This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ZAPOSLENIK NA PRIVREMENO RAZDOBLJE ASISTENT ZA ODNOSE S NACIONALNIM TIJELIMA (AST 5) (ŽENSKOG ILI MUŠKOG SPOLA) M/F

Mjesto : Bruxelles
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 23/12/2020 12:00
Služba : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : ASSISTANT POUR LES RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS NATIONALES
Vodič za kandidate :

Opći podaci

Molimo vas da prije slanja prijave pažljivo pročitate Vodič za kandidate priložen ovom natječaju.

Vodič je sastavni dio natječaja i u njemu se objašnjavaju pravila o selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament i način prijave.

 

SADRŽAJ

 

A.               OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

B.               POSTUPAK

C.               PRIJAVE

 

PRILOG:   VODIČ ZA KANDIDATE U SELEKCIJSKIM POSTUPCIMA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

 

 

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

 

1.         Opće napomene

Europski parlament odlučio je pokrenuti postupak zapošljavanja jednog asistenta (AST 5) u svojstvu privremenog zaposlenika za odnose s nacionalnim tijelima u Uredu glavnog tajnika.

Trajanje ugovora nije određeno. Radno mjesto odgovara platnom razredu AST 5, prvom stupnju, s osnovnom mjesečnom plaćom od 4 883,11 EUR. Plaća podliježe porezu Zajednice i ostalim odbicima predviđenima Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije (Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.), kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2004 od 22. ožujka 2004. (SL L 124, 27.4.2004., str. 1.), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (SL L 287, 29.10.2013., str. 15.). Na plaću se ne obračunava nacionalni porez. Stupanj unutar platnog razreda uspješnog kandidata može se prilagoditi ovisno o njegovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu se plaću pod određenim uvjetima isplaćuju i dodaci.

Svrha zapošljavanja privremenog osoblja pronaći je među državljanima država članica Unije zaposlenike sa što šireg geografskog područja koji će svoju službu u instituciji obavljati na najvišoj razini sposobnosti, učinkovitosti i integriteta.

Europski parlament poslodavac je koji provodi politiku jednakih mogućnosti i prihvaća prijave bez diskriminacije na temelju roda, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, mjesta rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

Svako upućivanje na osobu muškog spola smatra se upućivanjem i na osobu ženskog spola, i obratno.

Vrsta dužnosti

2.         Opis posla

Asistent će raditi u Uredu glavnog tajnika i, među ostalim, biti zadužen za praćenje aktivnosti radnih skupina u raznim područjima, kao što su zgrade, komunikacija ili ljudski resursi, s nacionalnim tijelima, posebno Belgije, Francuske i Luksemburga. Stoga su potrebne dobre organizacijske vještine, a prethodno iskustvo rada u parlamentu je prednost. Asistent će biti zadužen za provedbu zaključaka radnih skupina s nacionalnim tijelima, posebno Belgije, Francuske i Luksemburga. Ovo radno mjesto podrazumijeva brojne unutarnje i vanjske kontakte te je potrebna izvrsna vještina pisanja, lakoća komunikacije i vrlo dobre međuljudske vještine. Radni jezik je francuski. Dobro poznavanje drugih jezika smatrat će se prednošću.

Radno mjesto je u Bruxellesu, no može se premjestiti u jedno od ostalih mjesta rada Parlamenta. Od odabranog kandidata očekuje se da redovito putuje između tri mjesta rada Europskog parlamenta (Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg) i drugdje.

Glavne zadaće su sljedeće:

-        praćenje aktivnosti radnih skupina u područjima kao što su zgrade, komunikacija, ljudski resursi, prenošenje informacija nadređenima i podređenima;

-        uspostavljanje i održavanje kontakata s nacionalnim tijelima, posebno Belgije, Francuske i Luksemburga;

-        pružanje administrativne potpore radnim skupinama, posebno vođenjem zapisnika;

-        sastavljanje dosjea u skladu s ustaljenim procedurama, u papirnatom ili elektroničkom obliku, te, po potrebi, priprema finalne dokumentacije s relevantnim informacijama za donositelje odluka;

-        praćenje ishoda odluka, odgovaranje na upite o napretku u pojedinim predmetima, sastavljanje sažetaka;

-        obavljanje specifičnih zadataka u okviru djelokruga odjela.

Za obavljanje tih zadaća potrebne su sljedeće kompetencije:

-        sposobnost organizacije i planiranja,

-        analitičke vještine i sposobnost rasuđivanja,

-        temeljitost u radu,

-        međuljudske vještine,

-        povjerljivost/diskrecija.

 

Uvjeti prihvata

3.         Uvjeti

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(a)     Opći uvjeti

U skladu s člankom 12. stavkom 2. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije kandidati moraju:

– biti državljani jedne od država članice Europske unije;

– uživati sva građanska prava;

– ispunjavati sve zakonske obaveze povezane sa služenjem vojnog roka;

– dostaviti odgovarajuće potvrde kojima se dokazuje prikladnost za obavljanje

dužnosti.

(b)       Posebni uvjeti

i.       Potrebne kvalifikacije i vještine

Kandidati moraju imati:

–            diplomu visokoškolskog obrazovanja

ili

–            diplomu srednjoškolskog obrazovanja koja omogućuje pristup visokoškolskom obrazovanju te najmanje trogodišnje stručno iskustvo povezano s dužnostima koje će se obavljati. To trogodišnje radno iskustvo ne uzima se u obzir pri računanju potrebnog radnog iskustva koje se opisuje niže.

Povjerenstvo za odabir uzet će u obzir razlike među obrazovnim sustavima država članica. Primjeri obveznih minimalnih kvalifikacija mogu se pronaći u tablici u Vodiču za kandidate u selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament.

ii.      Potrebno radno iskustvo

Uz gore navedene kvalifikacije, kandidati moraju imati najmanje 5 godina radnog iskustva povezanog s navedenim zadaćama. Prethodno iskustvo rada u parlamentu je prednost.

iii.     Znanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (najmanje na razini C1) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski

i

vrlo dobro poznavati (najmanje na razini B21) engleski ili francuski (jezik 2).

Jezik 2 mora biti različit od jezika 1.

Kandidati se obavještavaju da je izbor dvaju jezika (engleski i francuski) kao jezika 2 u ovom selekcijskom postupku utvrđen u skladu s interesima službe. Mjesto asistenta za odnose s nacionalnim tijelima zbog zadaća koje su s njime povezane iziskuje posebne sposobnosti: sposobnost organizacije i planiranja, analitičke vještine i sposobnost rasuđivanja, temeljitost u radu, međuljudske vještine te povjerljivost i diskreciju.

Poznavanje engleskog ili francuskog jezika nužno je da bi zaposlenik mogao ispunjavati zadaće koje mu se povjere. Kako bi ostvarivao ciljeve i provodio projekte Europskog parlamenta, od zaposlenika će se očekivati da uspostavi radne odnose s dionicima koji uglavnom govore engleski ili francuski jezik.

Privremeni zaposlenik svoje će zadatke obavljati uglavnom na francuskom. Francuski se u velikoj mjeri koristi u pismenoj i usmenoj komunikaciji s političkim i administrativnim tijelima Parlamenta te s drugim glavnim upravama. Nadalje, radno mjesto iziskivat će i čestu interakciju s dionicima čiji je glavni jezik komunikacije francuski.

U komunikaciji s glavnim upravama te političkim i upravnim tijelima Parlamenta, a pogotovo kada je riječ o sastavljanju dokumenata, najčešće se koristi engleski.

U skladu s navedenim, da bi odabrani kandidat mogao razumjeti i obavljati svoje zadaće te doprinositi nesmetanom radu predmetnog odjela, mora biti u stanju učinkovito komunicirati s upravom, kolegama i vanjskim sugovornicima na najmanje jednom od navedena dva jezika.

Osim toga, kako bi se osiguralo jednako postupanje prema svim kandidatima, svaki kandidat mora imati zadovoljavajuću razinu znanja drugog jezika, tj. drugog od tih dvaju jezika, čak i ako mu je jedan od navedena dva jezika prvi službeni jezik.

Prihvaćanje prijava i uključivanje u selekcijski postupak

B. POSTUPAK

1.         Uključivanje u selekcijski postupak

Selekcijski postupak temelji se na kvalifikacijama i testiranju.

Ako

–            ispunjavate opće uvjete i

–            podnijeli ste prijavu u skladu s odredbama i u zadanom roku,

povjerenstvo za odabir razmotrit će vašu prijavu u pogledu posebnih uvjeta.

Kandidate koji zadovoljavaju posebne uvjete povjerenstvo za odabir primit će u selekcijski postupak.

Povjerenstvo za odabir svoje će odluke temeljiti isključivo na podacima iz prijavnice koji su potkrijepljeni popratnom dokumentacijom (za više informacija vidi Vodič za kandidate u selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament).

Ocjenjivanje kvalifikacija

2.         Ocjena kvalifikacija

Povjerenstvo za odabir na temelju unaprijed utvrđenih kriterija ocjenjuje kvalifikacije kandidata primljenih u selekcijski postupak i sastavlja listu 12 najboljih kandidata, koji će biti pozvani na pismeno testiranje.

Pri ocjenjivanju kvalifikacija kandidata, povjerenstvo za odabir posebno će voditi računa o sljedećim aspektima (koje je nužno potkrijepiti popratnim dokumentima priloženima prijavnici):

-        dodatne kvalifikacije i diplome povezane s dužnostima koje će se obavljati;

-        iskustvo u sastavljanju dosjea;

-        iskustvo u sastavljanju bilješki, sažetaka, zapisnika;

-        iskustvo u održavanju kontakata s nacionalnim tijelima;

-        iskustvo u asistiranju u administrativnim zadacima i praćenju ishoda odluka;

-        iskustvo rada u multikulturnom i multinacionalnom okruženju.

 

Bodovanje: od 0 do 20 bodova

Testiranja

3.         Testiranje

Pismeno testiranje

(a)     Sastavljanje teksta na jeziku 2 (engleski ili francuski) na temelju niza dokumenata s ciljem da se provjeri jesu li kandidati sposobni obavljati dužnosti iz odjeljka A.2., razumjeti poslovne zahtjeve, pronalaziti rješenja i davati podršku krajnjim korisnicima.

Predviđeno vrijeme: 3 sata

Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova)

Ovo testiranje bit će organizirano na daljinu.

Na usmeno testiranje bit će pozvano šestero kandidata s najvećim brojem bodova pod uvjetom da su ostvarili minimalni broj bodova za prolaz.

Usmeno testiranje

(b)     Razgovor s povjerenstvom za odabir na jeziku 2 (engleski ili francuski) na temelju kojeg se, uz vođenje računa o svim informacijama iz prijavnice, ocjenjuje sposobnost kandidata za obavljanje dužnosti opisanih u odjeljku A.2. Povjerenstvo za odabir može provjeriti znanje stranih jezika u skladu s informacijama navedenima u prijavnici.

 

Predviđeno vrijeme: 45 minuta

Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova)

Ovo testiranje može se organizirati na daljinu.

(c)     Grupna vježba na jeziku 2 (engleski ili francuski) na temelju koje povjerenstvo za odabir ocjenjuje sposobnosti prilagođavanja, pregovaranja i međuljudske vještine.

Predviđeno vrijeme: 25 minuta

Bodovanje: od 0 do 20 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 10 bodova)

Ovo testiranje može se organizirati na daljinu.

Lista uspješnih kandidata

4.         Lista uspješnih kandidata

Na listu uspješnih kandidata uvrstit će se, prema postignutom uspjehu, troje kandidata koji ukupno ostvare najveći broj bodova (na temelju ocjenjivanja kvalifikacija i testova) i koji na svakom testu ostvare minimalni broj bodova potreban za prolaz.

Kandidati će o svojim rezultatima biti obaviješteni pojedinačno,

a lista uspješnih kandidata bit će izvješena na oglasnim pločama u zgradama Europskog parlamenta.

Od uspješnih kandidata kojima se ponudi zaposlenje može se radi provjere tražiti da daju na uvid izvorne primjerke ili ovjerene preslike traženih dokumenata ili nekih njihovih dijelova.

Valjanost liste uspješnih kandidata istječe 31. prosinca 2024., ali se može produžiti. U slučaju produžetka valjanosti liste, kandidati čija su imena na nju uvrštena bit će o tome pravodobno obaviješteni.

 

Podnošenje prijava

C. PRIJAVE

Kandidati se mole da prije ispunjavanja prijavnice pažljivo pročitaju priloženi Vodič za kandidate u selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament.

 

Obavezna je prijava putem internetske platforme Apply4EP.

Za prijavu je potrebno imati korisnički račun, a svaki kandidat može imati samo JEDAN račun.

Za otvaranje korisničkog računa treba odabrati opciju internetske prijave „apply online”.

Rok za prijavu je

 

23. prosinca 2020. u 12:00 (podne) po briselskom vremenu.

Molimo kandidate da NE ZOVU TELEFONOM kako bi se raspitali o vremenskom rasporedu postupka.