This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

COMUNICARE CONSTITUIREA UNEI BAZE DE DATE AGENȚI CONTRACTUALI (GRUPA DE FUNCȚII I) ÎN DOMENIUL CLĂDIRILOR M/F

Locul : Bruxelles
Sfârșitul publicării pe site-ul extern : 15/09/2020 23:59
Serviciu : 08-Direcția Generală Infrastructură și Logistică
Referința : DG INLO COM 02/2020
Ghid pentru candidați :

Generalități

Vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților înainte de a completa formularul dumneavoastră de candidatură.

 

Secretariatul General al Parlamentului publică prezenta comunicare cu scopul de a crea o bază de date cu candidați agenți contractuali (grupa de funcții I) din domeniul clădirilor, ce vor putea fi recrutați de către Direcția Generală Infrastructură și Logistică (DG INLO).

Această bază de date are drept scop constituirea unei rezerve de candidați ce urmează a fi recrutați la Bruxelles.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără distincție bazată pe sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Persoanele interesate să figureze în această bază de date își pot introduce CV-ul și pot completa formularul de candidatură pe platforma APPLY4EP, începând cu crearea unui cont. În acest scop, candidații trebuie să citească cu atenție această comunicare, să facă click pe fila „Depuneți-vă candidatura online la un post vacant” și să urmeze instrucțiunile. Crearea unui cont în APPLY4EP se face o singură dată. Datele cu caracter personal înregistrate în cont vor fi prelucrate respectându-se pe deplin Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și vor putea fi modificate ulterior, în vederea actualizării.

Natura funcțiilor

DG INLO contribuie la buna gestionare a infrastructurilor (clădiri și echipamente aferente) și a logisticii (alimentație, curierat, mutări, mobilier, transport etc.) din cadrul diferitelor locuri de desfășurare a activității Parlamentului European și între acestea.

Femeile și bărbații care lucrează la DG INLO sprijină în mod nemijlocit activitatea politică a Parlamentului European.

Direcția pentru gestionarea integrată a infrastructurilor dorește să recruteze un grădinar care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Unității pentru gestionarea integrată a infrastructurilor de la Bruxelles

Sarcini care urmează a fi îndeplinite:

Servicii de grădinărit într-un parc cu o suprafață de 41 de ari din Bruxelles și supravegherea generală în vederea păstrării ordinii și curățeniei. Persoana selecționată va îndeplini și alte sarcini legate de gestionarea recipientelor cu plante (1 000 jardiniere/ghivece) și de supravegherea lucrărilor de întreținere efectuate de contractantul extern pentru celelalte spații verzi din clădirile Parlamentului de la Bruxelles (17 000 m² de grădini, acoperișuri cu verdeață, terase cu spații verzi).

Admisibilitate

a. Condiții generale pe care trebuie să le îndeplinească candidații

- Să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
- Să își fi îndeplinit toate obligațiile care le revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar;
- Să prezinte garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor prevăzute.

b. Condiții specifice

i. Recrutarea ca agent contractual în grupa de funcții I necesită cel puțin absolvirea învățământului obligatoriu.

Vor fi acceptate doar diplomele eliberate sau recunoscute ca echivalente de către autoritățile statelor membre ale UE (de exemplu, de către ministerul Educației). În plus, înainte de orice eventuală recrutare, candidații înscriși în baza de date vor fi invitați să prezinte documentele care atestă informațiile din formularul de candidatură (diplome, certificate și alte documente justificative).

ii. Cunoștințe lingvistice

Trebuie să cunoașteți în mod aprofundat (cel puțin nivelul C1 ) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgara, ceha, croata, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, neerlandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, spaniola sau suedeza,

și

să cunoașteți foarte bine (cel puțin nivelul B2 (1)) limba engleză sau franceză (limba 2).

Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1.

Candidații sunt informați că limbile care pot fi alese ca limba 2 (engleză și franceză) în scopul constituirii acestei baze de date au fost stabilite în conformitate cu interesul serviciului aferent Direcției Generale Infrastructură și Logistică. Persoanele trebuie să fie capabile să înțeleagă sarcinile care le revin, să trateze dosarele și să comunice în mod eficient cu interlocutorii externi, cu superiorii ierarhici și cu colegii.
Limba franceză este limba cel mai des utilizată în unitățile din cadrul direcției generale și în relațiile dintre acestea. Ea este, de asemenea, limba în care se comunică de obicei cu interlocutorii externi. Limba engleză este cel mai des utilizată în contactele cu celelalte direcții din cadrul Direcției Generale Infrastructură și Logistică, cu celelalte direcții generale și cu autoritățile politice și administrative ale instituției, în special în redactarea documentelor.
În plus, instrucțiunile și normele aplicabile sunt redactate în limbile engleză și franceză și trebuie să poată fi disponibile și să poată fi comunicate publicului în aceste două limbi.
Prin urmare, pentru a-și îndeplini sarcinile și pentru a asigura buna funcționare a serviciilor, persoanele recrutate trebuie să poată, într-un termen rezonabil, să lucreze și să comunice în mod eficace în cel puțin una dintre aceste două limbi.
De asemenea, pentru a garanta egalitatea de tratament, toți candidații, inclusiv cei a căror primă limbă oficială este una dintre aceste două limbi, trebuie să cunoască la un nivel satisfăcător o a doua limbă, care trebuie să fie una dintre aceste două limbi.

Baza de date

Dacă
– îndepliniți condițiile generale de admitere,
– ați completat formularul de candidatură pe platforma APPLY4EP și ați specificat corect codurile (a se vedea în continuare secțiunea „Depunerea candidaturilor”) conform cerințelor și în termenele-limită prevăzute,

numele dumneavoastră va fi înscris în baza de date.

În acest scop, înscrierea se bazează exclusiv pe informațiile din formularul de candidatură și pe documentele pe care le includeți. Aceste informații și documente vor fi verificate a posteriori, la o eventuală recrutare.

Depunerea candidaturilor

Persoanele interesate trebuie să completeze formularul de candidatură pe platforma online APPLY4EP. Candidatura poate fi depusă numai prin intermediul acestei platforme.

După ce v-ați creat contul, trebuie să anexați un Curriculum vitae detaliat.

Trebuie să utilizați formatul Europass pe care îl găsiți accesând linkul de mai jos:

https://europa.eu/europass/ro

Trebuie, apoi, să completați formularul de candidatură.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 15 septembrie 2020. Candidaturile primite după această dată nu vor fi admise.

Înscrierea în baza de date nu constituie o garanție de angajare. Dacă se prezintă o posibilitate de contract, serviciile însărcinate cu recrutarea vor consulta baza de date și vor convoca candidații al căror profil corespunde cel mai bine cerințelor postului care trebuie ocupat. Dacă se dovedește că informațiile prezentate sunt inexacte, candidații în cauză vor fi excluși din procedura de selecție, iar numele lor vor fi șterse din baza de date.

Parlamentul European aplică cu strictețe politica egalității de șanse în procedurile sale de selecție, pentru a garanta egalitatea de tratament a tuturor candidaților.

Condițiile de muncă din cadrul instituțiilor europene sunt stabilite în Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RAA). Puteți găsi informații complete privind regimul de muncă la adresa:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EN (titlul IV, pagina 209 „Agenți contractuali”)

Remunerația lunară de bază la 1 iulie 2019 este stabilită la 2 074,40 EUR (grupa de funcții I).

(1) A se vedea Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL) - https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference