This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

SDĚLENÍ VYTVOŘENÍ DATABÁZE SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI (FUNKČNÍ SKUPINA III) V OBLASTI BUDOV (VÝZVA JE ADRESOVÁNA MUŽŮM I ŽENÁM) M/F

Místo : Brusel
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 15/09/2020 23:59
Útvar : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Značka : DG INLO COM 04/2020
Pokyny pro uchazeče :

Obecné informace

Před vyplněním přihlášky si pozorně pročtěte pokyny pro uchazeče.

Generální sekretariát Evropského parlamentu zveřejňuje toto sdělení se záměrem vytvořit databázi uchazečů o místa smluvních zaměstnanců (funkční skupiny III) v oblasti budov na generálním ředitelství EP pro infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO).

Tato databáze bude sloužit jako rezervní seznam uchazečů pro nábor pracovníků v Bruselu.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace, například na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace

Osoby, které mají zájem o evidenci v této databázi, si mohou vytvořit účet na platformě APPLY4EP, kde poté uloží svůj životopis a vyplní přihlášku. Zájemci si musí pozorně přečíst informace v tomto sdělení, poté kliknout na záložku „Podat přihlášku on-line“ a postupovat podle pokynů. Vytvoření účtu na platformě APPLY4EP je jednorázovým krokem. Osobní údaje uchazečů uvedené v tomto účtu budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a bude možné je kdykoli aktualizovat.

Popis vykonávané činnosti

GŘ INLO přispívá k náležité správě infrastruktury (budov a jejich vybavení) a k zajišťování logistiky (stravovací služby, pošta, stěhování, nábytek, přeprava atd.) v pracovních místech Evropského parlamentu a mezi nimi.

Pracovníci GŘ INLO přímo podporují politickou činnost Evropského parlamentu.

Ředitelství pro integrovanou správu budov hledá techniky v oblasti budov pro dvě oddělení v Bruselu s následující specializací:

oddělení pro integrovanou správu budov v Bruselu:

a) vytápění, vzduchotechnika a klimatizace
b) elektroinstalace
c) hrubá stavba a dostavba
d) řízení údržby za pomoci počítačových systémů
e) sanitární služby, zelené a volné plochy
f) kvalita služeb a spokojenost klientů

oddělení údržby v Bruselu

g) instalační a montážní práce, instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení, instalatérské práce
h) práce při dokončování budov
i) kreslič
j) značení veřejného prostoru

Pracovní náplň

a) Vytápění, vzduchotechnika a klimatizace:

Společně s pracovníkem oddělení pro integrovanou správu budov odpovědným za zařízení pro vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci, sanitární zařízení a centrální technické řízení:
1) zajišťovat technickou a administrativní kontrolu údržby těchto zařízení podle smluv o obsluze a údržbě technických zařízení
2) připravovat, vyhotovovat, organizovat, analyzovat a sledovat technické, administrativní a finanční dokumenty (specifikace pro nabídky, výzvy k podávání nabídek a žádosti o cenové nabídky s analýzou nabídek, technické zprávy)
3) koordinovat, analyzovat a sledovat kontroly kvality práce externích dodavatelů (údržbářské či projektantské firmy), včetně žádostí o provedení prací
4) zajišťovat koordinaci prací různých externích dodavatelů s dalšími technickými útvary Parlamentu

b) Elektroinstalace

Společně s pracovníkem oddělení pro integrovanou správu budov odpovědným za elektrická zařízení:
1) zajišťovat technickou a administrativní kontrolu údržby těchto zařízení podle smlouvy o provozu a údržbě technických zařízení
2) připravovat, vyhotovovat, organizovat, analyzovat a sledovat technické, administrativní a finanční dokumenty (specifikace pro nabídky, výzvy k podávání nabídek a žádosti o cenové nabídky s analýzou nabídek, technické zprávy)
3) koordinovat, analyzovat a sledovat kontroly kvality práce externích dodavatelů (údržbářské či projektantské firmy), včetně žádostí o provedení prací
4) zajišťovat koordinaci prací různých externích dodavatelů s dalšími technickými útvary Parlamentu

c) Hrubá stavba a dostavba:

Společně s příslušnými pracovníky oddělení pro integrovanou správu budov:
1) zajišťovat provozní řízení smlouvy o inspekcích hrubé stavby a dostavby
2) zajišťovat provozní řízení smlouvy o koordinaci opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti a koordinaci auditů
3) zajišťovat provozní řízení smlouvy pro údržbu hrubé stavby a dostavby
4) připravovat, vyhotovovat, organizovat, analyzovat a sledovat technické, administrativní a finanční dokumenty (specifikace pro nabídky, výzvy k podávání nabídek a žádosti o cenové nabídky s analýzou nabídek, technické zprávy)
5) koordinovat, analyzovat a sledovat kontroly kvality práce externích dodavatelů (údržbářské či projektantské firmy), včetně žádostí o provedení prací
6) zajišťovat koordinaci prací různých externích dodavatelů s dalšími technickými útvary Parlamentu

d) Řízení údržby za pomoci počítačových systémů (GMAO/CMMS):

1) v rámci týmu pro provozní a technickou údržbu na oddělení pro integrovanou správu budov v Bruselu zajišťovat provozní řízení (GMAO/CMMS) a podávat o tom zprávy (např. pomocí hlavních výkonnostních ukazatelů) a plánovat preventivní údržbu
2) iniciovat, připravovat, organizovat a sledovat projekty zlepšování na úrovni GMAO/CMMS, automatizovaného podávání zpráv s hlavními výkonnostními ukazateli produktivity, spokojenosti zákazníka a řízení instalací

e) Sanitární služby, zelené a volné plochy

1) podílet se na zajišťování provozního řízení smluv o úklidu, sběru odpadu a údržbě zelených ploch
2) koordinovat kontrolu kvality dodávaných služeb a kontrolovat odvedenou práci
3) podílet se na administrativním, rozpočtovém a finančním sledování těchto smluv
4) zajišťovat koordinaci prací různých externích dodavatelů spolu s dalšími technickými útvary Parlamentu

f) Kvalita služeb a spokojenost klientů:

1) kontrolovat plnění a kvalitu služeb dodávaných smluvními stranami, zejména služeb souvisejících s hrubou stavbou a dostavbou
2) v úzké spolupráci se smluvními stranami vyřizovat a řídit požadavky uživatelů budov
3) ověřovat a analyzovat míru spokojenosti klientů
4) zajišťovat koordinaci prací různých externích dodavatelů s dalšími technickými útvary Parlamentu

g) Instalační a montážní práce, instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení, instalatérské práce:

V rámci speciálních technických týmů na oddělení údržby:
1) zajišťovat technickou a administrativní kontrolu prací vykonávaných na vytápění, vzduchotechnice a klimatizaci elektroinstalacích a sanitárních zařízeních
2) připravovat, vyhotovovat, organizovat, analyzovat a sledovat technické, administrativní a finanční dokumenty (specifikace pro nabídky, výzvy k podávání nabídek a žádosti o cenové nabídky s analýzou nabídek, technické zprávy)
3) koordinovat, analyzovat a sledovat kontroly kvality práce externích dodavatelů (údržbářské či projektantské firmy)
4) zajišťovat koordinaci prací různých externích dodavatelů s dalšími technickými útvary Parlamentu

h) Práce při dokončování budov:

Společně s pracovníkem oddělení údržby odpovědným za dokončování budov:
1) zajišťovat technickou a administrativní kontrolu dokončovacích prací (vnitřní přepážky, obkládání stěn a pokládání podlahových krytin, uspořádání prostoru, truhlářské práce na míru, stropní podhledy, falešné podlahy atd.)
2) připravovat, vyhotovovat, organizovat, analyzovat a sledovat technické, administrativní a finanční dokumenty (specifikace pro nabídky, výzvy k podávání nabídek a žádosti o cenové nabídky s analýzou nabídek, technické zprávy)
3) koordinovat, analyzovat a sledovat kontroly kvality práce externích dodavatelů (údržbářské či projektantské firmy)
4) zajišťovat koordinaci prací různých externích dodavatelů s dalšími technickými útvary Parlamentu

i) Kreslič:

1) aktualizovat plány budov v aplikaci AutoCAD podle postupu prací (stavebních nebo technických), kontrola úprav provedených externími smluvními stranami kontroly na místě
2) kontrolovat a archivovat dokumentaci (plány, technickou dokumentaci) dodanou externími smluvními stranami
3) vyhotovování speciálních architektonických nebo technických projektů
4) pomáhat různým útvarům Parlamentu vyhledávat tištěnou nebo elektronickou dokumentaci (plány, technické údaje atd.)

j) Značení:

Společně s pracovníkem oddělení údržby odpovědným za značení:
1) ve vhodných programech (např. AutoCAD, Photoshop, Illustrator) vypracovávat řešení a koncepce pro značení
2) zajišťovat, koordinaci a technickou a administrativní kontrolu projektů značení
3) připravovat a vypracovávat technické specifikace pro žádosti o konkrétní nabídky nebo výzvy k podávání nabídek, analyzovat nabídky a technické návrhy smluvních stran
4) na místě sledovat realizaci značení a průběžně sledovat plánování, kontrolu kvality provedených prací a koordinaci s dalšími útvary

Podmínky pro přijetí

a. Obecné podmínky

 státní příslušnost jednoho z členských států Evropské unie
 mít splněny veškeré zákonem uložené povinnosti týkající se vojenské služby
 morální způsobilost pro výkon svěřených funkcí

b. Konkrétní požadavky

i. Vzdělání a profesní zkušenosti

- ukončené postsekundární vzdělání doložené diplomem nebo
- ukončené sekundární vzdělání doložené diplomem, který umožňuje přístup k postsekundárnímu vzdělávání a nejméně tři roky příslušné odborné praxe nebo
- odborná příprava či odborná praxe na srovnatelné úrovni, je-li to odůvodněno služebním zájmem

