This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOMUNIKAT STWORZENIE BAZY DANYCH PERSONEL KONTRAKTOWY (GRUPA FUNKCYJNA IV) W DZIEDZINIE BUDYNKÓW (KOBIETA LUB MĘŻCZYZNA) M/F

Miejsce : Bruksela
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 15/09/2020 23:59
Dział : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM 05/2020
Przewodnik dla kandydatów :

Uwagi ogólne

Kandydaci są proszeni o dokładne przeczytanie Przewodnika dla kandydatów przed wypełnieniem formularza zgłoszenia.

Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego publikuje niniejszy komunikat w celu stworzenia bazy danych kandydatów na pracowników kontraktowych (grupa funkcyjna IV) w dziedzinie budynków w Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO).

Przedmiotowa baza danych ma stanowić rezerwę kandydatek i kandydatów do pracy w Brukseli.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Po założeniu konta na platformie APPLY4EP osoby zainteresowane rejestracją w bazie danych mogą za pośrednictwem tej platformy dodać swój życiorys i wypełnić podanie. W tym celu należy uważnie przeczytać ten komunikat, kliknąć w zakładkę „Wyślij podanie online” i postępować zgodnie z instrukcjami. Konto w APPLY4EP wystarczy założyć raz. Dane osobowe zarejestrowane na koncie są przetwarzane w pełnej zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 i można wprowadzać do nich zmiany w celu ich aktualizacji.

Opis stanowiska

DG INLO przyczynia się do odpowiedniego zarządzania infrastrukturą (budynki i ich wyposażenie) oraz logistyką (usługi gastronomiczne, poczta, przeprowadzki, meble, transport itd.) w poszczególnych miejscach pracy Parlamentu Europejskiego oraz pomiędzy nimi.

Kobiety i mężczyźni pracujący w DG INLO bezpośrednio wspierają działalność polityczną Parlamentu Europejskiego.

Dyrekcja ds. Zintegrowanego Zarządzania Infrastrukturą poszukuje architekta/inżyniera w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej do Działu ds. Robót Konserwacyjnych w Brukseli.

Zakres obowiązków:

Wraz z kierownikiem ds. instalacji ochrony przeciwpożarowej:
1) techniczne i administracyjne monitorowanie dokumentacji związanej z pracami nad modernizacją instalacji służących do wykrywania pożarów i ochrony przeciwpożarowej budynków w Brukseli;
2) przygotowywanie, redagowanie, organizowanie, analizowanie i monitorowanie dokumentacji technicznej, administracyjnej i finansowej (specyfikacje, zaproszenia do składania ofert i wnioski cenowe zawierające analizę ofert, sprawozdania techniczne);
3) koordynacja, analizowanie i monitorowanie kontroli jakości pracy wykonawców zewnętrznych (firmy serwisowe, biura projektów), w tym wniosków o interwencję;
4) zapewnienie koordynacji prac różnych wykonawców zewnętrznych z pozostałymi służbami technicznymi Parlamentu.

Warunki przyjęcia

a. Warunki ogólne

 - obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 - uregulowany stosunek do służby wojskowej w kraju pochodzenia,
 - poziom etyczny wymagany do wypełniania obowiązków na danym stanowisku.

b. Warunki szczegółowe

i. Tytuły, dyplomy i wymagane umiejętności

- Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej trzy lata, potwierdzonym dyplomem lub,
- jeżeli jest to uzasadnione interesem służby, równorzędne wykształcenie lub doświadczenie zawodowe.

Uznaje się wyłącznie świadectwa kwalifikacji wydane lub uznane za równoważne przez organy państw członkowskich UE (np. przez ministerstwo edukacji). Ponadto przed ewentualnym zatrudnieniem kandydaci wpisani do bazy danych zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w podaniu (dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające).

ii. Znajomość języków

Od kandydatów wymagana jest pogłębiona znajomość (co najmniej poziom C1 (1)) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego,

oraz

bardzo dobra znajomość (co najmniej na poziomie B2 (1)) języka angielskiego lub francuskiego (język 2).

Język 2 musi być językiem innym niż język 1.

