This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

SDĚLENÍ VYTVOŘENÍ DATABÁZE SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI (FUNKČNÍ SKUPINA IV) V OBLASTI BUDOV (VÝZVA JE ADRESOVÁNA MUŽŮM I ŽENÁM) M/F

Místo : Brusel
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 15/09/2020 23:59
Útvar : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Značka : DG INLO COM 05/2020
Pokyny pro uchazeče :

Obecné informace

Před vyplněním přihlášky si pozorně pročtěte pokyny pro uchazeče.

Generální sekretariát Evropského parlamentu zveřejňuje toto sdělení se záměrem vytvořit databázi uchazečů o místa smluvních zaměstnanců (funkční skupiny IV) v oblasti budov na generálním ředitelství EP pro infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO).

Tato databáze bude sloužit jako rezervní seznam uchazečů pro nábor pracovníků v Bruselu.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace, například na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Osoby, které mají zájem o evidenci v této databázi, si mohou vytvořit účet na platformě APPLY4EP, kde poté uloží svůj životopis a vyplní přihlášku. Zájemci si musí pozorně přečíst informace v tomto sdělení, poté kliknout na záložku „Podat přihlášku on-line“ a postupovat podle pokynů. Vytvoření účtu na platformě APPLY4EP je jednorázovým krokem. Osobní údaje uchazečů uvedené na tomto účtu budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a bude možné je kdykoli aktualizovat.

Popis vykonávané činnosti

GŘ INLO přispívá k náležité správě infrastruktury (budov a jejich vybavení) a k zajišťování logistiky (stravovací služby, pošta, stěhování, nábytek, přeprava atd.) v pracovních místech Evropského parlamentu a mezi nimi.

Pracovníci GŘ INLO přímo podporují politickou činnost Evropského parlamentu.

Ředitelství pro integrovanou správu budov hledá architekta či inženýra na místo pracovníka odpovědného za požární bezpečnost na oddělení údržby v Bruselu.

Pracovní náplň

Společně se správcem protipožárních zařízení na oddělení údržby:
1) zajišťovat technické a administrativní sledování spisů, které se týkají modernizace protipožárních zařízení v budovách v Bruselu
2) připravovat, vyhotovovat, organizovat, analyzovat a sledovat technické, administrativní a finanční dokumenty (technické specifikace, zadávací řízení, žádosti o cenové nabídky s analýzou nabídek, technické zprávy)
3) koordinovat, analyzovat a sledovat kontroly kvality práce externích dodavatelů (údržbářské či projektantské firmy), včetně žádostí o provedení prací
4) spolu s dalšími technickými útvary Parlamentu zajišťovat koordinaci prací různých externích dodavatelů

Podmínky pro přijetí

a. Obecné podmínky

 - státní příslušnost jednoho z členských států Evropské unie,
 - mít splněny veškeré zákonem uložené povinnosti týkající se vojenské služby,
 - morální způsobilost pro výkon svěřených funkcí.

b. Konkrétní požadavky

i. Vzdělání a profesní zkušenosti

- dosažené vzdělání na úrovni odpovídající ukončenému tříletému vysokoškolskému studiu doložené diplomem o ukončení studia nebo
- odborná příprava či odborná praxe na srovnatelné úrovni, je-li to odůvodněno služebním zájmem

Uznány budou pouze doklady vydané orgány členských států EU (např. ministerstvem školství) nebo doklady, které tyto orgány považují za rovnocenné. Uchazeči zapsaní do databáze budou před případným přijetím do pracovního poměru vyzváni, aby předložili dokumenty potvrzující informace uvedené v přihlášce (diplomy, osvědčení a další doklady).

ii. Jazykové znalosti

Vyžaduje se důkladná znalost jednoho z úředních jazyků EU (první jazyk) alespoň na úrovni C1 : angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.

a

velmi dobrá znalost (alespoň na úrovni B2 (1)) angličtiny nebo francouzštiny (druhý jazyk).

Druhý jazyk nesmí být stejný jako první jazyk.