Uznány budou pouze doklady vydané orgány členských států EU (např. ministerstvem školství) nebo doklady, které tyto orgány považují za rovnocenné. Uchazeči zapsaní do databáze budou před případným přijetím do pracovního poměru vyzváni, aby předložili dokumenty potvrzující informace uvedené v přihlášce (diplomy, osvědčení a další doklady).

ii. Jazykové znalosti

Vyžaduje se důkladná znalost jednoho z úředních jazyků EU (první jazyk) alespoň na úrovni C1 : angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.

a

velmi dobrá znalost (alespoň na úrovni B2 (1)) angličtiny nebo francouzštiny (druhý jazyk).

Druhý jazyk nesmí být stejný jako první jazyk.

Informujeme uchazeče o tom, že druhé jazyky (angličtina a francouzština) pro účely vytvoření uvedené databáze byly stanoveny v souladu se zájmy generálního ředitelství pro infrastrukturu a logistiku. Uchazeč musí rozumět zadávaným úkolům, zpracovávat dokumentaci a efektivně komunikovat s externími partnery, vedením a kolegy.
Hlavním komunikačním jazykem na úrovni jednotlivých oddělení a mezi odděleními generálního ředitelství je francouzština. Ve francouzštině také obvykle probíhá komunikace s externími partnery. V komunikaci s ostatními ředitelstvími na generálním ředitelství pro infrastrukturu a logistiku, s dalšími generálními ředitelstvími, politickými orgány a správními útvary Parlamentu převažuje angličtina, a to zejména pro vypracovávání dokumentů.
Pokyny a platné předpisy bývají vypracovávány v angličtině i francouzštině a měly by být zveřejňovány a zpřístupňovány v obou jazycích.
Přijatí uchazeči by proto měli být schopni v rozumné lhůtě začít pracovat a komunikovat alespoň v jednom z těchto jazyků, aby mohli vykonávat své funkce a aby byl zajištěn chod oddělení.
V zájmu zajištění rovného zacházení musí všichni uchazeči, i pokud je angličtina nebo francouzština jejich prvním úředním jazykem, dostatečně ovládat další jazyk, který je jiný než angličtina nebo francouzština.

Databáze

Pokud
– splňujete všeobecné podmínky pro účast a
– ve stanovené lhůtě jste řádně vyplnil(a) přihlášku na platformě APPLY4EP a správně uvedl(a) kód (viz níže „Podávání přihlášek“),

Vaše jméno bude zapsáno do databáze.

Zápis je proveden výhradně na základě informací uvedených v přihlášce a přiložených dokumentech. Poskytnuté informace a dokumenty budou následně ověřeny v případě přijetí do pracovního poměru.

Podávání přihlášek

Zájemci musí vyplnit přihlášku na internetové platformě APPLY4EP. Tato platforma je jediným způsobem, jak přihlášku podat.

Po vytvoření účtu uložte Váš podrobný životopis.

Životopis musí být vytvořen ve formátu Europass, který naleznete na následujícím odkazu:

https://europa.eu/europass/cs

Poté vyplňte přihlášku.
V políčcích:

Odborná praxe nebo Diplomy: zadejte zvláštní kódy podle přiložených pokynů a následně uveďte vykonávané funkce nebo diplom. Je možné zvolit více možností.

Příklad (viz další příklady v přiložených pokynech):

TArch – hlavní architekt odpovědný za ...
TElec – elektroinženýr
TElec + THvac – technik odpovědný za ….

Uvedené informace je třeba podložit příslušnými doklady.

Lhůta pro podání přihlášek končí dne 15. září 2020. Na přihlášky obdržené po tomto datu nebude brán zřetel.

Zapsání do databáze nezaručuje přijetí do pracovního poměru. Pokud se naskytne příležitost k uzavření pracovní smlouvy, náborové služby na základě konzultace databáze pozvou k pohovoru uchazeče, jejichž profil nejlépe vyhovuje potřebám volného pracovního místa. Pokud se ukáže, že poskytnuté informace jsou nepřesné, bude přihláška dotčeného uchazeče vyřazena a jeho jméno bude z databáze vymazáno.

Evropský parlament ve svých výběrových řízeních důsledně uplatňuje politiku rovných příležitostí, aby všem uchazečům zaručil rovné podmínky.
Pracovní podmínky v evropských orgánech a institucích upravuje služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. Pracovní režim je podrobně popsán na této adrese:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (hlava IV, str. 209 „Smluvní zaměstnanci“)

Základní měsíční plat byl ke dni 1. července 2019 stanoven v rozmezí 2 758,47 a 4 520,54 EUR (funkční skupina III) podle dosaženého vzdělání a profesních zkušeností kandidáta.

(1) Viz společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) - https://europa.eu/europass/cs/common-european-framework-reference