This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

MEDDELANDE UPPRÄTTANDE AV EN DATABAS KONTRAKTSANSTÄLLDA (TJÄNSTEGRUPP IV) INOM OMRÅDET FÖR BYGGNADER M/F

Ort : Bryssel
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Enhet : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Referens : DG INLO COM 05/2020
Handledningen för sökande :

Allmänt

Läs noga igenom handledningen för sökande innan du fyller i ansökningsblanketten.

Europaparlamentets generalsekretariat ska upprätta en databas över sökande (kontraktsanställda - tjänstegrupp IV) inom området för byggnader vid generaldirektoratet för infrastruktur och logistik (GD INLO).

Denna databas syftar till att upprätta en reservlista över sökande som kan komma att rekryteras i Bryssel.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Sökande som vill ingå i denna databas kan skicka in sina meritförteckningar och fylla i ansökan via plattformen APPLY4EP efter att ha skapat ett konto. De sökande ombeds i detta avseende att noggrant läsa igenom detta meddelande, klicka på ”Ansöka online” och följa instruktionerna. APPLY4EP-kontot behöver bara skapas en gång. De personuppgifter som registreras på kontot kommer att behandlas med full respekt för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 och kan ändras för att möjliggöra uppdateringar.

Arbetsbeskrivning

GD INLO bidrar till att infrastruktur (byggnader och utrustning) och logistik (restauranger, post, flyttningar, möbler, transport m.m.) på och mellan parlamentets olika arbetsorter förvaltas på bästa sätt.

De kvinnor och män som arbetar vid GD INLO stöder direkt Europaparlamentets politiska verksamhet.

Direktoratet för integrerad fastighetsförvaltning söker en arkitekt/ingenjör inom brandsäkerhetsområdet för enheten för underhållsarbete i Bryssel.

Arbetsuppgifter

Tillsammans med ansvarig för enhetens brandsäkerhetsanordningar:
1) Sköta den tekniska och administrativa uppföljningen av ärenden som rör moderniseringen av branddetekterings- och brandskyddsutrustningen i byggnaderna i Bryssel.
2) Förbereda, utarbeta, organisera, analysera och följa upp de tekniska, administrativa och ekonomiska handlingarna (tekniska specifikationer, anbudsinfordringar och offertförfrågningar med analys av anbuden, tekniska rapporter).
3) Samordna, analysera och följa upp kvalitetskontrollerna av externa entreprenörers arbeten (underhållsföretag, konsultföretag), inbegripet beställningar av arbeten.
4) Ansvara för samordningen av de olika externa entreprenörernas arbeten med parlamentets övriga tekniska avdelningar.

Behörighetskrav

a. Allmänna krav

 Du ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater.
 Du ska ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning.
 Du ska uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

b. Särskilda krav

i. Meriter, examensbevis och kunskaper

- En utbildningsnivå som motsvarar avslutade universitetsstudier på minst tre år styrkt med examensbevis, eller
- om det ligger i tjänstens intresse, yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet på en likvärdig nivå.

Endast examensbevis som har utfärdats eller erkänts som likvärdiga av myndigheterna i EU:s medlemsstater (till exempel av utbildningsministeriet) beaktas. Sökande som är registrerade i databasen ska dessutom, före en eventuell rekrytering, inge de handlingar som styrker uppgifterna i ansökan (examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis).

ii. Språkkunskaper

Du måste ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1 (1)) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska,

och

mycket goda kunskaper (minst nivå B2 (1)) i engelska eller franska (språk 2).

Språk 2 måste vara ett annat än språk 1.

De sökande informeras om att språk 2 (engelska och franska) för upprättandet av den här databasen har fastställts i generaldirektoratet för infrastruktur och logistiks intresse. Det är viktigt att de sökande kan förstå de uppgifter som ska utföras, handlägga ärenden och kommunicera effektivt med externa aktörer, ledningen och kollegor.
Franska är det språk som används mest i förbindelserna inom och mellan generaldirektoratets enheter. Det är också det vanligaste språket när det gäller extern kommunikation. Engelska är det språk som används mest i utbytena med de andra direktoraten inom generaldirektoratet för infrastruktur och logistik, med övriga generaldirektorat och med institutionens politiska och administrativa organ, särskilt vid utarbetandet av dokument.
Tillämpliga instruktioner och regler är dessutom skrivna på engelska och franska och måste kunna vara tillgängliga för och lämnas ut till allmänheten på dessa två språk.
För att kunna fullgöra sina uppgifter och se till att avdelningarna fungerar väl måste de rekryterade personerna därför inom rimlig tid kunna arbeta och effektivt kommunicera på åtminstone ett av dessa två språk.
För att garantera likabehandling ska de sökande, även om de har ett av dessa två språk som första officiella språk, ha tillräckliga kunskaper i ett andra språk, som måste vara det andra av dessa två språk.

Databas

Om du
– uppfyller de allmänna kraven,
– har fyllt i ansökan via APPLY4EP-plattformen och korrekt angivit koderna (se nedan ”Inlämning av ansökan”) i enlighet med bestämmelserna och inom föreskriven tid,

kommer du att registreras i databasen.

Registreringen baseras uteslutande på de uppgifter som anges i ansökan och de handlingar du bifogar. Dessa uppgifter och handlingar kommer att kontrolleras i efterhand vid en eventuell rekrytering.

Inlämning av ansökan

Du måste fylla i din ansökan online via APPLY4EP-plattformen. Ansökningar kan endast lämnas in via denna plattform.

När du har skapat ditt konto ska du ladda upp din detaljerade meritförteckning.

Du ska använda Europassmallen som du hittar via nedanstående länk:

https://europa.eu/europass/sv

Fyll därefter i ansökan.

I fälten

Yrkeserfarenhet och/eller Examensbevis: Ange de koder som anges i den bifogade handledningen tillsammans med en detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna/examensbeviset. Du kan välja flera koder.

Exempel (se även exemplen i bifogad handledning):

TArch – Arkitektexamen
MIfir + MIbms - Brandskyddsansvarig i en byggnad ..., samt för förvaltningen av ...
Dessa uppgifter ska åtföljas av styrkande handlingar.

Sista ansökningsdag har fastställts till den 15 september 2020. Ansökningar som mottas efter detta datum kommer inte att godtas.

Registrering i databasen är inte en garanti för rekrytering. Om det blir möjligt att ingå ett kontrakt gör de anställande tjänsteenheterna en genomgång av databasen och kallar in de sökande vars profil bäst motsvarar den berörda tjänsten. Om det slås fast att de tillhandahållna uppgifterna inte är korrekta kommer de berörda sökande att uteslutas och deras namn strykas från databasen.

Europaparlamentet tillämpar en strikt politik för lika möjligheter i sina urvalsförfaranden för att garantera likabehandling av alla sökande.

EU-institutionernas anställningsvillkor fastställs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren i sin helhet finns tillgängliga på internet:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (avdelning IV, sid. 209 ”Kontraktsanställda”)

Grundlönen per månad den 1 juli 2019 fastställs till mellan 3 531,26 och 6 547,83 EUR (tjänstegrupp IV) på grundval av sökandens utbildning och särskilda yrkeserfarenhet

(1) Se den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) - https://europa.eu/europass/sv/common-european-framework-reference