This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ASSISTENT, INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK, SPECIALIST PÅ APPLIKATIONER (AST9) M/F

Ort : Luxemburg
Publication end on external website : 17/09/2020 23:59
Enhet : 11-Direction Générale des finances
Ref. : EP/231/S
Handledningen för sökande :

Allmänt

Innan du ansöker bör du noggrant läsa den Handledning för sökande som bifogas detta meddelande om rekrytering.
Handledningen utgör en del av meddelandet om rekrytering och hjälper dig att förstå bestämmelserna för Europaparlamentets rekryteringar och förklarar hur du kan söka.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. BEFATTNINGSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV

B. FÖRFARANDETS GÅNG

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

 

BILAGA: HANDLEDNING FÖR SÖKANDE TILL EUROPAPARLAMENTETS UTTAGNINGSFÖRFARANDEN

 

A. BEFATTNINGSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV


1. Allmänt

Europaparlamentet har beslutat att tillsätta en tjänst som tillfälligt anställd assistent (lönegrad AST 9) vid generaldirektoratet för ekonomi – direktoratet för budget och ekonomiska tjänster.

Anställningsavtalet kommer att gälla tills vidare. Sökande som anställs placeras i lönegrad AST 9, löneklass (1), och får en grundmånadslön på 8 002,30 euro. Lönen beskattas av unionen och omfattas av andra avdrag som föreskrivs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen . Lönen är befriad från nationella skatter. Eventuellt kan din arbetslivserfarenhet påverka vilken löneklass du placeras i. Utöver grundlönen kan, enligt särskilda villkor, vissa ersättningar tillkomma.

Rekryteringen av tillfällig personal ska vara inriktad på att de som tjänstgör vid institutionen har högsta kompetens, prestationsförmåga och integritet samt är rekryterade över största möjliga geografiska område bland medborgarna i unionens medlemsstater.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

Eventuella hänvisningar till en person av manligt kön i detta meddelande anses också som en hänvisning till en person av kvinnligt kön, och omvänt.

(1)Se rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1) ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 (EUT L 124, 27.4.2004, s. 1) och senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (EUT L 287, 29.10.2013, s. 15).

Arbetsuppgifter

2. Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta under direkt ledning av projektledaren för systemet för ekonomisk förvaltning (FMS) och ge assistans inom ett eller flera av enhetens ansvarsområden. FMS-projektet omfattar främst a) förfaranden som avser budget, allmänna frågor och kostnadsredovisning, och b) förfaranden för förvaltning av tillgångar, inventarier och kontrakt och tillhörande rapportering. Många av dessa förfaranden utgår från bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska unionens budget och dess tillämpningsföreskrifter.
FMS samverkar även med ett stort antal applikationer som Europaparlamentet utvecklat internt och som baseras på olika slags teknik. De flesta av dessa applikationer används för utbetalningar till Europaparlamentets ledamöter, personal och externa leverantörer.

Tjänstgöringen kommer att vara förlagd till Luxemburg (1) , men du kommer att behöva göra regelbundna tjänsteresor mellan Europaparlamentets tre normala arbetsorter (Bryssel, Luxemburg och Strasbourg) och även till andra platser.
Du kommer att ha ett nära samarbete med andra medarbetare inom kompetenscentrum för FMS och, vid behov, med slutanvändare.
Du ska ge kompetenscentrum för FMS snabb och relevant assistans och information om olika tekniska frågor inom de områden som du ansvarar för, bland annat SAP Funds Management-modulen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
– Planera, organisera och utföra de olika uppgifter som hör samman med underhållet (utvärdering och korrigering) av FMS (konfiguration, utveckling, tester, migration, osv.).
– Analysera Europaparlamentets verksamhetsbehov på området för budgetförvaltning och budgetgenomförande samt på andra integrationsområden för FMS.
– Erbjuda lösningar på verksamhetsbehov i SAP Funds Management-modulen och ta fram de därmed sammanhängande funktionsspecifikationer som behövs för vidare utveckling.
– Erbjuda vägledning och stöd till slutanvändare, bland annat genom att bidra till planering av särskild fortbildning.

