This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ASISTENT, INFORMATICIAN RESPONSABIL PENTRU APLICAȚIILE TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIILOR ȘI COMUNICAȚIILOR (AST9) M/F

Locul : Luxemburg
Publication end on external website : 17/09/2020 23:59
Serviciu : 11-Direction Générale des finances
Referința : EP/231/S
Ghid pentru candidați :

Generalități

Înainte de a vă depune candidatura, vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul adresat candidaților anexat la prezentul anunț de recrutare.

Acest ghid face parte integrantă din anunțul de recrutare, prezentând normele care reglementează procedurile de selecție organizate de Parlamentul European și explicând modul în care trebuie depusă candidatura.

CUPRINS

A. DESCRIEREA POSTULUI ȘI ADMISIBILITATEA

B. PROCEDURA

C. DEPUNEREA CANDIDATURII

 

ANEXĂ: GHIDUL ADRESAT CANDIDAȚILOR LA PROCEDURILE DE SELECȚIE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

A. DESCRIEREA POSTULUI ȘI ADMISIBILITATEA


1. Observații cu caracter general

Parlamentul European a decis să deschidă procedura de ocupare a unui post temporar de asistent (AST 9) în cadrul Direcției de buget și servicii financiare din Direcția Generală Finanțe.

Contractul va fi încheiat pe o durată nedeterminată. Recrutarea se va face la gradul AST 9, prima treaptă, căreia îi corespunde un salariu de bază de 8 002,30 EUR pe lună. Acest salariu este supus impozitului comunitar și altor rețineri prevăzute de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA)

CUPRINS

A. DESCRIEREA POSTULUI ȘI ADMISIBILITATEA


B. PROCEDURA


C. DEPUNEREA CANDIDATURII

ANEXĂ: GHIDUL ADRESAT CANDIDAȚILOR LA PROCEDURILE DE SELECȚIE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

 

 
A. DESCRIEREA POSTULUI ȘI ADMISIBILITATEA


1. Observații cu caracter general

Parlamentul European a decis să deschidă procedura de ocupare a unui post temporar de asistent (AST 9) în cadrul Direcției de buget și servicii financiare din Direcția Generală Finanțe.

Contractul va fi încheiat pe o durată nedeterminată. Recrutarea se va face la gradul AST 9, prima treaptă, căreia îi corespunde un salariu de bază de 8 002,30 EUR pe lună. Acest salariu este supus impozitului comunitar și altor rețineri prevăzute de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA)(1) . El nu este supus impozitului național. Treapta la care va fi recrutat candidatul selecționat poate fi adaptată în funcție de experiența sa profesională. În plus, în anumite condiții, pe lângă salariul de bază vor fi plătite și indemnizații.

Angajarea de personal temporar are ca scop asigurarea serviciilor unor persoane cu cel mai înalt standard de capacitate, eficiență și integritate pentru instituție, recrutate pe o bază geografică cât mai largă dintre cetățenii statelor membre ale Uniunii.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturi fără nicio discriminare pe criterii de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

În prezentul anunț, orice referire la o persoană de sex masculin este considerată, totodată, o referire la o persoană de sex feminin și invers..

. El nu este supus impozitului național. Treapta la care va fi recrutat candidatul selecționat poate fi adaptată în funcție de experiența sa profesională. În plus, în anumite condiții, pe lângă salariul de bază vor fi plătite și indemnizații.

Angajarea de personal temporar are ca scop asigurarea serviciilor unor persoane cu cel mai înalt standard de capacitate, eficiență și integritate pentru instituție, recrutate pe o bază geografică cât mai largă dintre cetățenii statelor membre ale Uniunii.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturi fără nicio discriminare pe criterii de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

În prezentul anunț, orice referire la o persoană de sex masculin este considerată, totodată, o referire la o persoană de sex feminin și invers.

(1) A se vedea Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (JO L 56, 4.3.1968, p.1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 (JO L 124 , 27.4.2004, p. 1) și cel mai recent prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (JO L 287, 29.10.2013, p. 15).

Natura funcțiilor

2. Fișa postului

Veți lucra direct în subordinea conducătorului de proiect pentru sistemul de gestiune financiară (FMS) și veți avea sarcini de sprijin în unul sau mai multe dintre domeniile de responsabilitate ale acestei entități. Domeniul de aplicare al proiectului FMS cuprinde în principal (a) procesele bugetare, generale și de contabilitate a costurilor și (b) activele, procedurile de inventar și gestionarea contractelor și raportarea aferentă. Multe dintre aceste procese se bazează pe normele stabilite de Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene și pe normele de aplicare a acestuia.
FMS interacționează, de asemenea, cu un număr important de aplicații interne elaborate de serviciile Parlamentului European, care se bazează pe diverse tehnologii. Majoritatea acestor aplicații se folosesc pentru a pregăti plățile către deputații în Parlamentul European, membrii personalului Parlamentului și furnizorii externi.

Veți avea sediul la Luxemburg (1) , însă va trebui să efectuați deplasări periodice între cele trei locuri obișnuite de desfășurare a activității Parlamentului (Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg), precum și în alte locuri.
Veți lucra în strânsă colaborare cu ceilalți membri ai Centrului de competențe FMS, și după caz, cu utilizatorii finali.

Veți oferi Centrului de competențe FMS, în timp util, sprijin și informații pertinente cu privire la diferite chestiuni tehnice ce se află în sfera dvs. de competență, care va cuprinde modulul SAP de gestionare a fondurilor.

Printre sarcinile principale se vor afla și cele ce urmează:

– pregătirea, organizarea și executarea diferitelor sarcini legate de întreținerea evaluativă și corectivă a FMS (adică configurare, dezvoltare, testare, migrare etc.)

– analizarea cerințelor operaționale ale Parlamentului European în ceea ce privește gestiunea și execuția bugetară, precum și în alte domenii de integrare ale FMS;

– furnizarea de soluții în modulul SAP de gestionare a fondurilor pentru a îndeplini cerințele operaționale și pregătirea specificațiilor funcționale aferente necesare pentru orice alte evoluții specifice;

– acordarea de îndrumare și sprijin utilizatorilor finali, inclusiv ajutând la pregătirea cursurilor specifice de instruire.

Aceste atribuții necesită următoarele competențe:

– abilități analitice,
– abilități organizatorice și de planificare,
– capacitatea de a lucra în echipă,
– abilități de comunicare orală și scrisă,
– abilități de soluționare a problemelor,
– atitudine orientată către client.

(1) Acest post poate să fie transferat în unul dintre celelalte locuri de desfășurare a activității Parlamentului.

Condiții de admitere

3. Admisibilitate

La data-limită stabilită pentru depunerea candidaturilor, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a) Condiții generale

În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din RACA:
- trebuie să fiți cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene,
- trebuie să vă bucurați de toate drepturile cetățenești,
- trebuie să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar,
- trebuie să prezentați garanțiile morale necesare exercitării
atribuțiilor prevăzute.

(b) Condiții specifice

(i) Calificările și competențele necesare

Trebuie să aveți:

– un nivel de studii post-secundare atestat de o diplomă,

sau

– un nivel de studii secundare, atestat de o diplomă care asigură accesul la învățământul superior, urmat de cel puțin trei ani de experiență profesională pertinentă pentru atribuțiile postului. Acești trei ani de experiență profesională nu vor fi luați în considerare la evaluarea experienței profesionale necesare menționate în continuare 

Comitetul de selecție va ține seama de diferențele existente între sistemele de învățământ ale statelor membre. În tabelul cuprins în Ghidul adresat candidaților la procedurile de selecție organizate de Parlamentul European sunt incluse exemple de calificări minime necesare.

O certificare în domeniul SAP va constitui un avantaj.

(ii) Experiența profesională necesară

După obținerea calificărilor susmenționate, trebuie să fi dobândit o experiență profesională de cel puțin 13 ani care să corespundă descrierii postului, dintre care 10 ani în activități legate de modulul SAP de gestionare a fondurilor.

(iii) Cunoștințe lingvistice

Trebuie să cunoașteți aprofundat (cel puțin la nivelul C1 (1) ) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă sau suedeză,

și

să cunoașteți foarte bine (cel puțin la nivelul B2 (1)) limba engleză sau limba franceză (limba 2).

Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1.

Candidații sunt informați că cele două opțiuni pentru a doua limbă prevăzute în cadrul prezentei proceduri de selecție, și anume engleza și franceza, au fost stabilite în interes de serviciu. În virtutea atribuțiilor aferente, postul de informatician responsabil pentru aplicațiile tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) necesită competențe specifice: abilități analitice, organizaționale, de dezvoltare de programe TIC, precum și abilități de comunicare orală și scrisă.

Cunoașterea limbilor engleză sau franceză este esențială pentru ca agentul temporar să-și poată desfășura activitățile în exercitarea atribuțiilor sale. El sau ea va trebui să dezvolte relații de lucru cu părți interesate care vorbesc în principal limba engleză sau limba franceză pentru a își îndeplini obiectivele și a realiza proiecte specifice Parlamentului European.

Agentul temporar va trebui să utilizeze și să dezvolte programe TIC în principal în limba engleză, care este limba utilizată în Parlamentul European și în mod universal pentru comunicare și dezvoltare în domeniul tehnologiei informației. Limba engleză este, de asemenea, principala limbă de lucru în cadrul Centrului de competențe pentru sistemul de gestiune financiară și, la modul general, în direcțiile Direcției Generale Finanțe.

Limba franceză este utilizată pe scară largă în comunicarea scrisă și orală cu autoritățile politice și administrative ale Parlamentului și cu alte direcții generale. În plus, postul, fiind bazat la Luxemburg, implică, de asemenea, interacțiuni cu furnizorii externi de servicii TIC și cu părțile interesate de la nivel local, a căror limbă principală de comunicare este franceza.

Prin urmare, pentru ca persoana recrutată să înțeleagă și să își îndeplinească sarcinile și să contribuie la buna funcționare a serviciului, el/ea trebuie să poată comunica eficient cu conducerea, cu colegii și cu interlocutorii externi în cel puțin una dintre aceste două limbi.

În plus, pentru a asigura egalitatea de tratament, toți candidații, chiar dacă prima lor limbă oficială este una dintre aceste limbi, au obligația să cunoască la un nivel satisfăcător o a doua limbă, care trebuie să fie cealaltă dintre cele două limbi.

(1)A se vedea Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL) - https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf 

Admiterea la procedura de selecție

B. PROCEDURA

1. Admiterea pentru procedura de selecție

Procedura se bazează pe calificări și teste.

Dacă

– îndepliniți condițiile generale de admisibilitate și
– ați depus candidatura în conformitate cu condițiile prevăzute și în termenul stabilit,

comitetul de selecție va examina candidatura dvs. în raport cu condițiile specifice de admisibilitate.

Dacă îndepliniți condițiile specifice de admisibilitate, comitetul de selecție vă va admite la
procedura de selecție.

Comitetul de selecție va lua o decizie exclusiv pe baza informațiilor prezentate în formularul de candidatură și atestate prin documente justificative (pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați Ghidul adresat candidaților la procedurile de selecție organizate de Parlamentul European).

Evaluarea calificărilor

2. Evaluarea calificărilor

Pe baza unui tabel de evaluare întocmit în prealabil, comitetul de selecție va evalua calificările candidaților admiși la procedura de selecție și va întocmi o listă cu cei mai buni 12 candidați care vor fi invitați la testul scris.

La evaluarea calificărilor candidaților, comitetul de selecție va ține seama, în special, de următoarele aspecte (atestate prin documente justificative anexate la dosarul de candidatură):

- calificări și diplome suplimentare pertinente pentru atribuții;
- experiență în tehnici de analiză operațională;
- experiență în ceea ce privește punerea în aplicare a SAP în domeniul gestionării fondurilor în sectorul public;
- experiență profesională într-un mediu multicultural și multinațional.

Notare: 0-20 de puncte.

Probe

3. Testele

Testul scris

(a) Test de redactare în limba 2 (engleză sau franceză), pe baza unei serii de documente, pentru a testa capacitatea dvs. de a vă îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea A.2 și a înțelege necesitățile operaționale, de a oferi soluții și a îi sprijini pe utilizatorii finali.

Timp prevăzut: 3 ore
Notare: 0-40 de puncte (notă de trecere: 20 de puncte)

Primii șase candidați care obțin cel mai mare număr de puncte vor fi invitați la testele orale, cu condiția să fi obținut nota de trecere.

Testele orale

b) Interviu cu comitetul de selecție susținut în limba 2 (engleză sau franceză) pentru a evalua, ținând seama de toate informațiile conținute în dosarul dvs. de candidatură, aptitudinea dvs. de a îndeplini atribuțiile prevăzute în secțiunea A.2. Comitetul de selecție poate să decidă să verifice cunoștințele dvs. lingvistice menționate în formularul de candidatură.

Timp prevăzut: 45 de minute
Notare: 0-40 de puncte (notă de trecere: 20 de puncte)

(c) Discuție în cadrul unui grup în limba 2 (engleză sau franceză) pentru a-i permite comitetului de selecție să vă evalueze capacitatea de adaptare, aptitudinile de negociere și capacitatea de a acționa în cadrul unei echipe.

Comitetul de selecție va stabili durata acestui test în funcție de componența finală a grupurilor.

Notare: 0-20 de puncte (notă de trecere: 10 puncte)

Lista candidaților eligibili

 

4. Lista candidaților selectați

Lista candidaților selectați va cuprinde, în ordinea meritului, numele celor trei candidați care au obținut punctajul general cel mai mare în cursul procedurii (evaluarea calificărilor și testele) și au obținut nota de trecere la toate testele.

Veți fi informat(ă) în mod individual cu privire la rezultatele dvs.

Lista candidaților selectați va fi afișată pe panourile de informare din clădirile Parlamentului European.

Candidații cărora li se oferă un post au obligația să prezinte originalele sau copii certificate ale tuturor documentelor necesare, sau numai a unora dintre ele, pentru a fi verificate.

Lista candidaților selectați va expira la 31 decembrie 2023; totuși, valabilitatea acesteia poate fi prelungită. În acest caz, candidații de pe listă vor fi informați în timp util.

Depunerea candidaturilor

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Înainte de a completa formularul de candidatură, vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul adresat candidaților la procedurile de selecție organizate de Parlamentul European.

Trebuie să vă depuneți candidatura pe platforma online APPLY4EP.

Data limită de depunere a candidaturilor este 17 septembrie 2020, ora 23.5900 (ora Bruxelles-ului).

Vă rugăm SĂ NU SUNAȚI pentru a vă informa cu privire la calendarul procedurii.