Informujeme uchazeče o tom, že druhé jazyky (angličtina a francouzština) pro účely vytvoření uvedené databáze byly stanoveny v souladu se zájmy generálního ředitelství pro infrastrukturu a logistiku. Uchazeč musí rozumět zadávaným úkolům, zpracovávat dokumentaci a efektivně komunikovat s externími partnery, vedením a kolegy.
Hlavním komunikačním jazykem na úrovni jednotlivých oddělení a mezi odděleními generálního ředitelství je francouzština. Ve francouzštině také obvykle probíhá komunikace s externími partnery. V komunikaci s ostatními ředitelstvími na generálním ředitelství pro infrastrukturu a logistiku, s dalšími generálními ředitelstvími, politickými orgány a správními útvary Parlamentu převažuje angličtina, a to zejména pro vypracovávání dokumentů.
Pokyny a platné předpisy bývají vypracovávány v angličtině i francouzštině a měly by být zveřejňovány a zpřístupňovány v obou jazycích.
Přijatí uchazeči by proto měli být schopni v rozumné lhůtě začít pracovat a komunikovat alespoň v jednom z těchto jazyků, aby mohli vykonávat své funkce a aby byl zajištěn chod oddělení.
V zájmu zajištění rovného zacházení musí všichni uchazeči, i pokud je angličtina nebo francouzština jejich prvním úředním jazykem, dostatečně ovládat další jazyk, který je jiný než angličtina nebo francouzština.

Databáze

Pokud
– splňujete všeobecné podmínky pro účast a
– ve stanovené lhůtě jste řádně vyplnil(a) přihlášku na platformě APPLY4EP a správně uvedl(a) kód (viz níže „Podávání přihlášek“),

Vaše jméno bude zapsáno do databáze.

Zápis je proveden výhradně na základě informací uvedených v přihlášce a přiložených dokumentech. Poskytnuté informace a dokumenty budou následně ověřeny v případě přijatí do pracovního poměru.

Podávání přihlášek

Zájemci musí vyplnit přihlášku na internetové platformě APPLY4EP. Tato platforma je jediným způsobem, jak přihlášku podat.

Po vytvoření účtu uložte Váš podrobný životopis.

Životopis musí být vytvořen ve formátu Europass, který naleznete na následujícím odkazu:

https://europa.eu/europass/cs

Poté vyplňte přihlášku.

Políčka:

Odborná praxe nebo Diplomy: zadejte zvláštní kódy podle přiložených pokynů a následně uveďte vykonávané funkce nebo diplom. Je možné zvolit více možností.

Příklad (viz další příklady v přiložených pokynech):
TArch – diplom v oboru architektura
MIfir + MIbms – pracovník odpovědný za požární bezpečnost v budově ... a za řízení ...

Uvedené informace je třeba podložit příslušnými doklady.

Lhůta pro podání přihlášek končí dne 15. září 2020. Na přihlášky obdržené po tomto datu nebude brán zřetel.

Zapsání do databáze nezaručuje přijetí do pracovního poměru. Pokud se naskytne příležitost k uzavření pracovní smlouvy, náborové služby na základě konzultace databáze pozvou k pohovoru uchazeče, jejichž profil nejlépe vyhovuje potřebám volného pracovního místa. Pokud se ukáže, že poskytnuté informace jsou nepřesné, bude přihláška dotčeného uchazeče vyřazena a jeho jméno bude z databáze vymazáno.

Evropský parlament ve svých výběrových řízeních důsledně uplatňuje politiku rovných příležitostí, aby všem uchazečům zaručil rovné podmínky.

Pracovní podmínky v evropských orgánech a institucích upravuje služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. Pracovní režim je podrobně popsán na této adrese:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (hlava IV, str. 209 „Smluvní zaměstnanci“)

Základní měsíční plat byl ke dni 1. července 2019 stanoven v rozmezí 3 531,26 a 6 547,83 EUR (funkční skupina IV) podle dosaženého vzdělání a profesních zkušeností kandidáta.

(1) Viz společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) - https://europa.eu/europass/cs/common-european-framework-reference