This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

COMUNICARE CONSTITUIREA UNEI BAZE DE DATE AGENȚI CONTRACTUALI (GRUPA DE FUNCȚII III) ÎN DOMENIUL CLĂDIRILOR (DE SEX FEMININ SAU MASCULIN) M/F

Locul : Bruxelles
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Serviciu : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM 04/2020
Ghid pentru candidați :

Generalități

Vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților înainte de a completa formularul dumneavoastră de candidatură.

Secretariatul General al Parlamentului publică prezenta comunicare cu scopul de a crea o bază de date cu candidați, care va cuprinde agenți contractuali (grupa de funcții III) din domeniul clădirilor, ce vor putea fi recrutați de către Direcția Generală Infrastructură și Logistică (DG INLO).

Această bază de date are drept scop constituirea unei rezerve de candidați urmând a fi recrutați la Bruxelles.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără distincție bazată pe sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

Persoanele interesate să figureze în această bază de date își pot introduce CV-ul și pot completa formularul de candidatură prin intermediul platformei APPLY4EP, începând cu crearea unui cont. În acest scop, candidații trebuie să citească cu atenție această comunicare, să facă clic pe fila „Candidați la un post vacant online” și să urmeze instrucțiunile. Contul în APPLY4EP trebuie creat o singură dată. Datele cu caracter personal înregistrate în cont vor fi prelucrate respectându-se pe deplin Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și vor putea fi modificate ulterior, în vederea actualizării.

Natura funcțiilor

DG INLO contribuie la buna gestionare a infrastructurilor (clădiri și echipamente aferente) și a logisticii (alimentație, curierat, mutări, mobilier, transport etc.) din cadrul și între diferitele locuri de desfășurare a activității Parlamentului European.

Femeile și bărbații care lucrează la DG INLO sprijină direct activitatea politică a Parlamentului European.

Direcția pentru gestionarea integrată a infrastructurilor a inițiat demersurile necesare pentru a recruta tehnicieni în domeniul clădirilor, care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul a două unități de la Bruxelles, în următoarele domenii:

În cadrul Unității pentru gestionarea integrată a infrastructurilor de la Bruxelles:

a) IVC (Încălzire, ventilare și climatizare)
b) Instalații electrice
c) Lucrări de structură / lucrări de finisare
d) Gestionarea computerizată a operațiunilor de mentenanță a instalațiilor (CMMS)
e) Igienă, spații verzi și chei
f) Calitatea serviciilor și satisfacția clienților

În cadrul Unității pentru lucrări de întreținere de la Bruxelles:

g) Lucrări mecanice, de instalații electrice și de instalații sanitare
h) Lucrări de finisare
i) Desen tehnic
j) Semnalizare

Sarcini care urmează a fi îndeplinite:

a) IVC:

Împreună cu responsabilul pentru gestionarea echipamentelor IVC, sanitare și a sistemelor GTC din unitate:
1) Asigurarea monitorizării tehnice și administrative în scopul întreținerii acestor echipamente în conformitate cu contractele privind exploatarea și întreținerea instalațiilor tehnice;
2) Pregătirea, coredactarea, organizarea, analizarea și monitorizarea dosarelor tehnice, administrative și financiare (caiete de sarcini, invitații de participare la proceduri de licitație, cereri de cotație și analiza ofertelor, rapoarte tehnice);
3) Coordonarea, analiza și monitorizarea controlului calității sarcinilor executate de contractanți externi (societăți de mentenanță, firme de consultanță), inclusiv a cererilor de intervenție;
4) Asigurarea coordonării între intervențiile diferiților contractanți externi și activitățile desfășurate de celelalte servicii tehnice ale Parlamentului.

b) Instalații electrice:

Împreună cu responsabilul pentru gestionarea echipamentelor electrice din unitate:
1) Asigurarea monitorizării tehnice și administrative în scopul întreținerii acestor echipamente în conformitate cu contractele privind exploatarea și întreținerea instalațiilor tehnice;
2) Pregătirea, coredactarea, organizarea, analizarea și monitorizarea dosarelor tehnice, administrative și financiare (caiete de sarcini, invitații de participare la proceduri de licitație, cereri de cotație și analiza ofertelor, rapoarte tehnice);
3) Coordonarea, analiza și monitorizarea controlului calității sarcinilor executate de contractanți externi (societăți de mentenanță, firme de consultanță), inclusiv a cererilor de intervenție;
4) Asigurarea coordonării între intervențiile diferiților contractanți externi și activitățile desfășurate de celelalte servicii tehnice ale Parlamentului.

c) Lucrări de structură / lucrări de finisare:

Împreună cu responsabilii competenți din unitate:
1) Sprijin pentru asigurarea gestiunii operaționale a contractelor privind inspecția lucrărilor de structură și a lucrărilor de finisare;
2) Sprijin pentru asigurarea gestiunii operaționale a contractelor pentru coordonarea în contextul cadrului de asigurare a securității și sănătății și în domeniul auditului;
3) Sprijin pentru asigurarea gestiunii operaționale a contractelor pentru întreținerea și mentenanța lucrărilor de structură și a lucrărilor de finisare;
4) Pregătirea, coredactarea, organizarea, analizarea și monitorizarea dosarelor tehnice, administrative și financiare (caiete de sarcini, invitații de participare la proceduri de licitație, cereri de cotație și analiza ofertelor, rapoarte tehnice);
5) Coordonarea, analiza și monitorizarea controlului calității sarcinilor executate de contractanți externi (societăți de mentenanță, firme de consultanță), inclusiv a cererilor de intervenție;
6) Asigurarea coordonării între intervențiile diferiților contractanți externi și activitățile desfășurate de celelalte servicii tehnice ale Parlamentului.

d) Gestionarea computerizată a operațiunilor de mentenanță a instalațiilor (sistem CMMS):

1) Asigurarea gestionării operaționale a sistemului CMMS, care include sarcini de raportare (printre altele cu ajutorul KPI), precum și planificarea mentenanței preventive în cadrul echipei „Operation and Technical Maintenance” (Operațiuni și mentenanță tehnică) din cadrul Unității pentru gestionarea integrată a infrastructurilor de la Bruxelles;
2) Inițierea, pregătirea, organizarea și monitorizarea proiectelor de îmbunătățire la nivelul CMMS, raportarea automată cu ajutorul KPI / al indicatorilor privind productivitatea și privind satisfacția clienților și exploatarea instalațiilor;

e) Igienă, spații verzi și chei:

1) Sprijin pentru asigurarea gestionării operaționale a contractelor de curățenie, de colectare a deșeurilor și de întreținere a spațiilor verzi;
2) Coordonarea activităților de control al calității serviciilor și de verificare a intervențiilor;
3) Participare la monitorizarea acestor contracte din punct de vedere administrativ, bugetar și financiar;
4) Asigurarea coordonării cu celelalte servicii tehnice din cadrul PE.

f) Calitatea serviciilor și satisfacția clienților:

1) Controlul execuției și al calității serviciilor prestate de contractanți, în special în ceea ce privește lucrările de structură și lucrările de finisare;
2) Tratarea și gestionarea solicitărilor ocupanților clădirilor în strânsă colaborare cu contractanții;
3) Verificarea și analizarea nivelului de satisfacție a clienților;
4) Asigurarea coordonării între intervențiile diferiților contractanți externi și activitățile desfășurate de celelalte servicii tehnice ale Parlamentului.

g) Lucrări mecanice, de instalații electrice și de instalații sanitare:

În cadrul echipei tehnice specializate din unitate:
1) Asigurarea monitorizării tehnice și administrative a lucrărilor din domeniul IVC, precum și a lucrărilor de instalații electrice și de instalații sanitare;
2) Pregătirea, coredactarea, organizarea, analizarea și monitorizarea dosarelor tehnice, administrative și financiare (caiete de sarcini, invitații de participare la proceduri de licitație, cereri de cotație și analiza ofertelor, rapoarte tehnice);
3) Coordonarea, analiza și monitorizarea controlului calității sarcinilor executate de contractanți (prestatori de lucrări, firme de consultanță);
4) Asigurarea coordonării între intervențiile diferiților contractanți externi și activitățile desfășurate de celelalte servicii tehnice ale Parlamentului.

