This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ASSZISZTENS, INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSOKÉRT FELELŐS TISZTVISELŐ (AST9) M/F

Hely : Luxemburg
Publication end on external website : 17/09/2020 23:59
Szervezeti egység : 11-Direction Générale des finances
Hiv. szám : EP/231/S
Útmutató a pályázóknak :

Általános követelmények

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázók számára készített, ezen álláshirdetés mellékletében található útmutatót.

Ez az útmutató az álláshirdetés szerves részét képezi, segítségére lesz az Európai Parlament által szervezett eljárásokra vonatkozó szabályok megértésében, és elmagyarázza a jelentkezés módját.

TARTALOMJEGYZÉK

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

C. JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

 

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT ELJÁRÁSOKBAN RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓKNAK SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

    A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. Általános követelmények

Az Európai Parlament a Pénzügyi Főigazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Igazgatóságán belüli asszisztensi ideiglenes alkalmazotti állás (AST9 besorolási csoport) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

A munkaszerződés határozatlan időre szól. A felvétel az AST9 besorolási fokozat első fizetési fokozatába történik, 8002,30 EUR/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott más levonások terhelik[1]. Az illetmény a nemzeti adózás alól mentes. A pályázó felvétele – szakmai tapasztalatától függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményhez ezenkívül bizonyos feltételek mellett pótlékok járulnak.

Az ideiglenes alkalmazottak felvétele azt a célt szolgálja, hogy a legmagasabb szintű képességekkel, hatékonysággal és integritással rendelkező munkatársakat lehessen biztosítani az intézmény számára a lehető legszélesebb földrajzi alapon az Unió tagállamainak állampolgárai közül.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – hátrányos megkülönböztetést.

Az ebben az álláshirdetésben található, férfiakra vonatkozó utalások egyúttal a nőkre vonatkozó utalásnak is tekintendők, illetve fordítva.

 

[1] Lásd a 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom rendelettel (HL L 124., 2004.4.27., 1. o.) és legutóbb az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 287., 2013.10.29., 15. o.) módosított 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletet (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

A munkakör leírása

 2. Munkaköri leírás

Az asszisztens az új pénzügyi irányítási rendszer (FMS) projektmenedzserének közvetlen irányítása alatt támogatási feladatokat lát el a szervezeti egység hatáskörébe tartozó egy vagy több területen. Az FMS projekt elsősorban a) a költségvetési, általános és költségelszámolási folyamatokra, illetve b) az eszközök, leltárok és szerződések kezelésével kapcsolatos eljárásokra, valamint az ezekkel kapcsolatos jelentéstételre terjed ki. E folyamatok közül sok alapul az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó költségvetési rendelet és annak alkalmazási szabályai által előírt szabályokon.

Az FMS kapcsolódik sok olyan európai parlamenti alkalmazáshoz, amelyeket házon belül fejlesztettek ki, és amelyek különféle technológiákon alapulnak. Az alkalmazások többségét az európai parlamenti képviselők, a személyzet és a külső beszállítók részére történő kifizetések előkészítésére használják.

A Luxembourgba[1] kinevezett asszisztensnek rendszeres utazásokat kell majd tennie az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint más helyszínekre is.

Az asszisztens az FMS Kompetenciaközpont többi tagjával és – szükség esetén – a végfelhasználókkal szoros együttműködésben végzi a munkáját.

Megfelelő időben releváns támogatást és tájékoztatást nyújt az FMS Kompetenciaközpontnak a felelősségi körébe tartozó, vagyis az SAP Funds Management moduljával kapcsolatos különféle technikai kérdésekben.

Az asszisztens fő feladatai az alábbiak:

 • az FMS értékelő és korrekciós célú karbantartásához kapcsolódó különféle feladatok (konfigurálás, fejlesztés, tesztelés, migrálás stb.) előkészítése, megszervezése és végrehajtása;
 • az Európai Parlament ügymenetéhez kapcsolódó igények elemzése a költségvetés irányítása és végrehajtása terén, valamint az FMS egyéb integrációs területein;
 • megoldások kidolgozása az SAP Funds Management modulján belül annak érdekében, hogy ki lehessen elégíteni az ügymenet által támasztott igényeket, valamint a további konkrét fejlesztésekhez szükséges funkcionális előírások előkészítése;
 • a végfelhasználók eligazítása és támogatása, ideértve a célzott képzések előkészítéséhez való hozzájárulást is.

A feladatok teljesítéséhez az alábbi készségekre van szükség:

–       elemzőkészség,
–       szervezési és tervezési készségek,
–       csapatmunkára való készség,
–       írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
–       problémamegoldási készség,
–       ügyfélorientált beállítottság.

[1] A munkavégzés helyszíne áthelyeződhet az Európai Parlament más munkahelyszínére is.

Pályázati feltételek

3. Pályázati feltételek

A pályázónak a pályázatok benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a) Általános feltételek

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikkének (2) bekezdése értelmében a pályázó:

–   az Európai Unió valamelyik tagállamának állampolgára,

–   állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja,

–   a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos jogszabályok tekintetében kötelezettségeinek eleget tett,

–   megfelel az említett feladatok ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek.
your duties.

b) Különleges feltételek

i. Szükséges képzettségek és ismeretek

A pályázónak rendelkeznie kell

 • oklevéllel igazolt felsőfokú iskolai végzettséggel

vagy

 • oklevéllel igazolt, felsőfokú oktatásban való részvételre jogosító középfokú végzettséggel és legalább három év szakmai tapasztalattal az oklevél megszerzése után. A szakmai gyakorlat e három éve az alábbi pontban előírt szakmai tapasztalat megállapításakor nem vehető figyelembe.

A kiválasztási bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a különböző oktatási rendszerek közötti különbségeket. A képzettségre vonatkozó minimumkövetelményekre vonatkozó példák Az Európai Parlament által szervezett eljárásokban részt vevő pályázóknak szóló útmutatóban szereplő táblázatban olvashatók.

Az SAP területén szerzett tanúsítás előnyt jelent.

ii. Előírt szakmai tapasztalat

A pályázóknak a fent előírt végzettség megszerzését követően szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük, amelynek időtartama a feladatok jellegével összefüggő szakterületen legalább 13 év, és amiből 10 évet az SAP Fund Management moduljához kapcsolódó munkakörben kellett megszerezniük.

iii.     Nyelvismeret

A pályázóknak kiválóan (legalább C1 szinten[1]) kell ismerniük az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, holland, horvát, görög, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák vagy szlovén.

valamint

magas (legalább B21) szinten kell ismerniük az angol vagy a francia nyelvet (2. nyelv).

A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a kiválasztási eljárásban választható két 2. nyelv (angol és francia) meghatározása a szolgálati érdek alapján történt. Az ellátandó feladatokra való tekintettel az információs és kommunikációs technológiai alkalmazásokért felelős tisztviselőnek meghatározott készségekkel kell rendelkeznie: elemzési készséggel, szervezési készséggel, IKT programfejlesztési készséggel, valamint szóbeli és írásbeli kommunikációs készséggel.

Az angol vagy a francia nyelv ismerete létfontosságú ahhoz, hogy az alkalmazott el tudja látni a munkaköréből eredő feladatokat. Munkakapcsolatot kell kialakítania főként angolul vagy franciául beszélő felekkel annak érdekében, hogy el tudja érni a céljait és véghez tudjon vinni az Európai Parlament munkakörnyezetéhez illeszkedő projekteket.

Az ideiglenes alkalmazottnak főként angol nyelvű programokat kell használnia és fejlesztenie, mivel az Európai Parlamentben és szerte a világban is ezt a nyelvet használják az információs technológia területén zajló kommunikáció és fejlesztések céljából. Az angol a fő munkanyelv a pénzügyi irányítási rendszer Kompetenciaközpontjában és általánosabban a Pénzügyi Főigazgatóság igazgatóságain is.

A franciát széles körben használják a Parlament politikai és adminisztratív szerveivel és más főigazgatóságokkal folytatott írásbeli és szóbeli kommunikációban. Ezen kívül, mivel az álláshely Luxembourgban van, kapcsolatot kell tartani helyi külső IKT-szolgáltatókkal és -szereplőkkel, akiknek fő kommunikációs nyelvük a francia.

Ahhoz, hogy a felvett személy meg tudja érteni és el tudja látni a feladatait, és hozzá tudjon járulni szervezeti egységének zökkenőmentes működéséhez, képesnek kell lennie hatékonyan kommunikálni a vezetőséggel, a kollégáival és a külső partnerekkel is legalább az említett két nyelv egyikén.

Az egyenlő bánásmód jegyében ugyanakkor minden pályázótól megköveteljük egy második nyelv kielégítő szintű ismeretét, azok tehát, akik első hivatalos nyelvként e két nyelv egyikét jelölték meg, második nyelvként nem jelölhetik meg a másikat.

[1] Lásd a Közös Európai Nyelvi Referenciakeretet — https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf

A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

1. A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

Az eljárás képesítéseken és vizsgákon alapul.

Amennyiben a pályázó

 • megfelel az általános pályázati feltételeknek, és
 • pályázatát az előírt formában és határidőn belül benyújtotta,

a kiválasztási bizottság a különleges feltételek fényében is megvizsgálja a pályázatot.

Amennyiben a pályázó megfelel a különleges feltételeknek, a kiválasztási bizottság jóváhagyja részvételét a kiválasztási eljárásban.

A kiválasztási bizottság ennek során kizárólag a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és megfelelő igazoló okiratokkal alátámasztott adatok alapján jár el (részletesebb tájékoztatás Az Európai Parlament által szervezett eljárásokban részt vevő pályázóknak szóló útmutatóban található).

A képesítések értékelése

2. A képesítések értékelése

A kiválasztási bizottság az előre meghatározott pontozási táblázat alapján elvégzi a kiválasztási eljárásban való részvételre bocsátott pályázók képesítéseinek értékelését, és összeállítja az írásbeli vizsgára meghívandó 12 legjobb pályázó listáját.

A kiválasztási bizottság a pályázók képesítéseinek értékelésekor különösen az alábbi (a pályázati anyaghoz csatolt dokumentumokkal alátámasztott) szempontokat veszi figyelembe:

 • a feladat jellegével összhangban álló további végzettségek és diplomák;
 • az üzleti elemzési technikák terén szerzett tapasztalat;
 • az SAP Funds Management moduljának a közszférában való használata terén szerzett tapasztalat;
 • multikulturális és multinacionális környezetben szerzett szakmai tapasztalat.

Pontozás: 0-tól 20 pontig.

Vizsgák

3. Vizsgák

Írásbeli vizsga

a) Fogalmazás készítése a 2. nyelven (angol, vagy francia) egy vagy több dokumentum alapján, annak megállapítására, hogy a pályázó alkalmas-e az A.2. cím alatt ismertetett feladatok elvégzésére, továbbá az ügymenet szükségleteinek felmérésére, megoldások kidolgozására és a végfelhasználók támogatására.

A vizsga időtartama: 3 óra.

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

Az írásbeli vizsgán a legmagasabb pontszámot elérő 6 pályázót hívják meg szóbeli vizsgára, feltéve, hogy elérték az alsó ponthatárt.

Szóbeli vizsgák

b) Beszélgetés a kiválasztást végző bizottsággal a második nyelven (angol vagy francia), amelynek során a bizottság a pályázók anyagában szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri a pályázók alkalmasságát az A.2. pontban felsorolt feladatok ellátására. A bizottságnak jogában áll megbizonyosodni a pályázók pályázati anyagában feltüntetett nyelvi ismeretekről.

A vizsga időtartama: 45 perc.

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

c) Vizsga csoportos beszélgetés formájában a 2. nyelven (angol vagy francia), amelynek során a kiválasztási bizottság csoportviszonyok között vizsgálja a pályázók alkalmazkodóképességét, tárgyalási készségét és a csapatmunkára való készségét.

E vizsga időtartamát a csoportok végleges összetételének függvényében a kiválasztási bizottság határozza meg.

Pontozás: 0-tól 20 pontig (alsó ponthatár: 10 pont).

Az alkalmas jelöltek listája

 1. Felvétel az alkalmas jelöltek listájára

Az alkalmas jelöltek listájára a teljes eljárás (a képesítések értékelése és a vizsgák) során a legmagasabb pontszámot elérő és az alsó ponthatárt valamennyi vizsgán elérő 3 pályázó neve kerül fel (eredményük sorrendjében).

A pályázókat egyénileg tájékoztatják eredményeikről.

Az alkalmas jelöltek listáját kifüggesztik az Európai Parlament épületeinek tájékoztató tábláin.

Azokat a sikeres pályázókat, akiknek állást ajánlanak fel, felszólíthatják, hogy ellenőrzés céljából mutassák be a szükséges dokumentumok eredeti példányait vagy hiteles másolatait.

Az alkalmas jelöltek listája 2023. december 31-ig érvényes, és meghosszabbítható. Amennyiben meghosszabbítják a lista érvényességét, erről a listán szereplő pályázók megfelelő időben értesítést kapnak.

A pályázatok benyújtása

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

A pályázati formanyomtatvány kitöltése előtt alaposan tanulmányozza Az Európai Parlament által szervezett eljárásokban részt vevő pályázóknak szóló útmutatót, amely a mellékletben szerepel.

A pályázatot az APPLY4EP internetes platformon kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje brüsszeli idő szerint 2020. szeptember 17., 23 óra 59 perc 00 másodperc.

Kérjük a pályázókat, hogy az eljárás időbeli ütemezésével kapcsolatban NE TELEFONÁLJANAK.