This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

COMUNICARE CONSTITUIREA UNEI BAZE DE DATE AGENȚI CONTRACTUALI (GRUPA DE FUNCȚII II) ÎN DOMENIUL CLĂDIRILOR M/F

Locul : Bruxelles
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Serviciu : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM 03/2020
Ghid pentru candidați :

Generalități

Vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților înainte de a completa formularul dumneavoastră de candidatură.

 

Secretariatul General al Parlamentului publică prezenta comunicare cu scopul de a crea o bază de date cu candidați, care va cuprinde agenți contractuali (grupa de funcții II) din domeniul clădirilor, ce vor putea fi recrutați de către Direcția Generală Infrastructură și Logistică (DG INLO).

Această bază de date are drept scop constituirea unei rezerve de candidați urmând a fi recrutați la Bruxelles.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără distincție bazată pe sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

Persoanele interesate să figureze în această bază de date își pot introduce CV-ul și pot completa formularul de candidatură prin intermediul platformei APPLY4EP, începând cu crearea unui cont. În acest scop, candidații trebuie să citească cu atenție această comunicare, să facă clic pe fila „Candidați la un post vacant online” și să urmeze instrucțiunile. Contul în APPLY4EP trebuie creat o singură dată. Datele cu caracter personal înregistrate în cont vor fi prelucrate respectându-se pe deplin Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și vor putea fi modificate ulterior, în vederea actualizării.

 

Natura funcțiilor

DG INLO contribuie la buna gestionare a infrastructurilor (clădiri și echipamente aferente) și a logisticii (alimentație, curierat, mutări, mobilier, transport etc.) din cadrul și între diferitele locuri de desfășurare a activității Parlamentului European.

Femeile și bărbații care lucrează la DG INLO sprijină direct activitatea politică a Parlamentului European.

Direcția pentru gestionarea integrată a infrastructurilor a inițiat demersurile necesare pentru a recruta un asistent tehnic și logistic în domeniul clădirilor, care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Unității pentru lucrări de întreținere din Bruxelles.

 

Sarcini care urmează a fi îndeplinite:

 1. Actualizarea planurilor de referință utilizate de programul informatic GPI-Espaces (program informatic utilizat pentru gestionarea spațiilor în cadrul Parlamentului European);
 2. Controlul și corectarea planurilor Autocad în conformitate cu standardul DIN și cu tipologia spațiilor respective;
 3. Sprijin pentru serviciile care asigură semnalizarea și pentru realizarea de grafice informative (imagini 3D, lllustrator);
 4. Sprijin pentru diferitele servicii ale Parlamentului în scopul realizării de cercetări documentare care implică accesarea de materiale pe suport de hârtie sau în format electronic (planuri, date tehnice etc.).

 

Eligibilitate

a. Condiții generale pe care candidații trebuie să le îndeplinească

 • Să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • Să își fi îndeplinit toate obligațiile care le revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar;
 • Să prezinte garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor prevăzute.

b. Condiții specifice

i. Titluri, diplome și cunoștințe necesare

 • Studii superioare atestate prin diplomă sau
 • Un nivel de studii secundare absolvite cu diplomă care permit accesul la învățământul superior și o experiență profesională adecvată de cel puțin trei ani sau
 • Atunci când interesul serviciului justifică acest lucru, formare profesională sau experiență profesională de nivel echivalent.

Vor fi acceptate doar diplomele eliberate sau recunoscute ca echivalente de către autoritățile statelor membre ale UE (de exemplu, de către Ministerul Educației). În plus, înainte de orice eventuală recrutare, candidații înscriși în baza de date vor fi invitați să prezinte documentele care atestă informațiile din formularul de candidatură (diplome, certificate și alte documente justificative).

ii. Cunoștințe lingvistice

Candidații trebuie să cunoască în mod aprofundat (minimum nivelul C1[1]) o limbă oficială a Uniunii Europene (limba 1): bulgara, ceha, croata, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, neerlandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, spaniola sau suedeza

și

să cunoască foarte bine (cel puțin nivelul B2[1]) limba engleză sau franceză (limba 2).

Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1.