h) Lucrări de finisare:

Împreună cu responsabilii în materie de lucrări de finisare din cadrul unității:
1) Asigurarea monitorizării tehnice și administrative a lucrărilor de finisare (pereți despărțitori, montare și pardosire a podelelor, placare a pereților, amenajări specifice, servicii de tâmplărie la comandă, plafoane suspendate, podele false etc.);
2) Pregătirea, redactarea, organizarea, analizarea și monitorizarea dosarelor tehnice, administrative și financiare (caiete de sarcini, invitații de participare la proceduri de licitație, cereri de cotație și analiza ofertelor, rapoarte tehnice);
3) Coordonarea, analiza și monitorizarea controlului calității sarcinilor executate de contractanți (prestatori de lucrări, firme de consultanță);
4) Asigurarea coordonării între intervențiile diferiților contractanți externi și activitățile desfășurate de celelalte servicii tehnice ale Parlamentului.

i) Desen tehnic:

1) Actualizarea planurilor Autocad ale clădirilor după execuția lucrărilor (arhitectură sau tehnici speciale), verificarea modificărilor realizate de contractanții externi; Inspecții la fața locului;
2) Controlul și arhivarea (pe suport de hârtie și în format electronic) cărților tehnice ale construcțiilor (planuri, fișe tehnice) primite de la contractanții externi;
3) Realizarea de desene tehnice în cadrul unor proiecte de arhitectură sau utilizând tehnici speciale;
4) Sprijin pentru diferitele servicii ale Parlamentului în scopul realizării de cercetări documentare care implică accesarea de materiale pe suport de hârtie sau în format electronic (planuri, date tehnice etc.).

j) Semnalizare:

Împreună cu responsabilii în materie de semnalizare din cadrul unității:
1) Dezvoltarea de soluții și concepte în materie de semnalizare, utilizând programele informatice adecvate (Autocad, Photoshop, Illustrator etc.);
2) Asigurarea coordonării și a monitorizării tehnice și administrative a proiectelor de semnalizare;
3) Pregătirea și redactarea specificațiilor tehnice pentru cererile de oferte punctuale sau pentru procedurile de licitație, analiza ofertelor și a propunerilor tehnice ale contractanților;
4) Monitorizarea pe teren a operațiunilor în materie de semnalizare, monitorizarea respectării planificării, controlul calității prestațiilor și coordonarea cu celelalte servicii implicate.

Eligibilitate

a. Condiții generale pe care candidații trebuie să le îndeplinească

 Să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 Să își fi îndeplinit toate obligațiile care le revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar;
 Să prezinte garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor prevăzute.

b. Condiții specifice

i. Titluri, diplome și cunoștințe necesare

- Studii superioare atestate prin diplomă sau
- Un nivel de studii secundare absolvite cu diplomă care permit accesul la învățământul superior și o experiență profesională adecvată de cel puțin trei ani sau
- Atunci când interesul serviciului justifică acest lucru, formare profesională sau experiență profesională de nivel echivalent.

Vor fi acceptate doar diplomele eliberate sau recunoscute ca echivalente de către autoritățile statelor membre ale UE (de exemplu, de către Ministerul Educației). În plus, înainte de orice eventuală recrutare, candidații înscriși în baza de date vor fi invitați să prezinte documentele care atestă informațiile din formularul de candidatură (diplome, certificate și alte documente justificative).

ii. Cunoștințe lingvistice

Candidații trebuie să cunoască în mod aprofundat (minimum nivelul C1 ) o limbă oficială a Uniunii Europene (limba 1): bulgara, ceha, croata, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, neerlandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, spaniola sau suedeza

și

să cunoască foarte bine (cel puțin nivelul B2 (1)) limba engleză sau franceză (limba 2).

Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1.

