This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOMUNIKAT STWORZENIE BAZY DANYCH PERSONEL KONTRAKTOWY (GRUPA FUNKCYJNA III) W DZIEDZINIE BUDYNKÓW (KOBIETA LUB MĘŻCZYZNA) M/F

Miejsce : Bruksela
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 15/09/2020 23:59
Dział : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM 04/2020
Przewodnik dla kandydatów :

Uwagi ogólne

Kandydaci są proszeni o dokładne przeczytanie Przewodnika dla kandydatów przed wypełnieniem formularza zgłoszenia.

Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego publikuje niniejszy komunikat w celu stworzenia bazy danych kandydatów na pracowników kontraktowych (grupa funkcyjna III) w dziedzinie budynków w Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO).

Przedmiotowa baza danych ma stanowić rezerwę kandydatek i kandydatów do pracy w Brukseli.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Po założeniu konta na platformie APPLY4EP osoby zainteresowane rejestracją w bazie danych mogą za pośrednictwem tej platformy dodać życiorys i wypełnić podanie. W tym celu należy uważnie przeczytać ten komunikat, kliknąć w zakładkę „Wyślij podanie online” i postępować zgodnie z instrukcjami. Konto w APPLY4EP wystarczy założyć raz. Dane osobowe zarejestrowane na koncie są przetwarzane w pełnej zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 i można wprowadzać do nich zmiany w celu ich aktualizacji.

Opis stanowiska

DG INLO przyczynia się do odpowiedniego zarządzania infrastrukturą (budynki i ich wyposażenie) oraz logistyką (usługi gastronomiczne, poczta, przeprowadzki, meble, transport itd.) w poszczególnych miejscach pracy Parlamentu Europejskiego oraz pomiędzy nimi.

Kobiety i mężczyźni pracujący w DG INLO bezpośrednio wspierają działalność polityczną Parlamentu Europejskiego.

Dyrekcja ds. Zintegrowanego Zarządzania Infrastrukturą poszukuje techników budowlanych dla dwóch jednostek w Brukseli w następujących dziedzinach:

W Dziale ds. Zintegrowanego Zarządzania Infrastrukturą w Brukseli:

a) ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC);
b) instalacje elektryczne;
c) stan surowy / wykończenie;
d) zarządzanie pracami konserwacyjnymi wspomagane komputerowo (GMAO);
e) higiena, przestrzenie otwarte i klucze;
f) jakość usług i zadowolenie klientów.

W Dziale ds. Robót Konserwacyjnych w Brukseli:

g) roboty mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne;
h) prace wykończeniowe;
i) projektowanie;
j) oznakowanie.

Zakres obowiązków:

a) HVAC:

We współpracy z osobą odpowiedzialną w dziale za zarządzanie instalacjami HVAC, sanitarnymi i centralnego systemu zarządzania technicznego;
1) techniczne i administracyjne monitorowanie konserwacji tych instalacji w ramach umów dotyczących obsługiwania i konserwacji instalacji technicznych;
2) przygotowywanie, wspólne redagowanie, organizowanie, analizowanie i monitorowanie dokumentacji technicznej, administracyjnej i finansowej (specyfikacje, zaproszenia do składania ofert i wnioski cenowe zawierające analizę ofert, sprawozdania techniczne);
3) współkoordynowanie, analizowanie i monitorowanie kontroli jakości pracy wykonawców zewnętrznych (firmy serwisowe, biura projektów), w tym wniosków o interwencję;
4) koordynacja prac różnych wykonawców zewnętrznych z pozostałymi służbami technicznymi Parlamentu.

b) Instalacje elektryczne:

We współpracy z osobą odpowiedzialną w dziale za zarządzanie instalacjami elektrycznymi:
1) techniczne i administracyjne monitorowanie konserwacji tych instalacji w ramach umów dotyczących obsługiwania i konserwacji instalacji technicznych;
2) przygotowywanie, wspólne redagowanie, organizowanie, analizowanie i monitorowanie dokumentacji technicznej, administracyjnej i finansowej (specyfikacje, zaproszenia do składania ofert i wnioski cenowe zawierające analizę ofert, sprawozdania techniczne);
3) współkoordynowanie, analizowanie i monitorowanie kontroli jakości pracy wykonawców zewnętrznych (firmy serwisowe, biura projektów), w tym wniosków o interwencję;
4) koordynacja prac różnych wykonawców zewnętrznych z pozostałymi służbami technicznymi Parlamentu.

c) Stan surowy / wykończenie:

We współpracy z odpowiednimi pracownikami działu:
1) współzarządzanie operacyjne umową dotyczącą inspekcji stanu surowego i wykończenia;
2) współzarządzanie operacyjne umową dotyczącą koordynacji kwestii bezpieczeństwa i higieny oraz audytów;
3) współzarządzanie operacyjne umową dotyczącą utrzymania i konserwacji na etapie wykończenia i stanu surowego;
4) przygotowywanie, wspólne redagowanie, organizowanie, analizowanie i monitorowanie dokumentacji technicznej, administracyjnej i finansowej (specyfikacje, zaproszenia do składania ofert i wnioski cenowe zawierające analizę ofert, sprawozdania techniczne);
5) współkoordynowanie, analizowanie i monitorowanie kontroli jakości pracy wykonawców zewnętrznych (firmy serwisowe, biura projektów), w tym wniosków o interwencję;
6) koordynacja prac różnych wykonawców zewnętrznych z pozostałymi służbami technicznymi Parlamentu.

d) Zarządzanie pracami konserwacyjnymi wspomagane komputerowo (GMAO):

1) zarządzanie operacyjne GMAO obejmujące sprawozdawczość (np. kluczowe wskaźniki efektywności) oraz planowanie konserwacji prewencyjnej w zespole ds. operacji i konserwacji technicznej w Dziale ds. Zintegrowanego Zarządzania Infrastrukturą w Brukseli;
2) inicjowanie, przygotowywanie, organizowanie i monitorowanie projektów ulepszeń dotyczących GMAO, zautomatyzowana sprawozdawczość obejmująca kluczowe wskaźniki efektywności / wskaźniki wydajności i zadowolenia klientów oraz obsługa instalacji.

e) Higiena, przestrzenie otwarte i klucze;

1) współzarządzanie operacyjne umowami dotyczącymi sprzątania, usuwania odpadów, a także przestrzeni otwartych;
2) koordynowanie kontroli jakości usług i weryfikacja interwencji;
3) udział w administracyjnym, budżetowym i finansowym monitorowaniu tych umów;
4) koordynowanie działań z pozostałymi służbami technicznymi PE.

f) Jakość usług i zadowolenie klientów:

1) kontrola świadczenia usług przez wykonawców i jakości tych usług, głównie w zakresie wykończenia i stanu surowego;
2) rozpatrywanie wniosków użytkowników budynków i zarządzanie tymi wnioskami w ścisłej współpracy z wykonawcami;
3) weryfikacja i analiza poziomu satysfakcji klientów;
4) koordynacja prac różnych wykonawców zewnętrznych z pozostałymi służbami technicznymi Parlamentu.

g) Roboty mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne:

W specjalnym zespole technicznym działu:
1) techniczne i administracyjne monitorowanie prac związanych z HVAC, elektryką i instalacjami sanitarnymi;
2) przygotowywanie, wspólne redagowanie, organizowanie, analizowanie i monitorowanie dokumentacji technicznej, administracyjnej i finansowej (specyfikacje, zaproszenia do składania ofert i wnioski cenowe zawierające analizę ofert, sprawozdania techniczne);
3) koordynacja, analizowanie i monitorowanie kontroli jakości pracy wykonawców (wykonawcy robót, biura projektów);
4) koordynacja prac różnych wykonawców zewnętrznych z pozostałymi służbami technicznymi Parlamentu.

h) Prace wykończeniowe:

We współpracy z osobami odpowiedzialnymi za prace wykończeniowe w dziale:
1) techniczne i administracyjne monitorowanie prac wykończeniowych (wewnętrzne ścianki działowe, pokrycia ścienne i podłogowe, specjalne roboty adaptacyjne, stolarka na zamówienie, sufity podwieszane, podłogi podniesione itp.);
2) przygotowywanie, redagowanie, organizowanie, analizowanie i monitorowanie dokumentacji technicznej, administracyjnej i finansowej (specyfikacje, zaproszenia do składania ofert i wnioski cenowe zawierające analizę ofert, sprawozdania techniczne);
3) koordynacja, analizowanie i monitorowanie kontroli jakości pracy wykonawców (wykonawcy robót, biura projektów);
4) koordynacja prac różnych wykonawców zewnętrznych z pozostałymi służbami technicznymi Parlamentu.

i) Projektowanie:

1) aktualizacja planów Autocad budynków po zakończeniu prac (architektura lub techniki specjalne), weryfikacja modyfikacji dokonanych przez wykonawców zewnętrznych; pomiary w terenie;
2) kontrola i archiwizacja (papierowa i elektroniczna) dossier powykonawczych (planów, dokumentacji technicznej) otrzymywanych od zewnętrznych wykonawców;
3) opracowywanie projektów architektonicznych lub specjalnych technik;
4) wspieranie różnych służb Parlamentu w zakresie analizy dokumentacji papierowej lub elektronicznej (plany, dane techniczne itp.).

j) Oznakowanie:

We współpracy z osobą odpowiedzialną za oznakowanie w dziale:
1) opracowywanie rozwiązań i koncepcji w zakresie oznakowania, przy użyciu odpowiedniego oprogramowania (Autocad, Photoshop, Illustrator itp.);
2) koordynowanie oraz techniczne i administracyjne monitorowanie projektów dotyczących oznakowania;
3) przygotowywanie i redagowanie specyfikacji technicznych dla jednorazowych zapytań ofertowych i zaproszeń do składania ofert, analizowanie ofert i propozycji technicznych wykonawców;
4) monitorowanie w terenie interwencji dotyczących oznakowania, monitorowanie harmonogramu, kontrola jakości usług oraz koordynacja z pozostałymi zaangażowanymi służbami.

Warunki przyjęcia

a. Warunki ogólne

 obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;
 uregulowany stosunek do służby wojskowej w kraju pochodzenia;
 poziom etyczny wymagany do wypełniania obowiązków na danym stanowisku.

b. Warunki szczegółowe

i. Tytuły, dyplomy i wymagane umiejętności

- wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem lub
- wykształcenie średnie, potwierdzone dyplomem dającym prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, oraz co najmniej trzyletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe lub
- jeżeli jest to uzasadnione interesem służby, równorzędne wykształcenie lub doświadczenie zawodowe.

Uznaje się wyłącznie świadectwa kwalifikacji wydane lub uznane za równoważne przez organy państw członkowskich UE (np. przez ministerstwo edukacji). Ponadto przed ewentualnym zatrudnieniem kandydaci wpisani do bazy danych zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w podaniu (dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające).

ii. Znajomość języków

Od kandydatów wymagana jest pogłębiona znajomość (co najmniej poziom C1 ) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego,

oraz

bardzo dobra znajomość (co najmniej na poziomie B2)(1): języka angielskiego lub francuskiego (język 2).

Język 2 musi być językiem innym niż język 1.

