This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ODBORNÍK NA JAZYKOVOU SROZUMITELNOST PRO ANGLICKÝ JAZYK (AD 7) M/F

Místo : Brusel ; Lucembursk
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 19/04/2021 17:30
Útvar : 09-Direction Générale de la traduction
Značka : PE/255/S
Pokyny pro uchazeče :

Obecné informace

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ PE/255/S

 

 

Odborník na jazykovou srozumitelnost pro anglický jazyk (AD 7)

  

(ženy a muži)

 

 

Před podáním přihlášky si prosím pečlivě přečtěte pokyny pro uchazeče přiložené k tomuto oznámení o výběrovém řízení. Tyto pokyny jsou nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení a pomohou vám porozumět pravidlům upravujícím postupy a způsoby přihlašování.

 

 

 

OBSAH

 

 

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY PŘIJETÍ

 

 

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

 

 

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 

PŘÍLOHA:     POKYNY PRO UCHAZEČE VE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH                                                       POŘÁDANÝCH EVROPSKÝM PARLAMENTEM

 

 

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY PŘIJETÍ

 

1. Obecné informace

 

Evropský parlament se v souladu s čl. 29 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie rozhodl vyhlásit výběrové řízení s cílem obsadit pět míst úředníků (funkční skupiny AD 7) v generálním ředitelství pro překlad. Hledaným profilem jsou odborníci na jazykovou srozumitelnost pro anglický jazyk.

 

Tato místa vyžadují zvláštní kvalifikaci popsanou v části A bodu 3 písm. b) tohoto oznámení.

 

Nábor proběhne do funkční skupiny AD 7 prvního stupně, v níž základní plat činí 6 294,84 EUR měsíčně. Ze základního platu se odvádí daň Společenství a další srážky podle podmínek služebního řádu úředníků Evropské unie. Nepodléhá zdanění členských států. Stupeň, do něhož budou úspěšní uchazeči přijati, může být nicméně upraven v závislosti na jejich praxi. Vedle základního platu lze za jistých podmínek pobírat i některé příspěvky.

 

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace na základě genderu, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických či jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

Pracovní náplň

2. Pracovní náplň

 

Generální ředitelství pro překlad (GŘ TRAD) poskytuje překladatelské služby, které Evropskému parlamentu umožňují komunikovat ve všech formátech, v papírové podobě nebo elektronicky, ve všech úředních jazycích Evropské unie.

GŘ TRAD plní tyto úkoly:

  • zajišťuje, aby všechny dokumenty, jež Parlament potřebuje, aby mohl plnit svou úlohu spolunormotvůrce a jednoho z rozpočtových orgánů, byly k dispozici ve všech úředních nebo pracovních jazycích, a byla tak zajištěna legitimitatransparentnost legislativního a rozpočtového procesu Unie;
  • umožňuje Parlamentu plnit závazky, které mu ukládá politika mnohojazyčnosti, jejímž cílem je zajistit rovnocenné zacházení s jazyky a umožnit všem občanům Unie komunikovat s orgány a institucemi a mít přitom k dispozici jejich dokumenty ve vlastním jazyce;
  • díky snadno srozumitelnému jazyku zjednodušuje a vyjasňuje texty, aby se tak Parlament stal přístupnějším a vstřícnějším k občanům, včetně využívání nových formátů odpovídajících budoucím čtenářům;
  • snaží se o co nejvyšší efektivitu poskytovaných služeb.

 

Posláním GŘ TRAD je budovat mosty mezi různými jazyky a kulturami a podporovat udržitelnou mnohojazyčnost jako základní složku evropského demokratického ideálu.

 

Odborníci na jazykovou srozumitelnost usnadňují komunikaci s občany, provádějí redakční úpravy, přizpůsobují texty, vypracovávají shrnutí a revidují všechny typy obsahů ve stanovených lhůtách. Poskytují také ústně i písemně jazykové poradenství, například po telefonu nebo během schůzek. Místem výkonu práce je Lucemburk a Brusel.

 

 

Úkolem přijatých uchazečů bude redakčně upravovat širokou škálu nelegislativních textů vypracovaných v angličtině a revidovat práce jiných odborníků na jazykovou srozumitelnost a stážistů. Přijatí uchazeči budou poskytovat autorům z celého Evropského parlamentu pomoc při vypracování textů v anglickém jazyce a poradenství týkající se snadno srozumitelného jazyka. V rámci týmu zajišťujícího asistenční linku pro anglický jazyk v jejich oddělení budou přijatí uchazeči poskytovat také rady ohledně anglického jazyka. Kromě toho se budou moci podílet na přípravě a moderování seminářů pro kolegy v Parlamentu věnovaných správnému používání anglického jazyka a chybám, kterých je třeba se vyvarovat, a na úpravě obsahů a vypracování shrnutí v anglickém jazyce například pro účely audionahrávek.

 

Témata, kterým se budou věnovat, zahrnují mimo jiné politické, právní, ekonomické, finanční, vědecké a technické otázky a týkají se všech oblastí činnosti Evropské unie. Pro plnění těchto úkolů je nezbytné intenzivně využívat specifické IT a související nástroje. Činnost zahrnuje rovněž jazykovou a mezikulturní mediaci související s produkcí audiovizuálních obsahů a tvorbou titulků v anglickém jazyce.

 

Práce odborníka na jazykovou srozumitelnost vyžaduje výbornou schopnost adaptace i schopnost porozumět podstatě rozmanitých a často složitých problémů, rychle reagovat na změny okolností a účinně komunikovat. Uchazeči musí být schopni pravidelně podávat intenzivní pracovní výkony v multikulturním pracovním prostředí, a to nezávisle i v týmu. Během celé své pracovní kariéry usilují rovněž o odborný růst.

Podmínky pro přijetí

3. Podmínky účasti

 

V poslední den lhůty pro podání přihlášek musíte splňovat následující podmínky:

 

a) Všeobecné podmínky

 

V souladu s článkem 28 služebního řádu úředníků Evropské unie musíte:

 

–          být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,

–          požívat svých občanských práv,

–          mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,

–          předložit záruky bezúhonnosti vyžadované pro výkon výše uvedených pracovních    činností.

 

b) Zvláštní podmínky

 

i) Dosažené vzdělání a požadovaná praxe

 

a) dokončené studium na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání, je-li obvyklá délka tohoto studia nejméně čtyři roky, osvědčené diplomem,

 

nebo

 

b) dokončené studium na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání, osvědčené diplomem, a odpovídající odborná praxe v délce nejméně jednoho roku, je-li obvyklá délka tohoto studia nejméně tři roky.

 

Tato odborná praxe nebude zohledněna při posouzení kvalifikace podle části B bodu 2.

 

Viz příloha I k pokynům pro uchazeče ve výběrových řízeních pořádaných Evropským parlamentem.

 

 

ii) Jazykové znalosti

 

Musíte ovládat alespoň tři úřední jazyky Evropské unie: V tomto oznámení o výběrovém řízení budeme na jazyky odkazovat takto:

 

  • jazyk 1(hlavní jazyk): dokonalá znalost angličtiny;
  • jazyk 2 (první cizí jazyk): důkladná znalost jednoho z ostatních 23 úředních jazyků Evropské unie, který musí být jiný než jazyk 1 a jazyk 3;
  • jazyk 3 (druhý cizí jazyk): důkladná znalost jednoho z ostatních 23 úředních jazyků Evropské unie, který musí být jiný než jazyk 1 a jazyk 2.

 

iii)     Požadovaná odborná praxe

 

Vedle kvalifikačních předpokladů požadovaných v části A bodu 3 písm. b) bodu i) musíte mít minimálně pětiletou praxi v oblasti překladu textů a audiovizuálních obsahů nebo tvorby titulků, přizpůsobení textů, redakční úpravy, revize nebo post-editace.

 

Vezměte prosím na vědomí, že výběr jazyka 1 a požadavek znalosti třetího jazyka jsou v tomto výběrovém řízení stanoveny v souladu se služebním zájmem. Pracovní náplň odborníků na jazykovou srozumitelnost pro anglický jazyk, popsaná v části A bodu 2 tohoto oznámení o výběrovém řízení, totiž vyžaduje zvláštní dovednosti.

 

Aby mohli přijatí uchazeči vykonávat svěřené úkoly a zajišťovat řádné fungování oddělení GŘ TRAD, musí být schopni efektivně pracovat a komunikovat ve třech jazycích.

Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

 

 

1. Přijetí do výběrového řízení

 

Výběrové řízení je založeno na kvalifikačních předpokladech a zkouškách.

 

Pokud

  • splňujete všeobecné podmínky účasti
  • a předložil(a) jste svou složku podle požadavků a v požadované lhůtě,

 

bude vaše přihláška předána orgánem oprávněným ke jmenování výběrové komisi, která složku posoudí.

 

Splňujete-li zvláštní podmínky účasti, budete výběrovou komisí přijat(a) do výběrového řízení.

 

Výběrová komise se za tímto účelem řídí výlučně informacemi, které jsou doložené příslušnými doklady připojenými k přihlášce (více informací viz pokyny pro uchazeče).

 

Posouzení kvalifikace

2. Posouzení kvalifikace

 

Výběrová komise provede na základě předem stanovené hodnotící tabulky posouzení kvalifikace uchazečů přijatých do výběrového řízení a sestaví seznam 50 nejlepších uchazečů, kteří budou pozváni k písemným zkouškám.

 

Při posuzování kvalifikace uchazečů zohlední výběrová komise především následující prvky, které je třeba v přihlášce doložit příslušnými doklady:

 

– kvalifikace a další diplomy související s náplní práce,

– znalost dalších úředních jazyků Evropské unie,

– odborná praxe v oblasti psaní textů určených k publikaci,

– odborná praxe v oblasti redakční úpravy textů nebo vypracování shrnutí,

– odborná praxe v jazykovědné oblasti (např. překlad, tlumočení, tvorba titulků atd.),

– odborná praxe v oblasti komunikace snadno srozumitelným jazykem,

– odborná praxe v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí.

 

 

Hodnocení: 0 až 20 bodů.

Zkoušky

3. Zkoušky

 

Písemné zkoušky

 

a) Zkouška z redakční úpravy textu v angličtině: redakční úprava textu, jehož téma souvisí s legislativní činností Evropského parlamentu. Cílem této zkoušky je posoudit vaše dovednosti týkající se redakční úpravy textu s cílem zajistit, aby odpovídaly dovednostem vyžadovaným pro výkon pracovních činností, zejména dokonalé zvládnutí stylistických obratů anglického jazyka a pozornost, kterou věnujete detailům.

 

Maximální délka zkoušky: 60 minut

Hodnocení: 0 až 40 bodů – Požadované minimum: 20/40

 

b) Zkouška z písemného projevu v angličtině: vypracování anglického textu určeného občanům a shrnujícího hlavní body tiskového sdělení nebo výňatku ze studie v jazyce 2. Cílem této zkoušky je posoudit vaši znalost jazyka 2 a schopnost nalézt hlavní body textu a shrnout je snadno srozumitelným jazykem.

 

Maximální délka zkoušky: 30 minut

Hodnocení: 0 až 40 bodů – Požadované minimum: 20/40

 

 

c) Zkouška z písemného projevu v angličtině: vypracování anglického textu určeného občanům a shrnujícího hlavní body tiskového sdělení nebo výňatku ze studie v jazyce 3. Cílem této zkoušky je posoudit vaši znalost jazyka 3 a vaši schopnost nalézt hlavní body textu a shrnout je snadno srozumitelným jazykem.

 

Maximální délka zkoušky: 30 minut

Hodnocení: 0 až 40 bodů – Požadované minimum: 20/40

 

 

d) Zkouška z přepracování textu v angličtině: přepracování složitého textu v angličtině do jazyka snadno srozumitelného občanům. Cílem této zkoušky je posoudit vaši schopnost formulovat text srozumitelně a přiblížit jej občanům.

