This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ASISTENT, SLUŽBENIK ZA APLIKACIJE U PODRUČJU INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA (AST9) M/F

Mjesto : Luksemburg
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 17/09/2020 23:59
Služba : 11-Direction Générale des finances
Referenca : EP/231/S
Vodič za kandidate :

Opći podaci

Molimo vas da prije slanja prijave pažljivo pročitate Vodič za kandidate priložen ovom natječaju.

Vodič je sastavni dio natječaja i pomoći će vam u razumijevanju pravila o selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament i načinu prijave.

SADRŽAJ

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

B. POSTUPAK

C. PRIJAVE

 

PRILOG: VODIČ ZA KANDIDATE U SELEKCIJSKIM POSTUPCIMA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

1. Opće napomene

Europski parlament odlučio je pokrenuti postupak zapošljavanja jednog asistenta (AST 9) u svojstvu privremenog zaposlenika u Upravi za proračun i financijske usluge u sklopu Glavne uprave za financije.

Trajanje ugovora nije određeno. Radno mjesto odgovara platnom razredu AST 9, prvom stupnju, s osnovnom mjesečnom plaćom od 8 002,30 EUR. Plaća podliježe porezu Zajednice i ostalim odbicima predviđenima Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije (1) . Na plaću se ne obračunava nacionalni porez. Stupanj platnog razreda uspješnog kandidata može se prilagoditi ovisno o njegovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu se plaću pod određenim uvjetima isplaćuju i dodaci.

Zapošljavanjem privremenog osoblja Parlament nastoji pronaći zaposlenike najviše razine kompetencija, učinkovitosti i integriteta sa što šireg geografskog područja među građanima država članica Unije.

Europski parlament poslodavac je koji provodi politiku jednakih mogućnosti i prihvaća prijave bez diskriminacije na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, mjesta rođenja, invalidnosti, dobi, spolne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

Svako upućivanje na osobu muškog spola smatra se upućivanjem i na osobu ženskog spola, i obratno.

(1) Vidi Uredbu Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.), kako je izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 723/2004 od 22. ožujka 2004. (SL L 124, 27.4.2004., str. 1.), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (SL L 287, 29.10.2013., str. 15.).

Vrsta dužnosti

2. Opis posla

Asistent je izravno podređen voditelju projekta sustava financijskog upravljanja (engl. Financial Management System, FMS) te obavlja zadaće podrške u jednom ili više područja nadležnosti tog tijela. Projekt FMS-a obuhvaća ponajprije: (a) procese u području proračuna, općeg i troškovnog računovodstva i (b) postupke upravljanja imovinom, inventarom i ugovorima te izvješćivanje u vezi s tim. Većina tih procesa zasniva se na pravilima utvrđenima Financijskom uredbom koja se primjenjuju na opći proračun Unije i na pravilima za primjenu te Uredbe.
Sustav FMS povezan je i s nizom internih aplikacija koje su razvile službe Europskog parlamenta i koje se temelje na različitim tehnologijama. Većina tih aplikacija služi za pripremu isplate plaća zastupnicima u Europskom parlamentu, njegovim zaposlenicima i vanjskim dobavljačima.

Radno mjesto je u Luxembourgu (1), a od odabranog kandidata očekuje se da redovito putuje između tri uobičajena mjesta rada Europskog parlamenta (Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg) i drugdje.
Odabrani kandidat tijesno će surađivati s drugim članovima Stručnog centra za FMS i, po potrebi, s krajnjim korisnicima.

Stručnom centru za FMS pružat će pravovremenu i relevantnu podršku te informacije o raznim tehničkim pitanjima iz područja njegove nadležnosti, koja će obuhvaćati modul SAP Funds Management.

Glavne zadaće su sljedeće:

– priprema, organizacija i izvršavanje različitih zadaća povezanih s ocjenjivačkim i korektivnim održavanjem FMS-a (tj. konfiguracija, razvoj, testiranje, migracija itd.);

– analiza poslovnih zahtjeva Europskog parlamenta u pogledu upravljanja proračunom i njegova izvršenja, kao i u drugim područjima integracije FMS-a;

– pružanje rješenja u modulu SAP Funds Management kako bi se ispunili poslovni zahtjevi i priprema povezanih funkcionalnih specifikacija potrebnih za svaki daljnji posebni razvoj;

– pružanje smjernica i podrške krajnjim korisnicima, uključujući pomoć u pripremi posebnih tečajeva osposobljavanja.

Za obavljanje tih zadaća potrebne su sljedeće kompetencije:

– analitičke vještine,
– sposobnost organizacije i planiranja,
– sposobnost rada u timu,
– sposobnost pismenog i usmenog izražavanja,
– sposobnost rješavanja problema,
– način razmišljanja usmjeren na klijenta.

(1) Radno mjesto može se premjestiti u jedno od ostalih mjesta rada Parlamenta.

Uvjeti prihvata

3. Uvjeti

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(a) Opći uvjeti

U skladu s člankom 12. stavkom 2. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije kandidati moraju:
– biti državljani jedne od država članice Europske unije;
– uživati sva građanska prava;
– ispunjavati sve zakonske obaveze povezane sa služenjem vojnog roka;
– jamčiti da ispunjavaju moralne standarde potrebne za obavljanje dužnosti.

(b) Posebni uvjeti

i. Potrebne kvalifikacije i vještine

Kandidati moraju imati:

– diplomu visokoškolskog obrazovanja

ili

– diplomu srednjoškolskog obrazovanja koja omogućuje pristup visokoškolskom obrazovanju te najmanje trogodišnje stručno iskustvo povezano s dužnostima koje će se obavljati. To trogodišnje radno iskustvo ne uzima se u obzir pri računanju potrebnog radnog iskustva koje se opisuje niže.

Povjerenstvo za odabir uzet će u obzir razlike među obrazovnim sustavima država članica. Primjeri obveznih minimalnih kvalifikacija mogu se pronaći u tablici u Vodiču za kandidate u selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament.

Certifikat u području SAP-a smatrat će se prednošću.

ii. Potrebno radno iskustvo

Uz gore navedene kvalifikacije, kandidati moraju imati najmanje 13 godina radnog iskustva povezanog s navedenim zadaćama, od čega najmanje 10 godina u radu s modulom SAP Funds Management.

iii. Znanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (najmanje na razini C1 ) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski

i

vrlo dobro poznavati (najmanje na razini B2 (1)) engleski ili francuski (jezik 2).

Jezik 2 mora biti različit od jezika 1.

Kandidati se obavještavaju da je izbor dvaju jezika (engleski i francuski) kao jezika 2 u ovom selekcijskom postupku utvrđen u skladu s interesima službe. Mjesto službenika za aplikacije u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) zbog zadaća koje su s njime povezane iziskuje posebne sposobnosti: analitičke i organizacijske vještine, vještine razvoja programa IKT-a te sposobnost usmenog i pismenog izražavanja.

Poznavanje engleskog ili francuskog jezika nužno je da bi zaposlenik mogao ispunjavati zadaće koje mu se povjere. Od zaposlenika će se očekivati da, kako bi ostvario ciljeve i proveo projekte Europskog parlamenta, održava radne odnose s dionicima koji uglavnom govore engleski ili francuski jezik.

Član privremenog osoblja morat će koristiti i razvijati programe IKT-a uglavnom na engleskom jeziku kao jeziku koji se koristi u Europskom parlamentu, ali i globalno kada je riječ o komunikaciji i razvoju u području informacijske tehnologije. Osim toga, engleski je glavni radni jezik Stručnog centra za sustav financijskog upravljanja i, općenitije, uprava u sklopu Glavne uprave za financije.

Francuski se u velikoj mjeri koristi u pismenoj i usmenoj komunikaciji s političkim i upravnim tijelima Parlamenta te s drugim glavnim upravama. Nadalje, radno mjesto je u Luksemburgu i iziskivat će i interakciju s lokalnim vanjskim pružateljima usluga IKT-a i zainteresiranim stranama, a njihov glavni jezik komunikacije je francuski.

U skladu s navedenim, da bi odabrani kandidat mogao razumjeti i obavljati svoje zadaće te doprinositi nesmetanom radu predmetnog odjela, mora biti u stanju učinkovito komunicirati s upravom, kolegama i vanjskim sugovornicima na najmanje jednom od navedena dva jezika.

Osim toga, kako bi se osiguralo jednako postupanje prema svim kandidatima, svaki kandidat mora imati zadovoljavajuću razinu znanja drugog jezika, tj. drugog od tih dvaju jezika, čak i ako mu je jedan od navedena dva jezika prvi službeni jezik.

(1) Vidi Zajednički europski referentni okvir za jezike (CEFR) — https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf

Prihvaćanje prijava i uključivanje u selekcijski postupak

B. POSTUPAK

1. Uključivanje u selekcijski postupak

Selekcijski postupak temelji se na kvalifikacijama i testiranju.

Ako

– ispunjavate opće uvjete i
– podnijeli ste prijavu u skladu s odredbama i u zadanom roku,

povjerenstvo za odabir razmotrit će vašu prijavu u pogledu posebnih uvjeta.

Kandidate koji zadovoljavaju posebne uvjete povjerenstvo za odabir primit će u
selekcijski postupak.

Povjerenstvo za odabir svoje će odluke temeljiti isključivo na podacima iz prijavnice koji su potkrijepljeni popratnom dokumentacijom (za više informacija vidi Vodič za kandidate u selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament).

Ocjenjivanje kvalifikacija

2. Ocjena kvalifikacija

Povjerenstvo za odabir na temelju unaprijed utvrđenih kriterija ocjenjuje kvalifikacije kandidata primljenih u selekcijski postupak i sastavlja listu 12 najboljih kandidata koji će biti pozvani na pismeno testiranje.

Pri ocjenjivanju kvalifikacija kandidata, povjerenstvo za odabir posebno će voditi računa o sljedećim aspektima (koje je nužno potkrijepiti popratnim dokumentima priloženima prijavnici):

- dodatne kvalifikacije i diplome povezane s dužnostima koje će se obavljati;
- iskustvo s metodama poslovne analize;
- iskustvo u implementaciji modula SAP Funds Management u javnom sektoru;
- iskustvo rada u multikulturnom i multinacionalnom okruženju.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova.

Testiranja

3. Testiranje

Pismeno testiranje

(a) Sastavljanje teksta na jeziku 2 (engleski ili francuski) na temelju niza dokumenata s ciljem da se provjeri jesu li kandidati sposobni obavljati dužnosti iz odjeljka A.2., razumjeti poslovne zahtjeve, pronalaziti rješenja i davati podršku krajnjim korisnicima.

Predviđeno vrijeme: 3 sata
Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova)

Na usmeno testiranje bit će pozvano šestero kandidata s najvećim brojem bodova pod uvjetom da su ostvarili minimalni broj bodova za prolaz.

Usmeno testiranje

(b) Razgovor s povjerenstvom za odabir na jeziku 2 (engleski ili francuski) na temelju kojeg se, uz vođenje računa o svim informacijama iz prijavnice, ocjenjuje sposobnost kandidata za obavljanje dužnosti opisanih u odjeljku A.2. Povjerenstvo za odabir može provjeriti znanje stranih jezika u skladu s informacijama navedenima u prijavnici.

Predviđeno vrijeme: 45 minuta
Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova)

(c) Grupna rasprava na jeziku 2 (engleski ili francuski) na temelju koje povjerenstvo za odabir ocjenjuje sposobnosti prilagođavanja, pregovaranja i rada u timu.

O trajanju ovog dijela testiranja odlučuje povjerenstvo za odabir ovisno o konačnom sastavu grupe.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 10 bodova)

Lista uspješnih kandidata

4. Lista uspješnih kandidata

Na listu uspješnih kandidata uvrstit će se, prema postignutom uspjehu, troje kandidata koji ukupno ostvare najveći broj bodova (na temelju ocjenjivanja kvalifikacija i testova) i koji na svakom testu ostvare minimalni broj bodova potreban za prolaz.

Kandidati će o svojim rezultatima biti obaviješteni pojedinačno,

a lista uspješnih kandidata bit će izvješena na oglasnim pločama u zgradama Europskog parlamenta.

Od uspješnih kandidata kojima se ponudi zaposlenje može se radi provjere tražiti da daju na uvid izvorne primjerke ili ovjerene preslike svih dijelova traženih dokumenata.

Valjanost liste uspješnih kandidata istječe 31. prosinca 2023., ali se može produžiti. U slučaju produžetka valjanosti liste, kandidati čija su imena na nju uvrštena bit će o tome pravodobno obaviješteni.

Podnošenje prijava

C. PRIJAVE

Kandidati se mole da prije ispunjavanja prijavnice pažljivo pročitaju priloženi Vodič za kandidate u selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament.

Obavezna je prijava putem internetske platforme APPLY4EP.

Rok za prijavu je 17. rujna 2020. u 23:59 (po briselskom vremenu).

Molimo kandidate da NE ZOVU TELEFONOM kako bi se raspitali o vremenskom rasporedu postupka.