This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ASISTENT, PRACOVNÍK V OBLASTI APLIKACÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (AST9) M/F

Místo : Lucembursk
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 17/09/2020 23:59
Útvar : 11-Direction Générale des finances
Značka : EP/231/S
Pokyny pro uchazeče :

Obecné informace

Před podáním přihlášky doporučujeme přečíst si pozorně pokyny pro uchazeče, které jsou přiloženy k tomuto oznámení o výběrovém řízení.

Uvedené pokyny tvoří nedílnou součást tohoto oznámení a umožní Vám pochopit pravidla, jimiž se řídí výběrová řízení konaná Evropským parlamentem, a vysvětlí, jak se správně do výběrového řízení přihlásit.

OBSAH

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

B. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 

PŘÍLOHA: POKYNY PRO UCHAZEČE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ POŘÁDANÝCH EVROPSKÝM PARLAMENTEM

 

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

1. Obecné poznámky

Evropský parlament se rozhodl zahájit výběrové řízení s cílem obsadit pracovní místo dočasného zaměstnance v pozici asistenta (AST 9) na Ředitelství pro rozpočet a finanční služby Generálního ředitelství pro finance.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Vybraný kandidát bude zařazen do platové třídy AST 9, prvního platového stupně, kde základní plat činí 8 002,30 EUR měsíčně. Ze základního platu se odvádí daň Společenství a další odvody stanovené v pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské Unie (CEOS)(1) . Z platu se neplatí daň v členských státech. Platový stupeň, do něhož budete zařazen(a), bude možno upravit podle délky Vaší praxe. Kromě toho se základní plat za určitých podmínek navyšuje o příspěvky.

Přijímání dočasných zaměstnanců je zaměřeno na zajištění služeb osob s co nejvyšší mírou schopností, výkonnosti a bezúhonnosti, vybraných na co nejširším zeměpisném základě mezi státními příslušníky členských států Unie.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace např. na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

Jakýkoli odkaz v tomto oznámení na osobu mužského pohlaví bude považován také za odkaz na osobu ženského pohlaví a naopak.

(1) Viz nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1) ve znění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března (Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění Služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15).

Pracovní náplň

2. Pracovní náplň

Budete přímo podřízen(a) projektovému manažerovi pro systém finančního řízení (FMS) a budete vykonávat podpůrné úkony v jedné nebo více oblastech působnosti tohoto útvaru. Projekt FMS především zahrnuje a) postupy v oblasti rozpočtového, všeobecného a nákladového účetnictví, b) postupy týkající se správy majetku, zásob a řízení smluv a související reporting. Mnohé z těchto postupů vycházejí z finančního nařízení pro souhrnný rozpočet Evropské unie a jeho prováděcích pravidel.
Projekt je rovněž provázán se značným počtem interně vyvinutých aplikací Evropského parlamentu, které jsou založeny na různých technologiích. Většina těchto aplikací se využívá při zpracování platů poslanců a zaměstnanců Evropského parlamentu a dalších externích dodavatelů.

Budete působit v Lucemburku (1) a budete pravidelně cestovat mezi třemi obvyklými pracovními místy Evropského parlamentu (Brusel, Lucemburk a Štrasburk), i mimo ně.
Budete úzce spolupracovat s ostatními členy Centra kompetencí FMS a v případě nutnosti i s koncovými uživateli.

Centru kompetencí FMS budete poskytovat ve vhodnou dobu náležité poradenství a informace ohledně různých technických záležitostí spadajících do Vaší odpovědnosti, do níž bude patřit i práce v modulu SAP pro řízení financí.

Vaší hlavní pracovní náplní bude:

– příprava, organizace a provádění různých úkolů spojených s evaluační a vývojovou údržbou FMS (t.j. konfigurace, vývoj, testování, migrace atd.);

– analýza provozních potřeb Evropského parlamentu v souvislosti s řízením a prováděním rozpočtu, jakož i v jiných integračních oblastech FMS;

– řešení provozních požadavků v modulu SAP pro řízení financí a příprava souvisejících funkčních specifikací pro veškeré další vývojové kroky;

– poskytování poradenství a podpory koncovým uživatelům a také účast na přípravě konkrétních školení.