Candidații sunt informați că limbile care pot fi alese ca limba 2 (engleză și franceză) în prezenta procedură de constituire a unei baze de date au fost stabilite în conformitate cu interesul serviciului aferent Direcției Generale Infrastructură și Logistică. Persoanele selecționate trebuie să fie capabile să înțeleagă sarcinile care le revin, să trateze dosarele și să comunice eficient cu interlocutorii externi, cu superiorii ierarhici și cu colegii.

Limba franceză este limba cel mai des utilizată în unitățile din cadrul direcției generale și în relațiile dintre acestea. Ea este, de asemenea, limba în care se comunică de obicei cu interlocutorii externi. Limba engleză este cel mai adesea utilizată în schimburile cu celelalte direcții din cadrul Direcției Generale Infrastructură și Logistică, cu celelalte direcții generale și cu autoritățile politice și administrative ale instituției, în special pentru redactarea documentelor.

În plus, instrucțiunile și normele aplicabile sunt redactate în engleză și franceză și trebuie să poată să fie disponibile și să fie comunicate publicului în aceste două limbi.

Prin urmare, pentru a-și îndeplini sarcinile și pentru a asigura buna funcționare a serviciilor, persoanele recrutate trebuie să poată, într-un termen rezonabil, să lucreze și să comunice în mod eficace cel puțin în una dintre aceste două limbi.

De asemenea, pentru a garanta egalitatea de tratament, toți candidații, inclusiv cei a căror primă limbă oficială este una dintre aceste două limbi, trebuie să cunoască la un nivel satisfăcător o a doua limbă, care trebuie să fie una dintre aceste două limbi.

 

Baza de date

Dacă

 • îndepliniți condițiile generale de admitere și
 • ați completat formularul de candidatură pe platforma APPLY4EP și ați specificat corect codurile (a se vedea în continuare secțiunea „Depunerea candidaturilor”) conform cerințelor și în termenele-limită prevăzute,

numele dumneavoastră va fi înscris în baza de date.

În acest scop, înscrierea se bazează exclusiv pe informațiile din formularul de candidatură și pe documentele pe care le includeți. Aceste informații și documente vor fi verificate a posteriori, la o eventuală recrutare.

 

Depunerea candidaturilor

Persoanele interesate trebuie să completeze formularul de candidatură pe platforma online APPLY4EP. Candidatura poate fi depusă numai prin intermediul acestei platforme.

După ce v-ați creat contul, trebuie să anexați un Curriculum vitae detaliat.

Trebuie să utilizați formatul Europass pe care îl găsiți accesând linkul de mai jos:

https://europa.eu/europass/ro

Trebuie, apoi, să completați formularul de candidatură.

În câmpurile:

Experiență profesională și/sau Diplome: Trebuie să introduceți codurile speciale indicate în ghidul din anexă și să furnizați apoi o descriere detaliată a atribuțiilor exercitate / a diplomei obținute. Puteți să alegeți mai multe opțiuni simultan.

De exemplu (a se vedea, de asemenea, exemplele furnizate în ghidul din anexă):

TIbms - Diplomă de inginer...

TRef + TGcad - Agent responsabil cu coordonarea, monitorizarea tehnică și administrativă a proiectelor de semnalizare. Desenator tehnic, responsabil cu verificarea desenelor tehnice...

Aceste informații trebuie să fie susținute de documente justificative.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 15 septembrie 2020. Candidaturile primite după această dată nu vor fi admise.

Înscrierea în baza de date nu constituie o garanție de angajare. Dacă se prezintă o posibilitate de contract, serviciile însărcinate cu recrutarea vor consulta baza de date și vor convoca candidații al căror profil corespunde cel mai bine cerințelor postului care trebuie ocupat. Dacă se dovedește că informațiile prezentate sunt inexacte, candidații în cauză vor fi excluși din procedura de selecție, iar numele lor vor fi șterse din baza de date.

Parlamentul European aplică strict politica egalității de șanse în procedurile sale de selecție, pentru a garanta egalitatea de tratament a tuturor candidaților.

Condițiile de muncă din cadrul instituțiilor europene sunt stabilite în Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RAA). Informații complete privind regimul de muncă puteți găsi la adresa:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (titlul IV, pagina 209 „Agenți contractuali”)

Remunerația lunară de bază la 1 iulie 2019 este stabilită între 2 154,58 EUR și 3 120,96 EUR (grupa de funcții II), în funcție de formarea și de experiența profesională specifică a candidaților.

 

[1] A se vedea Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL) - https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference