ponthatár: 10 pont a 20 pontból

E vizsgákat távoli részvétellel is megszervezhetik.

Kellő időben meg fogja kapni az írásbeli és szóbeli vizsgákkal kapcsolatos utasításokat. A vizsgákra egy konkrét napon és egy konkrét időpontban fog sor kerülni. Amennyiben Ön nem reagál a vizsgára szóló meghívóra, nem érhető el e-mailben vagy nem jelenik meg a vizsgán, kizárják a pályázatból. Az adott utasítások szigorúan betartandók. Az utasítások be nem tartása vagy az utasításoknak nem megfelelő magatartás a jelentkező azonnali kizárását vonja maga után.

Az alkalmas jelöltek listája

4. Felvétel az alkalmas jelöltek listájára

A kiválasztási bizottság az elért eredmények alapján választja ki azt a 10 pályázót, akiket az ezen álláshirdetés „A munkakör leírása” című pontjában meghatározott feladatok ellátására a legalkalmasabbnak tart, és akiket felvesz az alkalmas jelöltek listájára. E listára a teljes eljárás (a képesítések értékelése és a vizsgák) során a legmagasabb pontszámot megszerző és az alsó ponthatárt valamennyi vizsgán elérő 10 pályázó neve kerül fel betűrendben.

Az alkalmas jelöltek listája 2024. december 31-ig érvényes. A lista érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozata alapján meghosszabbítható. Az utóbbi esetben a listán szereplők megfelelő időben értesítést kapnak.

A pályázókat egyénileg tájékoztatják eredményeikről, és az alkalmas jelöltek listáját közzéteszik az Európai Parlament intranetes oldalán.

Amennyiben állásajánlatot kap, hitelesítés céljából köteles bemutatni valamennyi szükséges dokumentum, többek között a diplomák és tanúsítványok eredeti példányát.

Az, hogy az Ön neve szerepel az alkalmassági listán, nem jelent jogosultságot vagy garanciát az intézmény általi foglalkoztatásra.

A pályázatok benyújtása

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

 Jelentkezését az Apply4EP platformon keresztül kell benyújtania.

Kérjük, hogy a pályázati formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el figyelmesen az Európai Parlament által szervezett kiválasztási eljárásokban részt vevő pályázók számára készült útmutatót és csatolja a megfelelő igazoló iratokat.

 A jelentkezések benyújtásának határideje

 A jelentkezések benyújtási határideje:

2021. április 19., 17.30, brüsszeli idő szerint

 

Pályázatának érvényesítését automatikusan visszaigazoljuk.

 

Kérjük, hogy az eljárás időbeli ütemezésével kapcsolatban NE TELEFONÁLJON.