Vaše pracovní náplň vyžaduje tyto kompetence:

– analytické myšlení;
– organizační a plánovací schopnosti;
– schopnost pracovat v týmu;
– písemné i ústní komunikační schopnosti;
– schopnost řešit problémy;
– orientace na zákazníka.

(1) Je možné, že místo výkonu této pracovní pozice bude přesunuto do jiného pracovního místa Parlamentu.

Podmínky pro přijetí

3. Podmínky přijetí

Ke dni uplynutí lhůty stanovené pro podávání přihlášek musíte splňovat tyto podmínky:

a) Všeobecné podmínky

V souladu s čl. 12 odst. 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie musíte:
– být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,
– požívat plných občanských práv,
– mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,
– předložit záruky bezúhonnosti vyžadované pro výkon
dané pracovní pozice.

b) Zvláštní podmínky

i) Požadované vzdělání a odborná praxe

Musíte mít:

– vzdělání na úrovni postsekundárního vzdělání, osvědčené diplomem,

nebo

– vzdělání na úrovni středoškolského vzdělání, osvědčené diplomem, umožňující přístup k postsekundárnímu vzdělání, a odbornou praxi v délce nejméně tří let odpovídající náplni práce. Tyto tři roky praxe nebudou započteny do požadované odborné praxe uvedené níže.

Výběrová komise v tomto směru zohlední odlišnosti vzdělávacích systémů. Příklady minimálních požadovaných kvalifikací jsou uvedeny v tabulce v Pokynech pro uchazeče výběrových řízení pořádaných Evropským parlamentem.

Certifikace v oblasti SAP je výhodou.

ii) Požadovaná odborná praxe

Musíte mít odbornou praxi související s pracovní náplní, získanou po ukončení kvalifikace požadované výše, a to v délce nejméně 13 let, z čehož 10 let práce s modulem SAP pro řízení financí.

iii) Jazykové znalosti

Musíte mít důkladnou znalost (alespoň na úrovni C1 ) jednoho z úředních jazyků Evropské unie (jazyk 1): angličtiny, bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, holandštiny, chorvatštiny, irštiny, italštiny, litevštiny, lotyštiny, maďarštiny, maltštiny, němčiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny, španělštiny nebo švédštiny.

a

velmi dobrou znalost (alespoň na úrovni B2(1)) angličtiny nebo francouzštiny (jazyk 2).

Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.

Upozorňujeme uchazeče, že uvedené dvě možnosti jazyka u tohoto výběrového řízení, tedy angličtina a francouzština, byly stanoveny ze služebních důvodů. S ohledem na vykonávané úkoly musí mít pracovník v oblasti aplikací informačních a komunikačních technologií (IKT) specifické dovednosti: analytické a organizační dovednosti, schopnost programovat v oblasti IKT, komunikační dovednosti v ústním a písemném styku.

Znalost angličtiny nebo francouzštiny je pro plnění předepsaných povinností nezbytná. Pracovník bude mít úkol rozvíjet pracovní vztahy s partnery, kteří mluví především anglicky nebo francouzsky, s cílem dosáhnout cílů a realizovat projekty specificky spjaté s Evropským parlamentem.

Úkolem dočasného zaměstnance bude používat a vyvíjet programy IKT převážně v angličtině, která je jazykem používaným v Evropském parlamentu a univerzálním jazykem v prostředí komunikací a vývoje informačních technologií. Angličtina je rovněž hlavním pracovním jazykem v Centru kompetencí FMS a obecně také na ředitelstvích Generálního ředitelství pro finance.

Francouzština se hojně používá v písemném a ústním kontaktu s politickými a administrativními subjekty Parlamentu a dalšími generálními ředitelstvími. Práce je navíc vykonávána v Lucemburku. Probíhá při ní interakce s místními externími poskytovateli služeb IKT a partnery, jejichž hlavním komunikačním jazykem je francouzština.

Má-li tedy úspěšný kandidát rozumět svým úkolům, vykonávat je a přispívat k bezproblémovému chodu oddělení, musí být schopen efektivní komunikace s vedením, kolegy a externími partnery alespoň v jednom z těchto dvou jazyků.

Kromě toho v zájmu rovného zacházení musí mít každý uchazeč, jehož prvním úředním jazykem jeden z těchto dvou jazyků, uspokojivou znalost druhého jazyka, který je oním druhým ze dvou jmenovaných. 

(1) Viz společný evropský referenční rámec pro jazyky, který je k dispozici na adrese https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-cs.pdf

Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

B. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1. Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

Řízení probíhá na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek.

Pokud

– splňujete všeobecné podmínky a
– předložil jste přihlášku v požadované podobě a lhůtě,

výběrová komise prostuduje Vaši dokumentaci s ohledem na zvláštní podmínky.

Pokud splňujete zvláštní podmínky, budete přijat
do výběrového řízení.

Komise se rozhoduje výlučně ne základě informací obsažených v přihlášce a doložených odpovídajícími doklady (podrobnější informace naleznete v Pokynech pro uchazeče výběrových řízení pořádaných Evropským parlamentem).

Posouzení kvalifikace

2. Posouzení kvalifikace

Výběrová komise na základě předem sestavené hodnotící tabulky posoudí kvalifikaci uchazečů přijatých do výběrového řízení a vypracuje seznam 12 nejlepších uchazečů, kteří budou pozváni k písemné zkoušce.

Při posuzování kvalifikace uchazečů zohlední Komise především tyto aspekty (doložené odpovídajícími doklady přiloženými k přihlášce):

- další kvalifikace a diplomy relevantní k výkonu daných úkolů;
- zkušenosti s technikami odborné analýzy;
- zkušenosti se zaváděním systému SAP v rámci řízení financí ve veřejném sektoru;
- pracovní zkušenosti v multikulturním a mnohonárodnostním prostředí.

Hodnocení: 0 až 20 bodů.

Zkoušky

3. Zkoušky

Písemná zkouška

a) Písemná práce v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština) na základě dokumentace, jejímž cílem je posoudit Vaši schopnost plnit povinnosti uvedené v části A.2 a pochopit odborné požadavky a poskytnout řešení a podporu koncovým uživatelům.

Délka zkoušky: 3 hodiny
Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).

Šest uchazečů, kteří získali nejvyšší počet bodů v písemné zkoušce, bude pozváno k ústní zkoušce, a to pokud získali alespoň požadované minimum bodů.

Ústní zkoušky

b) Pohovor s výběrovou komisí v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština), který umožní posoudit s ohledem na informace uvedené ve Vaší dokumentaci Vaši schopnost plnit úkoly uvedené v části A.2. Výběrová komise může rozhodnout, že přezkouší Vaše znalosti jazyků, které jste uvedl(a) v přihlášce.

Délka zkoušky: 45 minut
Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).

c) Diskuse ve skupině v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština), která výběrové komisi umožní posoudit Vaši schopnost přizpůsobit se, vyjednávat a pracovat jako součást týmu.

Délku této zkoušky stanoví výběrová komise na základě definitivního složení skupin.

Hodnocení: 0 až 20 bodů (požadované minimum: 10 bodů).

Seznam vhodných uchazečů

4. Zařazení na seznam vhodných uchazečů

Na seznam vhodných uchazečů budou zapsána sestupně jména tří uchazečů, kteří ve výběrovém řízení získali nejvyšší počet bodů (posouzení kvalifikace a hodnocení zkoušek) a alespoň minimální požadovaný počet bodů v každé zkoušce.

O svých výsledcích budete informováni jednotlivě.

Seznam vhodných uchazečů se vyvěsí na informačních tabulích v budovách Evropského parlamentu.

Úspěšní uchazeči, jimž bude nabídnuto pracovní místo, mohou být vyzváni k předložení originálů nebo ověřených kopií originálů všech, nebo části požadovaných dokladů.

Platnost seznamu vhodných uchazečů skončí dne 31. prosince 2023, nicméně může být prodloužena. V tomto případě budou úspěšní uchazeči zařazení na seznam včas informováni.

Podání přihlášek

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Než začnete vyplňovat přihlášku, doporučujeme přečíst si pozorně Pokyny pro uchazeče výběrových řízení pořádaných Evropským parlamentem, které jsou přiloženy k tomuto oznámení o výběrovém řízení.

Přihlášku je nutno podat prostřednictvím internetové platformy APPLY4EP.

Termín pro podání přihlášek je 17. září 2020 ve 23:59.00 (bruselského času).

Žádáme uchazeče, aby se o průběhu řízení NEINFORMOVALI TELEFONICKY.