Informujemy kandydatów, że języki 2 (angielski lub francuski) wybrano do celów utworzenia przedmiotowej bazy danych, biorąc pod uwagę potrzeby Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki. Nowo zatrudnieni muszą być w stanie zrozumieć zadania do wykonania, zapoznać się z dokumentami i skutecznie porozumiewać się z podmiotami zewnętrznymi, a także z przełożonymi i współpracownikami.
Język francuski jest językiem najczęściej używanym w kontaktach wewnątrz działów oraz pomiędzy działami w obrębie dyrekcji generalnej. Język francuski jest także zwyczajowym językiem komunikacji z podmiotami zewnętrznymi. Językiem najczęściej używanym w kontaktach z innymi dyrekcjami Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki, innymi dyrekcjami generalnymi, a także z organami politycznymi i administracyjnymi instytucji, w szczególności przy sporządzaniu dokumentów, jest język angielski.
Ponadto instrukcje i zasady stosowania sporządza się w języku angielskim i francuskim i powinny one być dostępne i podawane do wiadomości publicznej w obu tych językach.
W związku z tym, w celu sprawowania swych funkcji i zapewnienia właściwego funkcjonowania służb, zatrudnione osoby muszą być w stanie w miarę szybko po objęciu stanowiska skutecznie pracować i porozumiewać się w co najmniej jednym z tych dwóch języków.
Ponadto, w trosce o równość traktowania, każdy kandydat, nawet jeśli jego pierwszym językiem jest jeden z tych dwóch języków urzędowych, musi w zadowalającym stopniu znać również drugi z tych języków.

Baza danych

Jeżeli kandydat
– spełnia warunki ogólne przyjęcia i
– zarejestrował kandydaturę na platformie APPLY4EP oraz prawidłowo wskazał kody (zob. poniżej „Składanie kandydatur”) w wyznaczonym terminie,

jego nazwisko zostaje wpisane do bazy danych.

Wpisanie do bazy danych odbywa się wyłącznie na podstawie informacji podanych w zgłoszeniu i załączonych dokumentach. Przedstawione dokumenty i informacje zostaną zweryfikowane później, w trakcie ewentualnej procedury naboru.

Składanie kandydatur

Osoby zainteresowane muszą wypełnić podanie na platformie online APPLY4EP. Kandydatury można zgłaszać tylko za pośrednictwem platformy.

Po utworzeniu konta należy załadować szczegółowy życiorys.

Życiorys należy sporządzić w formacie Europass dostępnym w poniższym linku:

https://europa.eu/europass/pl

Następnie należy wypełnić podanie.
W polach:

Doświadczenie zawodowe i/lub Dyplomy: należy podać specjalne kody wskazane w przewodniku zawartym w załączniku, a następnie szczegółowy opis wykonywanych obowiązków/dyplomu. Istnieje możliwość wielokrotnego wyboru.

Przykłady (zob. także przykłady w załączonym przewodniku):
TArch – architekt prowadzący odpowiedzialny za...
TElec – dyplom inżynieria, specjalizacja: instalacje elektryczne
TElec + THvac – Technik odpowiedzialny za....

Te dodatkowe informacje muszą znaleźć potwierdzenie w załączonych dokumentach.

Termin składania kandydatur upływa 15 września 2020 r. Kandydatury zgłoszone po tym terminie zostaną uznane za niedopuszczalne.

Rejestracja w bazie danych nie stanowi gwarancji zatrudnienia. Jeżeli zaistnieje możliwość zawarcia umowy, służby rekrutacyjne przeszukają bazę danych i zaproszą na rozmowę kandydatów, których profil najlepiej odpowiada wymogom danego stanowiska. Jeżeli ustalą, że podane informacje są nieścisłe, kandydatura zostanie wykluczona, a nazwisko usunięte z bazy danych.

Parlament Europejski stosuje skrupulatnie politykę równych szans w procedurach naboru, aby zagwarantować równe traktowanie wszystkich kandydatów i kandydatek.

Warunki pracy w instytucjach europejskich określono w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Można się z nimi zapoznać pod następującym adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=PL (tytuł IV, s. 210 „Personel kontraktowy”).

Miesięczne wynagrodzenie podstawowe wynosi na dzień 1 lipca 2019 r. między 2758,47 i 4520,54 EUR (grupa funkcyjna III) w zależności od wykształcenia i doświadczenia zawodowego danego kandydata lub kandydatki.

(1) Zob. europejski system opisu kształcenia językowego (European Framework of Reference for Languages, CEFR) - https://europa.eu/europass/pl/common-european-framework-reference