This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PAZIŅOJUMS DATUBĀZES IZVEIDE LĪGUMDARBINIEKI (I FUNKCIJU GRUPA) ĒKU JOMĀ M/F

Vieta : Brisele
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 15/09/2020 23:59
Dienests : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Atsauce : DG INLO COM 02/2020
Rokasgrāmata kandidātiem :

Vispārīgs apraksts

Aicinām jūs pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas rūpīgi izlasīt kandidātu rokasgrāmatu.

 

Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariāts sniedz šo paziņojumu nolūkā izveidot datubāzi, kurā reģistrēti kandidāti uz līgumdarbinieku amata vietām (I funkciju grupa) ēku jomā Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorātā (DG INLO).

Pamatojoties uz šo datubāzi, tiek plānots izveidot kandidātu rezerves sarakstu pieņemšanai darbā Briselē.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidātu pieteikumus neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskajām īpašībām, valodas, ticības vai pārliecības, politiskajiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederības nacionālai minoritātei, mantiskā stāvokļa, dzimšanas stāvokļa, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas.

Personas, kas vēlas tikt iekļautas šajā datubāzē, var iesniegt savu CV un aizpildīt pieteikumu platformā APPLY4EP, vispirms izveidojot tajā savu lietotāja kontu. Lai to izdarītu, ir rūpīgi jāizlasa šis paziņojums, jāuzklikšķina uz cilnes “Pieteikties tiešsaistē” un jāseko norādījumiem. Kontu platformā APPLY4EP nepieciešams izveidot tikai vienu reizi. Kontā norādītie personas dati tiks apstrādāti, pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un tos varēs mainīt informācijas atjaunināšanas nolūkā.

Pienākumu apraksts

DG INLO palīdz nodrošināt pienācīgu infrastruktūras (ēkas un to aprīkojums) un loģistikas (ēdināšana, pasts, pārvākšanās, mēbeles, transports utt.) pārvaldību dažādās Eiropas Parlamenta darba vietās un starp tām.

DG INLO darbinieki sniedz tiešu atbalstu Eiropas Parlamenta politiskajai darbībai.

Integrētās infrastruktūras pārvaldības direktorāts meklē dārznieku darbam Briseles integrētās infrastruktūras pārvaldības nodaļā.

Veicamie uzdevumi:

Dārzkopības pakalpojumu sniegšana 41 āru lielā parkā Briselē un vispārēja uzraudzība kārtības un tīrības uzturēšanas nolūkā. Izraudzītā persona veiks arī citus uzdevumus saistībā ar puķu kastu pārvaldību (1000 kastes/podi) un ārējā darbuzņēmēja veikto citu Eiropas Parlamenta Briseles ēku zaļo zonu (dārzi, zaļie jumti, apzaļumotas terases 17 000 m2 platībā) uzturēšanas pārraudzību.

Pielaišanas nosacījumi

a. Vispārīgie nosacījumi

- Jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim.
- Jābūt izpildītām saistībām, kas valsts tiesību aktos noteiktas attiecībā uz militāro dienestu.
- Jābūt darba pienākumu veikšanai vajadzīgajām rakstura īpašībām.

b. Īpašie nosacījumi

i. Lai personu pieņemtu darbā kā I funkciju grupas līgumdarbinieku, tai jābūt ieguvušai vismaz obligāto izglītību.

Tiks pieņemta tikai tāda kvalifikācija, ko piešķīrušas ES dalībvalstu iestādes (piemēram, izglītības ministrija) vai ko tās atzinušas par līdzvērtīgu. Turklāt pirms iespējamas pieņemšanas darbā datubāzē reģistrētajiem kandidātiem tiks izsūtīts uzaicinājums iesniegt dokumentus, kas apstiprina pieteikumā norādīto informāciju (diplomi, sertifikāti un citi apliecinošie dokumenti).

ii. Valodu prasmes

Jums padziļināti (vismaz C1 līmenī ) jāpārvalda viena Eiropas Savienības oficiālā valoda (1. valoda), proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

jābūt ļoti labām (vismaz B2 līmenī (1)) franču vai angļu valodas zināšanām (2. valoda).

Kandidāta 2. valodai jābūt atšķirīgai no 1. valodas.

Kandidāti tiek informēti, ka 2. valoda (angļu vai franču valoda), kas tiek prasīta šīs datubāzes izveidošanas vajadzībām, ir noteikta atbilstīgi Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāta dienesta interesēm. Personām ir jābūt spējīgām saprast veicamos uzdevumus, apstrādāt dokumentus un efektīvi sazināties ar ārējiem partneriem, augstāka līmeņa struktūrām un kolēģiem.
Franču valoda ir visbiežāk izmantotā saziņas valoda ģenerāldirektorāta nodaļās un starp tām. Tā ir arī ierastā valoda saziņai ar ārējiem partneriem. Angļu valodu visbiežāk izmanto saziņai ar citiem Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāta direktorātiem, citiem ģenerāldirektorātiem un iestādes politiskajām un administratīvajām struktūrām, jo īpaši attiecībā uz dokumentu sagatavošanu.
Turklāt norādījumi un piemērojamie noteikumi tiek sagatavoti gan angļu, gan franču valodā, un tiem jābūt pieejamiem un publiskotiem abās minētajās valodās.
Līdz ar to, lai veiktu savus pienākumus un nodrošinātu pienācīgu pakalpojumu sniegšanu, darbā pieņemtajām personām saprātīgā termiņā jāspēj strādāt un efektīvi sazināties vismaz vienā no abām minētajām valodām.
Turklāt, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, visiem kandidātiem, pat ja kādam no viņiem viena no šīm valodām ir pirmā valoda, ir pietiekamā līmenī jāpārvalda otra no abām minētajām valodām.

Datubāze

Ja jūs
– atbildīsiet vispārīgajiem pielaišanas nosacījumiem,
– būsiet atbilstīgi nosacījumiem un norādītajā termiņā aizpildījuši pieteikumu platformā APPLY4EP un pareizi norādījuši kodus (sk. sadaļu “Pieteikumu iesniegšana”),

jūsu vārds tiks reģistrēts datubāzē.

Reģistrācija tiek veikta, pamatojoties tikai uz pieteikumā sniegto informāciju un pievienotajiem dokumentiem. Šī informācija un dokumenti tiks pārbaudīti vēlāk — iespējamas pieņemšanas darbā gadījumā.

Pieteikumu iesniegšana

Personām, kas vēlas tikt iekļautas datubāzē, ir jāaizpilda pieteikums tiešsaistes platformā APPLY4EP. Kandidātu reģistrācija ir iespējama tikai minētajā platformā.

Pēc konta izveidošanas ir jāaugšupielādē detalizēts CV.

CV ir jāiesniedz Europass formātā, kuru jūs atradīsiet, uzklikšķinot uz šādas saites:

https://europa.eu/europass/lv

Pēc tam jums jāaizpilda pieteikuma veidlapa.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 15. septembris. Pēc šīs dienas iesniegtos pieteikumus nepieņems.

Iekļaušana datubāzē negarantē pieņemšanu darbā. Ja būs iespēja noslēgt līgumu, darbā pieņemšanas dienesti izmantos datubāzi un uzaicinās tos kandidātus, kuru profils vislabāk atbildīs attiecīgā amata prasībām. Ja tiks konstatēts, ka sniegtā informācija ir nepatiesa, attiecīgās personas kandidatūra tiks noraidīta un tās vārds tiks dzēsts no datubāzes.

Eiropas Parlaments savās atlases procedūrās stingri piemēro vienlīdzīgu iespēju politiku, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem.

Darba nosacījumi Eiropas Savienības iestādēs ir definēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā. Ar nodarbināšanas kārtību pilnībā varat iepazīties šeit:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=LV (IV sadaļa “Līgumdarbinieki”, 210. lpp.).

Mēneša pamatalga 2019. gada 1. jūlijā I funkciju grupai ir noteikta 2074,40 EUR apmērā.

(1) Sk. Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu (CECR) - https://europa.eu/europass/lv/common-european-framework-reference