This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

MEDDELANDE UPPRÄTTANDE AV EN DATABAS KONTRAKTSANSTÄLLDA (TJÄNSTEGRUPP IV) INOM OMRÅDET FÖR INNOVATION OCH FÖRÄNDRINGSHANTERING M/F

Ort : Bryssel ; Luxemburg ; Strasbourg
Publication end on external website : 15/09/2020 23:59
Enhet : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Referens : DG INLO COM/01/2020
Handledningen för sökande :

Allmänt

Europaparlamentets generalsekretariat ska upprätta en databas över sökande (kontraktsanställda - tjänstegrupp IV) inom området för innovation och förändringshantering vid generaldirektoratet för infrastruktur och logistik (GD INLO).

Denna databas syftar till att upprätta en reservlista över sökande som kan komma att rekryteras i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Sökande som vill ingå i denna databas kan skicka in sina meritförteckningar och fylla i ansökan via plattformen APPLY4EP efter att ha skapat ett konto. De sökande ombeds att noggrant läsa igenom detta meddelande genom att klicka på ”Mitt konto” eller på ”Ansöka online” och följa instruktionerna. APPLY4EP-kontot behöver bara skapas en gång. De personuppgifter som registreras på kontot kommer att behandlas med full respekt för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 och kan ändras för att möjliggöra uppdateringar.

Arbetsuppgifter

GD INLO bidrar till att infrastruktur (byggnader och utrustning) och logistik (restauranger, post, flyttningar, möbler, transport m.m.) på och mellan parlamentets olika arbetsorter förvaltas på bästa sätt.

De kvinnor och män som arbetar vid GD INLO stöder direkt Europaparlamentets politiska verksamhet.

Genom ett roterande program på 12 till 18 månader kommer du att placeras vid olika avdelningar inom GD INLO under sexmånadersperioder. Det roterande programmet ger dig möjlighet att arbeta med ansvarsuppgifter inom olika operativa och administrativa områden vid generaldirektoratet och därmed att aktivt bidra till dess organisatoriska utveckling.

Programmet omfattar intern och extern utbildning som anpassas till din utbildning och yrkesmässiga utveckling. Utbildningens innehåll kan diskuteras med en mentor, som noga följer upp dina karriärvägar och ger feedback om de uppdrag som ska fullgöras.

Du kommer att ha i uppgift att

 - utarbeta interna undersökningar om hur enhetens förvaltnings- och kontrollsystem fungerar,
 - utveckla en tvärvetenskaplig expertis inom generaldirektoratens verksamhetsområden,
 - undersöka, hantera och styra särskilda ärenden och därmed underlätta ledningens beslutsfattande,
 - föreslå en optimering av processerna och fördelningen av resurser inom generaldirektoratens operativa behörighetsområde,
 - rekommendera förändringar på det administrativa området (föreslå mål, medel, metoder och uppföljning),
 - samarbeta med generalsekretariatets övriga operativa avdelningar inom ramen för den strategiska genomföranderamen och andra projekt,
 - utveckla, utarbeta, genomföra och följa upp de mål och åtgärdsprogram som fastställs av ledningen på området för mänskliga och budgetmässiga resurser,
 - delta i utvecklingen av innovationsnätverket med stöd av en proaktiv och sektorsövergripande strategi,
 - utvärdera effekterna av förändringarna.

Behörighetskrav

a. Allmänna krav

 Du ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater.
 Du ska ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning.
 Du ska uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

b. Särskilda krav

c. Meriter, examensbevis och kunskaper

Studier motsvarande en avslutad minst treårig universitetsutbildning styrkt med examensbevis.

Endast examensbevis som har utfärdats eller erkänts som likvärdiga av myndigheterna i EU:s medlemsstater (till exempel av utbildningsministeriet) beaktas. Sökande som är registrerade i databasen ska dessutom, före en eventuell rekrytering, inge de handlingar som styrker uppgifterna i ansökan (examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis).

i. Språkkunskaper

Du måste ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska,

och

mycket goda kunskaper (minst nivå B2) i engelska eller franska (språk 2).

Språk 2 måste vara ett annat än språk 1.

De sökande informeras om att språk 2 (engelska och franska) för upprättandet av den här databasen har fastställts i generaldirektoratet för infrastruktur och logistiks intresse. Det är viktigt att de sökande kan förstå de uppgifter som ska utföras, handlägga ärenden och kommunicera effektivt med externa aktörer, ledningen och kollegor.
Franska är det språk som används mest i förbindelserna inom och mellan generaldirektoratets enheter. Det är också det vanligaste språket när det gäller extern kommunikation. Engelska är det språk som används mest i utbytena med de andra direktoraten inom generaldirektoratet för infrastruktur och logistik, med övriga generaldirektorat och med institutionens politiska och administrativa organ, särskilt vid utarbetandet av dokument.
Tillämpliga instruktioner och regler är dessutom skrivna på engelska och franska och måste kunna vara tillgängliga för och lämnas ut till allmänheten på dessa två språk.
För att kunna fullgöra sina uppgifter och se till att avdelningarna fungerar väl måste de rekryterade personerna därför inom rimlig tid kunna arbeta och effektivt kommunicera på åtminstone ett av dessa två språk.
För att garantera likabehandling ska de sökande, även om de har ett av dessa två språk som första officiella språk, ha tillräckliga kunskaper i ett andra språk, som måste vara det andra av dessa två språk.

Databas

Om du
– uppfyller de allmänna kraven,
– har fyllt i ansökan via APPLY4EP-plattformen och korrekt angivit koderna (se nedan ”Inlämning av ansökan”) i enlighet med bestämmelserna och inom föreskriven tid,

kommer du att registreras i databasen.

Registreringen baseras uteslutande på de uppgifter som anges i ansökan och de handlingar du bifogar. Dessa uppgifter och handlingar kommer att kontrolleras i efterhand vid en eventuell rekrytering.

Inlämning av ansökan

Du måste fylla i din ansökan online via APPLY4EP-plattformen. Ansökningar kan endast lämnas in via denna plattform.
Läs noga igenom handledningen för att få hjälp med att fylla i ansökan.

När du har skapat ditt konto ska du ladda upp din detaljerade meritförteckning.

Du ska använda Europassmallen som du hittar via nedanstående länk:

https://europa.eu/europass/sv/create-europass-cv

Fyll därefter i ansökan.
I fälten :

Yrkeserfarenhet ska du ange all din yrkeserfarenhet, även praktikperioder. För varje erfarenhet som uppnåtts på internationell nivå, dvs. utanför ditt ursprungsland eller inom en internationell organisation, ska du ange koden ”INText” i början av rutan ”Arbetsuppgifter” tillsammans med en detaljerad beskrivning av de uppgifter du utövade.

Exempel: INText Praktik FN, New York, NY, USA (se handledningen för mer ingående information)

. Examensbevis ange vitsord och slutbetyg. Använd endast följande betygsskala:
- Summa cum laude
- Magna cum laude
- Cum laude
- Cum fructu
Om ditt vitsord har angetts på ett annat språk ska du omvandla det i enlighet med nedanstående skala:

Exempel: ”cum fructu - 12/20” ; ”cum laude - 79/100” (se handledningen för mer ingående information)

Dessa uppgifter ska åtföljas av styrkande handlingar.

Sista ansökningsdag: 15 september 2020.

Registrering i databasen är inte en garanti för rekrytering. Om det blir möjligt att ingå ett kontrakt gör de anställande tjänsteenheterna en genomgång av databasen och kallar in de sökande vars profil bäst motsvarar den berörda tjänsten. Om det slås fast att de tillhandahållna uppgifterna inte är korrekta kommer de berörda sökande att uteslutas och deras namn strykas från databasen.

Europaparlamentet tillämpar en strikt politik för lika möjligheter i sina urvalsförfaranden för att garantera likabehandling av alla sökande.

EU-institutionernas anställningsvillkor fastställs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren i sin helhet finns tillgängliga på internet:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (avdelning IV, sid. 209 ”Kontraktsanställda”)

Grundlönen per månad den 1 juli 2019 fastställs till mellan 3 531,26 och 6 547,83 EUR (tjänstegrupp IV) på grundval av sökandens utbildning och särskilda yrkeserfarenhet.

Den här databasen är giltig fram till den 31 december 2021.

 

Arbetsuppgifter

-