This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

STRUČNJAK ZA JASAN JEZIK ZA ENGLESKI JEZIK (AD 7) M/F

Mjesto : Bruxelles ; Luksemburg
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 19/04/2021 17:30
Služba : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : PE/255/S
Vodič za kandidate :

Opći podaci

Natječaj za radno mjesto PE/255/S 

Stručnjak za jasan jezik za engleski jezik (AD 7)

(ženskog ili muškog spola)

Molimo vas da prije slanja prijave pažljivo pročitate Vodič za kandidate priložen ovom natječaju. Vodič je sastavni dio natječaja i u njemu se objašnjavaju pravila o selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament i način prijave.

 

SADRŽAJ

A                OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

B                POSTUPAK

C                PRIJAVE

 

PRILOG:   VODIČ ZA KANDIDATE U SELEKCIJSKIM POSTUPCIMA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

 

A OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

1.         Opće napomene

Na temelju članka 29. stavka 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije Europski parlament odlučio je pokrenuti postupak zapošljavanja pet dužnosnika (AD 7) u Glavnoj upravi za pismeno prevođenje. Traženi profil je stručnjak za jasan jezik za engleski.

Za ova radna mjesta potrebno je imati posebne kvalifikacije navedene u točki A.3. (b) ovog natječaja za radno mjesto.

Radno mjesto odgovara platnom razredu AD 7, prvom stupnju, s osnovnom mjesečnom plaćom od 6 294,84 EUR. Plaća podliježe porezu Zajednice i ostalim odbicima predviđenima Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije. Na plaću se ne obračunava nacionalni porez. Stupanj unutar platnog razreda uspješnog kandidata može se prilagoditi ovisno o njegovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu se plaću pod određenim uvjetima isplaćuju i dodaci.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju roda, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.


Vrsta dužnosti

2. Opis posla

Glavna uprava za pismeno prevođenje (DG TRAD) pruža usluge pismenog prevođenja Europskom parlamentu kako bi se omogućila komunikacija u svim oblicima (na papiru i elektronički) na svim službenim jezicima Europske unije.

Zadaće DG TRAD-a su sljedeće:

 • jamčenje dostupnosti svih dokumenata koji se odnose na ulogu Parlamenta kao suzakonodavca i kao jednog od dvaju ogranaka proračunskog tijela na svim službenim ili radnim jezicima kako bi se osigurala legitimnost i transparentnost zakonodavnog i proračunskog postupka Unije,
 • omogućavanje Parlamentu da ispunjava svoje obveze koje proizlaze iz politike višejezičnosti, čiji je cilj zajamčiti jednako postupanje sa svim jezicima te omogućiti svim građanima EU-a komunikaciju s institucijama i pristup njihovim dokumentima na vlastitom jeziku,
 • pojednostavljivanje tekstova i njihova veća čitljivost zahvaljujući jasnom jeziku, na temelju čega će Parlament postati pristupačniji građanima, između ostalog, upotrebom novih formata, prilagođenih načinima čitanja u budućnosti,
 • pružanje svih navedenih usluga uz najveću razinu učinkovitosti.

Cilj DG TRAD-a izgraditi je mostove između različitih jezika i kultura te promicati održivu višejezičnost, ključnu sastavnicu europskog ideala demokracije.

Stručnjaci za jasan jezik zaposleni su u Luxembourgu i Bruxellesu, a zaduženi su za olakšavanje komunikacije s građanima, redakturu, prilagodbu, sažimanje i lekturu svih vrsta sadržaja u zadanim rokovima te za usmeno i pismeno pružanje jezičnih savjeta, primjerice telefonski ili na sastancima.

Glavni zadatak osoba koje prihvate posao bit će pregledavanje velikog raspona nezakonodavnih tekstova napisanih na engleskom te lektura tekstova drugih stručnjaka za jasan jezik i stažista. Pružat će usluge redakture na engleskom jeziku te usluge iz područja jasnog jezika za autore tekstova iz Europskog parlamenta. Također će, u okviru tima svoje službe za telefonsku pomoć na engleskom, pružati savjete za engleski jezik. Imat će priliku doprinijeti i osmišljavanju i vođenju radionica za kolege iz Parlamenta o ispravnoj upotrebi i pogreškama koje treba izbjegavati u engleskom jeziku te prilagodbi sadržaja i sastavljanju sažetaka na engleskom za audiosadržaje i u druge svrhe.

Obrađivane teme odnose se na politička, pravna, gospodarska, financijska, znanstvena ili tehnička pitanja iz svih područja djelovanja Europske unije. Provedba tih zadaća podrazumijeva intenzivno korištenje posebnim informatičkim i drugim povezanim alatima. U dužnosti se ubraja i jezično i međukulturno posredovanje u pogledu produkcije i podslovljavanja za audiovizualne sadržaje na engleskom jeziku.

Radno mjesto stručnjaka za jasan jezik zahtijeva istančan osjećaj za prilagodbu, sposobnost razumijevanja često složenih problema različite naravi, brzog reagiranja na promjene u okolnostima i uspješnog komuniciranja. Kandidati moraju biti u stanju redovito raditi velikim intenzitetom, samostalno i unutar tima te u multikulturnom radnom okruženju. I najzad, od kandidata se očekuje da se tijekom cijele karijere kontinuirano stručno usavršavaju.

Uvjeti prihvata

3. Uvjeti

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(a)     Opći uvjeti

U skladu s člankom 28. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije kandidati moraju:

—        biti državljani jedne od država članica Europske unije,

—        uživati sva građanska prava,

—        ispunjavati sve zakonske obveze povezane sa služenjem vojnog roka,

—        dostaviti odgovarajuće potvrde kojima se dokazuje prikladnost za obavljanje dužnosti.

(b)     Posebni uvjeti

 1. Potrebne kvalifikacije, diplome i znanja

(a) Stupanj obrazovanja koji odgovara cjelokupnom sveučilišnom studiju u trajanju od četiri godine ili više, po završetku kojega se stječe diploma

ili

(b) stupanj obrazovanja koji odgovara cjelokupnom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine, po završetku kojega se stječe diploma te odgovarajuće radno iskustvo od najmanje godine dana.

To radno iskustvo ne uzima se u obzir u fazi ocjenjivanja kvalifikacija iz točke B.2.

Dodatne informacije nalaze se u Prilogu I. Vodiču za kandidate u selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament.

 1. Znanje jezika

Kandidati moraju znati najmanje tri službena jezika Europske unije. U ovom natječaju za radno mjesto koristi se sljedeća podjela jezika:

—  jezik 1 (glavni jezik): savršeno znanje engleskog,

—  jezik 2 (prvi strani jezik): izvrsno znanje jednog od ostalih 23 službenih jezika Europske unije, koji mora biti različit od jezikâ 1 i 3,

—  jezik 3 (drugi strani jezik): izvrsno znanje jednog od ostalih 23 službenih jezika Europske unije, koji mora biti različit od jezikâ 1 i 2.

iii.     Potrebno radno iskustvo

Od kandidata se zahtijeva radno iskustvo od najmanje pet godina koje su stekli nakon stručnih kvalifikacija iz točke A.3. (b) i. i to iz područja prevođenja tekstova i audiovizualnih sadržaja i/ili podslovljavanja, prilagodbe tekstova, redakture, lekture ili korekture.

Kandidati se obavještavaju da su izbor jezika 1 i uvjet poznavanja trećeg jezika u ovom selekcijskom postupku utvrđeni u skladu s interesima službe. Naime, za radno mjesto stručnjaka za jasan jezik za engleski potrebne su posebne kvalifikacije zbog opisa posla, kako je navedeno u točki A.2. ovog natječaja za radno mjesto.

Stoga, u cilju obavljanja svojih zadaća i pravilnog funkcioniranja službe DG TRAD-a, osobe koje će se zaposliti moraju biti u stanju učinkovito raditi i komunicirati na tri jezika.

Prihvaćanje prijava i uključivanje u selekcijski postupak

B         POSTUPAK

1. Uključivanje u selekcijski postupak

Selekcijski postupak temelji se na kvalifikacijama i testiranju.

Ako

—      ispunjavate opće uvjete i

—      podnijeli ste prijavu u skladu s odredbama i u zadanom roku,

tijelo za imenovanja proslijedit će vašu prijavu povjerenstvu za odabir, koje će je razmotriti.

Kandidate koji zadovoljavaju posebne uvjete povjerenstvo za odabir primit će u selekcijski postupak.

Povjerenstvo za odabir svoje odluke temelji isključivo na podacima iz prijavnice koji su potkrijepljeni relevantnim popratnim dokumentima priloženima prijavnici (za više informacija vidjeti Vodič za kandidate).

 1. Ocjenjivanje kvalifikacija

Povjerenstvo za odabir na temelju unaprijed utvrđenih kriterija ocjenjuje kvalifikacije kandidata primljenih u selekcijski postupak i sastavlja listu 50 najboljih kandidata, koji će biti pozvani na pismeno testiranje.

Pri ocjenjivanju kvalifikacija kandidata povjerenstvo za odabir posebno vodi računa o sljedećim aspektima, koje je nužno potkrijepiti relevantnim popratnim dokumentima priloženima prijavnici:

 • dodatnim kvalifikacijama i diplomama povezanim s poslom koji će se obavljati,
 • znanju drugih službenih jezika Europske unije,
 • radnom iskustvu u sastavljanju tekstova namijenih za objavljivanje,
 • radnom iskustvu u području redakture tekstova ili pisanja sažetaka,
 • radnom iskustvu u području jezika (na primjer, pismeno prevođenje, usmeno prevođenje, podslovljavanje i drugo),
 • radnom iskustvu u području jasnog jezika,
 • radnom iskustvu u multikulturnom ili višejezičnom okruženju.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova

Ocjenjivanje kvalifikacija

2. Ocjenjivanje kvalifikacija

Povjerenstvo za odabir na temelju unaprijed utvrđenih kriterija ocjenjuje kvalifikacije kandidata primljenih u selekcijski postupak i sastavlja listu 50 najboljih kandidata, koji će biti pozvani na pismeno testiranje.

Pri ocjenjivanju kvalifikacija kandidata povjerenstvo za odabir posebno vodi računa o sljedećim aspektima, koje je nužno potkrijepiti relevantnim popratnim dokumentima priloženima prijavnici:

 • dodatnim kvalifikacijama i diplomama povezanim s poslom koji će se obavljati,
 • znanju drugih službenih jezika Europske unije,
 • radnom iskustvu u sastavljanju tekstova namijenih za objavljivanje,
 • radnom iskustvu u području redakture tekstova ili pisanja sažetaka,
 • radnom iskustvu u području jezika (na primjer, pismeno prevođenje, usmeno prevođenje, podslovljavanje i drugo),
 • radnom iskustvu u području jasnog jezika,
 • radnom iskustvu u multikulturnom ili višejezičnom okruženju.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova

Testiranja

3. Testiranje

Pismeno testiranje

(a)     Test redakture na engleskom: redaktura teksta koji se odnosi na zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta. Cilj ovog testa ocijeniti je kompetencije kandidata u području redakture kako bi se osiguralo da odgovaraju onima potrebnima za obavljanje posla, prije svega savršeno vladanje stilskim konvencijama engleskog jezika i pozornost na detalje.

Maksimalno trajanje testa: 60 minuta

Bodovanje: od 0 do 40 bodova – minimalni broj bodova za prolaz: 20/40

(b)     Test pisanja na engleskom: pisanje sažetka namijenjenog građanima na engleskom, prema izvješću za medije ili isječku studije na jeziku 2. Cilj ovog testa ocijeniti je znanje jezika 2 i sposobnost kandidata da identificira glavne točke teksta i sažme ih jasnim jezikom.

Maksimalno trajanje testa: 30 minuta

Bodovanje: od 0 do 40 bodova – minimalni broj bodova za prolaz: 20/40

(c)     Test pisanja na engleskom: pisanje sažetka namijenjenog građanima na engleskom, prema izvješću za medije ili isječku studije na jeziku 3. Cilj ovog testa ocijeniti je znanje jezika 3 i sposobnost kandidata da identificira glavne točke teksta i sažme ih jasnim jezikom.

