This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ASYSTENT, URZĘDNIK DS. APLIKACJI TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH (AST9) M/F

Miejsce : Luksemburg
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 17/09/2020 23:59
Dział : 11-Direction Générale des finances
Ref. : EP/231/S
Przewodnik dla kandydatów :

Uwagi ogólne

Przed zgłoszeniem kandydatury należy uważnie przeczytać przewodnik dla kandydatów załączony do niniejszego ogłoszenia o naborze.

Przewodnik ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o naborze, pomaga zrozumieć zasady odnoszące się do procedur naboru organizowanych przez Parlament Europejski oraz wyjaśnia, jak ubiegać się o pracę.

SPIS TREŚCI

A. KOMPETENCJE I KRYTERIA KWALIFIKOWANIA

B. PROCEDURA

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

ZAŁĄCZNIK: PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCEDURACH NABORU ORGANIZOWANYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

A. KOMPETENCJE I KRYTERIA KWALIFIKOWANIA


1. Uwagi ogólne

Parlament Europejski podjął decyzję o rozpoczęciu procedury naboru na stanowisko pracownika czasowego (AST 9) – asystenta w Dyrekcji Generalnej ds. Finansów, Dyrekcja ds. Budżetu i Służb Finansowych.

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AST 9 pierwszy stopień; wynagrodzenie podstawowe wynosi 8002,30 EUR miesięcznie. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu wspólnotowemu oraz innym odliczeniom przewidzianym w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej . Jest ono zwolnione z podatków krajowych. Stopień, na jaki zostanie przyjęty kandydat, może zostać dostosowany w zależności od jego doświadczenia zawodowego. Ponadto wynagrodzenie podstawowe jest pod pewnymi warunkami powiększane o dodatki.

Zatrudnienie personelu tymczasowego ma na celu zagwarantowanie instytucji usług osób o najwyższych umiejętnościach, wydajności i uczciwości, rekrutowanych spośród obywateli państw członkowskich Unii z uwzględnieniem jak najszerszego zakresu geograficznego.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną. Wszelkie zawarte w niniejszym ogłoszeniu sformułowania dotyczące osób płci męskiej należy rozumieć jako odnoszące się również do osób płci żeńskiej.

Wszelkie odniesienia w niniejszym ogłoszeniu do osoby płci męskiej odnoszą się również do osoby płci żeńskiej i vice versa.

1)Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, s. 1) i ostatnio rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniającym regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15).

Obowiązki

2. Opis obowiązków

Pracując pod bezpośrednim zwierzchnictwem kierownika projektu systemu zarządzania finansowego (FMS), asystent będzie realizował zadania związane ze wsparciem w co najmniej jednej z dziedzin objętych kompetencjami tej jednostki. Zakres projektu FMS obejmuje głównie (a) procesy budżetowe, ogólne i związane z księgowaniem kosztów oraz (b) aktywa, inwentaryzację i procedury zarządzania umowami oraz związaną z tym sprawozdawczość. Wiele z tych procesów opiera się na zasadach określonych w rozporządzeniu finansowym mającym zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz jego przepisach wykonawczych.
FMS współpracuje również z wieloma wewnętrznie opracowanymi przez Parlament Europejski aplikacjami opartymi na różnych technologiach. Większość tych aplikacji służy do przygotowywania płatności na rzecz posłów do Parlamentu Europejskiego, pracowników Parlamentu i dostawców zewnętrznych.

Oddelegowany do Luksemburga , asystent będzie regularnie podróżował pomiędzy trzema zwyczajowymi miejscami pracy Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Luksemburg i Strasburg) i do innych miejsc.
Będzie on ściśle współpracował z innymi członkami Centrum Kompetencji w zakresie FMS oraz, w razie potrzeby, z użytkownikami końcowymi.

Będzie zapewniał Centrum Kompetencji w zakresie FMS terminowe i odpowiednie wsparcie oraz informacje na temat różnych kwestii technicznych wchodzących w zakres jego kompetencji, które będą obejmować moduł zarządzania funduszami SAP.

Do głównych obowiązków asystenta będą należeć:

– przygotowywanie, organizowanie i wykonywanie różnych zadań związanych z ewaluacyjną i korekcyjną obsługą FMS (tj. konfiguracja, opracowanie, testowanie, migracja itp.);

– analizowanie wymagań biznesowych Parlamentu Europejskiego w zakresie zarządzania budżetem i jego wykonania, jak również w innych obszarach integracji FMS;

– dostarczanie rozwiązań w module zarządzania funduszami SAP w celu spełnienia wymogów biznesowych i przygotowanie powiązanych specyfikacji funkcjonalnych niezbędnych do dalszych konkretnych działań;

– udzielanie wskazówek i wsparcia użytkownikom końcowym, w tym pomoc w przygotowywaniu konkretnych kursów szkoleniowych.


Obowiązki te wymagają następujących kompetencji:

– umiejętności analityczne,
– zmysł organizacji i planowania,
– zdolność do pracy w zespole,
– umiejętność komunikacji pisemnej i ustnej,
– umiejętności rozwiązywania problemów,
– nastawienie na klienta.

Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia

W dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

a) Warunki ogólne

Zgodnie z art. 12 ust. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej kandydaci muszą:
– posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
– korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
– przedstawić odpowiednie referencje potwierdzające zdatność do wykonywania
swoich obowiązków.

b) Warunki szczegółowe

(i) Wymagane kwalifikacje i umiejętności

Od kandydatów wymagane jest:

– wykształcenie pomaturalne potwierdzone dyplomem;

lub

– wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem, umożliwiające podjęcie studiów wyższych, oraz przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z zakresem obowiązków; te trzy lata doświadczenia zawodowego nie są uwzględniane przy ocenie doświadczenia zawodowego, o którym mowa poniżej.

Komisja kwalifikacyjna uwzględni w tym względzie różne struktury systemów edukacji. W tabeli umieszczonej w Przewodniku dla kandydatów biorących udział w procedurach naboru organizowanych przez Parlament Europejski znajdują się przykłady minimalnego wymaganego poziomu wykształcenia.

Atutem będzie certyfikacja w dziedzinie SAP.

(ii) Wymagane doświadczenie zawodowe

Po uzyskaniu wyżej wymienionych kwalifikacji kandydat musi mieć co najmniej 13 lat doświadczenia zawodowego związanego z wykonywanymi obowiązkami, z czego 10 lat w pracy z modułem zarządzania funduszami SAP.

(iii) Znajomość języków

Od kandydatów wymagana jest dogłębna znajomość (co najmniej poziom C1 ) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego,

i

bardzo dobra znajomość (co najmniej poziom B2 (1)) języka angielskiego lub francuskiego (język 2).

Język 2 musi być językiem innym niż język 1.

Niniejszym informuje się kandydatów, że języki drugie (angielski i francuski) zatwierdzone do celów niniejszej procedury selekcji zostały określone zgodnie z interesem służby. Z uwagi na zakres obowiązków stanowisko urzędnika ds. aplikacji ICT wymaga szczególnych umiejętności, mianowicie umiejętności analitycznych i organizacyjnych, umiejętności w zakresie opracowywania programów ICT oraz umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej.

Znajomość języka angielskiego lub francuskiego ma decydujące znaczenie w kontekście wypełniania przez pracownika zadań związanych z zakresem jego obowiązków. Będzie on musiał współpracować z osobami mówiącymi głównie po angielsku lub francusku, aby realizować cele i projekty charakterystyczne dla Parlamentu Europejskiego.

Pracownik zatrudniony na czas określony będzie musiał stosować i rozwijać programy ICT głównie w języku angielskim, którego używa się w Parlamencie Europejskim, a także szerzej do celów komunikacji i rozwoju w dziedzinie technologii informacyjnej. Język angielski jest również głównym językiem roboczym w Centrum Kompetencji w zakresie Systemów Zarządzania Finansami, a także ogólnie w jednostkach organizacyjnych Dyrekcji Generalnej ds. Finansów.

Języka francuskiego powszechnie używa się w komunikacji ustnej i pisemnej z organami politycznymi i administracyjnymi Parlamentu oraz innymi dyrekcjami generalnymi. Ponadto stanowisko to, które będzie usytuowane w Luksemburgu, obejmuje również współpracę z zewnętrznymi dostawcami usług ICT i podmiotami, których głównym językiem komunikacji jest język francuski.

W związku z tym jeżeli zatrudniona osoba ma rozumieć i wykonywać swoje obowiązki, a także przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania działu, musi być w stanie skutecznie komunikować się z kierownictwem, kolegami i podmiotami zewnętrznymi co najmniej w jednym z tych dwóch języków.

Oprócz tego z uwagi na zasadę równego traktowania wszyscy kandydaci muszą wykazać się wystarczającą znajomością drugiego języka, który musi być drugim z tych dwóch języków, nawet jeżeli jeden z tych dwóch języków jest ich pierwszym językiem urzędowym.

1) Zob. europejski system opisu kształcenia językowego (CEFR) – https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf.

Dopuszczenie do procedury selekcji

B. PROCEDURA

1. Dopuszczenie do procedury selekcji

Procedura jest organizowana na podstawie kwalifikacji i egzaminów.

Jeżeli kandydaci

– spełniają ogólne warunki kwalifikowalności oraz
– złożyli dokumenty zgodnie z zasadami i w wymaganym terminie,

komisja kwalifikacyjna oceni ich dokumenty pod kątem szczegółowych warunków kwalifikowalności.

Jeżeli kandydat spełni szczegółowe warunki kwalifikowalności, komisja kwalifikacyjna dopuści go do procedury selekcji.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje wyboru kandydatów wyłącznie na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia i popartych dokumentami potwierdzającymi (szczegóły do wglądu w Przewodniku dla kandydatów biorących udział w procedurach selekcji organizowanych przez Parlament Europejski).

Ocena kwalifikacji

2. Ocena kwalifikacji

Komisja kwalifikacyjna na podstawie wcześniej określonej siatki ewaluacyjnej dokonuje oceny kwalifikacji kandydatów dopuszczonych do procedury selekcji i sporządza listę 12 najlepszych kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na egzaminy pisemne.

Podczas oceny kwalifikacji kandydatów komisja kwalifikacyjna uwzględnia w szczególności następujące aspekty (muszą one być poparte dokumentami potwierdzającymi dołączonymi do zgłoszenia):

– dodatkowe kwalifikacje i dyplomy związane z charakterem pełnionych obowiązków;
– doświadczenie w zakresie technik analizy biznesowej;
– doświadczenie w zakresie wdrażania modułu zarządzania finansami SAP w sektorze publicznym;
– doświadczenie zawodowe w wielokulturowym i międzynarodowym środowisku pracy.

Ocena: 0–20 punktów.

Egzaminy

3. Egzaminy

Egzamin pisemny

a) Opracowanie pisemne w języku 2 (angielski lub francuski) sporządzone na podstawie dokumentacji, mające służyć ocenie zdolności kandydata do wykonywania obowiązków opisanych w części A.2 oraz do rozumienia wymogów biznesowych, przedstawiania rozwiązań i udzielania wsparcia użytkownikom końcowym

Czas trwania egzaminu: trzy godziny
Ocena: 0–40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów)

Na egzaminy ustne zostanie zaproszonych sześciu kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów na egzaminie pisemnym, pod warunkiem uzyskania przez nich wymaganej minimalnej oceny.

Egzaminy ustne

b) Rozmowa z komisją kwalifikacyjną w języku 2 (angielskim lub francuskim), umożliwiająca ocenę – przy uwzględnieniu ogółu elementów znajdujących się w dokumentacji kandydata – zdolności kandydata do wykonywania obowiązków opisanych w części A.2. Komisja kwalifikacyjna może podjąć decyzję o sprawdzeniu posiadanej przez kandydata znajomości języków wymienionych w formularzu zgłoszenia.

Czas trwania egzaminu: 45 minut
Ocena: 0–40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów)

c) Dyskusja w grupie w języku 2 (angielskim lub francuskim), umożliwiająca komisji kwalifikacyjnej ocenę zdolności adaptacyjnych, umiejętności negocjacyjnych i zdolności do pracy w zespole.

Czas trwania tego egzaminu zostanie określony przez komisję kwalifikacyjną w zależności od ostatecznego składu grup.

Ocena: 0–20 punktów (wymagane minimum: 10 punktów)

Lista osób zakwalifikowanych

4. Lista osób zakwalifikowanych

Na liście osób zakwalifikowanych znajdą się – według kolejności uzyskanych wyników – nazwiska trzech kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów ogółem w całej procedurze (ocena kwalifikacji i egzaminy) oraz minimalną wymaganą liczbę punktów na każdym z egzaminów.

Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o uzyskanych wynikach.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w budynkach Parlamentu Europejskiego.

Wybrani kandydaci, którzy otrzymają ofertę pracy, mogą zostać poproszeni o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych kopii wszystkich lub niektórych wymaganych dokumentów w celu ich weryfikacji.

Ważność listy osób zakwalifikowanych wygasa w dniu 31 grudnia 2023 r. Ważność listy może jednak zostać przedłużona. W przypadku przedłużenia ważności listy kandydaci wpisani na nią zostaną powiadomieni w stosownym czasie.

Składanie kandydatur

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia kandydaci są proszeni o dokładne zapoznanie się z Przewodnikiem dla kandydatów biorących udział w procedurach naboru organizowanych przez Parlament Europejski.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem platformy APPLY4EP.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 17 września 2020 r. o godz. 23.59 czasu obowiązującego w Brukseli.

Prosimy NIE DZWONIĆ z pytaniami dotyczącymi harmonogramu procedury.