This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΎΧΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ (ΟΜΆΔΑ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ IV) ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΊΩΝ (ΓΥΝΑΊΚΕΣ Ή ΆΝΔΡΕΣ) M/F

Τόπος : Βρυξέλλες
Τέλος δημοσίευσης στον εξωτερικό ιστότοπο : 15/09/2020 23:59
Υπηρεσία : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM 05/2020
Οδηγός προς τους υποψηφίους :

Γενικά

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό προς τους υποψηφίους προτού συμπληρώσετε την αίτηση υποψηφιότητάς σας.

H Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκδίδει την παρούσα ανακοίνωση ενόψει της δημιουργίας βάσης δεδομένων για υποψηφίους συμβασιούχους υπαλλήλους (ομάδα καθηκόντων IV) στον τομέα των κτιρίων στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (ΓΔ INLO).

Με την εν λόγω βάση δεδομένων θα καταρτιστεί ένας εφεδρικός κατάλογος υποψηφίων για πρόσληψη στις Βρυξέλλες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει πολιτική ισότητας ευκαιριών και αποδέχεται τις υποψηφιότητες αδιακρίτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή οποιωνδήποτε άλλων φρονημάτων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στην εν λόγω βάση δεδομένων, μπορούν να εισαγάγουν το βιογραφικό τους και να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας APPLY4EP, ξεκινώντας με τη δημιουργία λογαριασμού. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα ανακοίνωση, να κλικάρουν στην καρτέλα «Υποβολή υποψηφιότητας» και να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Ο λογαριασμός στην APPLY4EP δημιουργείται άπαξ. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται στον λογαριασμό υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που συνάδει πλήρως με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δύνανται να τροποποιηθούν, ώστε να είναι δυνατή η επικαιροποίησή τους.

Φύση της εργασίας

Η ΓΔ INLO συμβάλλει στην καλή διαχείριση των υποδομών (κτίρια και ο εξοπλισμός τους) και της εφοδιαστικής (εστίαση, ταχυδρομείο, μετακομίσεις, έπιπλα, μεταφορές κ.λπ.) εντός και μεταξύ των διαφόρων τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι γυναίκες και οι άνδρες που εργάζονται στη ΓΔ INLO υποστηρίζουν άμεσα την πολιτική δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Διεύθυνση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υποδομών ζητεί αρχιτέκτονα/μηχανικό στον τομέα της πυρασφάλειας στη Μονάδα Εργασιών Διαρρύθμισης στις Βρυξέλλες.

Καθήκοντα:

Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο διαχείρισης των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας της μονάδας:
1) Τεχνική και διοικητική παρακολούθηση των φακέλων σχετικά με τις εργασίες εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων ανίχνευσης πυρκαγιάς και πυροπροστασίας στα κτίρια των Βρυξελλών
2) Προετοιμασία, σύνταξη, οργάνωση, ανάλυση και παρακολούθηση των τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών φακέλων (συγγραφή υποχρεώσεων, προσκλήσεις υποβολής προσφορών και αιτήματα προσδιορισμού τιμής με ανάλυση των προσφορών, τεχνικές εκθέσεις)
3) Συντονισμός, ανάλυση και παρακολούθηση του ελέγχου ποιότητας εργασιών των εξωτερικών αναδόχων (εταιρείες συντήρησης, γραφεία μελετών), συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων παρέμβασης
4) Συντονισμός των παρεμβάσεων των διαφόρων εξωτερικών παρόχων με τις λοιπές τεχνικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου

Όροι συμμετοχής

α. Γενικοί όροι

 - Να έχετε την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 - Να είστε τακτοποιημένοι όσον αφορά τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις σύμφωνα με τη εθνική νομοθεσία σε θέματα στρατολογίας.
 - Να παρέχετε τα αναγκαία για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων σας εχέγγυα ήθους.

β. Ειδικοί όροι

i. Τίτλοι σπουδών, διπλώματα και απαιτούμενες γνώσεις

- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενο από δίπλωμα, ή
- Εφόσον τούτο δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ή επαγγελματική πείρα ισότιμου επιπέδου

Θα γίνονται δεκτοί μόνο τίτλοι σπουδών που έχουν εκδοθεί ή έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμοι από τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ (π.χ. από το Υπουργείο Παιδείας). Επιπλέον, πριν από κάθε ενδεχόμενη πρόσληψη, οι εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων υποψήφιοι θα κληθούν να προσκομίσουν τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο της αίτησης (διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλα δικαιολογητικά).

ii. Γλωσσικές γνώσεις

Πρέπει να κατέχετε άριστα (επίπεδο C1 τουλάχιστον ) μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γλώσσα 1): αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική ή φινλανδική,

και

να έχετε πολύ καλή γνώση (επίπεδο B2 τουλάχιστον (1)). της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας (γλώσσα 2).

Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Γνωστοποιείται στους υποψήφιους ότι οι γλώσσες 2 (αγγλικά και γαλλικά) που έχουν επιλεγεί για τους σκοπούς της δημιουργίας αυτής της βάσης δεδομένων έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το συμφέρον της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τα προς εκπλήρωση καθήκοντα, να χειρίζονται τους φακέλους και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους εξωτερικούς συνομιλητές, καθώς και με την ιεραρχία και τους συναδέλφους.
Η γαλλική γλώσσα είναι αυτή που χρησιμοποιείται συχνότερα στις σχέσεις εντός και μεταξύ των μονάδων της γενικής διεύθυνσης. Είναι επίσης η συνήθης γλώσσα επικοινωνίας με τους εξωτερικούς συνομιλητές. Η αγγλική γλώσσα είναι εκείνη που χρησιμοποιείται περισσότερο στις επαφές με τις άλλες διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης, με τις άλλες γενικές διευθύνσεις και με τις πολιτικές και διοικητικές αρχές του οργάνου, ιδίως για τη σύνταξη εγγράφων.
Επιπλέον, οι οδηγίες και οι κανόνες που εφαρμόζονται συντάσσονται στα αγγλικά και τα γαλλικά και πρέπει να διατίθενται και να γνωστοποιούνται στο κοινό σε αυτές τις δύο γλώσσες.
Κατά συνέπεια, για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να συμβάλουν στην καλή λειτουργία των υπηρεσιών, οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να είναι σε θέση, εντός εύλογης προθεσμίας, να εργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά τουλάχιστον σε μία από αυτές τις δύο γλώσσες.
Επιπλέον, για λόγους ίσης μεταχείρισης, κάθε υποψήφιος, ακόμη και αν έχει μία από τις δύο αυτές γλώσσες ως πρώτη επίσημη γλώσσα, υποχρεούται να διαθέτει επαρκή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας, η οποία θα πρέπει να είναι η άλλη από αυτές τις δύο γλώσσες.

Βάση δεδομένων

Εάν
– πληροίτε τους γενικούς όρους συμμετοχής,
– έχετε συμπληρώσει το έντυπο υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας APPLY4EP και δηλώσει σωστά τους κωδικούς (βλ. κατωτέρω «Υποβολή υποψηφιοτήτων») σύμφωνα με τη διαδικασία και εμπροθέσμως,

το όνομά σας θα συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων.

Η εγγραφή βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στο έντυπο της υποψηφιότητας και στα έγγραφα που συνυποβάλατε. Οι εν λόγω πληροφορίες και έγγραφα θα ελεγχθούν εκ των υστέρων, κατά την ενδεχόμενη πρόσληψή σας.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας APPLY4EP. Η πλατφόρμα αυτή είναι ο μόνος τρόπος υποβολής υποψηφιότητας.

Αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, πρέπει να αναφορτώσετε ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον μορφότυπο Europass που μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://europa.eu/europass/el

Στη συνέχεια, πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας.

Στα πεδία:

Επαγγελματική πείρα και/ή Διπλώματα : Πρέπει να εισαγάγετε τους ειδικούς κωδικούς που επισημαίνονται στον επισυναπτόμενο οδηγό, με λεπτομερή περιγραφή των εκτελεσθέντων καθηκόντων/του διπλώματος. Έχετε δυνατότητα πολλαπλών επιλογών.

Παραδείγματα (βλέπε παραδείγματα στον οδηγό που παρατίθεται στο παράρτημα):
TArch - Πτυχίο αρχιτεκτονικής
MIfir + MIbms – Υπεύθυνος πυρασφάλειας σε κτίριο... και διαχείρισης του/της...

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να τεκμηριώνονται με δικαιολογητικά.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020. Καμία υποψηφιότητα δεν θα γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής.

Η εγγραφή στη βάση δεδομένων δεν αποτελεί εγγύηση πρόσληψης. Σε περίπτωση που προκύψει δυνατότητα σύμβασης, οι υπηρεσίες προσλήψεων θα πραγματοποιήσουν αναζήτηση στη βάση δεδομένων και θα καλέσουν τους υποψηφίους των οποίων το προφίλ ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης. Εάν διαπιστωθεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς, η υποψηφιότητα του συγκεκριμένου προσώπου θα αποκλεισθεί και το όνομά του θα αφαιρεθεί από τη βάση δεδομένων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει αυστηρά πολιτική ίσων ευκαιριών στις διαδικασίες επιλογής του, προκειμένου να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

Οι όροι εργασίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διέπονται από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ). Για πληροφορίες σχετικά με το συνολικό εργασιακό καθεστώς, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EL (τίτλος IV, σελίδα 209 «Συμβασιούχοι υπάλληλοι»)

Ο βασικός μηνιαίος μισθός την 1η Ιουλίου 2019 ορίζεται μεταξύ 3.531,26 EUR και 6.547,83 EUR (ομάδα καθηκόντων IV), ανάλογα με την εκπαίδευση και τη συγκεκριμένη επαγγελματική πείρα του υποψηφίου.

 

[1] Βλέπε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CECR - https://europa.eu/europass/el/common-european-framework-reference)