This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

AGENT TEMPORAR ASISTENT ÎN RELAȚIILE CU AUTORITĂȚILE NAȚIONALE (AST 5) (FEMEIE SAU BĂRBAT) M/F

Locul : Bruxelles
Publication end on external website : 23/12/2020 12:00
Serviciu : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : ASSISTANT POUR LES RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS NATIONALES
Ghid pentru candidați :

Generalități

Înainte de a vă depune candidatura, vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul adresat candidaților anexat la prezentul anunț de recrutare.

Acest ghid face parte integrantă din anunțul de recrutare, prezentând normele care reglementează procedurile de selecție organizate de Parlamentul European și explicând modul în care trebuie depusă candidatura.

 

CUPRINS

 

A. DESCRIEREA POSTULUI ȘI ADMISIBILITATEA

B. PROCEDURA

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

 

ANEXĂ:    GHIDUL ADRESAT CANDIDAȚILOR LA PROCEDURILE DE SELECȚIE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

 

 

A. DESCRIEREA POSTULUI ȘI ADMISIBILITATEA

1.         Observații cu caracter general

Parlamentul European a decis să inițieze procedura de ocupare a unui post temporar de asistent (AST 5) în relațiile cu autoritățile naționale, pe lângă Cabinetul Secretarului General.

Contractul va fi încheiat pe o durată nedeterminată. Recrutarea se va face la gradul AST 5, prima treaptă, căreia îi corespunde un salariu de bază de 4 883,11 EUR pe lună. Acest salariu este supus impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene [Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (JO L 56, 4.3.1968, p. 1), modificat de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 (JO L 124, 27.4.2004, p. 1) și, ultima dată, de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (JO L 287, 29.10.2013, p. 15]. El nu este supus impozitului național. Treapta la care va fi recrutat candidatul selecționat poate fi adaptată în funcție de experiența sa profesională. În plus, în anumite condiții, pe lângă salariul de bază vor fi plătite și indemnizații.

Angajarea de personal temporar are ca scop asigurarea serviciilor unor persoane cu cel mai înalt standard de capacitate, eficiență și integritate pentru instituție, recrutate pe o bază geografică cât mai largă dintre cetățenii statelor membre ale Uniunii.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturi fără nicio discriminare pe criterii de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturi fără nicio discriminare pe criterii de gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

În prezentul anunț, orice referire la o persoană de sex masculin este considerată, totodată, o referire la o persoană de sex feminin și invers.

 

Natura funcțiilor

2.         Fișa postului

Lucrând în Cabinetul Secretarului General, veți avea, printre alte sarcini, responsabilitatea de a monitoriza activitățile grupurilor de lucru din diferite domenii, cum ar fi clădirile, comunicarea sau resursele umane cu autoritățile naționale, în special cele din Belgia, Franța și Luxemburg. În acest context, sunt necesare competențe organizatorice solide. Experiența anterioară în cadrul unui parlament este un avantaj. Veți asigura punerea în aplicare a concluziilor grupurilor de lucru cu autoritățile naționale, în special cele din Belgia, Franța și Luxemburg. Întrucât postul implică numeroase contacte interne și externe, aceasta necesită aptitudini excelente de redactare, o mare ușurință a comunicării și aptitudini interpersonale foarte bune. Limba de lucru este franceza. O bună cunoaștere a altor limbi ar constitui un avantaj.

Locul de muncă va fi la Bruxelles, însă poate fi transferat în unul dintre celelalte locuri de desfășurare a activității Parlamentului ; va trebui să efectuați deplasări periodice între cele trei locuri obișnuite de desfășurare a activității Parlamentului (Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg), precum și în alte locuri.

Printre sarcinile principale se vor afla și cele ce urmează:

-        urmărirea activităților grupurilor de lucru în domenii precum clădirile, comunicarea sau resursele umane, transmițând informațiile în sus și în jos la toate nivelurile ierarhiei;

-        stabilirea de contacte și asigurarea legăturii cu autoritățile naționale, în special cu cele din Belgia, Franța și Luxemburg;

-        acordarea de asistență grupurilor de lucru pentru îndeplinirea a diverse sarcini administrative, în special pentru redactarea proceselor-verbale;

-        întocmirea de dosare în conformitate cu procedurile stabilite, pe suport de hârtie sau în format electronic, și punerea la dispoziția autorităților de decizie a unor dosare finalizate cu informații generale pertinente, dacă este necesar;

-        monitorizarea deciziilor, furnizarea de informații ca răspuns la solicitările de informații cu privire la evoluția cazurilor, întocmirea de sinteze;

-        îndeplinirea unor sarcini specifice în cadrul domeniului de activitate al departamentului.