 

 

Maximální délka zkoušky: 60 minut

Hodnocení: 0 až 40 bodů – Požadované minimum: 20/40

 

Tyto počítačové testy se mohou konat distančně.

 

20 uchazečů, kteří získají nejvyšší počet bodů z písemných zkoušek, bude pozváno k ústním zkouškám, pokud obdrželi u jednotlivých zkoušek alespoň minimální požadovaný počet bodů.

 

Ústní zkoušky

 

a) Pohovor s výběrovou komisí v jazycích 1 a 2, který komisi umožní posoudit s ohledem na všechny skutečnosti uvedené v přihlášce vaši schopnost vykonávat v evropském orgánu úkoly popsané v bodu „Pracovní náplň“.

 

Maximální délka zkoušky: 45 minut.

Hodnocení: 0 až 40 bodů – Požadované minimum: 20/40

 

b) Zkouška v podobě diskuse ve skupině nebo simulační hry v angličtině, která výběrové komisi umožní posoudit schopnost uchazeče přizpůsobit se, jeho cit pro diplomatické jednání a chování ve skupině nebo v určité situaci.

 

Délku zkoušky v podobě diskuse ve skupině stanoví výběrová komise v závislosti na konečném složení skupin.

Maximální délka zkoušky v podobě simulační hry je 25 minut.

Hodnocení: 0 až 20 bodů – Požadované minimum: 10/20

 

Tyto zkoušky by se mohly konat distančně.

 

Pokyny k písemným a ústním zkouškám vám budou včas sděleny. Zkoušky se konají ve stanovený den a hodinu. Pokud uchazeč neodpoví na pozvánku, nelze jej kontaktovat e-mailovou poštou nebo se nedostaví ke zkoušce, bude vyřazen. Je třeba důsledně dodržovat zaslané pokyny. Nedodržení pokynů nebo postup v rozporu s pokyny povede k okamžitému vyřazení uchazeče.

Seznam vhodných uchazečů

4. Zapsání do seznamu vhodných uchazečů

 

Na základě výsledků výběrová komise vybere 10 uchazečů, které považuje za nejvhodnější pro práci uvedenou v bodu „Pracovní náplň“ tohoto výběrového řízení, a zapíše je na seznam vhodných uchazečů. Seznam bude obsahovat abecedně seřazená jména 10 uchazečů, kteří získali v celém výběrovém řízení (posouzení kvalifikace a hodnocení zkoušek) nejvyšší počet bodů a dosáhli minimálního počtu bodů v každé zkoušce.

 

Platnost seznamu vhodných uchazečů skončí dne 31. prosince 2024. Může být prodloužena rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování. V takovém případě budou uchazeči zapsaní na seznamu včas informováni.

 

Výsledky se oznámí jednotlivým uchazečům a seznam vhodných uchazečů bude zveřejněn na intranetové stránce Evropského parlamentu.

 

Bude-li vám nabídnuto pracovní místo, musíte pro účely ověření předložit originály všech požadovaných dokladů, zejména diplomů a pracovních potvrzení.

 

Skutečnost, že je uchazeč uveden na seznamu vhodných uchazečů, nepředstavuje nárok ani záruku přijetí do zaměstnání.

Podání přihlášek

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 

Přihlášku musíte předložit prostřednictvím platformy Apply4EP.

 

Předtím, než vyplníte přihlášku a připojíte příslušné doklady, přečtěte si pozorně pokyny pro uchazeče ve výběrových řízeních pořádaných Evropským parlamentem.

 

Lhůta pro podání přihlášek

 

Lhůta pro podání přihlášek je stanovena na

 

19 dubna 2021 v 17:30 bruselského času.

 

Poté, co přihlášku potvrdíte, bude vám automaticky zasláno potvrzení o přijetí.

 

NETELEFONUJTE, prosím, ohledně postupu zpracování.