This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ASISTENTS, INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU LIETOTŅU SPECIĀLISTS AST9) M/F

Vieta : Luksemburga
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 17/09/2020 23:59
Dienests : 11-Direction Générale des finances
Atsauce : EP/231/S
Rokasgrāmata kandidātiem :

Vispārīgs apraksts

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet Kandidātu rokasgrāmatu, kas pievienota kā pielikums šim paziņojumam par vakanci.

Minētā rokasgrāmata, kas ir paziņojuma par vakanci neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast Eiropas Parlamenta rīkotajai atlases procedūrai piemērojamos noteikumus un pieteikšanās kārtību.

SATURA RĀDĪTĀJS

A. AMATA PIENĀKUMI UN PIEŅEMAMĪBAS NOSACĪJUMI

B. PROCEDŪRAS NORISE

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

 

PIELIKUMĀ ROKASGRĀMATA KANDIDĀTIEM EIROPAS PARLAMENTA ORGANIZĒTĀS DARBINIEKU ATLASES PROCEDŪRĀS

 

A. AMATA PIENĀKUMI UN PIEŅEMAMĪBAS NOSACĪJUMI

1. Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments ir nolēmis sākt procedūru, lai aizpildītu pagaidu darbinieka amata vietu (AST 9) Finanšu ģenerāldirektorāta Budžeta un finanšu pakalpojumu direktorātā.

Līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Darbinieks tiks pieņemts darbā AST 9 kategorijas pirmajā pakāpē, un pamatalga ir 8002,30 EUR mēnesī. Algai piemēro Kopienas nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (PDNK)(1) . Algu ar valsts nodokļiem neapliek. Pakāpe, kurā izvēlētais kandidāts tiks pieņemts darbā, tomēr var tikt pielāgota, ņemot vērā profesionālo pieredzi. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Pagaidu darbiniekus pieņem darbā ar mērķi nodrošināt tādu personu ieguldījumu iestādes darbā, kurām ir vislabākās kompetences, ražīguma un morālās īpašības un kuru atlase notiek, pamatojoties uz maksimālo ģeogrāfisko pārstāvību no Savienības dalībvalstu pilsoņu vidus.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidātu pieteikumus, nepieļaujot nekādu diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības nacionālai minoritātei, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

Šajā paziņojumā jebkura atsauce uz vīriešu dzimuma personu attiecas arī uz sieviešu dzimuma personu.

(1) Skatīt Padomes Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.), kura grozīta ar Padomes 2004. gada 22. marta Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004 (OV L 124, 27.4.2004., 1. lpp.) un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.).

Pienākumu apraksts

2. Amata pienākumu apraksts

Strādājot finanšu vadības sistēmas (FMS) projekta koordinatora tiešā vadībā, jūs veiksit atbalsta uzdevumus vienā vai vairākās atbildības jomās. FMS projekts attiecas galvenokārt uz a) budžeta, vispārējiem un izmaksu uzskaites procesiem un b) aktīviem, inventarizāciju un līgumu pārvaldības procedūrām un ar to saistītajiem pārskatiem. Daudzi no šiem procesiem balstās uz noteikumiem, ko paredz Eiropas Savienības vispārējam budžetam piemērojamā Finanšu regula un tās īstenošanas noteikumi.
FMS mijiedarbojas arī ar daudzām citām Eiropas Parlamenta lietojumprogrammām, kas izstrādātas iekšēji un kuru pamatā ir dažādas tehnoloģijas. Lielāko daļu šo lietojumprogrammu izmanto, lai sagatavotu maksājumus Eiropas Parlamenta deputātiem, Parlamenta darbiniekiem un ārējiem piegādātājiem.

Jūsu darba vieta atradīsies Luksemburgā (1), taču jums var nākties regulāri doties braucienos starp Parlamenta trim pastāvīgajām darba vietām (Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā), kā arī citos braucienos.
Jūs strādāsiet ciešā sadarbībā ar citiem FMS Kompetences centra locekļiem un, ja tas būs nepieciešams, sadarbībā ar šīs lietotnes tiešajiem lietotājiem.

Jūs nodrošināsiet FMS Kompetences centram savlaicīgu un atbilstošu atbalstu un informāciju par dažādiem tehniskiem jautājumiem, kas ietilps jūsu atbildības sfērā un kas attieksies uz SAP līdzekļu pārvaldības moduli.

Jūsu galvenie pienākumi būs šādi:

– sagatavot, organizēt un izpildīt dažādus darbus saistībā ar FMS novērtējošo un koriģējošo uzturēšanu (t. i., konfigurēšana, izstrāde, testēšana, migrācija u. c.);

– analizēt Eiropas Parlamenta darbības prasības attiecībā uz budžeta pārvaldību un izpildi, kā arī citās FMS integrācijas jomās;

– ierosināt risinājumus SAP līdzekļu pārvaldības moduļa ietvaros, lai varētu izpildīt darbības prasības, un sagatavot attiecīgās funkcionālās specifikācijas, kas nepieciešamas turpmākai konkrētai attīstībai;

– sniegt norādes un atbalstu tiešajiem lietotājiem, tostarp palīdzēt sagatavot īpašus apmācības kursus.

Šo pienākumu veikšanai ir nepieciešamas šādas kompetences:

– analītiskas prasmes;
– organizatoriskas un plānošanas prasmes;
– spēja strādāt komandā;
– rakstiskas un mutiskas komunikācijas prasmes;
– problēmu risināšanas prasmes;
– uz lietotāju orientēts domāšanas veids.

(1) Šo amata vietu var pārcelt uz citu Eiropas Parlamenta darba vietu.

Atbilstības nosacījumi

3. Atbilstība

Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās kandidātam jāatbilst šādiem formāliem kritērijiem.

a) Vispārīgie nosacījumi

Saskaņā ar Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punktu jums:
– jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgajam;
– jābūt tiesīgam izmantot savas pilsoņa tiesības,
– jābūt izpildījušam jebkādas tiesību aktos noteiktas prasības attiecībā uz militāro dienestu,
– jāpiemīt paredzēto pienākumu veikšanai piemērotām
rakstura īpašībām.

b) Īpašie nosacījumi

i) Vajadzīgā kvalifikācija un zināšanas

Jums jābūt:

– augstākajai izglītībai, ko apliecina diploms,

vai

– vidējai izglītībai, ko apliecina diploms, kas dod tiesības iegūt pēcvidusskolas izglītību, un ar amata pienākumiem saistīta trīs gadu profesionālā pieredze. Šo triju gada pieredzi neņems vērā, vērtējot turpmāk prasīto profesionālo pieredzi.

Atlases komisija ņem vērā dažādu dalībvalstu izglītības sistēmu atšķirības. Vajadzīgo pietiekamo diplomu piemēri ir norādīti tabulā, kas iekļauta “Rokasgrāmatā kandidātiem Eiropas Parlamenta organizētās darbinieku atlases procedūrās”.

Sertifikāti SAP pielietošanas jomās tiks uzskatīti par priekšrocību.

ii) Nepieciešamā profesionālā pieredze

Pēc iepriekš minēto kvalifikāciju iegūšanas jums ir jābūt ar amata pienākumiem saistītai vismaz 13 gadu profesionālajai pieredzei, no kuriem 10 gadi ir pieredze darbā ar SAP līdzekļu pārvaldības moduli.

iii) Valodu zināšanas

Jums padziļināti jāpārvalda (vismaz C1 līmenī) kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (pirmā valoda): proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

jābūt ļoti labām (vismaz B2 (1) līmenī) angļu vai franču valodas zināšanām (otrā valoda).

Pretendenta pirmā valoda nedrīkst būt tā pati, kas prasītā otrā valoda.

Informējam kandidātus, ka šajā atlases procedūrā otrās valodas (angļu vai franču) izvēles iespējas ir noteiktas atbilstoši dienesta interesēm. Ņemot vērā paredzētos pienākumus, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) lietojumprogrammu speciālista amats prasa konkrētas prasmes: analītiskās, organizatoriskās, IKT programmu izstrādes un mutiskās un rakstiskās komunikācijas prasmes.

Angļu vai franču valodas zināšanas ir ļoti svarīgas, lai darbinieks varētu veikt savus amata pienākumus. Lai sasniegtu mērķus un īstenotu projektus, kas specifiski Eiropas Parlamentam, viņam būs jāveido darba attiecības ar dažādām ieinteresētajām personām, kuras galvenokārt runā angļu vai franču valodā.

Pagaidu darbiniekam būs jāizmanto un jāizstrādā IKT programmas lielākoties angļu valodā, kas ir gan Eiropas Parlamentā izmantota valoda, gan universāla saziņas un izstrādes valoda informācijas tehnoloģiju jomā. Angļu valoda ir arī galvenā darba valoda finanšu vadības sistēmas Kompetences centrā un Finanšu ģenerāldirektorāta direktorātos kopumā.

Franču valodu plaši izmanto rakstiskā un mutiskā saziņā ar Parlamenta politiskajām un administratīvajām struktūrām un citiem ģenerāldirektorātiem. Turklāt jūsu darba vieta atradīsies Luksemburgā, un, pildot šos pienākumus, paredzama arī sadarbība ar vietējiem ārējiem IKT pakalpojumu sniedzējiem un ieinteresētajām personām, kuri galvenokārt sazinās franču valodā.

Tā kā darbā pieņemtajai personai ir jāsaprot un jāveic savi pienākumi un jāveicina struktūrvienības raita darbība, tai jāspēj efektīvi sazināties ar vadību, kolēģiem un ārējiem sarunu partneriem vismaz vienā no šīm divām valodām.

Turklāt, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem, tostarp pret tiem, kuru pirmā oficiālā valoda ir viena no minētajām trim valodām, ikvienam tiek prasīts pietiekamā līmenī prast otro valodu, kurai ir jābūt vienai no šīm divām valodām. 

(1) Skat. Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu (CEFR) — https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf.

Pielaide dalībai atlases procedūrā

B. PROCEDŪRAS NORISE

1. Pielaišana pie atlases procedūras

Procedūra pamatojas uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem.

Ja jūs

– atbilstat vispārīgajiem pieņemamības nosacījumiem un
– esat iesniedzis pieteikumu saskaņā ar izklāstītajiem noteikumiem un noteiktajā termiņā,

tad atlases komisija izvērtēs jūsu pieteikumu, lai noteiktu jūsu atbilstību konkrētajiem pieņemamības nosacījumiem.

Ja jūs atbilstat konkrētajiem pieņemamības nosacījumiem, jūsu kandidatūra tiks izvērtēta
atlases procedūrā.

Atlases komisija pamatojas tikai uz pieteikuma veidlapā iekļauto informāciju, ko apstiprina apliecinošie dokumenti (vairāk informācijas Rokasgrāmatā kandidātiem Eiropas Parlamenta organizētās darbinieku atlases procedūrās).

Kvalifikācijas novērtējums

2. Kvalifikācijas novērtēšana

Atlases komisija, pamatojoties uz iepriekš izstrādātu novērtējuma skalu, izvērtēs atlases procedūrai pielaisto kandidātu kvalifikāciju un sastādīs to 12 labāko kandidātu sarakstu, kuri tiks uzaicināti uz rakstiskajiem pārbaudījumiem.

Izvērtējot kandidātu kvalifikāciju, atlases komisija jo īpaši ņems vērā šādus kritērijus (kas jāpamato ar pieteikumam pievienotiem apliecinošiem dokumentiem):

- papildu kvalifikācijas un diplomi, kas saistīti ar pienākumu veikšanu;
- pieredze darbības analīzes metodēs;
- pieredze SAP ieviešanā saistībā ar līdzekļu pārvaldību publiskajā sektorā;
- profesionālā pieredze daudzkultūru un daudznacionālā vidē.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem.

Pārbaudījumi

3. Pārbaudījumi

Rakstisks pārbaudījums

a) Uz dokumentu kopuma balstīta dokumenta sagatavošana 2. valodā (angļu vai franču), lai novērtētu jūsu spēju pildīt A daļas 2. punktā norādītos pienākumus un izprast darbības vajadzības, piedāvāt risinājumus un atbalstīt tiešos lietotājus.

Atvēlētais laiks: 3 stundas
Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

Sešus kandidātus, kuri ieguvuši vislielāko punktu skaitu, uzaicinās uz mutiskajiem pārbaudījumiem, ja viņi ir saņēmuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu.

Mutiskie pārbaudījumi

b) Intervija ar atlases komisiju 2. valodā (angļu vai franču valodā), kurā novērtē kandidāta spēju veikt A daļas 2. punktā aprakstītos pienākumus, ņemot vērā visu pieteikumā norādīto informāciju. Atlases komisija var nolemt pārbaudīt pieteikuma veidlapā norādīto valodu zināšanas.

Atvēlētais laiks: 45 minūtes
Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

c) Grupas diskusija 2. valodā (angļu vai franču valodā), kurā atlases komisija novērtē jūsu pielāgošanās un sarunu vešanas prasmes un spēju strādāt grupā.

Šā pārbaudījuma ilgumu nosaka atlases komisija, ņemot vērā grupu galīgo sastāvu.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem (nepieciešamais minimums: 10 punkti).

Piemēroto kandidātu saraksta sagatavošana

4. Piemēroto kandidātu saraksts

Piemēroto kandidātu sarakstā rezultātu secībā būs trīs kandidāti, kuri visā procedūrā (kvalifikācijas novērtējumā un pārbaudījumos) būs ieguvuši lielāko punktu skaitu un nokārtojuši visus pārbaudījumus.

Par rezultātiem jūs informēs personīgi.

Piemēroto kandidātu saraksts būs pieejams informācijas stendos Eiropas Parlamenta ēkās.

Sekmīgajiem kandidātiem, kam tiks piedāvāts darbs, var būt jāiesniedz visu vai daļas nepieciešamo dokumentu oriģināli vai to apliecinātas kopijas, lai dokumentus varētu pārbaudīt.

Piemēroto kandidātu saraksts būs spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim, tomēr tā derīgumu laiku var pagarināt. Ja to pagarinās, sarakstā iekļautie kandidāti tiks savlaicīgi informēti.

Pieteikumu iesniegšana

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Vajadzīgo pietiekamo diplomu piemēri ir norādīti tabulā, kas iekļauta “Rokasgrāmatā kandidātiem Eiropas Parlamenta organizētās darbinieku atlases procedūrās”.

Jums jāpiesakās tiešsaistes platformā APPLY4EP.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 17. septembris plkst. 23.5900 (Briseles laiks).

Lūdzam NEZVANĪT un neuzdot jautājumus par procedūras grafiku.