Maksimalno trajanje testa: 30 minuta

Bodovanje: od 0 do 40 bodova – minimalni broj bodova za prolaz: 20/40

(d)     Test prerade teksta na engleskom: prerada složenog teksta na engleskom jasnim jezikom za građane. Cilj ovog testa ocijeniti je sposobnost kandidata da učine tekst razumljivim i pristupačnim građanima.

Maksimalno trajanje testa: 60 minuta

Bodovanje: od 0 do 40 bodova – minimalni broj bodova za prolaz: 20/40

Ovi računalni testovi mogu se organizirati na daljinu.

Na usmeno testiranje bit će pozvano 20 kandidata s najvećim brojem bodova na pismenom testu, pod uvjetom da su na svakom testu ostvarili minimalni broj bodova za prolaz.

Usmeno testiranje

(a)     Razgovor s povjerenstvom za odabir na jezicima 1 i 2 na temelju kojega se, uz vođenje računa o svim informacijama iz prijavnice, ocjenjuje sposobnost kandidata za obavljanje zadaća opisanih u odjeljku „Opis posla” u europskoj instituciji.

Maksimalno trajanje testa: 45 minuta.

Bodovanje: od 0 do 40 bodova – minimalni broj bodova za prolaz: 20/40

(b)     Grupna rasprava ili vježba (igra uloga) na engleskom na temelju koje povjerenstvo za odabir ocjenjuje sposobnost prilagođavanja, smisao za diplomatska rješenja te ponašanje kandidata u grupi ili u određenoj situaciji.

Trajanje grupne rasprave odredit će povjerenstvo za odabir ovisno o konačnom sastavu grupa.

Maksimalno trajanje grupne vježbe (igra uloga) je 25 minuta.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova – minimalni broj bodova za prolaz: 10/20

Ovi testovi mogu se organizirati na daljinu.

Upute u vezi pismenih i usmenih testiranja bit će poslane na vrijeme. Testiranja će se održavati na točno određeni dan i u točno određeno vrijeme. Ako se ne odazovete pozivu, nije vas moguće kontaktirati elektroničkom poštom ili se ne pojavite na jednom od testiranja, bit ćete diskvalificirani. Poslane upute potrebno je točno pratiti. U slučaju nepoštovanja uputa ili ponašanja koje nije u skladu s njima bit ćete odmah diskvalificirani.

Lista uspješnih kandidata

4. Lista uspješnih kandidata

Na listu uspješnih kandidata povjerenstvo za odabir uvrstit će, prema postignutom uspjehu, 10 kandidata za koje smatra da su najprikladniji za obavljanje zadaća iz odjeljka „Opis posla” ovog natječaja za radno mjesto. Na listi će abecednim redom biti navedena imena 10 kandidata koji su ukupno ostvarili najveći broj bodova u cijelom postupku (ocjena kvalifikacija i testiranja) i koji su na svakom testu ostvarili minimalni broj bodova za prolaz.

Valjanost liste uspješnih kandidata istječe 31. prosinca 2024., ali se može produžiti odlukom tijela za imenovanja. U slučaju produženja valjanosti liste uspješni kandidati bit će o tome pravodobno obaviješteni.

Kandidati će o svojim rezultatima biti obaviješteni pojedinačno, a lista uspješnih kandidata bit će objavljena na intranetskim stranicama Europskog parlamenta.

Od uspješnih kandidata kojima se ponudi zaposlenje radi provjere zahtijeva se da daju na uvid izvorne primjerke svih traženih dokumenata, posebice diploma i potvrda o radu.

Uvrštavanje na listu uspješnih kandidata nije jamstvo da će se kandidatima radno mjesto zaista i ponuditi.

Podnošenje prijava

C PRIJAVE

Prijava se obavlja na platformi Apply4EP.

Kandidati se mole da prije ispunjavanja prijavnice pažljivo pročitaju Vodič za kandidate u selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament te da podnesu sve relevantne popratne dokumente.

Rok za prijavu

Rok za prijavu je

19 travnja 2021. u 17.30 po briselskom vremenu.

 

Nakon što potvrdite svoju prijavu, dobit ćete automatsku potvrdu o primitku.

Kandidati se mole da NE ZOVU TELEFONOM kako bi se raspitali o vremenskom rasporedu postupka.