Aceste atribuții necesită următoarele competențe:

-        competențe organizatorice și de planificare;

-        capacitate analitică și de înțelegere;

-        rigoare;

-        aptitudini interpersonale;

-        discreție.

 

Condiții de admitere

3.         Admisibilitate

La data-limită stabilită pentru depunerea candidaturilor, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a)     Condiții generale

În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din RACA:

-           trebuie să fiți cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene,

-           trebuie să vă bucurați de toate drepturile cetățenești,

-           trebuie să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar,

-          trebuie să prezentați garanțiile morale necesare exercitării

atribuțiilor prevăzute.

(b)       Condiții specifice

(i)      Calificările și competențele necesare

Trebuie să aveți:

–            un nivel de studii post-secundare atestat de o diplomă,

sau

–            un nivel de studii secundare, atestat de o diplomă care asigură accesul la învățământul superior, urmat de cel puțin trei ani de experiență profesională pertinentă pentru atribuțiile postului. Acești trei ani de experiență profesională nu vor fi luați în considerare la evaluarea experienței profesionale necesare menționate în continuare.

Comitetul de selecție va ține seama de diferențele existente între sistemele de învățământ ale statelor membre. În tabelul cuprins în Ghidul adresat candidaților la procedurile de selecție organizate de Parlamentul European sunt incluse exemple de calificări minime necesare.

(ii)     Experiența profesională necesară

După obținerea calificărilor menționate mai sus, trebuie să fi dobândit o experiență profesională de cel puțin cinci ani care să corespundă descrierii postului. Experiența anterioară în cadrul unui parlament este un avantaj.

(iii)   Cunoștințe lingvistice

Trebuie să cunoașteți aprofundat (cel puțin la nivelul C1) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă sau suedeză,

și

să cunoașteți foarte bine (cel puțin la nivelul B2) limba engleză sau limba franceză (limba 2).

Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1.

Candidații sunt informați că cele două opțiuni pentru a doua limbă prevăzute în cadrul prezentei proceduri de selecție, și anume limbile engleză și franceză, au fost stabilite în interes de serviciu. În virtutea atribuțiilor aferente, postul de asistent în relațiile cu autoritățile naționale necesită capacități specifice: aptitudini organizatorice și de planificare, capacitate analitică și de înțelegere, o abordare meticuloasă, competențe interpersonale, precum și confidențialitate și discreție.

Cunoașterea limbilor engleză sau franceză este esențială pentru ca agentul temporar să-și poată îndeplini sarcinile care decurg din atribuțiile sale. El va trebui să dezvolte relații de lucru cu părți interesate care vorbesc în principal limba engleză sau limba franceză pentru a își îndeplini obiectivele și a realiza proiecte specifice Parlamentului European.

Agentul temporar va trebui să își îndeplinească sarcinile în principal în limba franceză. Limba franceză este utilizată pe scară largă în comunicarea scrisă și orală cu autoritățile politice și administrative ale Parlamentului și cu alte direcții generale. În plus, postul implică, de asemenea, interacțiuni frecvente cu părțile interesate a căror limbă principală de comunicare este franceza.

Engleza este limba cel mai frecvent utilizată în relațiile cu direcțiile generale și cu autoritățile politice și administrative ale Parlamentului, în special în ceea ce privește redactarea documentelor.

Prin urmare, pentru ca persoana recrutată să înțeleagă și să își îndeplinească atribuțiile și să contribuie la buna funcționare a serviciului, ea trebuie să poată comunica în mod eficace cu conducerea, cu colegii și cu interlocutorii externi în cel puțin una dintre aceste două limbi.

În plus, pentru a asigura egalitatea de tratament, toți candidații, chiar dacă prima lor limbă oficială este una dintre aceste limbi, au obligația să cunoască la un nivel satisfăcător o a doua limbă, care trebuie să fie cealaltă dintre cele două limbi.

Admiterea la procedura de selecție

B. PROCEDURA

1.         Admiterea la procedura de selecție

Procedura se bazează pe calificări și teste.

Dacă

–            îndepliniți condițiile generale de admisibilitate și

–            ați depus candidatura în conformitate cu condițiile prevăzute și în termenul stabilit,

comitetul de selecție va examina candidatura dumneavoastră în raport cu condițiile specifice de admisibilitate.

Dacă îndepliniți condițiile specifice de admisibilitate, comitetul de selecție vă va admite la procedura de selecție.

Comitetul de selecție va lua o decizie exclusiv pe baza informațiilor prezentate în formularul de candidatură și atestate prin documente justificative (pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul adresat candidaților la procedurile de selecție organizate de Parlamentul European).

Evaluarea calificărilor

2.         Evaluarea calificărilor

Pe baza unui tabel de evaluare întocmit în prealabil, comitetul de selecție va evalua calificările candidaților admiși la procedura de selecție și va întocmi o listă cu cei mai buni 12 candidați care vor fi invitați la testul scris.

La evaluarea calificărilor candidaților, comitetul de selecție va ține seama, în special, de următoarele aspecte (atestate prin documente justificative anexate la dosarul de candidatură):

-        calificări și diplome suplimentare pertinente pentru atribuții;

-        experiență în întocmirea de dosare;

-        experiență în redactarea de note, de rezumate și de procese-verbale;

-        experiență în asigurarea legăturii cu autoritățile naționale;

-        experiență în acordarea de asistență în ceea ce privește sarcinile administrative și monitorizarea deciziilor;

-        experiență profesională într-un mediu multicultural și multinațional.

Notare: de la 0 la 20 de puncte

Probe

3.         Testele

Testul scris

(a)     Test de redactare în limba 2 (engleză sau franceză), pe baza unei serii de documente, pentru a testa capacitatea dumneavoastră de a vă îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea A.2 și a înțelege necesitățile operaționale, de a oferi soluții și a îi sprijini pe utilizatorii finali.

Timp prevăzut: 3 ore

Notare: 0-40 de puncte (notă de trecere: 20 de puncte)

Acest test va fi organizat de la distanță.

Primii șase candidați care obțin cel mai mare număr de puncte vor fi invitați la testele orale, cu condiția să fi obținut nota de trecere.

Testele orale

(b)     Interviu cu comitetul de selecție susținut în limba 2 (engleză sau franceză) pentru a evalua, ținând seama de toate informațiile din dosarul dumneavoastră de candidatură, capacitatea dumneavoastră de a îndeplini atribuțiile prevăzute în secțiunea A.2. Comitetul de selecție poate decide să verifice cunoștințele dumneavoastră lingvistice menționate în formularul de candidatură.

Timp prevăzut: 45 de minute

Notare: 0-40 de puncte (notă de trecere: 20 de puncte)

Acest test poate fi organizat de la distanță.

(c)     Joc de rol în limba 2 (engleză sau franceză) pentru a permite comitetului de selecție să vă evalueze capacitatea de adaptare și aptitudinile de negociere, precum și aptitudinile interpersonale.

Timp prevăzut: 25 de minute

Notare: 0-20 de puncte (notă de trecere: 10 puncte)

Acest test poate fi organizat de la distanță.

 

Lista candidaților eligibili

4.         Lista candidaților selectați

Lista candidaților selectați va cuprinde, în ordinea meritului, numele celor trei candidați care au obținut punctajul general cel mai mare în cursul procedurii (evaluarea calificărilor și testele) și au obținut nota de trecere la toate testele.

Veți fi informat(ă) în mod individual cu privire la rezultatele pe care le-ați obținut.

Lista candidaților selectați va fi afișată pe panourile de informare din clădirile Parlamentului European.

Candidații cărora li se oferă un post pot fi obligați să prezinte originalele sau copii certificate ale tuturor documentelor necesare, sau numai a unora dintre ele, pentru a fi verificate.

Perioada de valabilitate a listei candidaților selectați va expira la 31 decembrie 2024; totuși, valabilitatea listei poate fi prelungită. În acest caz, candidații de pe listă vor fi informați în timp util.

Depunerea candidaturilor

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Înainte de a completa formularul de candidatură, vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul adresat candidaților la procedurile de selecție organizate de Parlamentul European disponibil in anexă.

Trebuie să vă depuneți candidatura pe platforma online Apply4EP.

Pentru a vă depune candidatura, trebuie să aveți un cont. Puteți crea numai UN cont.

Pentru a crea acest cont, faceți clic pe rubrica „candidați online”, după ce ați citit anunțul de post vacant.

Data limită de depunere a candidaturilor este

23 decembrie 2020, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).

Vă rugăm SĂ NU SUNAȚI pentru a vă informa cu privire la calendarul procedurii.