För dessa uppgifter krävs följande kompetens:
– Analytisk förmåga.
– Organisations- och planeringsförmåga.
– Samarbetsförmåga.
– Förmåga att kommunicera i tal och skrift.
– Problemlösningsförmåga.
– Kundorienterat förhållningssätt.

(1) Tjänsten kan komma att flyttas till någon av Europaparlamentets andra arbetsorter.

Behörighetskrav

3. Behörighetskrav

På sista ansökningsdagen ska följande krav vara uppfyllda:

a) Allmänna krav

Du måste i enlighet med artikel 12.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen
– vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,
– åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter,
– ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,
– uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

b) Särskilda krav

i) Meriter, examensbevis och kompetens

Du måste ha

– eftergymnasial utbildning, styrkt med examensbevis,

eller

– gymnasieutbildning, styrkt med examensbevis som ger tillträde till eftergymnasial utbildning, samt minst tre års yrkeserfarenhet med direkt koppling till arbetsuppgifterna. Dessa tre år kommer inte att beaktas vid bedömningen av yrkeserfarenhet enligt vad som anges nedan.

Uttagningskommittén kommer att ta hänsyn till skillnaderna mellan medlemsstaternas olika utbildningssystem. En förteckning med exempel på vilka examensbevis som krävs återfinns i Handledningen för sökande till Europaparlamentets uttagningsförfaranden.

Intyg om SAP-relaterad kompetens är ett plus.

ii) Yrkeserfarenhet

Du måste, efter att ha erhållit ovan angivna kvalifikationer, ha skaffat dig minst 13 års yrkeserfarenhet som är relevant för arbetsuppgifterna, varav 10 år med SAP Funds Management-modulen.

iii) Språkkunskaper

Du måste ha fördjupade kunskaper (lägst nivå C1 ) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska,

och

mycket goda kunskaper (lägst nivå B2 (1)) i engelska eller franska (språk 2).

Språk 2 måste vara ett annat än språk 1.

Språk 2 (engelska och franska) i det här uttagningsprovet har fastställts i tjänstens intresse. Arbetsuppgifterna som specialist på IKT-applikationer kräver särskild kompetens, som analytisk förmåga, organisationsförmåga, kunskaper i IKT-programutveckling samt förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Kunskaper i engelska eller franska är avgörande för att den rekryterade ska kunna fullgöra sitt ansvar i arbetet. Han eller hon behöver utveckla yrkesmässiga relationer med olika aktörer, som huvudsakligen uttrycker sig på engelska eller franska, för att uppnå olika mål och genomföra projekt för Europaparlamentet.

Den tillfälligt anställde ska använda och utveckla IKT-program främst på engelska, som är det språk som används för kommunikation och utveckling på it-området, både inom Europaparlamentet och generellt. Engelska är också det huvudsakliga arbetsspråket i kompetenscentrum för FMS (Financial Management System) och, mer allmänt, i de olika direktoraten inom generaldirektoratet för ekonomi.

Franska är vanligt förekommande i skriftlig och muntlig kommunikation med parlamentets politiska och administrativa ledning och andra generaldirektorat. Vidare ingår det i arbetsuppgifterna att ha kontakt med lokala externa tjänsteleverantörer och andra aktörer på IKT-området, och på arbetsorten Luxemburg är franska det vanligaste kommunikationsspråket.

För att kunna förstå och fullgöra sina uppgifter och bidra till välfungerande tjänster måste den rekryterade därför kunna arbeta och kommunicera effektivt med ledningen, kollegor och externa samarbetsparter på åtminstone ett av de två språken.

För att alla ska behandlas lika måste dessutom alla sökande, även de som har ett av dessa två språk som sitt första officiella språk, ha tillfredsställande kunskaper i ett andra språk, som måste vara det andra av de två språken.

(1) Se den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) —https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-sv.pdf 

Tillträde till uttagningsförfarandet

B. FÖRFARANDETS GÅNG

1. Tillträde till uttagningsförfarandet

Förfarandet baseras på meriter och prov.

Om du

– uppfyller de allmänna kraven och
– har lämnat in din ansökan enligt anvisningarna och inom utsatt tid

kommer uttagningskommittén att gå igenom dina ansökningshandlingar med utgångspunkt i de särskilda kraven.

Om du uppfyller de särskilda kraven får du tillträde till uttagningsförfarandet.

Uttagningskommittén grundar sin bedömning uteslutande på de uppgifter som lämnats i ansökan och som styrks genom intyg och liknande handlingar (mer information finns i Handledning för sökande till Europaparlamentets uttagningsförfaranden).

Utvärdering av kvalifikationer

2. Bedömning av kvalifikationer

Uttagningskommittén bedömer, enligt på förhand fastställda kriterier, kvalifikationerna för de sökande som getts tillträde till uttagningsförfarandet och upprättar en förteckning över de 12 bästa sökande, som kommer att bjudas in till det skriftliga provet.

Vid bedömningen av kvalifikationerna tar uttagningskommittén särskild hänsyn till följande (som ska styrkas genom intyg som bifogas ansökningshandlingarna):

- Ytterligare utbildningar och examensbevis som är relevanta för arbetsuppgifterna.
- Erfarenhet av metoder för verksamhetsanalys.
- Erfarenhet av SAP Funds Management i den offentliga sektorn.
- Erfarenhet av att arbeta i en miljö med många olika kulturer och nationaliteter.

Poängsättning: 0 till 20 poäng

Prov

3. Prov

Skriftligt prov

a) Skriftligt prov på språk 2 (engelska eller franska), på grundval av ett dokumentunderlag, i syfte att bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i avsnitt A.2 och förstå verksamhetsbehoven, erbjuda lösningar och ge stöd till slutanvändare.

Provtid: 3 timmar
Poängsättning: 0 till 40 poäng (minst 20 poäng krävs för godkänt)

De sex sökande som fått högst poäng på det skriftliga provet kommer att bjudas in till de muntliga proven, under förutsättning att de uppnått det antal poäng som krävs för godkänt.

Muntliga prov

b) Intervju med uttagningskommittén på språk 2 (engelska eller franska), i syfte att mot bakgrund av uppgifterna i din ansökan bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i avsnitt A.2. Uttagningskommittén kan dessutom kontrollera att dina språkkunskaper stämmer överens med vad du uppgett i ansökan.

Provtid: 45 minuter
Poängsättning: 0 till 40 poäng (minst 20 poäng krävs för godkänt)

c) Gruppdiskussion på språk 2 (engelska eller franska) för att uttagningskommittén ska kunna bedöma din anpassnings- och förhandlingsförmåga samt ditt uppträdande i grupp.

Provtiden kommer att fastställas av uttagningskommittén beroende på gruppernas slutliga sammansättning.

Poängsättning: 0 till 20 poäng (minst 10 poäng krävs för godkänt)

Förteckning över godkända sökande

4. Förteckningen över godkända sökande

I förteckningen över godkända sökande upptas i rangordning namnen på de tre sökande som fått högst poäng totalt i förfarandet (bedömning av kvalifikationer och prov) och uppnått det minsta antal poäng som krävs för godkänt i vart och ett av proven.

Du kommer att informeras personligen om ditt resultat.

Förteckningen över godkända sökande kommer att anslås på anslagstavlor i Europaparlamentets byggnader.

Om du erbjuds anställning måste du eventuellt visa upp originalen eller certifierade kopior av alla eller en del av handlingarna, för att styrka deras äkthet.

Förteckningen över godkända sökande kommer att vara giltig till och med den 31 december 2023. Giltighetstiden kan förlängas. I så fall underrättas de sökande som finns upptagna på förteckningen i god tid.

Inlämning av ansökan

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

Vi ber dig att noga läsa bifogad Handledning för sökande till Europaparlamentets uttagningsförfaranden innan du fyller i ansökan.

Ansökan ska göras på internetplattformen APPLY4EP.

Sista ansökningsdag är den 17 september 2020 kl. 23.59 (lokal tid i Bryssel)

Vi ber dig att INTE RINGA och ställa frågor om tidsplanen för förfarandet.