Informujemy kandydatów, że języki 2 (angielski lub francuski) wybrano do celów utworzenia przedmiotowej bazy danych, biorąc pod uwagę potrzeby Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki. Nowo zatrudnieni muszą być w stanie zrozumieć zadania do wykonania, zapoznać się z dokumentami i skutecznie porozumiewać się z podmiotami zewnętrznymi, a także z przełożonymi i współpracownikami.
Język francuski jest językiem najczęściej używanym w kontaktach wewnątrz działów oraz pomiędzy działami w obrębie dyrekcji generalnej. Język francuski jest także zwyczajowym językiem komunikacji z podmiotami zewnętrznymi. Językiem najczęściej używanym w kontaktach z innymi dyrekcjami Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki, innymi dyrekcjami generalnymi, a także z organami politycznymi i administracyjnymi instytucji, w szczególności przy sporządzaniu dokumentów, jest język angielski.
Ponadto instrukcje i zasady stosowania sporządza się w języku angielskim i francuskim i powinny one być dostępne i podawane do wiadomości publicznej w obu tych językach.
W związku z tym, w celu sprawowania swych funkcji i zapewnienia właściwego funkcjonowania służb, zatrudnione osoby muszą być w stanie w miarę szybko po objęciu stanowiska skutecznie pracować i porozumiewać się w co najmniej jednym z tych dwóch języków.
Ponadto, w trosce o równość traktowania, każdy kandydat, nawet jeśli jego pierwszym językiem jest jeden z tych dwóch języków urzędowych, musi w zadowalającym stopniu znać również drugi z tych języków.

Baza danych

Jeżeli kandydat
– spełnia warunki ogólne przyjęcia,
– wypełnił kandydaturę na platformie APPLY4EP i prawidłowo wskazał kody (zob. poniżej „Składanie kandydatur”) w wyznaczonym terminie,

jego nazwisko zostaje wpisane do bazy danych.

Wpisanie do bazy danych odbywa się wyłącznie na podstawie informacji podanych w zgłoszeniu i załączonych dokumentach. Przedstawione informacje i dokumenty zostaną zweryfikowane później, w trakcie ewentualnej procedury naboru.

Składanie kandydatur

Osoby zainteresowane muszą wypełnić podanie na platformie online APPLY4EP. Kandydatury można zgłaszać tylko za pośrednictwem platformy.

Po utworzeniu konta należy załadować szczegółowy życiorys.

Życiorys należy sporządzić w formacie Europass dostępnym w poniższym linku:

https://europa.eu/europass/pl

Następnie należy wypełnić podanie.

W polach:

Doświadczenie zawodowe i/lub Dyplomy: należy podać specjalne kody wskazane w przewodniku zawartym w załączniku, a następnie szczegółowy opis wykonywanych obowiązków/dyplomu. Istnieje możliwość wielokrotnego wyboru.

Przykłady (zob. także przykłady w załączonym przewodniku):
TArch – Dyplom architekta
MIfir + MIbms – Odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową w budynku... oraz za zarządzanie...

Informacje te muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi.

Termin składania kandydatur upływa 15 września 2020 r. Kandydatury zgłoszone po tym terminie zostaną uznane za niedopuszczalne.

Rejestracja w bazie danych nie stanowi gwarancji zatrudnienia. Jeżeli zaistnieje możliwość zawarcia umowy, służby rekrutacyjne przeszukają bazę danych i zaproszą na rozmowę kandydatów, których profil najlepiej odpowiada wymogom danego stanowiska. Jeżeli ustalą, że podane informacje są nieścisłe, kandydatura zostanie wykluczona, a nazwisko usunięte z bazy danych.

Parlament Europejski stosuje skrupulatnie politykę równych szans w procedurach naboru, aby zagwarantować równe traktowanie wszystkich kandydatów i kandydatek.

Warunki pracy w instytucjach europejskich określono w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Można się z nimi zapoznać pod następującym adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (tytuł IV, s. 210 „Personel kontraktowy”).

Miesięczne wynagrodzenie podstawowe na dzień 1 lipca 2019 r. wynosi od 3531,26 EUR do 6547,83 EUR (grupa funkcyjna IV) w zależności od wykształcenia i doświadczenia zawodowego danego kandydata.

(1) Zob. europejski system opisu kształcenia językowego (European Framework of Reference for Languages, CEFR) - https://europa.eu/europass/pl/common-european-framework-reference