Candidații sunt informați că limbile care pot fi alese ca limba 2 (engleză și franceză) în prezenta procedură de constituire a unei baze de date au fost stabilite în conformitate cu interesul serviciului aferent Direcției Generale Infrastructură și Logistică. Persoanele selecționate trebuie să fie capabile să înțeleagă sarcinile care le revin, să trateze dosarele și să comunice eficient cu interlocutorii externi, cu superiorii ierarhici și cu colegii.
Limba franceză este limba cel mai des utilizată în unitățile din cadrul direcției generale și în relațiile dintre acestea. Ea este, de asemenea, limba în care se comunică de obicei cu interlocutorii externi. Limba engleză este cel mai adesea utilizată în schimburile cu celelalte direcții din cadrul Direcției Generale Infrastructură și Logistică, cu celelalte direcții generale și cu autoritățile politice și administrative ale instituției, în special pentru redactarea documentelor.
În plus, instrucțiunile și normele aplicabile sunt redactate în engleză și franceză și trebuie să poată să fie disponibile și să fie comunicate publicului în aceste două limbi.
Prin urmare, pentru a-și îndeplini sarcinile și pentru a asigura buna funcționare a serviciilor, persoanele recrutate trebuie să poată, într-un termen rezonabil, să lucreze și să comunice în mod eficace cel puțin în una dintre aceste două limbi.
De asemenea, pentru a garanta egalitatea de tratament, toți candidații, inclusiv cei a căror primă limbă oficială este una dintre aceste două limbi, trebuie să cunoască la un nivel satisfăcător o a doua limbă, care trebuie să fie una dintre aceste două limbi.

Baza de date

Dacă
– îndepliniți condițiile generale de admitere și
– ați completat formularul de candidatură pe platforma APPLY4EP și ați specificat corect codurile (a se vedea în continuare secțiunea „Depunerea candidaturilor”) conform cerințelor și în termenele-limită prevăzute,

numele dumneavoastră va fi înscris în baza de date.

În acest scop, înscrierea se bazează exclusiv pe informațiile din formularul de candidatură și pe documentele pe care le includeți. Aceste informații și documente vor fi verificate a posteriori, la o eventuală recrutare.

Depunerea candidaturilor

Persoanele interesate trebuie să completeze formularul de candidatură pe platforma online APPLY4EP. Candidatura poate fi depusă numai prin intermediul acestei platforme.

După ce v-ați creat contul, trebuie să anexați un Curriculum vitae detaliat.

Trebuie să utilizați formatul Europass pe care îl găsiți accesând linkul de mai jos:

https://europa.eu/europass/ro

Trebuie, apoi, să completați formularul de candidatură.
În câmpurile:

Experiență profesională și/sau Diplome: Trebuie să introduceți codurile speciale indicate în ghidul din anexă și să furnizați apoi o descriere detaliată a atribuțiilor exercitate / a diplomei obținute. Puteți să alegeți mai multe opțiuni simultan.

De exemplu (a se vedea, de asemenea, exemplele furnizate în ghidul din anexă):
TArch – Arhitect principal responsabil pentru…
TElec – Diplomă de inginer, specializarea electricitate
TElec + THvac – Tehnician responsabil pentru….

Aceste informații trebuie să fie susținute de documente justificative.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 15 septembrie 2020. Candidaturile primite după această dată nu vor fi admise.

Înscrierea în baza de date nu constituie o garanție de angajare. Dacă se prezintă o posibilitate de contract, serviciile însărcinate cu recrutarea vor consulta baza de date și vor convoca candidații al căror profil corespunde cel mai bine cerințelor postului care trebuie ocupat. Dacă se dovedește că informațiile prezentate sunt inexacte, candidații în cauză vor fi excluși din procedura de selecție, iar numele lor vor fi șterse din baza de date.

Parlamentul European aplică strict politica egalității de șanse în procedurile sale de selecție, pentru a garanta egalitatea de tratament a tuturor candidaților.

Condițiile de muncă din cadrul instituțiilor europene sunt stabilite în Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RAA). Informații complete privind regimul de muncă puteți găsi la adresa:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (titlul IV, pagina 209 „Agenți contractuali”)

Remunerația lunară de bază la 1 iulie 2019 este stabilită între 2 758,47 EUR și 4 520,54 EUR (grupa de funcții III), în funcție de formarea și de experiența profesională specifică a candidaților.

(1) A se vedea Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL) - https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference