This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PAGAIDU DARBINIEKS(-CE) ASISTENTS SADARBĪBAI AR VALSTU IESTĀDĒM (ATS 5) (SIEV./VĪR.) M/F

Vieta : Brisele
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 23/12/2020 12:00
Dienests : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : ASSISTANT POUR LES RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS NATIONALES
Rokasgrāmata kandidātiem :

Vispārīgs apraksts

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet Kandidātu rokasgrāmatu, kas pievienota kā pielikums šim paziņojumam par vakanci.

Minētā rokasgrāmata, kas ir paziņojuma par vakanci neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast Eiropas Parlamenta rīkotajai atlases procedūrai piemērojamos noteikumus un pieteikšanās kārtību.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

 

A.               AMATA PIENĀKUMI UN PIEŅEMAMĪBAS NOSACĪJUMI

B.               PROCEDŪRAS NORISE

C.               PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

 

 

PIELIKUMĀ ROKASGRĀMATA KANDIDĀTIEM EIROPAS PARLAMENTA ORGANIZĒTĀS DARBINIEKU ATLASES PROCEDŪRĀS

 

 

A. AMATA PIENĀKUMI UN PIEŅEMAMĪBAS NOSACĪJUMI

 

1.         Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments ir nolēmis sākt procedūru, lai aizpildītu pagaidu darbinieka amata vietu (AST 5) ģenerālsekretāra birojā sadarbībai ar valstu iestādēm.

Līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Darbinieks tiks pieņemts darbā AST 5 kategorijas pirmajā pakāpē, un pamatalga ir 4883,11 EUR mēnesī. Algai piemēro Kopienas nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.), kura grozīta ar Padomes 2004. gada 22. marta Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004 (OV L 124, 27.4.2004., 1. lpp.) un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.). Algu ar valsts nodokļiem neapliek. Pakāpe, kurā izvēlētais kandidāts tiks pieņemts darbā, tomēr var tikt pielāgota, ņemot vērā profesionālo pieredzi. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Pagaidu darbiniekus pieņem darbā ar mērķi nodrošināt tādu personu ieguldījumu iestādes darbā, kurām ir vislabākās kompetences, ražīguma un morālās īpašības un kuru atlase notiek, pamatojoties uz maksimālo ģeogrāfisko pārstāvību no Savienības dalībvalstu pilsoņu vidus.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidātu pieteikumus, nepieļaujot nekādu diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības nacionālai minoritātei, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

Šajā paziņojumā jebkura atsauce uz vīriešu dzimuma personu attiecas arī uz sieviešu dzimuma personu.

 

Pienākumu apraksts

2.         Amata pienākumu apraksts

Strādājot ģenerālsekretāra birojā, jūsu pienākumi cita starpā ietvers darbu ar valstu iestādēm, jo īpaši Beļģijas, Francijas un Luksemburgas iestādēm, veicot darba grupu darbības pēcpasākumus dažādās jomās, tādās kā ēkas, komunikācija vai cilvēkresursi. Ņemot to vērā, ir nepieciešamas pārliecinošas organizatoriskās prasmes. Iepriekšēja pieredze darbā Parlamentā tiek uzskatīta par priekšrocību. Jūs nodrošināsiet darba grupu secinājumu īstenošanu kopā ar valstu iestādēm, jo īpaši Beļģijas, Francijas un Luksemburgas iestādēm. Tā kā darbs šajā amatā ir saistīts ar daudziem kontaktiem pašā iestādē un ārpus tās, tā izpildei ir nepieciešamas izcilas prasmes dokumentu rakstīšanā, spēja bez grūtībām komunicēt un ļoti labas attiecību veidošanas prasmes. Darba valoda ir franču valoda. Labas citu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Jūsu darba vieta atradīsies Briselē, bet var tikt pārcelta uz kādu no pārējām Eiropas Parlamenta darba vietām,  jums vajadzēs regulāri doties braucienos starp Parlamenta trim pastāvīgajām darba vietām (Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā), kā arī citos braucienos.

Jūsu galvenie pienākumi būs šādi:

-        darbs ar valstu iestādēm, jo īpaši Beļģijas, Francijas un Luksemburgas iestādēm, veicot darba grupu darbības pēcpasākumus dažādās jomās, tādās kā ēkas, komunikācija vai cilvēkresursi, informācijas nodošana hierarhiskajā struktūrā uz augšu un uz leju,

-        kontaktu veidošana un sadarbība ar valstu iestādēm, jo īpaši Beļģijas, Francijas un Luksemburgas iestādēm,

-        darba grupu atbalstīšana dažādu administratīvo uzdevumu veikšanā, jo īpaši protokolu sagatavošanā,

-        dokumentāciju sagatavošana papīra vai elektroniskā formātā atbilstoši iedibinātām procedūrām un lēmējiestāžu nodrošināšana vajadzības gadījumā ar galīgajām dokumentācijām, kurās iekļauta pamatinformācija,

-        darbības pēc lēmumu pieņemšanas, sniedzot informāciju, lai atbildētu uz pieprasījumiem par progresu konkrētu jautājumu virzībā, kopsavilkumu gatavošana,

-        īpašu uzdevumu veikšana departamenta kompetencē esošajos jautājumos.

Šo pienākumu veikšanai ir nepieciešamas šādas kompetences:

-        organizatoriskas un plānošanas prasmes,

-        analītiskas spējas un spējas saprast,

-        pedantiska pieeja,

-        darba attiecību veidošanas prasmes,

-        konfidencialitāte un diskrētums.

 

Atbilstības nosacījumi

3.         Atbilstība

Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās kandidātam jāatbilst šādiem formāliem kritērijiem.

a) Vispārīgie nosacījumi

Saskaņā ar Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punktu jums:

–          jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgajam;

–          jābūt tiesīgam izmantot savas pilsoņa tiesības,

–          jābūt izpildījušam jebkādas tiesību aktos noteiktas prasības attiecībā uz militāro dienestu,

–          jāpiemīt paredzēto pienākumu veikšanai piemērotām

rakstura īpašībām.

b)        Īpašie nosacījumi

i)       Vajadzīgā kvalifikācija un zināšanas

Jums jābūt:

–            augstākajai izglītībai, ko apliecina diploms,

vai

–            vidējai izglītībai, ko apliecina diploms, kas dod tiesības iegūt pēcvidusskolas izglītību, un ar amata pienākumiem saistīta trīs gadu profesionālā pieredze. Šo triju gada pieredzi neņems vērā, vērtējot turpmāk prasīto profesionālo pieredzi.

Atlases komisija ņem vērā dažādu dalībvalstu izglītības sistēmu atšķirības. Vajadzīgo pietiekamo diplomu piemēri ir norādīti tabulā, kas iekļauta Rokasgrāmatā kandidātiem Eiropas Parlamenta organizētās darbinieku atlases procedūrās.

ii)      Nepieciešamā profesionālā pieredze

Pēc iepriekš minēto kvalifikāciju iegūšanas jums ir jābūt ar amata pienākumiem saistītai vismaz 5 gadu profesionālajai pieredzei. Iepriekšēja pieredze darbā Parlamentā tiek uzskatīta par priekšrocību.

iii)     Valodu zināšanas

Jums padziļināti jāpārvalda (vismaz C1 līmenī) kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (pirmā valoda): proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

jābūt ļoti labām (vismaz B2 līmenī) angļu vai franču valodas zināšanām (otrā valoda).

Pretendenta pirmā valoda nedrīkst būt tā pati, kas prasītā otrā valoda.

Informējam kandidātus, ka šajā atlases procedūrā otrās valodas (angļu vai franču) izvēles iespējas ir noteiktas atbilstoši dienesta interesēm. Ņemot vērā paredzētos pienākumus, asistenta amata sadarbībai ar valstu iestādēm pienākumu pildīšanai nepieciešamas konkrētas prasmes: organizēšanas un plānošanas prasmes, analītiskās spējas un spējas saprast, pedantiska pieeja, darba attiecību veidošanas prasmes, kā arī  konfidencialitāte un diskrētums.

Angļu vai franču valodas zināšanas ir ļoti svarīgas, lai darbinieks varētu veikt savus amata pienākumus. Lai sasniegtu mērķus un īstenotu projektus, kas specifiski Eiropas Parlamentam, viņam būs jāveido darba attiecības ar dažādām ieinteresētajām personām, kuras galvenokārt runā angļu vai franču valodā.

Pagaidu darbiniekam būs jāveic savi uzdevumi galvenokārt franču valodā. Franču valodu plaši izmanto rakstiskā un mutiskā saziņā ar Parlamenta politiskajām un administratīvajām struktūrām un citiem ģenerāldirektorātiem. Turklāt šā amata pienākumi ietver arī regulārus kontaktus ar ieinteresētajām personām, kuri galvenokārt sazinās franču valodā.

Angļu valoda ir valoda, kuru visbiežāk lieto saziņā ar ģenerāldirektorātiem un Parlamenta politiskajām un administratīvajām struktūrām, īpaši gadījumos, kad runa ir par dokumentu gatavošanu.

Tā kā darbā pieņemtajai personai ir jāsaprot un jāveic savi pienākumi un jāveicina struktūrvienības raita darbība, tai jāspēj efektīvi sazināties ar vadību, kolēģiem un ārējiem sarunu partneriem vismaz vienā no šīm divām valodām.

Turklāt, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem, tostarp pret tiem, kuru pirmā oficiālā valoda ir viena no minētajām trim valodām, ikvienam tiek prasīts pietiekamā līmenī prast otro valodu, kurai ir jābūt vienai no šīm divām valodām.

Pielaide dalībai atlases procedūrā

B. PROCEDŪRAS NORISE

1.         Pielaišana pie atlases procedūras

Procedūra pamatojas uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem.

Ja jūs

–            atbilstat vispārīgajiem pieņemamības nosacījumiem un

–            esat iesniedzis pieteikumu saskaņā ar izklāstītajiem noteikumiem un noteiktajā termiņā,

tad atlases komisija izvērtēs jūsu pieteikumu, lai noteiktu jūsu atbilstību konkrētajiem pieņemamības nosacījumiem.

Ja jūs atbilstat konkrētajiem pieņemamības nosacījumiem, jūsu kandidatūra tiks izvērtēta atlases procedūrā.

Atlases komisija pamatojas tikai uz pieteikuma veidlapā iekļauto informāciju, ko apstiprina apliecinošie dokumenti (vairāk informācijas Rokasgrāmatā kandidātiem Eiropas Parlamenta organizētās darbinieku atlases procedūrās).

Kvalifikācijas novērtējums

2.         Kvalifikācijas novērtēšana

Atlases komisija, pamatojoties uz iepriekš izstrādātu novērtējuma skalu, izvērtēs atlases procedūrai pielaisto kandidātu kvalifikāciju un sastādīs to 12 labāko kandidātu sarakstu, kuri tiks uzaicināti uz rakstiskajiem pārbaudījumiem.

Izvērtējot kandidātu kvalifikāciju, atlases komisija jo īpaši ņems vērā šādus kritērijus (kas jāpamato ar pieteikumam pievienotiem apliecinošiem dokumentiem):

-        papildu kvalifikācijas un diplomi, kas saistīti ar pienākumu veikšanu;

-        pieredze dokumentāciju sagatavošanā;

-        pieredze paziņojumu, kopsavilkumu un protokolu sagatavošanā;

-        pieredze sadarbībā ar valstu iestādēm;

-        pieredze atbalsta sniegšanā attiecībā uz administratīvajiem uzdevumiem un no pieņemtajiem lēmumiem izrietošās darbības;

-        profesionālā pieredze daudzkultūru un daudznacionālā vidē.

 

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem.

Pārbaudījumi

3.         Pārbaudījumi

Rakstisks pārbaudījums

a)      Uz dokumentu kopuma balstīta dokumenta sagatavošana 2. valodā (angļu vai franču), lai novērtētu jūsu spēju pildīt A daļas 2. punktā norādītos pienākumus un izprast darbības vajadzības, piedāvāt risinājumus un atbalstīt tiešos lietotājus.

Atvēlētais laiks: 3 stundas

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

Šis tests tiks organizēts, nodrošinot attālinātu līdzdalību.

Sešus kandidātus, kuri ieguvuši vislielāko punktu skaitu, uzaicinās uz mutiskajiem pārbaudījumiem, ja viņi ir saņēmuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu.

Mutiskie pārbaudījumi

b)      Intervija ar atlases komisiju 2. valodā (angļu vai franču valodā), kurā novērtē kandidāta spēju veikt A daļas 2. punktā aprakstītos pienākumus, ņemot vērā visu pieteikumā norādīto informāciju. Atlases komisija var nolemt pārbaudīt pieteikuma veidlapā norādīto valodu zināšanas.

Atvēlētais laiks: 45 minūtes

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

Šo testu var organizēt ar attālinātu līdzdalību.

c)      Lomu spēle 2. valodā (angļu vai franču valodā), kurā atlases komisija novērtē jūsu pielāgošanās un sarunu vešanas prasmes, kā arī prasmes veidot darba attiecības.

 

Atvēlētais laiks: 25 minūtes

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem (nepieciešamais minimums: 10 punkti).

Šo testu var organizēt ar attālinātu līdzdalību.

Piemēroto kandidātu saraksta sagatavošana

4.         Piemēroto kandidātu saraksts

Piemēroto kandidātu sarakstā rezultātu secībā būs trīs kandidāti, kuri visā procedūrā (kvalifikācijas novērtējumā un pārbaudījumos) būs ieguvuši lielāko punktu skaitu un nokārtojuši visus pārbaudījumus.

Kandidātus par viņu gūtajiem rezultātiem  informēs personīgi.

Piemēroto kandidātu saraksts būs pieejams informācijas stendos Eiropas Parlamenta ēkās.

Sekmīgajiem kandidātiem, kam tiks piedāvāts darbs, var būt jāiesniedz visu vai daļas nepieciešamo dokumentu oriģināli vai to apliecinātas kopijas, lai dokumentus varētu pārbaudīt.

Piemēroto kandidātu saraksts būs spēkā līdz 2024. gada 31. decembrim, tomēr tā derīgumu laiku var pagarināt. Ja to pagarinās, sarakstā iekļautie kandidāti tiks savlaicīgi informēti.

 

Pieteikumu iesniegšana

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Vajadzīgo pietiekamo diplomu piemēri ir norādīti tabulā, kas iekļauta Rokasgrāmatā kandidātiem Eiropas Parlamenta organizētās darbinieku atlases procedūrās.

Jums jāpiesakās tiešsaistes platformā Apply4EP.

Lai pieteiktos, jums ir nepieciešams lietotāja konts. Jums drīkst būt tikai VIENS lietotāja konts.

Lai izveidotu šo lietotāja kontu, nepieciešams uzklikšķināt uz cilni “apply online” (“pieteikties tiešsaistē”)  pēc tam, kad esat izlasījis paziņojumu par vakanci.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš:

 

2020. gada 23. decembris, plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

 

Lūdzam NEZVANĪT un neuzdot jautājumus par procedūras grafiku.